BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 28 november 2022

Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 24 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Hemelwaterplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van startnota ‘ Visie- en actienota – beleidsplan hemelwater- en droogteplan Boortmeerbeek’ voorlopig vast te stellen en aan een openbaar onderzoek te onderwerpen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 11 2022

 

Premiereglement rationeel watergebruik Fluvius

 

De gemeenteraad besluit unaniem Fluvius opdracht en de nodige bevoegdheid te geven om alle premiereglementen, die verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, te beheren, alsook te voorzien in bijkomende aanvullende premie(s) rationeel watergebruik waarbij gelijkaardige voorwaarden gehanteerd worden als in het Fluvius-reglement.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2020/00189VK - kosteloze grondafstand - Schoubroekstraat

 

De gemeenteraad besluit unaniem een perceel grond, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie , en perceelnummer 371F (deel), met gereserveerd perceelnummer 371N, volgens het opmetingsplan  aangeduid als lot 4 in gele kleur, kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00001VK - kosteloze grondafstand - Barelweg

 

De gemeenteraad besluit unaniem een perceel grond, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B, deel van perceelnummer 304N en met gereserveerd perceelnummer 301 E 2, volgens het opmetingsplan  aangeduid als lot 4  (lot A op verkavelingsplan) in gele kleur, kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorlopige vaststelling wijziging gemeenteweg Dreef (gekend als voetwegen 76  - deel) met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem het punt uit te stellen.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorlopige vaststelling wijziging gemeentewegen Broekstraat (gekend als voetwegen 85 en 29 - delen) met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem de gemeentewegen gekend als voetwegen 85 en 29 te wijzigen en het ontwerp van rooilijnplan voor de gemeenteweg ‘verbindingspad Broekstraat’ voorlopig vast te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Amendement CD&V-fractie bij punt 'voorlopige vaststelling opening gemeenteweg Ravesteinpad met ontwerp van rooilijnplan'

 

De gemeenteraad besluit unaniem Chemin 27 onder Hever ten noorden van het domein Ravestein en met name zijn afschaffing te betrekken in het openbaar onderzoek.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorlopige vaststelling opening gemeenteweg Ravesteinpad met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem het punt over de publieke erfdienstbaarheid van het verbindingspad gelegen tussen kruispunt Hillemaweg – Ravesteinstraat met het jaagpad van de Dijle uit te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 11 2022

 

Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2023 op een zaterdag of een zondag vallen

 

De gemeenteraad besluit unaniem voor de diensten van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) de feestdagen die in 2023 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar vervangdagen waarop de gemeentelijke en  OCMW-diensten zullen gesloten zijn.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 11 2022

 

Principe digitaal inschrijvingssysteem onderwijs

 

De gemeenteraad besluit unaniem voor de gemeentelijke basisschool Klimboom in te stemmen met het gebruik het gemeenschappelijke digitale inschrijvingsplatform dat door alle basisscholen uit de gemeente zal worden gebruikt vanaf het schooljaar 2023 - 2024. Aansluitend stelt de gemeenteraad voor de gemeentelijke basisschool het maximum aantal leerlingen vast te stellen op 66 leerlingen per leerjaar, zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 11 2022

 

Reglement huur buurthuis Lievekensbossen

 

De gemeenteraad besluit unaniem een reglement met betrekking tot het gebruik van het buurthuis Lievekensbossen vast te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Lidmaatschap Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst

 

De gemeenteraad besluit unaniem met ingang van 1 januari 2023 toe te treden tot de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst WinAr, met zetel Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Advies woonmaatschappij Oost-Brabant-West

 

De gemeenteraad besluit unaniem een positief advies aan de Vlaamse regering te geven over het uitstel van datum van eenmaking van de woonmaatschappij voor Oost-Brabant-West.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 11 2022

 

Retributiewijziging op afgifte van administratieve documenten

 

Als gevolg van een verhoging van de tarieven ten laste van de gemeente stelt de gemeenteraad met 19 ja en 4 neen een aantal gewijzigde retributies op de afgifte van administratieve stukken vast.

 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 11 2022

 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein

 

De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 neen aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aan te rekenen op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen en stelt daarvoor het belastingreglement vast.

 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 11 2022

 

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025

 

De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 neen een contantbelasting te vestigen voor:

1. de huis-aan-huisinzameling van het huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, het papier en karton en grofvuil (en het gelijkaardig bedrijfsafval);

2. de inzameling van op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen;

3. de inzameling van het huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval en papier en karton via sorteerstraten.

 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 december 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide op 21 december 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 25 januari 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide op 25 januari 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 december 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB van 6 december 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering 14 december 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 14 december 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

IGO div - mandatering algemene vergadering 16 december 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div van 16 december 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 20 juni 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 20 juni 2022.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 12 september 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 12 september 2022.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Kennisname verslag sportraad 12 september 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 12 september 2022.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Onze - Lieve - Vrouweweg

 

Op de vraag van de Vooruit-fractie wordt geantwoord dat er geen concreet dossier is, maar dat er geregeld vragen worden gesteld aan de dienst omgeving.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Ravesteinpark

 

Op de vraag van de Vooruit-fractie wordt geantwoord dat er momenteel nog niets is beslist. Wat gevraagd wordt, maakt deel uit van de onderhandelingen met partners en moet gezien worden in het kader van de actuele betekenis van het legaat.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Verkeersveiligheid

 

Op de vraag van de Vlaams Belang-fractie antwoordt het college van burgemeester en schepenen de snelheidsremmers te laten vervangen en te laten toezien op de snelheid in de Anjerweg.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Toekomst van de kerk van Schiplaken

 

Op de vraag van de Groen-fractie verwijst het college van burgemeester en schepenen naar de uitvoering van het door de gemeenteraad goedgekeurde kerkenbeleidsplan en de juridische context van de ontwijding en overdracht van het kerkgebouw te Schiplaken.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorstel om subsidie te geven aan inwoners die ontharden

 

Op de vraag en het voorstel van de GROEN-fractie antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat dit kadert in de verdere uitrol van de actiepunten bij het hemelwaterplan en het klimaatactieplan en dat het daarom verder zal worden uitgewerkt.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorstel tot alternatieve oplossing Bergstraat

 

Het punt aangebracht door de GROEN-fractie werd samen met punt 33 van de CD&V-fractie behandeld. Het college van burgemeester en schepenen verwijst naar de studie van VECTRIS om de huidige inrichting te verantwoorden en zal het alternatief dat geformuleerd wordt laten onderzoeken op haalbaarheid en wenselijkheid.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Informeer en sensibiliseer inwoners over het nut van bomen

 

Op de vraag van de GROEN-fractie bevestigt het college van burgemeester en schepenen dat informatie en sensibilisatie nodig zijn om het goed beheer van bomen te stimuleren. Tevens gebeurt op dit ogenblik al een gericht toezicht door de bevoegde diensten. Bijkomende plaatselijke reglementeringen blijken niet haalbaar of zinvol in een al heel complexe en moeilijke context. In lopende procedures in handen van de Vlaamse toezichthouder en het Parket heeft ook het gemeentebestuur geen inzage.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Bergstraat

 

Het punt werd behandeld onder punt 31

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Stoppen gemeenteraad om middernacht

 

Op de vraag van de CD&V-fractie antwoordt de voorzitter van de gemeenteraad dat hij de afgevaardigden zal uitnodigen tot overleg zoals afgesproken.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Financiering zwembad, politiekantoor, site Ravestein

 

Op de vraag en suggestie van de CD&V-fractie antwoordt het college van burgemeester en schepenen, verwijzend naar de volgende zitting van de gemeenteraad waarop de aanpassing van het meerjarenplan zal worden behandeld, dat de gemeente zeker financieel gezond is waardoor het schrappen van projecten niet aan de orde is.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022