De gemeenteraad,

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is het buurthuis in de wijk Lievekensbossen, hoek Narcislaan - Lelielaan, 3191 Boortmeerbeek, met als kadastrale gegevens Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie B, nr. 503m;

 

Overwegende dat dit buurthuis onlangs volledig werd gerenoveerd;

 

Overwegende dat het buurthuis geschikt is voor de organisatie van kleinschalige activiteiten van verenigingen;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is het gebruik van het buurthuis te reglementeren;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2020;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Een reglement met betrekking tot het gebruik van het buurthuis Lievekensbossen goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt:

 

Reglement huur buurthuis Lievekensbossen

 

Artikel 1

Het gebouw in eigendom van de gemeente  Boortmeerbeek, gelegen op de hoek van Narcislaan en de Lelielaan, 3191 Boortmeerbeek (kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie B, nr. 503m) wordt buurthuis Lievekensbossen (verder ‘het buurthuis’) genoemd. Het heeft als doel de buurtwerking Lievekensbossen te ondersteunen en gebruikt te kunnen worden voor activiteiten van het lokaal bestuur en de erkende gemeentelijke verenigingen en organisaties (bv. scholen). De terbeschikkingstelling wordt geregeld via dit gemeenteraadsbesluit.

 

Artikel 2

De maximumcapaciteit voor activiteiten in het buurthuis bedraagt 25 personen. Voor activiteiten op het buitenterrein bedraagt de maximumcapaciteit 100 personen.

 

Artikel 3

Enkel erkende gemeentelijke verenigingen, politiek fracties, het gemeentebestuur en het buurtcomité Lievekensbossen kunnen gebruik maken van het buurthuis.

In het buurthuis mogen geen privé-activiteiten (familiefeesten, enz.) worden georganiseerd.

 

Artikel 4

Verenigingen – uitgezonderd het buurtcomité Lievekensbossen - die gebruik wensen te maken van het buurthuis, dienen hiertoe een reservatie-aanvraag in via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Bookings/Overview.

Het college van burgemeester en schepenen kan op gemotiveerde wijze een gemaakte reservering annuleren.

 

Artikel 5

De prijs voor het gebruik van het buurthuis is gelijk aan deze van de Rubenszaal in het cultuurhuis 'de Oude Pastorie'. Indien de huurprijs van de Rubenszaal wordt aangepast, zal ook de huurprijs van het buurthuis gelijk worden aangepast.

Het normale verbruik van water en elektriciteit is in de prijs inbegrepen.

 

Artikel 6

In de reservering van het buurthuis is het gebruik van het buitenterrein begrepen. Indien er geen reservering van het buurthuis en/of het buitenterrein is, is het terrein vrij voor het publiek toegankelijk.

 

Artikel 7

De praktische modaliteiten voor het gebruik van buurthuis wordt geregeld door een huishoudelijk reglement, vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 8

Een vereniging die het buurthuis gebruikt, moet beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Op vraag van de gemeente moeten hiervan de nodige bewijsstukken kunnen worden voorgelegd.

 

Artikel 9

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks beheer van het gebouw en het terrein en regelt alle praktische voorvallen in de geest van dit reglement.

 

art. 2

Dit reglement bekend te maken via de gemeentelijke website en de gemeentelijke nieuwsbrief.