De gemeenteraad,

 

Overwegende dat volgende motivering ten grondslag ligt aan de deelname aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen dat loopt van  21 maart tot en met 31 oktober 2023:

Na het succes van het ‘Nederlands Kampioenschap Tegelwippen’, zal er in 2023 ook in Vlaanderen het hele tuinseizoen lang een Vlaams Kampioenschap Tegelwippen georganiseerd worden van 21 maart tot en met 31 oktober 2023.

Het is een ludieke onthardingswedstrijd, met de optie om als gemeente een strijd aan te gaan met naburige gemeente (in derby’s en poules).

De wedstrijdvorm versterkt de communicatieve en wervende kracht van de campagne. De campagne wordt op Vlaams niveau geboost, er zal campagnemateriaal worden aangeleverd, er is een campagnewebsite die op een ludieke manier uitnodigt om deel te nemen en er worden symbolische prijzen uitgereikt (individueel en aan winnende gemeenten). Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen wordt georganiseerd door de Vlaamse Overheid, Breekijzer en het creatief bureau Frank Lee, de initiatiefnemer van de campagne in Nederland. KU Leuven is betrokken voor de wetenschappelijke onderbouwing en impactmeting.

De doelstelling is om de grootste TPI-score te halen: waarbij TPI staat voor gewipte Tegels Per Inwoner.

Als gemeente kunnen we hier onze eigen vergroenings-/klimaat-/... campagnes aan ophangen. Inschrijven kan via www.vk-tegelwippen.be. Hier is ook alle informatie beschikbaar net als inspiratie en hands-on ondersteuning voor tegelwippers.

 

Argumentatie

Ontharding in onze gemeente

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen is een ideaal platform voor onthardingsacties en ineens ook ruimer voor klimaat- en vergroeningsacties. In het kader van het klimaatactieplan, en door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, heeft Boortmeerbeek zich geëngageerd om 1 m² / inwoner te ontharden. Door mee te doen aan het VK tegelwippen wordt de aandacht op een ludieke en toegankelijke manier verhoogd voor ontharding en zullen de burgers extra gemotiveerd worden om tegels (of andere verhardingen) uit te breken in de voor-, achter- of geveltuin. Bovendien zoeken de organisatoren naar een koppeling tussen de registraties op hun site en de vereiste registratie van realisaties op het groenblauwpeil, vereist in kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

 

Aanpak Vlaams Kampioenschap tegelwippen

Boortmeerbeek zet maximaal in op communicatie over de campagne via het infoblad, website, sociale media, ...

Om een extra stimulans te bieden, wenst het bestuur een wedstrijd te organiseren, waaraan zowel particulieren als bedrijven, vzw's, scholen,... kunnen deelnemen. De deadline van de wedstrijd is reeds op 15 september 2023, zodat de winnaar nog de tijd heeft om voor 15 oktober (= deadline bestellingen Behaag je Tuin) een boom of haagpakket te kiezen.

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 betreffende de toetreding tot het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2019 betreffende de ondertekening van het Vlaams-Brabants Klimaatengagement;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2020 betreffende de het gemeentelijk klimaatactieplan;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2020 betreffende de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030;

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten betreffende de toetreding tot het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
7 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

art. 1

Het wedstrijdreglement wordt vastgesteld als volgt:

 

Artikel 1 - Doel

Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek wil haar inwoners, bedrijven, verenigingen, scholen,... stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water. Minder steen en meer groen zorgt voor een positief effect op verdroging (het water kan beter infiltreren en het grondwater wordt aangevuld), minder kans op overstroming, meer verkoeling bij hitte en meer biodiversiteit in de tuinen.

 

Artikel 2 - Definities

1° verharding: een oppervlakte bestaande uit niet-waterdoorlatende materialen zoals nietwaterdoorlatende betonstraatstenen, tegels, asfalt, (gepolierd) beton, gefundeerd kunstgras, gebonden steenslagen,…

 

2° open verharding: een oppervlakte bestaand uit waterdoorlatende materialen zoals kiezel, keien, grastegels, grind, dolomiet, waterdoorlatende betonstraatstenen,…

 

3° ontharden: het wegnemen van verharde en halfverharde oppervlaktes zoals tegels, beton, asfalt, grind, dolomiet, grasbetontegels, kiezel, kunstgras,… om meer regenwater in de bodem door te laten dringen.

 

4° vergroenen: aanbrengen van beplanting waar men onthardt.

 

5° beplanting: gewas waarmee de grond of groeisubstraat is begroeid: bomen, heesters, klimplanten, dwergstruiken, vaste planten (zoals varens, kruiden), bloembollen.

 

Artikel 3 - Begunstigden

Iedereen die een perceel bezit in Boortmeerbeek kan aan de wedstrijd deelnemen. Huurders/gebruikers kunnen deelnemen mits ze hiervoor toelating kregen van de eigenaar.

 

Artikel 4 - Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing op percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek.

 

Artikel 5 - Algemene voorwaarden

§1. Alle soorten verhardingen (beton, asfalt, klinkers, kiezels, kunstgras …) komen in aanmerking voor ontharding. Om de score per ontharding te berekenen wordt gebruik gemaakt van de standaardafmeting voor een tegel van 30 x 30 cm. In één vierkante meter gaan 11 tegels.

 

§2. De opgebroken verharding wordt vervangen door bij voorkeur streekeigen en/of bijenvriendelijke beplanting. Eenjarig plantgoed (bloemenakker) komt ook in aanmerking, mits de deelnemer zich engageert om dit jaarlijks te herinzaaien, evenals gazon.

 

§3. De deelnemer engageert zich ertoe om de zone minimaal 5 jaar onthard en groen te laten.

 

§4. De aanplanting wordt uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementen gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen.

 

Artikel 6 - Aanvraagprocedure

De deelnemer bezorgt volgende informatie aan de milieudienst:

● zijn contactgegevens (naam, adres, e-mail en/of tel.) en hoedanigheid;

● de locatie van de ontharding;

● de ontharde oppervlakte;

● een plannetje en de nodige foto's (voor/na) om het onthardingsproject te staven;

● een verklaring op eer, waarin vermeld staat dat de ontharding is gebeurd sinds 21 maart 2023 en dat de ontharding werd ingegeven op de website van het VK Tegelwippen.

 

Deze informatie dient te worden bezorgd aan de milieudienst. Dit kan per mail (milieudienst@boortmeerbeek.be), per post of afgegeven worden aan het onthaal.

 

Artikel 7 – Wedstrijdperiode

Enkel verharding verwijderd vanaf 21 maart 2023, de startdatum van het WK Tegelwippen, komt in aanmerking. De deadline voor het overmaken van de nodige bewijsstukken is 15 september 2023.

 

Artikel 8 - Prijzen

De prijzen te voorzien als een boom of haagpakket naar keuze, te bestellen bij 'Behaag je Tuin': ● 1 boom of haagpakket naar keuze te schenken aan de deelnemer die de meeste verharding op zijn/haar terrein(en) heeft verwijderd en vervangen heeft door groen;

● 1 boom of haagpakket te schenken aan de deelnemer met het mooiste ecologische / bijenvriendelijke vergroeningsproject op de locatie van de verwijderde verharding.

 

Artikel 9 - Jurering

Een jury bestaande uit leden van de bijenwerkgroep en/of de MAR, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen, zal de vergroeningsprojecten beoordelen. Na kennisname van het juryverslag kent het college van burgemeester en schepenen formeel de prijzen toe.