NOTULEN - RMW

Zitting van maandag 26 juni 2023

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Steven Van Loock raadslid

 

Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de zitting van 22 mei 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 01/11/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

 

Openbare zitting

 

Aanpassing huishoudelijk reglement dienst thuiszorg (gezinszorg)

 

Overwegende dat sommige cliënten van de dienst thuiszorg een camera hebben in het huis en de vertrekken waar de medewerkers van diensten verlenen;

 

Gelet op het beleid betreffende camera's bij de cliënt thuiszorg, zoals opgemaakt en goedgekeurd door de DPO;

 

Overwegende dat dit moet worden ingevoegd in het huishoudelijk reglement van de dienst gezinszorg en poetsdienst;

 

Gelet op de bespreking hiervan in de schoot van het BOC in zitting van 8 juni 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De aanpassingen in het huishoudelijk reglement gezinszorg en poetsdienst worden goedgekeurd.

 

art. 2

De cliënten bij wie een camera in het huis aanwezig is, ondertekenen de overeenkomst.

 

Publicatiedatum: 01/11/2023
Punt bijlagen/links 20230626HuishoudelijkReglementDienstGezinszorg-rap ONT.doc Download
20230417Cameragebruik_Beleid-DEF.docx Download
20230417Cameragebruik_Overeenkomst-DEF.docx Download
20230626HuishoudelijkReglementDienstPoetsdienst-rap ONT.doc Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 06 2023

 

 

Openbare zitting

 

Jaarrekening gemeente en OCMW 2022

 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar 2022 zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit;

 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 2 juni 2023;

 

Gelet op artikel 41 lid 2, 3° en artikel 249 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
6 stemmen tegen: Bert Meulemans, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter en Lies Asselman.
 

art. 1

De geïntegreerde jaarrekening 2022 van de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

 

art. 2

Dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Publicatiedatum: 01/11/2023
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 5 - Grafieken.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 3 - Toelichting bij de financiële nota.pdf.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Documenten.pdf.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 1 - Kengetallen en beleidsevaluatie.pdf.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 4 - Bijlagen en verwijzing naar locatie document.pdf Download
Jaarrekening 2022 Gemeente en OCMW - Deel 2 - Financiële nota.pdf Download