De gemeenteraad,

 

Overwegende dat dat in de gemeente Boortmeerbeek vier basisscholen zijn, namelijk de gemeentelijke basisschool Klimboom, de vrije basisschool Kringeling, de vrije basisschool de Bosuiltjes en de vrije basisschool de Wegwijzer;

 

Overwegende dat door de bevolkingsaangroei het leerlingenaantal van deze scholen toeneemt;

 

Overwegende dat hierdoor het risico bestaat dat in sommige scholen de maximale leerlingencapaciteit dreigt te worden overschreden waardoor leerlingen zullen moeten worden geweigerd;

 

Overwegende dat het hierdoor wenselijk is de inschrijvingsprocedure voor nieuwe leerlingen te kunnen objectiveren;

 

Overwegende dat hiervoor bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van een digitaal inschrijvingssysteem;

 

Overwegende dat een digitaal inschrijvingssysteem enkel zinvol is indien alle scholen uit de gemeente hieraan deelnemen;

 

Overwegende dat de kostprijs voor het digitale inschrijvingssysteem door de Vlaamse overheid wordt gedragen op voorwaarde dat alle scholen uit de gemeente gebruik maken dit inschrijvingssysteem;

 

Overwegende dat het de bedoeling is het digitale inschrijvingssysteem te gebruiken voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023 - 2024;

 

Overwegende dat het wenselijk is ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte te kunnen brengen van de nieuwe inschrijvingsprocedure;

 

Overwegende de verschillende overlegmomenten hieromtrent met de schoolhoofden van de verschillende betrokken scholen;

 

Overwegende dat het in dit kader noodzakelijk is het maximum aantal leerlingen per leerjaar voor de gemeentelijke basisschool Klimboom vast te stellen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Voor de gemeentelijke basisschool Klimboom in te stemmen met het gebruik het gemeenschappelijke digitale inschrijvingsplatform dat door alle basisscholen uit de gemeente zal worden gebruikt vanaf het schooljaar 2023 - 2024.

 

art. 2

Voor de gemeentelijke basisschool Klimboom het maximum aantal leerlingen vast te stellen op 66 leerlingen per leerjaar, zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school.