De gemeenteraad,

 

Overwegende dat het gemeentebestuur wenst bij te dragen tot een sterkere sensibilisering rond de noord-zuidproblematiek;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 met betrekking tot het reglement op de subsidiëring van de noord-zuidwerking;

 

Gelet op de evaluatie van het bestaande reglement op de subsidiëring van de noord-zuidwerking;

 

Overwegende dat uit deze evaluatie is gebleken dat een kleine aanpassing van dit reglement wenselijk is;

 

Gelet op het ontwerp van een aangepast reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking;

 

Gelet op het positieve advies van de noord-zuidraad van xxx;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 met betrekking tot het reglement op de subsidiëring van de noord-zuidwerking in te trekken.

 

art. 2

Een aangepast reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt:

 

Reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking

 

Artikel 1

Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie toekennen voor

         projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking;

         initiatieven die tot doel hebben de bevolking te sensibiliseren voor de ontwikkelingssamenwerkingsproblematiek of fondsenwerving organiseren om projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken

         inleefreizen

 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ingediende aanvragen en kent de subsidie toe volgens de in dit reglement bepaalde criteria. De Noord-Zuid raad adviseert het college van Burgemeester en Schepenen bij de besteding van het gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking en in het bijzonder over :

         de verdeelsleutel projecten / sensibilisering / inleefreizen

         de projectaanvragen.  

 

Artikel 2

De initiatieven waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd, moeten voldoen aan volgende criteria:

         Het project wordt georganiseerd in een land dat voorkomt op de lijst I van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO die jaarlijks wordt opgemaakt.

         Rechtstreeks en op korte termijn duurzaam bijdragen aan  een verbetering van de levensomstandigheden van de doelgroep

         De initiatiefnemers van het project moeten in de aanvraag aangeven op welke manier zij over het project in Boortmeerbeek zullen communiceren.

         De projectindiener moet jaarlijks in de gemeente minimum één activiteit organiseren die de bekendmaking van het project of fondsenwerving voor het project tot doel heeft of actief deelnemen aan een initiatief van de gemeente.

 

Artikel 3

Initiatieven die tot doel hebben de bevolking te sensibiliseren voor de ontwikkelingssamenwerkingsproblematiek of fondsenwerving organiseren om projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken, komen in aanmerking voor subsidiëring indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

         zich richten tot een doelpubliek in de gemeente Boortmeerbeek.

         de georganiseerde activiteit moet als voornaamste doelstelling hebben het publiek te informeren en te sensibiliseren rond de Noord-Zuid-problematiek in het algemeen of informatie verschaffen over één of een groep van specifieke ontwikkelings-samenwerkingsprojecten.

 

Artikel 4

Inleefreizen kunnen voor subsidie in aanmerking komen, mits aan volgende criteria wordt voldaan:

         Het hoofddoel van de inleefreis bestaat uit het bezoeken van activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking in een land dat voorkomt op de lijst I van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO die jaarlijks wordt opgemaakt. 

         De bezochte initiatieven bevestigen expliciet hun akkoord met het ontvangen van de reiziger(s) en engageren zich tot een gedegen lokale omkadering.

         De aanvragers moeten in de aanvraag aangeven op welke manier de reis zal bijdragen tot de sensibilisering van de bevolking van Boortmeerbeek met betrekking tot de Noord-Zuid-problematiek.

         De aanvrager(s) moeten in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven op het tijdstip dat de inleefreis een aanvang neemt.

         De aanvrager(s) moet(en) in de gemeente minimum één activiteit organiseren die de bekendmaking van het project of fondsenwerving voor het project tot doel heeft of actief deelnemen aan een initiatief van de gemeente.

         De subsidie bedraagt 50% van de totale reiskosten, met een maximum van 500 euro. 

         De reis en het verblijf ter plaatse wordt ondernomen geheel op risico van de reizigers.  De subsidiëring leidt in geen geval tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente of de noord-zuid raad met betrekking tot de reis en het verblijf ter plaatse.  

         De aanvrager(s) zullen worden uitgenodigd om nadien hun ervaring over de inleefreis toe te lichten  op een vergadering van de Noord-Zuidraad .

 

Artikel 5

Subsidies kunnen enkel worden toegekend aan natuurlijke personen, feitelijke verenigingen en verenigingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor internationale ontwikkelingssamenwerking.

 

Artikel 6

Subsidieaanvragen moeten ingediend bij het college die ze ter advies voorgelegd aan de Noord-Zuidraad die ze met advies overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Aanvragen voor projecten en voor acties gericht op de sensibilisering en  moeten jaarlijks voor 15 september worden ingediend

Aanvragen voor inleefreizen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst. 

 

art. 3

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.