NOTULEN - GR

Zitting van maandag 27 november 2023

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol schepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Hans De Locht, Annick DeKeyser schepenen

Steven Van Loock raadslid

 

Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 23 oktober 2023 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname toezichtsbesluit na klacht

 

De gemeenteraad neemt, zoals gevraagd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, kennis van het antwoord van de gouverneur van Vlaams-Brabant van 9 november 2023 aan een klager betreffende de besluitvorming over een kerkorgel.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname ministerieel besluit van 10 oktober 2023 van de Vlaams minister van openbare werken betreffende de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023 betreffende voetweg 71

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ministerieel besluit van 10 oktober 2023 van de Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken betreffende de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023 betreffende voetweg 71 en het openen van een nieuwe gemeenteweg in de omgevingsvergunningsaanvraag met kenmerk OMV2022128814. Een randmelding wordt gemaakt in de notulen van 24 april 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Vertegenwoordiging overlegcomité WZC

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2006 tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met WZC De Ravestein waarin de samenstelling van een overlegorgaan wordt bepaald;

 

Overwegende het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019 betreffende de gemeentelijke afvaardiging voor het overlegcomité WZC De Ravestein;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om 2 vertegenwoordigers vanuit de gemeente in het overlegorgaan aan te duiden;

 

Overwegende dat de vertegenwoordigers vanuit het OCMW uit de raad voor maatschappelijk welzijn werden aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 september 2019 en dat deze afvaardiging ongewijzigd zal zijn;

 

Overwegende dat één aangeduide afgevaardigde geen lid meer is van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het past in dit overleg voor wat betreft de gemeentelijke vertegenwoordiging de schepenen aan te duiden aan wie de bevoegdheden senioren en welzijn zijn toegewezen;

 

Overwegende dat het gelet op de vorming van de bestuursentiteit lokaal bestuur past de burgemeester als vaste afgevaardigde aan de concessiehouder voor te stellen;

 

Overwegende dat het volstaat één vertegenwoordiger aangeduid uit de seniorenraad aan te duiden in plaats van één senior per deelgemeente;

 

Overwegende dat de titulatuur van de contactpersoon uit de administratie gewijzigd is en gelet op de werkzaamheden het overleg steeds kan bijwonen zonder nominatief aangeduid te worden;

 

Overwegende dat aan de concessiehouder deze wijzigingen zullen worden voorgesteld en medegedeeld;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Bert Meulemans, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
5 onthoudingen: Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Willy Stroobants.
 

art. 1

De raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken haar besluit van 28 januari 2019 betreffende de samenstelling van de afvaardiging voor het overlegcomité WZC De Ravestein in te trekken.

 

art. 2

Aan de concessiehouder WZC De Ravestein voor te stellen de afvaardiging vanuit de gemeente als volgt te wijzigen:

- 2 afgevaardigden vanwege de gemeente

- de burgemeester of zijn afgevaardigde

- één vertegenwoordiger aan te duiden door de gemeentelijke seniorenraad

 

art. 3

De twee afgevaardigden vanuit de gemeente te bepalen als volgt:

- de schepen van senioren

- de schepen van welzijn

 

art. 4

De seniorenraad te verzoeken uit haar midden één afgevaardigde voor het overlegorgaan WZC De Ravestein aan te duiden die voldoet aan de voorwaarden om volgens de huidige statuten lid te kunnen zijn van de gemeentelijke seniorenraad.

 

art. 5

Kennis te nemen dat de zorg- en overlegcoördinator van het OCMW ondertussen in de gemeentelijke organisatie de teamcoach sociale zaken is met als vervanger de coördinator thuiszorg.

 

art. 6

Dit besluit aan WZC De Ravestein over te maken.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Wijziging rechtspositieregeling

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023  tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen;

 

Gelet op de Europese Arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende de aspecten van de organisatie en de arbeidstijd;

 

Gelet op het ontslagdecreet van 16 juni 2023;

 

Overwegende dat door de inkanteling van het OCMW in de gemeente de opmaak van een eenvormige rechtspositieregeling noodzakelijk is;

 

Gelet op het protocol van akkoord van de representatieve vakorganisatie van 27 september 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De rechtspositieregeling voor het gemeente- en het OCMW-personeel goed te keuren waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

 

art. 2

De rechtspositieregeling van toepassing te verklaren vanaf 1 januari 2024 met uitzondering van artikel 222 dat van toepassing wordt verklaard vanaf 1 december 2023.

 

art. 3

De personeelsleden van de gemeente en van het OCMW in kennis te stellen van de aangepaste rechtspositieregeling.

 

art. 4

De rechtspositieregeling te publiceren op de gemeentelijke webtoepassing.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Punt bijlagen/links 2023_11_27_Rechtspositieregeling gemeente en OCMW Boortmeerbeek_definitief.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Wijziging arbeidsreglement

 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2023 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023  tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen;

 

Overwegende de noodzaak het arbeidsreglement te actualiseren rekening houdende met de maatschappelijke evoluties;

 

Overwegende de inkanteling van het OCMW in de gemeente sinds 2018;

 

Overwegende de noodzaak om het arbeidsreglement voor de gemeente en het OCMW eenvormig te maken;

 

Gelet op het advies van de representatieve vakorganisaties van 27 september 2023;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het aangepast arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel goed te keuren.

 

art. 2

Dit arbeidsreglement van toepassing te verklaren vanaf 1 januari 2024.

 

art. 3

De personeelsleden van de gemeente en van het OCMW in kennis te stellen van het aangepaste arbeidsreglement.

 

art. 4

Het arbeidsreglement te publiceren op de gemeentelijke webtoepassing.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Punt bijlagen/links arbeidsreglement - GR27112023.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2024 op een zaterdag of een zondag vallen

 

Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad van 23 december 2008 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de integratie van het gemeente- en OCMW-personeel;

 

Gelet op het overleg in het HOC/BOC van xxx het protocol van akkoord hieromtrent;

 

Gelet op artikel 235 § 2 van de rechtspositieregeling van het gemeente- en het OCMW- personeel dat bepaalt dat de gemeente- en OCMW-raad jaarlijks bepaalt op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW;

 

Overwegende om het overzicht te behouden een identiek besluit te nemen in de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De feestdagen die in 2024 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar volgende vervangdagen waarop de gemeentelijke en OCMW-diensten zullen gesloten zijn:

        zondag 21 juli 2024 wordt vervangen door vrijdag 10 mei 2024;

        zaterdag 2 november 2024 wordt vervangen door vrijdag 16 augustus 2024;

 

art. 2

Vrijdag 15 november 2024 voor het gemeentepersoneel dat tewerkgesteld is in de gemeentelijke basisschool te verplaatsen naar de nog te bepalen schoolvrije dag van de gemeentelijke basisschool.

 

art. 3

De vervangdagen voor de BKO Ravot als volgt vast te stellen:

        zondag 21 juli 2024 wordt vervangen door vrijdag 10 mei 2024;

        donderdag 11 juli 2024 wel open en verplaatsen naar maandag 23 december 2024;

        zaterdag 2 november2024 wordt vervangen door dinsdag 24 december 2024;

        vrijdag 15  november2024 open en verplaatsen naar vrijdag 27 december 2024.

 

art. 4

De 14 wettelijke en bijkomende feestdagen zoals vastgelegd in de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel integraal toe te kennen aan alle diensten van het gemeente- en OCMW-personeel.

 

art.5

De wettelijke feestdagen voor het sporthalpersoneel niet te verplaatsen.

 

art.6

Tijdens deze sluitingsdagen bij de dienst thuiszorg een permanentiedienst te voorzien, overeenkomstig de behoeften van het cliënteel.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2024

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2023 met betrekking tot de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede;

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van 12 oktober 2023 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2024;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2024 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven:

 

exploitatiebudget:

- ontvangsten    61.975,00 EUR

- uitgaven    72.305,00 EUR

- saldo     -10.330,00 EUR

- overschot exploitatie 2022  7.753,88 EUR

- saldo     -2.576,12 EUR

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 2.576,12 EUR

 

investeringsbudget:

- ontvangsten    1.040.000,00 EUR

- uitgaven    1.040.000,00,EUR

- saldo     0,00 EUR

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR

 

art. 2

Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Nominatieve subsidie wielerwedstrijd Super 8

 

Overwegende dat door de vzw Impanis-Van Petegem jaarlijks de wielerwedstrijd Super 8 Classic wordt georganiseerd;

 

Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist;

 

Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente;

 

Overwegende dat in het meerjarenplan jaarlijks 10.000,00 EUR gereserveerd is voor toelagen aan de organisatie van sportwedstrijden;

 

Overwegende dat de subsidie voor het jaar 2023 nog niet werd toegekend;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Voor het jaar 2023 een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de vzw Impanis-Van Petegem voor de jaarlijkse organisatie van de wielerwedstrijd Super 8 Classic

 

art. 2

De subsidie is voorzien op budgetsleutel 2023/GBB/0740-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Gemeentelijke tussenkomst abonnementen De Lijn

 

Overwegende dat het verkeersleefbaarheidsplan voorziet in de stimulering van mobiliteitsalternatieven voor het individueel particulier autogebruik;

 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst de drempel verlaagt voor kwetsbare doelgroepen, schoolgaande kinderen en jongeren, en senioren tot het gebruik van openbaar vervoer;

 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst een stijging in het busgebruik kan bevorderen bij alle doelgroepen;

 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst duurzame mobiliteit en afgeleide gevolgen kan bevorderen, zoals het behalen van milieudoelstellingen, het versterken van de lokale economie door een betere bereikbaarheid van voorzieningen en minder parkeerproblemen;

 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst kan zorgen voor een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer, met het oog op een betere mobiliteit van burgers en een vlottere toegang tot school, werk en publieke voorzieningen, en zo kan bijdragen aan een betere sociale inclusie;

 

Overwegende dat op basis van de budgetsimulator van De Lijn voor alle mogelijke abonnementsvormen, een tussenkomst van 20% - specifiek voor Boortmeerbeek en op basis van 904 abonnementen in 2022 - een budget vertegenwoordigt van 18.105,00 EUR (op een totale abonnementskost van 90.525,00 EUR). Dit budget zal jaarlijks variëren naargelang de evolutie van het aantal abonnementen;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2023;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 betreffende het verkeersleefbaarheidsplan;

 

Gelet op de budgetsimulator voor Boortmeerbeek (update 8 november 2023);

 

Gelet op de budgetsleutel voor ‘Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan’

2023/1.1.1.2/0290-00/22890000/­GEMEENTE/CBS/IP-2020-12 waarop het nodige budget is voorzien;

 

Gelet op het visum van de financieel directeur;

 

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor de toekenning van subsidies;

 

Gelet op het decreet op de basisbereikbaarheid van 3 april 2019;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

art. 1

In te gaan op het voorstel van De Lijn met betrekking tot een financiële tussenkomst in de abonnementskosten van busgebruikers.

 

art. 2

Met ingang van 1 januari 2024 aan de inwoners van de gemeente Boortmeerbeek op datum van de aankoop van een abonnement van De Lijn 20% tegemoetkoming te voorzien in alle mogelijke abonnementsvormen.

 

art. 3

Deze subsidie is betaalbaar op budgetsleutel ‘Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan’

2023/1.1.1.2/0290-00/22890000/­GEMEENTE/CBS/IP-2020-12.

 

art. 4

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de nodige overeenkomsten hiervoor af te sluiten en de praktische voorwaarden vast te stellen.

 

art. 5

De Lijn op de hoogte te stellen van dit besluit en het besluit te publiceren op de gemeentelijke webtoepassing.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen - Gemeentelijke Holding NV - mandatering buitengewone algemene vergadering van 13 november 2023

 

De gemeenteraad besluit het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2023 te bekrachtigen betreffende de mandatering voor de buitengewone algemene vergadering van Gemeentelijke Holding NV op 13 november 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking HaBoBIB - vervanging lid Raad van Bestuur

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 september 2005 betreffende de oprichting van een opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op artikel 14, eerste lid van de statuten van HaBoBIB dat bepaalt dat de gemeente Boortmeerbeek in de raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door drie bestuurders;

 

Gelet op artikel 14, tweede lid van de statuten van HaBoBIB  dat bepaalt dat de gemeenteraad de kandidaat-bestuurders voordraagt en de algemene vergadering van HaBoBIB deze benoemt;

 

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij Denis Bosny werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging HaBoBIB;

 

Gelet op het ontslag van schepen Denis Bosny van 25 september 2023 waardoor er in zijn vervanging moet worden voorzien;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

kandidaat-bestuurder

        Hans Crol   11 JA - 9 NEEN

        Michel Baert   7 JA - 12 NEEN - 1 ONTHOUDING

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: Vervanging lid Raad van Bestuur - kandidaat Hans Crol
aangenomen na geheime stemming: 11 stemmen voor; 9 stemmen tegen;
Vervanging lid Raad van Bestuur - kandidaat Michel Baert
verworpen na geheime stemming: 7 stemmen voor; 12 stemmen tegen; 1 onthouding;
 

art. 1 

Hans Crol voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging HaBoBIB.

 

art. 2 

De opdrachthoudende vereniging HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht en de vertegenwoordigers van de gemeente in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 5 december 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 27 oktober 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB op 5 december 2023 die plaats heeft in de bibliotheek van Haacht, Verhaegenlaan 5 te 3150 Haacht;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarmee de raadsleden Rodrigue

Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans en Willy Stroobants werden aangeduid als volmachtdragers van de gemeente Boortmeerbeek en het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarmee raadslid Iris Schoeters eveneens werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB voor de volledige legislatuur 2019-2024, waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn;

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende verenging HaBoBIB op 5 december 2023:

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen

2. Goedkeuring verslag d.d. 12 september 2023

3. Goedkeuring actieplan 2024

4. Goedkeuring begroting 2024

5. Goedkeuring dotatie Haacht: €409.756

6. Goedkeuring dotatie Boortmeerbeek: €395.935

7. Goedkeuring bedrag niet geoormerkte subsidie Haacht: €81.648

8. Goedkeuring bedrag niet geoormerkte subsidie Boortmeerbeek: €69.552

9. Raad van Bestuur: aanstelling opvolger van Vincent Vanhumbeeck als bestuurder

10. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBIB, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking Interleuven - mandatering bijzondere algemene vergadering van 13 december 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven;

 

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;

 

Gelet dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op de uitnodiging van 12 oktober 2023 van Interleuven voor de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2023 om 19.00 uur met volgende agenda:

 1. Samenstelling van het bureau
 2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 21 juni 2023
 3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2024
 4. Begroting 2024
 5. Vervanging leden raad van bestuur
 6. Oprichting beheerscomité (ref. RvB 31 mei 2023)
 7. Diversen

 

Gelet op de bespreking;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 waarin na geheime stemming is besloten Bert Meulemans, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Interleuven die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2024;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2023 Interleuven als volgt vast te stellen:

- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

 

art. 2 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking Cipal dv - mandatering algemene vergadering van 14 december 2023

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”);

 

Gelet op de statuten van Cipal;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is

besloten Hans De Locht, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de gemeente Boortmeerbeek en het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Rodrigue Bijlsma, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Cipal dv voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 met de volgende agendapunten:

 1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
 2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024
 3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering;

 

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal;

 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van

de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 goedgekeurd.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering

van Cipal van 14 december 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze

algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene

vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van

de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde

agenda.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 20 oktober 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide op 20 december 2023;

 

Gelet op de actuele statuten van de intergemeentelijke samenwerking Hofheide die bepalen dat deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering bij

gemeenteraadsbesluit moeten mandateren met de vaststelling van het mandaat van de

vertegenwoordiger voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is

besloten Iris Schoeters, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Ann Sleyp, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide op 20 december 2023:

 1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2023
 2. Budget 2024 en meerjarenplanning
 3. Bevestiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor
 4. Varia.

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering van 20 december 2023

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;

 

Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021;

 

Gelet op de uitnodiging van 20 oktober 2023 voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 20 december 2023 en met bijbehorende agenda en bijlagen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 waarin na geheime stemming is besloten Audrey Bogaerts, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf op 20 december 2023:

 1. Samenstelling bureau
 2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 28/06/2023
 3. Activiteitenplan 2024
 4. Budgetten en werkingsbijdragen 2024
 5. Opvraging gemeentelijke bijdrage werkingskoten 2023 (statuten art. 15.2) - gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2023 omzetten naar kapitaal (statuten art. 15.2)
 6. Bevraging OVAM i.s.m. ABB en Interafval intentie regiovorming (in navolging van het schrijven per mail aan de algemeen directeur d.d. 12/10/2023)
 7. Diversen (eventuele bestuurswissels);

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de bijzondere algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

art. 4

Dit besluit te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden naar:

- de gemeentelijke afgevaardigde

- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus, management assistent (gerda.bleus@ecowerf.be).

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking EcoWerf OVAM-bevraging werkingsgebied

 

Gelet op de brief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Interafval, de koepel van de Vlaamse afvalintercommunales, aan EcoWerf van 29 september 2023 betreffende de opstart van een gezamenlijk bottom-uptraject om te komen tot een optimalisatie van de werkingsgebieden van de afvalintercommunales en een gelijkaardig schrijven gericht aan alle gemeenten;

 

Overwegende dat de Vlaamse Regering ten laatste in 2025 aan de sector duidelijkheid wil geven over:

        de werkingsgebieden van de afvalintercommunales die ten laatste op 1 januari 2037 gerealiseerd moeten worden;

        de afvalintercommunales die over de grenzen van de referentieregio’s heen zullen mogen blijven samenwerken na 2037;

        het plan van aanpak om die transitie vorm te geven.

en hierbij zowel rekening wil houden met de doelstellingen van de regiovorming als met de doelstellingen inzake een efficiënt en duurzaam afvalstoffenbeleid;

 

Overwegende dat wat de regiovorming betreft, het uitgangspunt is dat de afvalintercommunales hun werkingsgebieden ten laatste in 2037 afstemmen op de referentieregio’s;

 

Overwegende dat het Regiodecreet echter ook voorziet in de mogelijkheid om een gemotiveerde aanvraag tot afwijking van de principes van regioconform samenwerken in te dienen en als de Vlaamse Regering aan een individuele afvalintercommunale een dergelijke afwijking toekent, deze intercommunale over de grenzen van de referentieregio’s heen kan blijven samenwerken;

 

Overwegende dat in een eerste fase wordt gevraagd om via de afvalintercommunales de intenties zowel van de individuele gemeenten als de raad van bestuur/ algemene vergadering van de afvalintercommunales tegen 31 januari 2024 kenbaar te maken aan OVAM en ABB;

 

Overwegende dat het aantal bestuursleden in de raad van bestuur van EcoWerf beperkt is werd  ervoor gekozen om de bespreking te agenderen op de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2023 en aldus de vertegenwoordiger in de algemene vergadering zich kan uitspreken over de intenties van de gemeente;

 

Overwegende dat EcoWerf zich bevindt in de referentieregio Oost-Brabant;

Overwzegende dat deze referentieregio naast onze 28 vennoten ook de gemeenten Diest (huidige afvalintercommunale Limburg.net), Hoeilaart, Overijse en Tervuren (huidige afvalintercommunale Interrand) omvat;

 

Overwegende dat al de huidige gemeentelijke vennoten in overeenstemming zijn met de regiovorming het niet nodig is om een afwijking aan te vragen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering worden gemandateerd om inzake het agendapunt “Visie optimalisatie werkingsgebieden afvalintercommunales” van de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant van 20 december 2023 volgende intentie kenbaar te maken:

De gemeente zal geen afwijkingsaanvraag indienen bij de Vlaamse Regering daar zij reeds conform is met de regiovorming.

 

art.2

Dit besluit wordt samen met de beslissing betreffende de goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2023 aan EcoWerf bezorgd.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking IGO div - mandatering algemene vergadering van 15 december 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO div;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 31 oktober 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div op 15 december 2023 die plaats heeft op IGO div, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Ann Sleyp, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IGO div voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div op 15 december 2023:

1. Verslag Algemene Vergadering 23-06-2023

2. Begroting 2023 (document 1)

3. Jaarprogramma en toelichting bij begroting 2023 (document 2)

4. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Huldenberg–Tervuren voor resterende periode van de legislatuur

       Greta Veeckmans ter vervanging van Danny Van Goidtsenhoven (document 3)

5. Aanstelling nieuwe deskundige voor resterende periode van de legislatuur

       Hugo Simoens ter vervanging van Tom De Winter-Pieters (document 4)

6. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 13 februari 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 13 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag jeugdraad 28 augustus 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 28 augustus 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag seniorenraad 18 september 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 13 september 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslagen milieu-adviesraad 8 mei 2023 en 18 september 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieu-adviesraad 8 mei 2023 en 18 september 2023.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Milieubelasting

 

VRAAG: Momenteel betaald een alleenstaande 40,00 EUR per jaar aan deze extra belasting, een gezin betaald 60,00 EUR per jaar. Dit lijkt ons zeer ongepast en onlogisch.

        De vraag die zich stelt is wel degelijk of deze belasting wel nuttig is?

        Blijkt ze nuttig, dan lijkt ze nog op het eerste zicht zeer zeker asociaal. Iemand die alleen woont zal hoe dan ook minder afval produceren dan een gemiddeld Vlaams gezin. De redenering zit dus op dit vlak al volledig verkeerd.Laat ons stellen dat de helft van 60 nog steeds 30 is.

        Dit is op zich al een zeer hoog bedrag voor een alleenstaande, diezelfde alleenstaande die al voor alles en nog wat meer moet betalen en vaker uit de boot valt op gebied van kortingen en of supplementen moet betalen omdat hij of zij voor welke redeloos, alleen is.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het bedrag van de gezinnen omhoog moet, dit impliceert eerder dat een volledige afschaffing aan de orde is.

 

Vragen:

        Waarvoor wordt deze belasting gebruikt? Graag wat duidelijkheid omtrent het van deze belasting, wat er met deze gelden effectief wordt verwezenlijkt voor het milieu en waarom een alleenstaande zoveel meer zou moeten betalen.

        Naar waar gaan deze gelden en welke meerwaarde voor het milieu creëert deze extra belasting?

 

Indien hier toch op een wonderbaarlijke manier duidelijkheid rond kan geschept worden dan lijkt ons het aanpassen van het bedrag dat een alleenstaande moet betalen. het minste wat we kunnen doen. De milieubelasting zou dan maximum 30,00 EUR mogen bedragen voor een alleenstaande.

                  

Wij willen een stemming over onze laatste vraag en mogelijk van toepassing vanaf 2024.

 

ANTWOORD: De schepen van milieu licht toe wat de ontstaansgeschiedenis is van de belasting.

Deze legislatuur werd de verlenging van de milieubelasting 2020-2025 nog door deze gemeenteraad gestemd, dit in december 2019. Deze milieubelasting bestaat al sinds het jaar 2000 en is dus niets nieuw.

Hoe komt het dat nu pas die vraag wordt gesteld?

 

Er is een tarief vastgesteld per alleenstaande en per gezin. De term gezin wordt bepaald als in het kader van de rijksregister. De rijksbelastingen van een individu zijn ook altijd hoger dan die voor een gezin.

Je kan nooit een belasting in het kader van milieu personaliseren.

De basis belasting is €40 dus dit zouden we zo willen houden voor een alleenstaande.

Willen jullie de milieubelasting van een gezin dan naar €80 verhogen?

Ook wil ik even melden dat deze  belasting in de tijd nooit gewijzigd werd of niet aan de index werd aangepast.

 

Deze milieubelasting gaat naar talrijke milieu-initiatieven die de gemeente neemt in belang van alle inwoners zoals bv. onze milieu ambtenaar, al haar werk, sensibilisatie acties, subsidiëringsbeleid, waterbeheersing, slibwerking, strijd tegen sluikstort, enz.. dus naar alle werking rond milieu.

Milieu is nu nog eens zo belangrijk geworden met alle klimaat veranderingen en ook om de hogere milieu en klimaatdoelstellingen te halen.

Ook draagt deze belasting bij tot de sensibilisering van de bevolking en het organiseren van bijzondere milieu-initiatieven.

 

Vervolgens wordt overgegaan tot de stemming over het principe dat vanaf 2025 het bedrag van de belasting nog slechts 30,00 EUR mag zijn voor een alleenstaande.

 

BESLUIT: 5 stemmen ja: Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Willy Stroobants.
13 stemmen tegen: Karin Derua, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

Het principe dat vanaf 2025 het bedrag van de belasting nog slechts 30,00 EUR mag zijn voor een alleenstaande wordt verworpen.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

STAVAZA nieuw politiegebouw

 

VRAAG: Daar verleden maand geen uitleg kon gegeven worden door de burgemeester door samenloop van omstandigheden, stellen wij opnieuw de vraag: Hoeveel is er reeds bijgekomen sinds de opstart van het project; raming was 8 miljoen euro voor de drie gemeenten?

 

ANTWOORD: Het overzicht van het gunningsverslag dat in de politiezone werd opgemaakt, zal aan de gemeenteraadsleden worden overgemaakt.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Deelwagens en deelfietsen

 

VRAAG: Hoever staat men met vervoerregio Mechelen voor de uitrol van de deelwagens en deelfietsen?

 

ANTWOORD: De burgemeester deelt mee dat aanstaande vrijdag hierover een belangrijke vergadering gepland is binnen de vervoersregio Mechelen. De schepen van verkeer zal hieraan deelnemen en zal de volgende zitting uitleg kunnen verschaffen.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

EPC D+ openbare gebouwen

 

VRAAG: Hoever staat men met de EPC D+ van onze openbare gebouwen? Wanneer worden deze audits uitgevoerd en door wie?

 

ANTWOORD: De schepen van leefmilieu licht toe dat voor de opmaak van de EPC van onze openbare gebouwen er wordt gewerkt met InterLeuven. Gezien de hoogdringendheid zijn die een samenwerking aangegaan met VEB (Het Vlaams Energiebedrijf). Zij hebben op hun beurt een raamovereenkomst met verschillende studiebureaus. Diegene die de EPC’s zal opmaken is dus een van de studiebureaus die na de aanbestedingsprocedure zijn geselecteerd.

Dit project is lopende. (Onze aanvraag is ingediend).

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Bezinningsruimte

 

VRAAG: Graag antwoord op de schriftelijk gestelde vragen aangaande de bezinningsruimte. Welke we naar aanleiding van de vorige gemeenteraad als antwoord hebben gekregen dat deze schriftelijk diende gesteld te worden.

De volgende vragen van 24 oktober 2023:

 1. Wie is de eigenaar van deze grond?
 2. Wat is het statuut van de parochieploeg Onze Lieve Vrouw van de Vrede waar dat er een subsidies ter waarde van 37.750,00 EUR werd toegekend?
 3. Volgens het gewestplan is deze grond gelegen in de bouwzone. Welke zijn de stedenbouwkundige vergunningen welke nodig zijn voor deze realisatie van een toch vrij grote constructie en herinrichting? Zijn er eventuele vergunningsaanvragen geweest en zo ja, welke en kunnen wij deze in kijken?
 4. Wie gaat instaan voor het onderhoud van deze Stilteplek zowel wat betreft het groen onderhoud als het onderhoud van de constructies?
 5. Vallen de constructies onder de CE-reglementeringen? Zo nee, waarom? En zo ja, zijn deze bijgebracht en kunnen wij er een kopie van hebben? 
 6. Dient er geen risicoanalyse opgemaakt te worden? Zo nee, waarom? Zo ja, zijn ze dan bijgebracht en kunnen wij er een kopie van hebben?
 7. Wie draagt er de verantwoordelijkheid bij eventuele ongevallen en schade? De gemeente of de parochie?

 

ANTWOORD: De burgemeester licht toe dat de verantwoordelijken van het project erop gewezen worden dat een regularisatieaanvraag best wordt ingediend voor die delen die vergunningsplichtig blijken. Groenaanplantingen zijn bijvoorbeeld niet vergunningsplichtig. Wat de pijpleiding betreft, is de controle ter plaatse gebeurd en er bleek geen probleem te zijn.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Klokkenluidersregeling

 

VRAAG: Wanneer en door wie is de klokkenluidersregeling in onze gemeente opgesteld?

 

ANTWOORD: Het systeem van de klokkenluidersregeling was al ingevoerd met het meldpunt bij de algemeen directeur en is opgenomen in het zojuist door de gemeenteraad goedgekeurde arbeidsreglement (hoofdstuk XII).

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Verslag Raad van Bestuur Interleuven - 15 november 2023

 

Raadslid Willy Stroobants brengt verslag uit van de Raad van Bestuur Interleuven van woensdag 15 november 2023 waarbij het vertrek wegens pensioen van de algemeen directeur werd aangekondigd en de problematiek van het gebouw van de zetel werd toegelicht.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

STAVAZA overdracht Heldenplein en Vredeplein

 

VRAAG: Wat is de stand van de overdracht tussen Breevast en de gemeente aangaande het Heldenplein en het Vredeplein?

 

ANTWOORD: De burgemeester licht, nu de schepen van openbare werken ziek is, toe dat de genoemde aanpassingswerken meegenomen zullen worden in de aanleg van het Heldenplein, dat de schepen het dossier nauw opvolgt en dat alles zo spoedig mogelijk wordt aangepakt.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kerstboomophaling

 

VRAAG: We hebben ooit gevraagd of het mogelijk was om een kerstboomophaling te voorzien en de bomen te verhakselen tot bodembedekking.  In sommige gemeenten aangesloten bij EcoWerf is dit het geval. Graag een stand van zaken hierover.

 

ANTWOORD: De schepen van milieu verwijst naar haar eerdere antwoorden ter zake want deze vraag werd haar op de gemeenteraad van vorig jaar februari 2022 al eens gesteld:

"Hier had ik toen ook al gezegd dat wij dit als bestuur niet zien zitten.

Toen zei ik al dat dit een hele organisatie vergt namelijk: personeel voorzien, personeelskosten, ophalingskosten, transportkosten, verwerkingskosten enz..

Ook vind ik dit persoonlijk niet zo milieuvriendelijk om ophaalwagens te laten rondrijden voor bomen die men afdoet voor een maandje in huis plaatst en vervolgens weggegooid.

De vervuiler betaald dus mensen die beslissen een kerstboom zonder wortel te kopen moeten ook zelf instaan voor het binnenbrengen bij EcoWerf. Mensen kunnen hun uitgeleefde bomen ook steeds meegeven met de reguliere snoeiafvalophalingen.

Men kan altijd een kerstboom kopen met wortel en deze herplanten en het jaar erop hergebruiken.

Ook zijn er heel veel mensen die een valse kerstboom verkiezen.

Of zelfs mensen die ervoor kiezen geen kerstboom te plaatsen.

Er vinden ook traditionele kerstboomverbrandingen plaats bij sommige van onze jeugdverenigingen.

Ik heb vorig jaar wel eens informatief gepolst naar de prijzen van kerstboomophalingen bij EcoWerf en dit werd toen ook  als antwoord via het verslag/notulen meegegeven.

Ter info:  Hiervoor zouden ze 2 ophaalwagens nodig hebben. Dit jaar is de richtprijs 1.464,37 EURdus dit zou een kost betekenen van2928,74 EURin 2023 zonder verwerkingskost. In 2024 is de richtprijs 1.494,83 EUR en zal de kost ook rond de 3000,00 EUR liggen zonder de verwerkingskost.

Het tarief voor de verwerking is nu 39,46 EUR/ton.

Dus deze bedragen zijn ook een beetje gestegen tegenover de bedragen vorig jaar die ik toen opgevraagd had en heb meegegeven toen.

Ook kreeg ik al mee dat dit niet meer zou gaan voor dit en volgend jaar mits de afvalkalender al klaar is voor volgend jaar 2024."

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

STAVAZA bouw sociale woningen

 

VRAAG: Wat is de stand van zaken rond de bouw van sociale woningen en het halen van ons sociaal objectief?

 

ANTWOORD: De burgemeester licht de oprichting van Woontrots toe en de moeilijkheden die er zijn om de overdrachten van de huidige woonmaatschappijen te realiseren. de bewoners zouden hiervan niets mogen ondervinden, maar de toewijzing gaat over naar Woontrots. De lopende projecten (Goorweg, Eekhoornhof) worden verder voorbereid (opmaak GRUP bezig, contact met Eekhoornhof voor concrete bouw). Woontrots neemt de andere projecten over na de overdracht.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Evaluatie verkeersleefbaarheidsplan

 

VRAAG: Het verkeersleefbaarheidsplan voorziet in een evaluatie van ingevoerde maatregelen. Op een aantal plaatsen zullen er telraam tellingen gebeuren.  Wat is de timing hiervan? Zijn er naast tellingen ook nog andere vormen van evaluatie gepland?
 

ANTWOORD: Aangezien de schepen van verkeer deze zitting niet aanwezig kon zijn, zal de toelichting volgende zitting worden gegeven.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

 

Openbare zitting

 

Inrichting van de hondenweide

 

VRAAG: Inrichting van de hondenweide

 

ANTWOORD: De schepen van dierenwelzijn antwoordt dat hij de suggestie over drainage en verharding van de ingang met kiezel zal laten onderzoeken en dat het plantgoed besteld is of ingepland is om geplant te worden.

 

Publicatiedatum: 19/12/2023