De gemeenteraad,

 

Gelet op de activiteit ‘beheer en onderhoud van riolering’ aan de Opdrachthoudende Vereniging Riobra werd toegewezen;

 

Gelet op de statuten van Riobra welke onder meer volgende onderwerpen omvatten:

  1.                                        “activiteit riolering”

sub I.  De conceptie, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie, in de ruimste betekenis van die termen, van alle netten van leidingen, rioleringen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die op het grondgebied van de aangesloten gemeenten moeten dienen voor de opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, aan de natuur terug te geven; alle verrichtingen die rechtstreeks met het voorwerp van Riobra inzake afvalwater en hemelwater verband houden.
Deze in sub I genoemde activiteit wordt hierna verder “activiteit rioleringen” genoemd.

  1.                                        “aanverwante bedrijvigheden”

Sub III.  Riobra mag voorts alle technische, commerciële, administratieve, economische, financiële, sociale en andere verrichtingen doen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die met dit voorwerp, zoals beschreven in sub I en II van dit artikel, verband houden.  Deze verrichtingen en bedrijvigheden kan zij ook waarnemen in samenwerking met of door het participeren in andere opdrachthoudende verenigingen of met andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen, en in het algemeen door het leveren van diensten en openbare nutsvoorzieningen en door het ter beschikking stellen van knowhow in verband met nutsvoorzieningen, één en ander binnen de beperkingen van het Decreet.

Bijgevolg heeft de gemeente de aanleg en het beheer van haar rioleringsnet en de hierbij horende activiteiten toevertrouwd aan Riobra.

 

Gelet dat de Opdrachthoudende Vereniging Riobra voor de uitvoering van haar activiteiten beroep doet op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv [hierna Fluvius];

 

Overwegende dat Fluvius in het kader van de rioleringsactiviteiten en in opdracht van deze
rioleringsbeheerder een ecologisch ondersteunend beleid wil voeren om de diverse gebruikers van het rioleringsnet aan te sporen om hemelwater maximaal te hergebruiken en ter plaatse te infiltreren, om hemelwater volledig gescheiden te houden van afvalwater en om te voorkomen dat hemelwater in het rioleringsnet terechtkomt;

 

Overwegende dat Fluvius voor al de klanten van de rioleringsnetbeheerders voor wie zij optreedt, een uniform en laagdrempelig premie-aanbod rationeel watergebruik wil ter beschikking stellen;

 

Overwegende dat Fluvius per 1 januari 2023 in verschillende premies rationeel watergebruik bij bestaande particuliere woningen voorziet, namelijk voor de plaatsing van een hemelwaterput met nuttig gebruik, de plaatsing van een infiltratievoorziening en voor de aanleg van een gescheiden privéwaterafvoerstelsel;

 

Overwegende dat Fluvius streeft naar maximale efficiëntie en administratieve vereenvoudiging bij de uitvoering van deze taak, zowel voor Fluvius zelf als voor de aangesloten gemeenten;

 

Gelet op de richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

 

Gelet op de richtlijn 91/27/EG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art.  1

Fluvius opdracht en de nodige bevoegdheid te geven om alle premiereglementen, die verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, te beheren.  Dit houdt onder meer in:

         het opmaken van een Fluvius-premiereglement,

         het vastleggen van de premiebedragen en –voorwaarden,

         het aanbrengen van aanpassingen aan het premiereglement indien dit vereist is omwille van hogere efficiëntie, beschikbaarheid van budgetten, betere resultaten bij de klanten, etc..

         de gemeente tijdig te informeren over deze aanpassingen.

         instaan voor de volledige administratieve en financiële afhandeling van de aangevraagde premies en de communicatie met de klanten hierover.

 

art.  2

Fluvius op te dragen de bestaande gemeentelijke subsidiereglementen,  premies uitgekeerd door Fluvius voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen voor hemelwater, groendaken en/of afkoppeling van hemelwater,  op te heffen met ingang van 1 januari 2023. De gemeentelijke subsidiereglementen voor toekennen van eigen aanvullende premies voor vernoemde voorzieningen blijven behouden .

 

art.  3

Fluvius op te dragen de gemeente op geregelde tijdstippen,  minstens 1 maal per kwartaal,  een lijst te bezorgen van de uitgekeerde premies rekening houdend met de rechten van de betrokkenen en regels van de AVG.

Dit overzicht bevat de gegevens die Fluvius gebruikt heeft voor het uitbetalen van de premie(s) rationeel watergebruik, nl. naam en adres van de klant, de benaming van de premie, het uitgekeerde premiebedrag, de kosten die de klant gemaakt heeft en

eventuele bijlagen gevoegd bij de aanvraag.

 

art.  4

Eveneens te voorzien in bijkomende aanvullende premie(s) rationeel watergebruik waarbij gelijkaardige voorwaarden gehanteerd worden als in het Fluvius-reglement.

Fluvius rapporteert over de aanvullende premies op dezelfde wijze als hoger beschreven.

De kosten voor het uitkeren van de aanvullende premies worden betaald met de middelen van het investeringsfonds bij Riobra.

 

artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 

artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.