De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 37 bis§2 , 20, 13, 27 bis §2, 14/0, 14/1,53 en 11 quater §3 en §4;

 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

 

Overwegende dat meer specifieke afspraken na overleg in de schoolraad worden opgenomen in de infobrochure;

 

Overwegende dat het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking worden gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord;

 

Overwegende dat het huidige schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure), door de gemeenteraad goedgekeurd op 27 juni 2022, aan actualisatie toe is wegens gewijzigde regelgeving  en de noodzaak om sommige artikelen te verduidelijken en/of te verfijnen (gewijzigde contactgegevens e.d.m.);

 

Overwegende dat een gewijzigd schoolreglement ten vroegste uitwerking kan hebben in het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving;

 

Overwegende het model schoolreglement van de Onderwijsvereniging van de Steden en Gemeenten als basis voor het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt genomen;

 

Overwegende dat aan de voorwaarden vermeld in art. 21 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad wordt voldaan;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art.1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2022, wordt vervangen door een geactualiseerd schoolreglement.

 

art. 2

Het schoolreglement als volgt goed te keuren: (zie bijlage).

 

art.3

De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen in de infobrochure.