BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Besluit burgemeester organisatie zitting gemeenteraad

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 17 september 2021 met betrekking tot de wijze waarop de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2021 zullen worden georganiseerd rekening houdende met de actuele stand van zaken van de COVID19-pandemie.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Kennisname ontslag gemeenteraadslid

 

De gemeenteraad neemt kennis van de kennisgeving door mevrouw Regina Wolfs van 9 augustus 2021 dat ze haar mandaat als gemeenteraadslid per onmiddellijk ter beschikking stelt om persoonlijke redenen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid

 

De gemeenteraad besluit de geloofsbrieven van de heer Vincent Geerts, eerste opvolger op de N-VA-lijst, goed te keuren en laat hem toe tot de eedaflegging.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 28 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad openbaarheid

 

De gemeenteraad besluit unaniem het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad betreffende de openbaarheid van de zitting te wijzigen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Antwoord gouverneur klacht

 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het toezicht op een door de GROEN-fractie ingediende klacht over de behandeling van vragen tijdens de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Bekrachtiging besluit 26 juli 2021 - Corona - verlenging overeenkomst lokale bronopsporing

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 juli 2021 betreffende het addendum 'Corona - verlenging overeenkomst lokale bronopsporing' en besluit dit unaniem te bekrachtigen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

Wijziging organisatienota integratie gemeente-OCMW

 

De gemeenteraad besluit unaniem de besluiten van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de functiebeschrijving van de adjunct-algemeen directeur, de waarborgen voor de niet als algemeen directeur aangestelde secretaris, de aanpassing van de rechtspositieregeling en de organisatienota ingevolge het decreet lokaal bestuur in te trekken.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2022 op een zaterdag of een zondag vallen

 

De gemeenteraad stelt unaniem de regeling vast voor de feestdagen die in 2022 op een zaterdag of een zondag vallen en moeten worden verplaatst naar vervangdagen waarop de gemeentelijke en OCMW-diensten zullen gesloten zijn.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Kosteloze grondafstand VK2013/00004

 

De gemeenteraad besluit unaniem zijn besluit van 17 februari 2020 met betrekking tot de kosteloze grondafstand in verkaveling 2013/00004 'De Kouter‘ in te trekken en een perceel grond met inbegrip van de reeds aangelegde wegenisinfrastructuur, kadastraal gekend als sectie A met nummer 0790R2P0000 (35a 62ca 26dma) kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein.

Ook het perceel grond, bestemd voor groenzone, gelegen aan de nieuw gerealiseerde straat, kadastraal gekend als sectie A met nummer 0790WP0000, met een oppervlakte van 5a 85ca 08dma (lot 18), wordt kosteloos overgenomen door de gemeente en toegevoegd aan het privaat bezit van de gemeente Boortmeerbeek.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Afbakening werkingsgebieden voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij

 

Met betrekking tot de hervorming van de werkingsgebieden van de sociale huisvestingsmaatschappijen adviseert de gemeenteraad unaniem om de gemeente Boortmeerbeek te laten aansluiten tot een werkingsgebied (WEST) met volgende gemeenten te laten behoren: Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Herent, Kortenberg, Bertem, Tervuren, Huldenberg, Overijse en Hoeilaart.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Wijziging gemeenteweg Goorstraat en Barelweg met ontwerp van rooilijnplan, voorlopige vaststelling

 

De gemeenteraad besluit unaniem principieel de huidige gemeenteweg Goorstraat en Barelweg te wijzigen en het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Wijziging gemeenteweg Grootveldweg met ontwerp van rooilijnplan, voorlopige vaststelling

 

Het punt wordt uitgesteld om het verder voor te bereiden.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Aanvraag omgevingsproject (OMV_ 2021109328): ALTO.BIZ BV en Fluvius System Operator CV ter plaatse Leuvensesteenweg 240 – toepassing Gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad besluit met 16 ja en 5 onthoudingen de voorliggende aanvraag voor het omgevingsproject (OMV_ 2021109328), ter plaatse Leuvensesteenweg 240, ingediend door ALTO.BIZ BV en Fluvius System Operator CV bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 23 juli 2021 negatief te adviseren.

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Ann Sleyp, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne.
5 onthoudingen: Michel Baert, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

Aanpassing reglement ondersteuning noord-zuidwerking

 

De gemeenteraad besluit unaniem het reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking aan te passen betreffende de inleefreizen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Intrekking besluit gemeenteraad 29 maart 2021 delokalisatie gemeentelijke basisschool

 

De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2021 betreffende de delokalisatie van de gemeentelijke basisschool in te trekken en de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool te voorzien op de huidige site en de daartoe bestemde percelen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

Nominatieve subsidie noodkampvervoer

 

De gemeenteraad besluit unaniem aan de scouts van Hever-Schiplaken een nominatieve subsidie van 575,00 EUR toe te staan voor de financiering van het noodtransport dat als gevolg van het noodweer tijdens de kampperiode moest worden ingelegd.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

IGO div - mandatering buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div van 17 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 15 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Kennisname verslag seniorenraad 15 januari 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 15 januari 2020.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Kennisname verslagen noord-zuidraad 18 mei 2021 en 22 juni 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de noord-zuidraad van 18 mei 2021 en 22 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Rooien van privé bos

 

De eigenaar van een bos zal verzocht worden het terrein op te kuisen na de toegelaten kap.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Budget voor wijkinitiatieven: Pimp je straat of wijk

 

De gemeenteraad besluit op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad unaniem het voorstel over een budget voor wijkinitiatieven en buurtgerichte projecten verder te onderzoeken voor het opnieuw ter bespreking te nemen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Verkeersleefbaarheidsplan

 

De gemeenteraad verneemt dat de uitrol van de fieststraten en de 30 km/u-plaatsen uit het verkeersleefbaarhgeidsplan aangevat zal worden tegen half oktober.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Onderhoud begraafplaatsen

 

De gemeenteraad overloopt de toestand van het onderhoud van de begraafplaatsen en de verbeteracties die genomen worden.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Ontslag omgevingsambtenaar

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de omgevingsambtenaar en van het besluit van het college van burgemeester en schepenen waarbij een nieuwe vacantverklaring gestart werd.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Pensioenpremie rechtzetting

 

De gemeenteraad besluit unaniem aan drie voormalige, ondertussen gepensioneerde medewerkers van de gemeentelijke basisschool een pensioenpremie van 250,00 EUR toe te kennen omdat zij als gevolg van een administratieve vergissing geen beroep hebben kunnen doen op de pensioenpremie die normaal door de GSD-V wordt toegekend.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021