De gemeenteraad,

 

Overwegende dat door de vzw Impanis-Van Petegem jaarlijks de wielerwedstrijd Super 8 Classic wordt georganiseerd;

 

Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist;

 

Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente;

 

Overwegende dat in het meerjarenplan jaarlijks 10.000,00 EUR gereserveerd is voor toelagen aan de organisatie van sportwedstrijden;

 

Overwegende dat de subsidie voor het jaar 2023 nog niet werd toegekend;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1 

Voor het jaar 2023 een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de vzw Impanis-Van Petegem voor de jaarlijkse organisatie van de wielerwedstrijd Super 8 Classic

 

art. 2

De subsidie is voorzien op budgetsleutel 2023/GBB/0740-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.