De gemeenteraad,

 

Overwegende dat het verkeersleefbaarheidsplan voorziet in de stimulering van mobiliteitsalternatieven voor het individueel particulier autogebruik;

 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst de drempel verlaagt voor kwetsbare doelgroepen, schoolgaande kinderen en jongeren, en senioren tot het gebruik van openbaar vervoer;

 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst een stijging in het busgebruik kan bevorderen bij alle doelgroepen;

 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst duurzame mobiliteit en afgeleide gevolgen kan bevorderen, zoals het behalen van milieudoelstellingen, het versterken van de lokale economie door een betere bereikbaarheid van voorzieningen en minder parkeerproblemen;

 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst kan zorgen voor een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer, met het oog op een betere mobiliteit van burgers en een vlottere toegang tot school, werk en publieke voorzieningen, en zo kan bijdragen aan een betere sociale inclusie;

 

Overwegende dat op basis van de budgetsimulator van De Lijn voor alle mogelijke abonnementsvormen, een tussenkomst van 20% - specifiek voor Boortmeerbeek en op basis van 904 abonnementen in 2022 - een budget vertegenwoordigt van 18.105,00 EUR (op een totale abonnementskost van 90.525,00 EUR). Dit budget zal jaarlijks variëren naargelang de evolutie van het aantal abonnementen;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2023;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 betreffende het verkeersleefbaarheidsplan;

 

Gelet op de budgetsimulator voor Boortmeerbeek (update 8 november 2023);

 

Gelet op de budgetsleutel voor ‘Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan’

2023/1.1.1.2/0290-00/22890000/­GEMEENTE/CBS/IP-2020-12 waarop het nodige budget is voorzien;

 

Gelet op het visum van de financieel directeur;

 

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor de toekenning van subsidies;

 

Gelet op het decreet op de basisbereikbaarheid van 3 april 2019;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

art. 1

In te gaan op het voorstel van De Lijn met betrekking tot een financiële tussenkomst in de abonnementskosten van busgebruikers.

 

art. 2

Met ingang van 1 januari 2024 aan de inwoners van de gemeente Boortmeerbeek op datum van de aankoop van een abonnement van De Lijn 20% tegemoetkoming te voorzien in alle mogelijke abonnementsvormen.

 

art. 3

Deze subsidie is betaalbaar op budgetsleutel ‘Uitvoering verkeersleefbaarheidsplan’

2023/1.1.1.2/0290-00/22890000/­GEMEENTE/CBS/IP-2020-12.

 

art. 4

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de nodige overeenkomsten hiervoor af te sluiten en de praktische voorwaarden vast te stellen.

 

art. 5

De Lijn op de hoogte te stellen van dit besluit en het besluit te publiceren op de gemeentelijke webtoepassing.