De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat het gemeentelijk beleid gestoeld moet zijn op het verzekeren van een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de bevoegdheden waarbij de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid worden betrokken en er voor openheid van bestuur wordt gezorgd;

 

Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt op welke wijze burgers kunnen participeren aan het bestuur van de gemeente;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur belangrijk vindt en daartoe burgers de kans wil geven op een zo rechtstreeks mogelijke wijze dialoog te voeren met de raad;

 

Overwegende dat om praktische redenen de thema's die gericht zouden zijn aan de raad voor maatschappelijk welzijn best meegenomen worden in dezelfde organisatie als deze voor de thema's die aan de gemeenteraad gericht zijn aangezien beide organen dezelfde samenstelling kennen en na elkaar vergaderen;

 

Overwegende dat het huishoudelijk reglement de bepalingen moet vastleggen over de voorwaarden waaraan de vragen moeten voldoen, de wijze waarop de indiening gebeurt en wie gerechtigd is de vragen in te dienen, de wijze waarop de vragen zullen worden behandeld en beantwoord;

 

Overwegende dat het decreet voorziet dat het college van burgemeester en schepenen vragen van raadsleden beantwoordt, wordt voor de antwoorden op in deze context gestelde vragen voorzien dat deze worden beantwoord door het lid van het college van burgemeester en schepenen dat de beleidsmaterie opvolgt;

 

Overwegende dat na een praktijkperiode dit reglement zal worden geëvalueerd;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt aangevuld met een hoofdstuk "Rechtstreekse dialoog met de burger".

 

art. 2

Artikel 41 wordt hernummerd als artikel 42.

 

art. 3

Een nieuw artikel 41 wordt ingevoegd, luidend als volgt:

"De gemeenteraad ontvangt voorafgaand aan haar gewone geplande zittingen, in openbare zitting zetelend, inwoners, die een vraag aan de gemeenteraad wensen te stellen onder de hierna opgenomen voorwaarden. Deze ontvangst wordt 'vragenhalfuurtje' genoemd.

§1 Voorwaarden

1. Inwoners van de gemeente Boortmeerbeek die op het ogenblik van de geplande raadszitting de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, kunnen maximaal 1 vraag aan de gemeenteraad indienen.

2. De vraagsteller mag op het ogenblik van de behandeling van de vraag geen politiek mandaat in de gemeente Boortmeerbeek uitoefenen.

3. De vraagsteller is persoonlijk aanwezig op het ogenblik van de behandeling van de vraag door de gemeenteraad. De vraagsteller kan zich laten bijstaan door een begeleider-vertrouwenspersoon onder dezelfde voorwaarden als deze geldt voor zetelende gemeenteraadsleden.

4. Vragen mogen enkel betrekking hebben op de materies die tot de bevoegdheid van de gemeente behoren.

5. Persoonlijke aanvallen of beledigingen zijn niet toegestaan.

6. De vragen moeten het algemene beleid betreffen en mogen daarom niet gaan over individuele of persoonlijke dossiers.
7. Vragen mogen niet racistisch of xenofoob zijn.

8. Vragen mogen geen thema behandelen dat op de agenda van een gemeenteraad staat of voorwerp zijn van een interpellatie die in de laatste twaalf maanden behandeld werd.

9. Bij de zitting waarop de vraagstellende burgers ontvangen worden, wordt geen discussie of debat gevoerd. Raadsleden kunnen wel vragen bijvoorbeeld om verduidelijking stellen.

 

§2 Procedure

§ 2.1 Over de indiening

1. Een vraag aan de gemeenteraad wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en ingediend bij de algemeen directeur van de gemeente. Een formulier hiervoor wordt ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website.

2. De vraag moet uiterlijk 14 werkdagen voor de datum van de gemeenteraadszitting bij de algemeen directeur toegekomen zijn.

3. Bij de indiening van de vraag vermeldt de aanvrager naam, adres, geboortedatum en mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend met het doel van de behandeling van de vraagstelling verwerkt en bewaard.

4. De vragen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

 

§ 2.2 Over de aanvaarding van de vraag

1. De voorzitter van de gemeenteraad beoordeelt of de vraag aan de voorwaarden van het huishoudelijk reglement voldoet. Zo de vraag voor behandeling door de gemeenteraad geweigerd wordt, wordt de indiener over de motieven ingelicht.

2. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de volgorde van de behandeling van de vragen vast. De vragen en de volgorde van behandeling worden samen met de eerste oproep van de gemeenteraad aan de raadsleden bezorgd.

3. De vraagstellers van aanvaarde vragen worden per mail op de hoogte gebracht van datum en uur waarop hun vraag wordt behandeld.

 

§ 2.3 Over de zitting
1. De gemeenteraad ontvangt de vraagstellende burger op het aangegeven uur in openbare zitting ongeacht het aantal aanwezige raadsleden.

2. Bij de zitting waarop de vraagstellende burgers ontvangen worden, wordt geen discussie of debat gevoerd.

3. Indien mogelijk zal de burgemeester of schepen tot wiens bevoegdheid het punt behoort 

een antwoord geven of laten geven volgend op de toelichting van de vraag door de vraagsteller. Indien er meer tijd nodig is om bijvoorbeeld informatie in te winnen, beantwoordt het college van burgemeester en schepenen de vraag schriftelijk binnen de 30 dagen na de zitting waarop het antwoord werd goedgekeurd door de gemeenteraad of op een andere per geval te bepalen werkwijze.

4. Indien niet alle vragen voor het officiële aanvangsuur van de geplande gemeenteraadszitting kunnen behandeld worden, worden de nog resterende vragen verschoven naar een volgend vragenhalfuurtje.

5. Over het vragenhalfuurtje wordt een zittingsverslag opgemaakt onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad.