De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023  tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen;

 

Gelet op de Europese Arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende de aspecten van de organisatie en de arbeidstijd;

 

Gelet op het ontslagdecreet van 16 juni 2023;

 

Overwegende dat door de inkanteling van het OCMW in de gemeente de opmaak van een eenvormige rechtspositieregeling noodzakelijk is;

 

Gelet op het protocol van akkoord van de representatieve vakorganisatie van 27 september 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De rechtspositieregeling voor het gemeente- en het OCMW-personeel goed te keuren waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

 

art. 2

De rechtspositieregeling van toepassing te verklaren vanaf 1 januari 2024 met uitzondering van artikel 222 dat van toepassing wordt verklaard vanaf 1 december 2023.

 

art. 3

De personeelsleden van de gemeente en van het OCMW in kennis te stellen van de aangepaste rechtspositieregeling.

 

art. 4

De rechtspositieregeling te publiceren op de gemeentelijke webtoepassing.