BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 19 december 2022

Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 28 november 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Klacht bevlagging antwoord gouverneur Vlaams-Brabant

 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 7 november 2022 over het uithangen van de regenboogvlag in weerwil van de daarover geldende voorschriften over bevlagging van openbare gebouwen in Vlaanderen. De gouverneur van Vlaams-Brabant verwerpt gemotiveerd de klacht.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Voorlopige vaststelling opening gemeenteweg Ravesteinpad met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja en 4 neen de publieke erfdienstbaarheid van het verbindingspad gelegen tussen kruispunt Hillemaweg – Ravesteinstraat met het jaagpad van de Dijle te wijzigen en als gemeenteweg onder de naam Ravesteinpad te openen en het ontwerp van rooilijnplan voor het Ravesteinpad voorlopig vast te stellen.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Voorlopige vaststelling wijziging gemeenteweg Dreef (gekend als voetwegen 76 - deel) met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 15 ja en 7 neen de gemeenteweg gekend als voetweg 76 (deel) te wijzigen en het ontwerp van rooilijnplan voor gemeenteweg Dreef voorlopig vast te stellen.

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
7 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Regularisatie voorlopige aanpassing personeelsplan

 

In afwachting van een globale aanpassing van het personeelsplan keurt de gemeenteraad unaniem enkele punctuele aanpassingen aan het bestaande personeelsplan goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 12 2022

 

Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen 2020-2025

 

De gemeenteraad besluit met 13 ja en 9 neen met ingang van 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2028 een jaarlijkse belasting te heffen op de meldingen en aanvragen betreffende de omgevingsvergunningen én andere administratieve stukken.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
9 stemmen tegen: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 12 2022

 

Nominatieve subsidie wielerwedstrijd Primus Classic

 

De gemeenteraad besluit unaniem voor het jaar 2022  een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de VZW Impanis - Van Petegem voor de jaarlijkse organisatie van de wielerwedstrijd Primus Classic.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

AGB - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB investeringsenveloppe 2022

 

De gemeenteraad besluit met 12 ja en 10 onthoudingen de leningsovereenkomst met het AGB voor de transactiekredieten in de AGB-Investeringsenveloppe 2022 goed te keuren.

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
10 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 12 2022

 

AGB aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3

 

De gemeenteraad besluit met 12 ja, 1 neen en 9 onthoudingen de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 voor het AGB goed te keuren.

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
1 stem tegen: Michel Baert.
9 onthoudingen: Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 12 2022

 

Afzonderlijke stemming over een onderdeel van de wijziging van het meerjarenplan

 

De gemeenteraad besluit met 16 ja en 6 onthoudingen op vraag van de GROEN-fractie  de kredieten bij het actieplan 3.2.1.: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal, afzonderlijk goed te keuren.

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
6 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 12 2022

 

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 gemeente & OCMW

 

De gemeenteraad besluit met 12 ja, 6 neen en 4 onthoudingen de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 voor gemeente en OCMW goed te keuren.

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
6 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Willy Stroobants en Lies Asselman.
4 onthoudingen: Remi Serranne, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Kennisname verslag cultuurraad 17 oktober 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 17 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Herstel zijweg Molenheidebaan

 

Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt medegedeeld dat de bedoelde werken reeds uitgevoerd zijn.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Algemeen verbod op vuurwerk in Boortmeerbeek

 

Het voorstel van de Vooruit-fractie om onder voorwaarden tijdens de oudejaarsnacht vuurwerk toe te staan, wordt met 1 ja, 7 onthoudingen en 14 neen-stemmen verworpen.

 

BESLUIT: 1 stem ja: Remi Serranne.
14 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
7 onthoudingen: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Steven Van Loock, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Installatie ANPR-cameras

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt toegelicht dat de keuze voor samenwerking met PZ MeWi en Rivierenland GAS5 de enig mogelijke keuze was.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Parkeerproblematiek Kerkweg

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt bevestigd dat het college van burgemeester en schepenen reeds van plan was de parkeersituatie in de Kerkweg aan te passen naar oorspronkelijk plan met een correcte signalisatie.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Legaat Ravenstein

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants zullen de gemeenteraadsleden de documenten over het legaat bezorgd krijgen en de notaris zal gevraagd worden een inschattingsanalyse te maken.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Aanleg hondenweide

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt geantwoord dat de hondenweide in eigen regie zal worden uitgevoerd en wordt een overzichtje gegeven van de aankopen die worden voorzien.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Aanduiding ambtenaren GAS5

 

De gemeenteraad besluit, na geheime stemming, 4 door de procureur des Konings gunstig geadviseerde sanctionerende GAS5 ambtenaren aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 22/12/2022