BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 27 maart 2023

Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 27 februari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Aanstelling waarnemend financieel directeur

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming (met 22 ja en 0 neen) mevrouw Leentje Osselaar, geboren 26 mei 1972, met ingang van 1 mei 2023 aan te stellen als waarnemend financieel directeur tot de aanstelling van een nieuwe decretale functiehouder financieel directeur.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 03 2023

 

Eedaflegging waarnemend financieel directeur

 

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de waarnemend financieel directeur Leentje Osselaer.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Broekstraat (gekend als voetweg 85 – deel) met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 20 ja en 2 neen om de gemeenteweg Broekstraat, voorheen gekend als voetweg 85 (deel) te wijzigen, de rooilijn te wijzigen en vast te leggen voor het deel van de gewijzigde gemeenteweg en de delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein.

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Definitieve vaststelling van de opening van de gemeenteweg Berendonkpad met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 20 ja en 2 neen om de gemeenteweg gekend als Ravesteinpad, met als voorlopige naam ‘Berendonkpad’ te opnenen, de rooilijn vast te stellen voor het deel van de te openen gemeenteweg en de delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein.

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Definitieve vaststelling wijziging gemeenteweg Dreef (gekend als voetweg 76 - deel) met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 17 ja, 2 neen en 3 onthoudingen de gemeenteweg Dreef, voorheen gekend als voetweg 76 (deel) te wijzigen, de rooilijn te wijzigen en vast te leggen voor het deel van de gewijzigde gemeenteweg en de delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein.

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

OMV2022/00281OD - Toepassing gemeentewegendecreet voor een project gelegen Dorpsstraat 3-5-7

 

De gemeenteraad besluit unaniem de rooilijn voor het gedeelte van de Dorpsstraat waarop het rooilijnplan van 26 augustus 2021 zoals gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met kenmerk OMV_2022167365 (gemeentelijk kenmerk 2022/00281OD), vast te leggen volgens datzelfde rooilijnplan.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

OMV2022/00210OD - Toepassing gemeentewegendecreet voor een project gelegen Leuvensesteenweg 199

 

Aangezien de aanvrager zijn dossier heeft ingetrokken wordt dit punt niet behandeld.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 03 2023

 

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen - wedstrijdreglement

 

De gemeenteraad besluit met 15 ja en 7 onthoudingen het wedstrijdreglement Vlaams Kampioenschap Tegelwippen goed te keuren.

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
7 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 03 2023

 

Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten voor de periode van juli 2023 tem. december 2025

 

De gemeenteraad keurt unaniem de belasting op het huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten voor de periode van 1 juli 2023 tot en met december 2025 goed met een aangepast tarief van 0,03 EUR per exemplaar wat de opmaak van een correct belastingkohier vereenvoudigt.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Aandeelhouderschap Woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost

 

Gelet op de mededeling van Elk zijn Huis over de verdere acties rond de oprichting van een nieuwe woonmaatschappij wordt dit punt niet behandeld.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

HaBoBIB - verlenging intergemeentelijke vereniging

 

De gemeenteraad besluit unaniem in te stemmen met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB voor een periode van 18 jaar met ingang van 10 november 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Interleuven - aanduiden afgevaardigde algemene vergadering 21 juni 2023

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 14 ja, 6 neen en 2 onthoudingen) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Interleuven van 21 juni 2023.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 14 stemmen voor; 6 stemmen tegen; 2 onthoudingen;

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Interleuven - mandatering algemene vergadering van 21 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 21 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

ZEFIER - mandatering jaarvergadering 8 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de jaarvergadering van Zefier van 8 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslag jeugdraad 10 oktober 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 10 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslagen noord-zuidraad van 19 oktober 2022 en 10 januari 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de noord-zuidraad van 19 oktober 2022 en 10 januari 2023.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslagen seniorenraad 7 november 2022 en 9 januari 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de seniorenraad van 7 november 2022 en 9 januari 2023.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 7 november 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 7 november 2022.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslag sportraad 21 november 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 21 november 2022.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslag cultuurraad 5 december 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 5 december 2022.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Kennisname verslagen milieuadviesraad van 15 september 2022, 7 december 2022 en 25 januari 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieuadviesraad van 15 september 2022, 7 december 2022 en 25 januari 2023.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Overeenkomstcontract met Rivierenland

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants wordt geantwoord dat een aanpassing van de overeenkomst niet nodig is omdat de politiezones informatie op eenvoudige vraag altijd met elkaar uitwisselen.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Stand van zaken aangaande de bouw van het zwembad Hofstade

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants over de stand van zaken rond het onderzoek aangaande de bouw van een zwembad te Hofstade wordt geantwoord dat het onderzoek nog lopende is.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Overzicht opbrengst over belastingsoort

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants wordt toegelicht wat het onderscheid is tussen een raming en een invordering van belastingen en de verhouding tot wanbetaling waarvoor vorige zitting nog een bijzonder reglement werd goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Actualisering deontologische code gemeenteraad en OCMW

 

Op de vraag van de GROEN-fractie over de verplichte commissie deontologie wordt geantwoord dat de voorzitter samen met het college van burgemeester en schepenen de samenstelling van de commissie zal voorbereiden en dat inhoudelijk het VVSG-model bruikbaar is.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Toetreden tot netwerk Solidaire gemeenten

 

Op het voorstel van de GROEN-fractie om toe te treden tot het netwerk van solidaire gemeenten wordt, na een beschrijving gegeven te hebben over de lopende inspanningen en de draagkracht aanwezig in de administratie, geantwoord dat zal worden onderzocht wat de meerwaarde van een toetreding tot het netwerk kan zijn, in het bijzonder ook voor burgers die zelf initiatief willen nemen.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Asfalteringswerken

 

Op de vraag van de GROEN-fractie over de verkeersignalisatie bij wegonderhoudswerken worden de diverse onderdelen van de voorafgaandelijke procedure overlopen in samenhang met de noodzaak aan een adequate communicatie. Telkens weer is het zeer belangrijk op een juiste manier te communiceren. Hoe sneller een probleem op het terrein wordt gemeld, hoe sneller een oplossing kan worden uitgewerkt en opgelegd. In die zin zal het effect op de omleidingswegen (bv. Rijkenhoekstraat) permanent worden geëvalueerd en zo mogelijk bijgestuurd.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Oversteekplaatsen Terlindenlaan

 

Op de vraag van de GROEN-fractie over de planning van de aanleg van oversteekplaatsen wordt geantwoord dat de uitvoering weersafhankelijk is maar op stapel staat, waarbij de oversteekplaats aan de Stijn Streuvelslaan als belangrijkst gezien wordt.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

Politiezone

 

Op de vraag van de GROEN-fractie over de in de media beschreven problemen in het korps van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen antwoordt de burgemeester dat dit een bevoegdheid betreft van de politiezone die voor wat de gemeenteraad buiten de vraagstelling op basis van artikel 63 DLB valt. Er kan over de grond van de zaak geen mededeling gedaan worden. Toch kan verzekerd worden dat de korpsleiding en het politiecollege de kwestie ten gronde opvolgt en het gepaste beleid uitstippelt, inclusief bespreking op de eerstvolgende politieraad.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023