BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 27 juni 2022

Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 23 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Gunningsleidraad ontwerp nieuwbouw GBS Klimboom

 

De gemeenteraad keurt met 16 ja en 5 onthoudingen de gunningsleidraad voor de aanduiding van een ontwerper voor de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool Klimboom goed.

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
5 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Lies Asselman en Michel Baert.
 

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Jaarrekening gemeente 2021

 

De gemeenteraad besluit met 15 ja, 4 neen en 2 onthoudingen het deel van de gemeente in de geïntegreerde jaarrekening 2021, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
4 stemmen tegen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Lies Asselman.
2 onthoudingen: Ann Morissens en Wouter Decat.
 

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Ondernemingsjaarrekening AGB Boortmeerbeek 2021 zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

 

Het autonoom gemeentebedrijf van Boortmeerbeek moet naast de BBC-jaarrekening ook een jaarrekening opstellen volgens het Wetboek van Vennootschappen. Volgens dat wetboek behoort de goedkeuring van die jaarrekening tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de gemeenteraad de algemene vergadering. De gemeenteraad keurt in die hoedanigheid met 18 ja en 3 neen de jaarrekening 2021 goed.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
3 stemmen tegen: Steven Van Loock, Eddy Mortier en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - jaarrekening 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de jaarrekening 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-vrouw van de Vrede goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Jaarrekening gemeente en OCMW 2021

 

De gemeenteraad besluit met 15 ja, 4 neen en 2 onthoudingen de geïntegreerde jaarrekening 2021 van de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
4 stemmen tegen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Lies Asselman.
2 onthoudingen: Ann Morissens en Wouter Decat.
 

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Werkingstoelage 2023 kerkfabriek OLV van de Vrede

 

De gemeenteraad stelt unaniem de werkingstoelage 2023 kerkfabriek OLV van de Vrede vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Amendement bij punt 2021/00310VK - toepassing Gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad keurt met 12 ja en 9 neen-stemmen een door de CD&V-fractie ingediend amendement bij de wegenis voor de verkaveling in de Wespelaarsebaan die in het volgende punt wordt behandeld, goed.

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Lies Asselman, Gert Verschueren en Steven Michiels.
9 stemmen tegen: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Michel Baert en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

2021/00310VK - toepassing Gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad verwerpt met 9 ja, 11 neen en 1 onthouding het voorstel voor het vaststellen van de rooilijn voor de wegenis voor de verkaveling met nummer 2021/00310VK in de Wespelaarsebaan.

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Lies Asselman, Michel Baert en Remi Serranne.
11 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts en Gert Verschueren.
1 onthouding: Steven Michiels.
 

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

2022/00025OD - toepassing Gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad stelt unaniem de rooilijn vast voor de wegenis voor de omgevingsvergunningsaanvraag met nummer 2022/00250OD in de verlengenis van het Kroonprinses Elisabethplein.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Kosteloze grondafstand restperceel Salvialaan

 

De gemeenteraad keurt unaniem de kosteloze grondafstand op vraag van de eigenaar voor een perceel gelegen in de Salvialaan,29 ca groot, goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Project digibanken

 

De gemeenteraad besluit unaniem met IGO div en de deelnemende gemeenten een voorlopige overeenkomst over het project digibanken af te sluiten.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (MAR)

 

De gemeenteraad besluit unaniem actualisatie van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota voor de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu vast te stellen

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Aanpassing arbeidsreglement onderwijs

 

De gemeenteraad stelt unaniem het aangepaste arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisschool vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Schoolreglement 2022-2023

 

De gemeenteraad stelt unaniem het geactualiseerde schoolreglement voor het schooljaar 2022-2023 vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2022-2023

 

De gemeenteraad besluit unaniem voor de gemeentelijke basisschool de eigen vrije dagen van het schooljaar 2021-2022 als volgt vast te leggen: maandag 11 oktober 2021 (hele dag) en vrijdag 4 februari 2022 (hele dag).

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Gemeentelijke holding NV - mandatering algemene vergadering van 29 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening van 29 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Aanpassing huishoudelijk reglement vragenhalfuurtje voor burgers

 

De gemeenteraad besluit unaniem het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te vullen met een regeling rond de organisatie van een vragenhalfuurtje voor burgers.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Intrekking besluit gemeenteraad 24 januari 2022 en de voorlopige vaststelling van de wijziging van de gemeentewegen Goorstraat en Barelweg met ontwerp van rooilijnplan vast te stellen

 

De gemeenteraad besluit unaniem de Intrekking van het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2022 en de voorlopige vaststelling van de wijziging van de gemeentewegen Goorstraat en Barelweg met ontwerp van rooilijnplan goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Festiviteiten uitgaande van de gemeente

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt de werkwijze over het afhalen van uitgeleende materialen toegelicht.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Aanwerving personeel

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt toegelicht dat iemand moet slagen voor selectieproeven om aangeworven te kunnen worden.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Vervuiling gracht Bieststraat

 

Op vraag van de Vooruitfractie wordt de stand van zaken van het ontwerp voor de sanering van de bedoelde baangracht uiteengezet.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2023 - 2030

 

Op vraag van gemeenteraadslid Michel Baert wordt bevestigd dat in het kader van het openbaar onderzoek de opmerkingen van EcoWerf en VVSG zullen worden ingediend.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Besluitvorming bij Fluvius, Interleuven en Zefier

 

Gemeenteraadslid Willy Stroobants doet verslag over de actualiteiten in de bijgewoonde algemene vergaderingen.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Bloemenversiering

 

Op vraag van gemeenteraadslid Willy Stroobants wordt toegelicht dat door het aflopen van het raamcontract de procedure geen tijdige bebloeming meer toeliet.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Openingsuren sporthal

 

Op vraag van Sigrid Van Obbergen zal worden nagegaan hoe de toiletten van de sporthal toch overdag bruikbaar zouden kunnen zijn als de sporthal gesloten is.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Nut fietsstraat

 

Op vraag van gemeenteraadslid Sigrid Van Obbergen wordt toegelicht dat fietsers in een fietsstraat op de rijbaan worden gebracht en dat het verkeer daar op ritme van de fietsers moet afgestemd zijn.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Beloningssysteem voor fietsende en stappende kinderen

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat de mobiliteitsambtenaar aan de slag is gegaan en er een eerste overleg over dit thema gepland is.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Voorstel herbestemming/restauratie oud rusthuis Ravestein naar bezoekerscentrum Pikhakendonk/Park Rivierenland

 

De gemeenteraad besluit het voorstel van de GROEN-fractie opnieuw te bespreken in haar zitting van 3 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Gevolgen hoge energieprijzen en toenemende rente

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat er wel effecten zijn maar dat voorlopig door overschotten op de rekening de situatie nog beheersbaar blijft.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Serviceflats Stationsstraat

 

Op vraag van de CD&V-fractie worden de elemnten van de afgeleverde vergunning op vlak van parking en verbinding tussen de complexen toegelicht.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022