De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2022 betreffende het aanvaarden van het in samenwerking met het managementteam door de algemeen directeur en de financieel directeur opgestelde ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 25 november 2022;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ramingen ingeschreven worden voor exploitatie, investeringen en financiering voor boekjaar 2023 die de kredieten voor dat jaar omvatten;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 2022 gewijzigd worden;

 

Overwegende dat voorafgaandelijk afzonderlijk de gemeenteraad de kredieten bij het  actieplan 3.2.1.: Gemeenteschool nieuwbouw en renovatie realiseren in samenhang met polyvalente zaal, goedkeurde;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
6 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Willy Stroobants en Lies Asselman.
4 onthoudingen: Remi Serranne, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

art. 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 voor gemeente en OCMW goed te keuren.

 

art. 2

Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken.