De gemeenteraad,

 

Overwegende dat de Aziatische hoornaar, een exotische wespensoort, zich razendsnel verspreidt over Vlaanderen en een belangrijke bedreiging voor de inheemse bijen en andere bestuivers vormt;

 

Overwegende dat deze bestuivers essentieel zijn ons ecosysteem en onze biodiversiteit;

 

Overwegende dat deze bestuivers een essentiële en belangrijke economische rol in onze land- en tuinbouw hebben en een vermindering van het aantal en de diversiteit van de bestuivers zorgt voor opbrengstverlies in de landbouwsector;

 

Overwegende dat Aziatische hoornaars bijzonder agressief zijn wanneer ze zich bedreigd voelen;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de populatie Aziatische hoornaars in te dijken;

 

Overwegende dat de bestrijding van nesten van Aziatische hoornaar speciaal  materiaal, speciale technieken en speciale kennis vereist;

 

Gelet op het gebrek aan slagkracht van de Vlaamse regering op dit domein, waardoor het aangewezen is dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid hiervoor opneemt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 september 2019 tot ondertekening van het bijencharter;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Binnen de perken van het jaarlijks in het budget te voorziene krediet een subsidie toe te kennen voor de bestrijding van nesten van de Aziatische hoornaar op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek. Het verwijderen van wespennesten en nesten van de Europese hoornaar komen niet in aanmerking.

De verwijdering van de nesten moet gebeuren door de brandweer of door Vespa-Watch erkende bestrijder.

De subsidie bedraagt een terugbetaling van de op basis van de facturatie gemaakte kosten voor het verwijderen of verdelgen van het nest uitgevoerd door de brandweer of de erkende bestrijder. De maximale subsidie per nest bedraagt 50,00 EUR voor een primair nest (voorjaarsnest, op lagere hoogte (< 9 meter), met een grootte tot een voetbal) en 80,00 EUR voor een secundair nest (zomernest, groter dan een voetbal en meestal op hogere hoogte).

 

art. 2

De subsidie ter bestrijding van de Aziatische hoornaar kan worden aangevraagd door eigenaars en huurders/pachters van woningen/percelen, verenigingen van mede-eigenaars en erkende verenigingen.

De aanvraag voor het bekomen van de subsidie dient schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via het daarvoor door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier. De aanvraag moet vergezeld zijn van een factuur van de bestrijder, waarop het type nest (primair/secundair nest Aziatische hoornaar) vermeld staat en een foto van het nest.

 

art. 3

De subsidie voor de bestrijding van een nest van Aziatische hoornaars mag niet gecumuleerd worden met enige andere vorm van financiële tegemoetkoming voor de bestrijding van deze nest.

Voor de periode waarin er een beheerovereenkomst bestaat voor de bestrijding op privépercelen tussen de Vlaamse Overheid en de bestrijders, wordt er geen financiering door de gemeente voorzien.

 

art. 4

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit.

 

art. 5
Dit reglement treedt in werking op 27 juni 2023. Enkel facturen voor een bestrijding vanaf deze datum komen in aanmerking voor de subsidie.