De gemeenteraad,

 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2023 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023  tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen;

 

Overwegende de noodzaak het arbeidsreglement te actualiseren rekening houdende met de maatschappelijke evoluties;

 

Overwegende de inkanteling van het OCMW in de gemeente sinds 2018;

 

Overwegende de noodzaak om het arbeidsreglement voor de gemeente en het OCMW eenvormig te maken;

 

Gelet op het advies van de representatieve vakorganisaties van 27 september 2023;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het aangepast arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel goed te keuren.

 

art. 2

Dit arbeidsreglement van toepassing te verklaren vanaf 1 januari 2024.

 

art. 3

De personeelsleden van de gemeente en van het OCMW in kennis te stellen van het aangepaste arbeidsreglement.

 

art. 4

Het arbeidsreglement te publiceren op de gemeentelijke webtoepassing.