BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 26 juni 2023

Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 22 mei 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

Goedkeuring algemeen nood- en interventieplan

 

De gemeenteraad keurt unaniem het geactualiseerde algemeen nood- en interventieplan van de gemeente Boortmeerbeek goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Punt bijlagen/links GANIP - BOORTMEERBEEK - 2023 - juni.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Advies ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER

 

De gemeenteraad formuleert haar advies bij het ontwerp regionaal mobiliteitsplan en ontwerp van plan-MER.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

OMV2022/00256OD wegtracé Goorstraat

 

De gemeenteraad keurt met 19 ja en 3 neen de rooilijn, de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met kenmerk OMV2022/00256OD (OMV_2022149906) voorwaardelijk goed.

 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 stemmen tegen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Aanvraag omgevingsproject OMV2023/00063OD (OMV_2023043510) : DCA Woonprojecten - toepassing Gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad stelt ter zitting vast dat de bijlagen over het project ontbreken in de digitale stukken die aan de gemeenteraadsleden heden op 16 juni 2023 werden bezorgd en besluit unaniem dit punt niet te behandelen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Aansluiting leersteuncentrum

 

De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2023 met betrekking tot de aansluiting van het schoolbestuur op 1 september 2023 met zijn school gewoon basisonderwijs bij het leersteuncentrum Leersteuncentrum GO! CO, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee, te bekrachtigen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

Organisatie schooljaar 2023 - 2024

 

De gemeenteraad stelt unaniem de eigen vrije dagen van het schooljaar 2023-2024 voor de gemeentelijke basisschool vast en neemt kennis van de kalender van specifieke activiteiten (bv. pedagoische studiedagen, enz.).

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Punt bijlagen/links Organisatie schooljaar 2023-2024 gemeente.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

Goedkeuring schoolreglement

 

De gemeenteraad stelt unaniem het geactualiseerde schoolreglement voor het schooljaar 2023-2024 vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Punt bijlagen/links schoolreglement 2023-2024 (4).pdf Download
infobrochure 2023-2024.pdf Download
neutraliteit en pedagogisch project.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

Goedkeuring arbeidsreglement + document deconnectie

 

De gemeenteraad besluit unaniem het gewijzigde arbeidsreglement en het aanvullende document met betrekking tot deconnectie voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Gemeentelijke Basisschool Boortmeerbeek, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement GBS Boortmeerbeek juni 2023.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

Gemeentelijk subsidiereglement bestrijding Aziatische hoornaar

 

De gemeenteraad keurt unaniem het subsidiereglement voor de bestrijding van nesten van de Aziatische hoornaar op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Intentieverklaring lokale partnerschappen

 

De gemeenteraad neemt kennis van het project lokale partnerschappen, gelanceerd door Europa WSE (ESF)  De gemeenteraad besluit unaniem de intentieverklaring goed te keuren om mee te werken aan de voorbereiding van een project ‘lokale partnerschappen’ met de intentie tot deelname.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

Jaarrekening 2022 AGB Boortmeerbeek + vragen van raadslid Willy Stroobants hieromtrent

 

Het autonoom gemeentebedrijf van Boortmeerbeek moet naast de BBC-jaarrekening ook een jaarrekening opstellen volgens het Wetboek van Vennootschappen. Volgens dat wetboek behoort de goedkeuring van die jaarrekening tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de gemeenteraad de algemene vergadering.  De gemeenteraad keurt, omwille van de foute vermelding van de leden van de raad van bestuur, de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf van Boortmeerbeek niet goed en aldus wordt geen kwijting verleend.

 

BESLUIT: 11 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
11 stemmen tegen: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Punt bijlagen/links 2022 AGB Boortmeerbeek Jaarrekening NBB.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

Jaarrekening gemeente en OCMW 2022 + vragen van raadslid Willy Stroobants hieromtrent

 

De gemeenteraad stelt met 11 ja, 10 neen en 1 onthouding de geïntegreerde jaarrekening 2022 van de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek vast.

 

BESLUIT: 11 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
10 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
1 onthouding: Annick DeKeyser.
 

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 3 - Toelichting bij de financiële nota.pdf.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 1 - Kengetallen en beleidsevaluatie.pdf.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Documenten.pdf.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 2 - Financiële nota.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 5 - Grafieken.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 4 - Bijlagen en verwijzing naar locatie document.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

RW Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 28 augustus 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 28 augustus 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

RW Gemeentelijke Holding NV - mandatering algemene vergadering 28 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening van 28 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Kennisname verslag cultuurraad 6 februari 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 6 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 13 maart 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 13 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 9 mei 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 9 mei 2023 en de reactie van de GROEN-fractie.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Stand van zaken Heldenplein

 

Op de vraag van de Vlaams Belang-fractie over de stand van zaken van de realisatie van het Heldenplein wordt geantwoord dat de biedingen van de aanneming tegen eind juli worden verwacht.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Milieuvergadering van 8 juni 2023

 

Op de vragen 20, 28 en 37 wordt gelijktijdig geantwoord. Zo is het voortaan nodig bij evenementen herbruikbare bekers en horecamateriaal te gebruiken. de gemeente is niet instaat om de hele verplichting over te nemen van verenigingen of het materiaal en personeel hiervoor ter beschikking te stellen. Wel doet de gemeente inspanningen om iedereen op de hoogte te stellen.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Beheer patrimonium lokale besturen

 

Op de vraag van de Vlaams Belangfractie wordt geantwoord dat er geen noemenswaardige verkopen van gronden tijdens deze legislatuur waren.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Ontharden, vergroenen en bebossen

 

Op de vraag van de GROEN-fractie stelt het college van burgemeester en schepenen dat er al aan de afgestudeerden van GBS Klimboom een boom wordt gegeven als aandenken. Verder wordt zoveel mogelijk gewerkt aan op korte termijn eenvoudige haalbare initiatieven, maar is het belangrijk op de lange termijn de middelen goed in te zetten. Financieel moeten keuzes gemaakt worden, maar bijvoorbeeld in het beleid rond ruimtelijke ordening of klimaat zijn de aangehaalde punten en suggesties aandachtspunten.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Afstudeerbos

 

Deze vraag werd behandeld onder de vorige vraag.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Opvolging dossier N21

 

Op de vraag van de GROEN-fractie antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat het moeilijk is een trekkersrol op te nemen als partner AWV zijn verantwoordelijkheid niet nakomt en de dialoog niet aanhoudt. Momenteel wordt voor het project gewacht op de onteigeningen door AWV zodat de voor wat betreft ontharding en vergroening nieuwe voorstellen kunnen worden gerealiseerd.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Autoloze zondag

 

Op de vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat een gebied afbakenen voor een autoloze zondag in onze gemeente haast niet mogelijk is. Eerder wordt gedacht aan 'fietszondagen' waarbij het gebruik van de fiets door deelnemers aan activiteiten maximaal wordt aangemoedigd.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Beloningssysteem voor fietsende jongeren

 

Op de vraag van de GROEN-fractie wordt geantwoord dat het systeem High Five aan de schooldirecties zal worden voorgesteld met het oog op een eerste organisatie vanaf 1 september 2024.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Herbestemming kerk Schiplaken

 

Op de vraag van de CD&V-fractie stelt het college van burgemeester en schepenen dat er geen eerdere aanmelding van een initiatief was bij de gemeente en dat de procedure om voorstellen te formuleren nog niet werd afgesloten. Het financieel plan dat de groep kerkgangers voor ogen heeft, zal bij hen ten behoeve van de gemeenteraadsleden worden opgevraagd.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Herbruikbaar cateringmateriaal

 

De vraag werd onder punt 20 behandeld.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Levering materialen evenementen

 

Op de vraag van de CD&V-fractie wordt uitgelegd dat op vraag van de werklieden een oplossing gegeven werd om hun werk haalbaar te houden. Het afhaalsysteem laat toe meer tijd te besteden aan hun kerntaken. Voor podium, nadaraanhangwagen, scholen en jeugdverenigingen blijft het brengsysteem.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Project Ravestein

 

Op de vraag van de CD&V-fractie bevestigt het college van burgemeester en schepenen de door de fractie aangehaalde principes als de hare en wordt geponeerd dat geen enkele beslissing kan worden genomen zonder de gemeenteraad daarin te kennen.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Buurtweg Schrans – Kruisveldweg (Gemeenteschool)

 

De gemeenteraad besluit op voorstel van de CD&V-fractie  met 13 ja en 9 onthoudingen volgende motie aan te nemen: "De gemeenteraad stelt vast dat de heropening van de verbinding Schrans – Kruisveldweg reeds meer dan 10 jaar aansleept. Deze verbinding is essentieel voor woonwijk ‘de Schrans’ richting gemeenteschool en richting Boortmeerbeek-dorp. Ondanks regelmatig aandringen op de realisatie van de rooilijn. De gemeenteraad vraagt het college om deze verbinding bij hoogdringendheid te realiseren voor de start van het volgende schooljaar."

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
9 onthoudingen: Karin Derua, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
 

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Stand van zaken airbnb Leuvensesteenweg 34

 

Op de vraag van raadslid Michel Baert bevestigt de burgemeester dat de zaak  politioneel en ambtelijk wordt opgevolgd en dat zij als burgemeester niet aan haar plichten zal verzaken al kan omwille van het onderzoek niet ingegaan worden op de elementen van de zaak.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Zwembad Hofstade

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants wordt bevestigd de informatie over de stand van zaken van de haalbaarheidsstudie aan de gemeenteraadsleden te bezorgen en wordt gewezen op de afspraak met Sport Vlaanderen dat eventuele publicatie op de website voor de gemeenten kan via een link met de site van Sport Vlaanderen. Door de voortdurende evolutie in het dossier is er nog geen publicatie op die website, alhoewel de gemeenten daarop aandringen. Hun aandeel of inbreng verandert immers niet.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Inkomtickets Werchter

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt de toewijzing aan personeel en raadsleden door loting sedert het begin van de bestuursperiode uitgelegd.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Bijzondere politieverordening van de zitting 22 mei 2023

 

Bij de goedkeuring van de notulen werd de materiële misslag in het besluit betreffende de territoriale aanduiding, rechtgezet.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Fietsrapport 2022

 

Op de opmerking van de GROEN-fractie naar aanleiding van het fietsrapport van de Fietsersbond licht het college van burgemeester en schepenen de stand van zaken van de uitrol van het verkeersleefbaarheidsplan met ongeveer voor 700.000,00 EUR aan ingrepen toe.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Herbruikbaar materiaal

 

De vraag werd onder punt 20 behandeld.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

RW - Toelichting algemene vergadering Zefier van 8 juni 2023

 

Raadslid Willy Stroobants geeft verslag van de algemene vergadering van Zefier (windenergie) van 8 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 03/07/2023