De gemeenteraad,

 

Overwegende dat de functiehouder adjunct-algemeen directeur met pensioen gesteld werd vanaf 1 juli 2021;

 

Overwegende dat de langdurige afwezigheid van de adjunct-algemeen directeur maakt dat de door de gemeenteraad voorziene organisatienota die de verhouding tussen de beide voormalige secretarissen regelde, geen uitwerking kreeg en dat de organisatie de facto alleen door de algemeen directeur wordt geleid;

 

Overwegende dat daardoor de taaklast al geruime tijd anders verdeeld is binnen het managamentteam;

 

Overwegende dat voor een duidelijke organisatiebeheersing het noodzakelijk is de organisatienota te herzien en de functie van adjunct-algemeen directeur uit het organogram te plaatsen;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een externe consultant opdracht gaf tot het uitvoeren van een doorlichting van de organisatie met het doel een nieuwe structuur en organogram op te stellen;

 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de functiebeschrijving van de adjunct-algemeen directeur, de waarborgen voor de niet als algemeen directeur aangestelde secretaris, de aanpassing van de rechtspositieregeling en de organisatienota ingevolge het decreet lokaal bestuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De besluiten van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de functiebeschrijving van de adjunct-algemeen directeur, de waarborgen voor de niet als algemeen directeur aangestelde secretaris, de aanpassing van de rechtspositieregeling en de organisatienota ingevolge het decreet lokaal bestuur in te trekken.

 

art. 2

Kennis te nemen van de door het college van burgemeester en schepenen opgestarte doorlichting door een externe consultant waaruit een nieuwe organisatiestructuur en organogram opgemaakt worden.