De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad;

 

Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 oktober 2019;

 

Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten met zich meebrengt en dat het billijk is hiervoor een retributie te vragen;

 

Gelet op de verhoging van de tarieven van de vergoedingen ten laste van de gemeente voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten- en documenten vanaf 1 januari 2023 ingevolge de indexering zoals gecommuniceerd door de FOD Binnenlandse Zaken;

 

Overwegende dat het retributiereglement 2020-2025 van 16 december 2019 ingevolge de nieuw gecommuniceerde tarieven worden aangepast;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier en Lies Asselman.
 

art. 1 - Omschrijving

De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 een retributie op de afgifte van administratieve stukken ingevolge haar reglement van 16 december 2019 - gewijzigd op 24 januari 2022.

 

Door een verhoging van de tarieven ten laste van de gemeente, wordt artikel 3 - 3.1 van voormeld reglement (de gemeentelijke retributies op identiteitsdocumenten en verblijfstitels) aangepast vanaf 1 januari 2023.

 

art. 2 - Tariefaanpassing van de retributie op de afgifte van identiteitsdocumenten en verblijfstitels

De gemeentelijke retributie voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en de elektronische vreemdelingenkaarten wordt vanaf 1 januari 2023 aangepast als volgt:

 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen + elektronische verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen bedoeld in artikel 1, 1ste lid (4°, f tot g) van het MB van 28 oktober 2019

 * gewone procedure   6,70 EUR

 * spoedprocedure   8,20 EUR

 * spoedprocedure (gecentraliseerd) 2,90 EUR

 

Biometrische verblijfstitels en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen, bedoeld in artikel 1, 1ste lid (4°, a tot e en h tot n) van het M.B. van 28 oktober 2019

 * gewone procedure   6,20 EUR

 * spoedprocedure   8,20 EUR

 

KIDS-ID

 * gewone procedure   3,70 EUR

 * spoedprocedure   4,20 EUR

 * spoedprocedure (gecentraliseerd) 3,80 EUR

 

In bijgevoegd schema wordt een overzicht gegeven van o.m. de tarieven aangerekend aan de burger 2022 en 2023.