De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad;

 

Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (zgn. materialendecreet), met latere wijzigingen;

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen;

 

Gelet op besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot vaststelling van het belastingreglement op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten 2020-2025;

 

Overwegende dat reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten bij het andere op te halen papier gedeponeerd worden;

 

Overwegende dat het deponeren leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten;

 

Overwegende dat deze meerkost ten laste moet gelegd worden van de uitgevers en verspreiders van reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten;

 

Overwegende dat de belasting op reclamedrukwerk geheven wordt om de afvalberg en de papierfractie gevoelig te verminderen;

 

Overwegende dat de verspreiders van dit drukwerk en gelijkgestelde producten een belasting zullen betalen op basis van het aantal verspreide exemplaren;

 

Overwegende dat het doel moet zijn om deze verspreiders bewuster te maken en te doen nadenken over de hoeveelheid van reclamedrukwerk die ze verdelen en over alternatieve manieren om de reclameboodschap over te brengen, en om zo de hoeveelheid afval te verminderen;

 

Overwegende dat het opleggen van een belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk een deel van de kosten recupereert;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

 

art. 1 – Belastbaar feit

De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 juli 2023 en eindigend op 31 december 2025 een jaarlijkse belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid, en dit op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek.

 

Verspreiding: de bedeling in brievenbussen en de uitdeling of afgifte van niet-geadresseerde drukwerken of van gelijkgestelde producten op de openbare weg zoals onder meer aanbod in een display op de openbare weg of door persoonlijke afgifte.

 

Gelijkgestelde producten: onder meer alle stalen en reclamedragers, door de adverteerders aangeboden, die willen aanzetten tot het gebruik of verbruik van diensten, producten of transacties. De opsomming is niet limitatief.

 

Niet-geadresseerd: het ontbreken van een individuele adressering, waarbij ook de collectieve adresaanduiding per straat, of een gedeeltelijke adresvermelding, wordt beschouwd als niet-geadresseerd.

 

art. 2 – Belastingschuldige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om het niet-geadresseerd drukwerk te drukken, of die opdracht geeft om het gelijkgestelde product te produceren.

 

Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan zoals bepaald in dit reglement of niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld.

 

De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

 

art. 3 – Bedrag van de belasting

De verschuldigde belasting wordt verkregen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het aantal exemplaren.

 

Het eenheidstarief wordt vastgesteld op 0,03 EUR.

 

art. 4 – Aangifteplicht

De belastingschuldige is gehouden bij het gemeentebestuur een voorafgaande aangifte te doen ten minste drie werkdagen vóór elke verspreiding van de onder artikel 1 bedoelde reclame.

 

De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag en bevat minimaal:

        Naam, adres en identificatienummer van de belastingschuldige: ondernemingsnummer en/of vestigingsnummer indien een rechtspersoon en rijksregisternummer indien een natuurlijke persoon

        Datum van de verspreiding

        Aantal verspreide exemplaren en de benaming van het drukwerk of van het gelijkgesteld product

        Plaats van verspreiding ingeval van het ter beschikking stellen van drukwerken via een display of andere verdeelsysteem.

 

Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de belastingschuldigen, wordt de aanslag van ambtswege door de gemeente gevestigd op basis van het aantal exemplaren verspreid over de 3 deelgemeenten, meer bepaald 5.900 exemplaren.

 

art. 5 – Vrijstellingen

De belasting wordt niet geëist voor:

        Notariële bekendmakingen en/of aankondigingen

        Drukwerken of daarmee gelijkgestelde producten wanneer deze hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging en dit voor zover de drukwerken of daarmee gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van het verzoek en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging

        Belastingschuldigen die in het Vlaamse Gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier afkomstig van hun drukwerken betalen via het fonds oud papier dat in het kader van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld

        Publicaties van publiekrechtelijke personen

        Publicaties zonder commerciële doeleinden van socio-culturele-, levensbeschouwelijke- en sportverenigingen en buurtcomités erkend door het gemeentebestuur wanneer de publicatie uitsluitend gaat over de eigen activiteiten

        Publicaties van politieke partijen

        Publicaties die niet meer dan 4 keer per jaar bedeeld worden.

 

art. 6 – Invordering

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

 

art. 7 – Betaling

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

art. 8 – Bezwaar

De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.

 

Het bezwaarschrift kan via een aangetekend schrijven, afgifte tegen ontvangstbewijs of e-mail worden ingediend.

 

Het bezwaar moet ondertekend zijn en minimaal de volgende gegevens bevatten:

        de identiteit en het adres van de indiener;

        het kohierartikel op het aanslagbiljet (eventueel kopie van het aanslagbiljet)

        de bewijsstukken die aantonen waarom de aanslag ten onrechte is gebeurd.

 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst ervan.

 

art. 9 – Opheffing voorgaande belastingreglementen

Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.

 

art. 10 – Slotvermelding

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen er artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.