De gemeenteraad,

 

Gelet op Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

 

Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30 maart 2009 betreffende het algemeen nood- en interventieplan van de Provinciegouverneur;

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2010 met betrekking tot de goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) van de gemeente Boortmeerbeek;

 

Overwegende dat algemeen nood- en interventieplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2010, moet worden geactualiseerd;

 

Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van nood- en interventieplan van de gemeente Boortmeerbeek door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 12 juni 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het geactualiseerde algemeen nood- en interventieplan van de gemeente Boortmeerbeek goed te keuren.

 

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.