NOTULEN - GR

Zitting van maandag 27 maart 2023

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Steven Van Loock raadslid

 

Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 27 februari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 25/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

 

Besloten zitting (komt van openbaar)

 

Aanstelling waarnemend financieel directeur

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2023 betreffende de kennisname van de uitdiensttreding van de financieel directeur met ingang van 1 mei 2023;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is tijdig een waarnemend financieel directeur aan te stellen om machtigingen en toegangen tot databanken te regelen;

 

Overwegende dat de eedaflegging in openbare zitting moet gebeuren na de aanstelling;

 

Overwegende dat op de vraag naar interne kandidaten bij het gemeentepersoneel dat in aanmerking komt om de decretale graad als waarnemer in te vullen niemand positief heeft geantwoord;

 

Overwegende dat op de oproep via de beroepsfederatie VloFin van de financieel directeurs niemand zich gemeld heeft om de waarneming op te nemen;

 

Overwegende dat een marktverkenning bij de consultants die actief zijn in het domein van de financiën  van de lokale besturen werd gehouden;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2023 waarbij TriFinance, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen het beste voorstel bleek ingediend te hebben en de plaatsing van de opdracht toegewezen kreeg;

 

Overwegende dat de gemeenteraad geen toepassing maakte van artikel 166 DLB waardoor de aanstelling van een waarnemend financieel directeur niet aan het college van burgemeester en schepenen en de functiehouder van het ambt werden toevertrouwd;

 

Overwegende dat volgens rechtspraak van de Raad van State (RvS 16 april 2013, nr. 223.157) er voor de waarneming geen nadere regels zijn gesteld en het aldus aan de gemeenteraad is om een concrete vervangingsregeling uit te werken die aangepast is aan de noden;

 

Overwegende dat de eedaflegging voorzien is in dezelfde zitting als de aanstelling waardoor het past de betrokken waarnemer niet nodeloos te laten wachten op het aflopen van een aansluitende besloten zitting, maar de openbare zitting bij aanvang te onderbreken voor de behandeling van de aanstelling alvorens in voorkomend geval over te gaan tot de eedaflegging in openbare zitting aansluitend op de besloten zitting;

 

Overwegende dat TriFinance Leentje Osselaer, Magdalenastraat 18, 2018 Antwerpen ,geboren op 26 mei 1972,  voorstelt als functiehouder waarnemend financieel directeur tot het moment van de aanstelling van een nieuwe functiehouder;

 

Overwegende dat het profiel en de motivatie van Leentje Osselaer overeenstemt met het vooropgestelde profiel;

 

Overwegende dat de waarneming in een 0,8 VTE zal worden opgenomen;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

- Leentje Osselaer - motieven  22 JA - 0 NEEN

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: Stemming acceptatie van openbaar naar besloten
aangenomen na geheime stemming: 22 stemmen voor;
 

art. 1

Leentje Osselaer, Magdalenastraat 18, 2018 Antwerpen, geboren 26 mei 1972, met ingang van 1 mei 2023 aan te stellen als waarnemend financieel directeur tot de aanstelling van een nieuwe decretale functiehouder financieel directeur.

 

art. 2

Leentje Osselaer toe te laten tot de eedaflegging.

 

Publicatiedatum: 25/04/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 03 2023

 

 

Openbare zitting

 

Eedaflegging waarnemend financieel directeur

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden 27 maart 2023 betreffende de aanstelling van een waarnemend financieel directeur;

 

Gelet op artikel 163 van het decreet lokaal bastuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen waarbij wordt bepaald dat de financieel directeur tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter de eed "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen" aflegt;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

Akte te nemen van de eedaflegging als waarnemend financieel directeur met ingang van 1 mei 2023 in handen van de voorzitter door Leentje Osselaer waarbij de eed "ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen" werd uitgesproken.

 

Publicatiedatum: 25/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

 

Openbare zitting

 

Definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Broekstraat (gekend als voetweg 85 – deel) met ontwerp van rooilijnplan

 

Gelet op het initiatief van de gemeenteraad tot wijziging door verbreding voor een deel van de voormalige voetweg 85;

 

Gelet op het initiatief van de gemeenteraad de gewijzigde gemeenteweg te verwerven en de verworden delen toe te voegen tot het openbaar domein;

 

Gelet op de voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan voor de wijziging van gemeenteweg Broekstraat (deel) door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2022;

 

Gelet op het bijgevoegd dossier opgemaakt door, landmeter-expert LAN 05/1123, Ludo Cuyt uit Haacht, wonende Haachtsestraatje 16 te 3150 Haacht, met:

        het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan met referentie 1571­1572/D/1.1 met INDEX D/ 09.03.2023/  voor het wijzigen door verbreden en verwerven van de Broekstraat (deel);

        de innametabel met overzicht van de kadastrale en/of ontroerende goederen met vermelding van hun eigenaars, getroffen door de wijziging van de gemeenteweg,

        de schattingsverslagen met de bepaling van de vergoedingen aan de hand van minwaarden en meerwaarden van de gronden ten gevolge van de wijziging van de gemeenteweg,

        dezelfde innametabel aangevuld met de respectievelijke bedragen voor de geschatte min- of meerwaarden,

        de coördinatenlijst van de ontworpen rooilijn in Lambert 72-coördinaten,

        de lijst met de lijnlengten van de ontworpen rooilijn,

        de lijst met bogen horende bij de ontworpen rooilijn,

        de tabel met de te behouden bestaande publieke erfdienstbaarheden,

        de coördinatenlijst te behouden grens publieke erfdienstbaarheid private bedding,

        lijst met de lijnlengten te behouden grens publieke erfdienstbaarheid private bedding;

Gelet op op het totaal van 60 euro aan vergoedingen ten gevolge van de waardeverminderingen

van private gronden;

 

Overwegende dat geen enkele betrokken eigenaars hun akkoord gaven op het schattingsverslag;

 

Overwegende dat aangetoond werd dat voldoende bezitsdaden en onderhoudsdaden werd gesteld op de privatieve delen van de verbindingsweg;

 

Overwegende dat het openen van een gemeenteweg op vernoemde locatie,  opgenomen is binnen het gemeentelijk beleidskader, gekend als ‘Verkeerleefbaarheidsplan’ en het gemeentelijke actieplan ‘in 20 stappen naar een verkeersleefbare gemeente’, beiden van 11 mei 2020 en het daarin opgenomen afwegingskader voor de uitbouw van een fijnmazig netwerk van zachte verbindingen;

 

Gelet op het openbaar onderzoek  dat heeft plaatsgevonden van 27 december 2022 tot en met 30 januari 2023;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van 13 februari 2023;

 

Overwegende dat de deputatie geen advies uitbracht;

 

Overwegende dat het departement mobiliteit MOW geen advies uitbracht;

 

Overwegende dat de beheerders van aansluitende openbare wegen volgende adviezen formuleerden:

        Gemeente Haacht:  geen bezwaar,

        Infrabel:

        positief advies mits geen nadelige gevolgen of kosten ten laste van Infrabel,

        Infrabel adviseert een afsluiting te plaatsen langs de spoorlijn met het oog op mogelijke toename van het gebruik van de gemeenteweg.

 

Overwegende dat uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek blijkt dat er twee bezwaren werden ingediend;

 

Overwegende de behandeling van de bezwaren:

Bezwaar 1 – Natuurpunt Boortmeerbeek

Het bezwaar wordt behandeld aan de hand van begrippen of zinsneden die de klager chronologisch behandelt:

        Doelstelling van de voorlopige vaststelling van de wijziging van gemeenteweg Broekstraat (deel) met rooilijnplan:

De breedte van de huidige gemeenteweg, in de atlas van de buurtwegen opgenomen als voetweg 85  op private bedding, is bepaald op 1,65 meter. De gemeenteraad stelt vast dat er een publiek gebruik is breder dat de oorspronkelijke voetweg. De gemeenteraad wenst de voetweg te verbreden tot het huidige pad. De verwerving is beperkt tot de delen van dit pad in openbaar gebruik zoals omsloten door het ontwerp van rooilijnen.

 

        Asymmetrische inname:

Het ontwerp van rooilijnplan voorziet niet in de verbreding van de bestaande rijweg.  Het ontwerp van rooilijnen omsluit de percelen belast met het huidig openbaar gebruik. De aanwezige berm met rij van wilgen wordt niet ontsloten door het ontwerp van rooilijn. Deze stroken aangeduid als lot 1C,  2B en 3B zijn reeds belast met een bestaande publieke erfdienstbaarheid op private bedding. Het ontwerp van rooilijnen wijzigt deze erfdienstbaarheden niet.

        Het verharden en verlichten van de nieuwe gemeenteweg:

De gemeente heeft niet de intentie om de ontstane gemeenteweg te verharden of verder in te richten.  Deze nieuwe gemeenteweg heeft als bestemming ‘zachte verbinding’ en zal op overeenstemmende wijze verder onderhouden worden.

        Onbillijke vergoeding:

Aangezien de te verwerven delen reeds openbaar gebruikt worden, bepaalt het decreet gemeentewegen dat geen minwaarde hoeft vergoed te worden. De landmeter oordeelde echter dat een minimale vergoeding van 60 euro voor lot 1A en 1B toegekend dient te worden.

        Schade aan KLE:

Het huidig pad in openbaar gebruik wordt omsloten door het ontwerp van rooilijnen. Door verwerving en opname in het openbaar domein ontstaat er geen wijziging aan de ligging van het pad. Het huidig pad verplaatsen naar de overzijde (noordzijde ten opzichte van aslijn) van de voetweg houdt het openen van een nieuwe gemeenteweg in en het afschaffen van de huidige voetweg 85. De voorgestelde maatregel, kan op basis van de beschikbare gegevens, onvoldoende gemotiveerd worden om te voldoen aan de principes van het decretaal bepaald beoordelingskader voor het wijzigen, verplaatsen of opheffen van gemeentewegen (uitzonderingsregel).

Het KLE blijft eigendom van Natuurpunt en valt onder beheer van Natuurpunt.

 

Bezwaar 2 – Natuurpunt Beheer vzw, Mechelen

        Doelstelling van de voorlopige vaststelling van de wijziging van gemeenteweg Broekstraat (deel) met rooilijnplan:

De breedte van de huidige gemeenteweg, in de atlas van de buurtwegen opgenomen als voetweg 85  op private bedding, is bepaald op 1,65 meter. De gemeenteraad stelt vast dat er een publiek gebruik is breder dat de oorspronkelijke voetweg. De gemeenteraad wenst de voetweg te verbreden tot het huidige pad. De verwerving is beperkt tot de delen van dit pad in openbaar gebruik zoals omsloten door het ontwerp van rooilijnen.

        Strijdig met art. 35 van het natuurdecreet:

Het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2022 heft het goedgekeurd natuurbeheerplan noch de erkenning als reservaat op.

In navolging van het decreet gemeentewegen bracht het college van burgemeester en schepenen, onder andere, de Deputatie en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, op de hoogte van de voorlopige vaststelling van de wijziging van gemeenteweg met ontwerp van rooilijn. Tevens werd deze beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

        Vervreemding:

Aangezien de te verwerven delen reeds belast zijn met een openbaar gebruikt, bepaalt het decreet gemeentewegen dat geen minwaarde hoeft vergoed te worden. De landmeter oordeelde echter dat een minimale vergoeding van 60 euro voor lot 1A en 1B dient toekend te worden.

Het college van burgemeester handelde in overeenstemming met de bepalingen  van het decreet gemeentewegen voor de bepalingen van de ontstane waardevermindering en dit voor de delen van percelen getroffen door de rooilijn.

        Asymmetrische inname:

Het huidig pad in openbaar gebruik wordt omsloten door het ontwerp van rooilijnen. Door verwerving en opname in het openbaar domein ontstaat er geen wijziging aan de ligging van het pad. Het huidig pad verplaatsen naar de overzijde (noordzijde ten opzichte van aslijn) van de voetweg houdt het openen van een nieuwe gemeenteweg in en het afschaffen van de huidige voetweg 85. De voorgestelde maatregel, kan op basis van de beschikbare gegevens, onvoldoende gemotiveerd worden om te voldoen aan de principes van het decretaal bepaald beoordelingskader voor het wijzigen, verplaatsen of opheffen van gemeentewegen (uitzonderingsregel).

        Impact natuur:

De gemeente heeft niet de intentie om de ontstane gemeenteweg te verharden of verder in te richten.  Deze nieuwe gemeenteweg heeft als bestemming ‘zachte verbinding’ en zal op overeenstemmende wijze verder onderhouden worden.

De aanwezige berm met rij van wilgen wordt niet ontsloten door het ontwerp van rooilijn. Deze stroken aangeduid als lot 1C,  2B en 3B zijn reeds belast met een bestaande publieke erfdienstbaarheid op private bedding. Deze erfdienstbaarheden blijven integraal behouden.

Het KLE blijft eigendom van Natuurpunt en valt onder beheer van Natuurpunt.

De voorgestelde verbreding van de voetweg is beperkt tot het huidig pad waarbij schade aan natuurwaarden en de verdere uitbouw van fauna en flora niet in gevaar komt. Behoudens opheffing van de voetweg voor de voorgestelde ligging voor de gewijzigde gemeenteweg als meest gunstige beoordeeld.

        Onbillijke vergoeding:

Aangezien de te verwerven delen reeds openbaar gebruikt worden, bepaalt het decreet gemeentewegen dat geen minwaarde hoeft vergoed te worden. De landmeter oordeelde echter dat een minimale vergoeding van 60 euro voor lot 1A en 1B toegekend dient te worden.

 

Gelet op de besluit van het college van burgemeester en schepenen zoals besloten in zitting van 13 februari 2023;

 

Gelet op het Decreet gemeentewegen van 1 september 2019;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

art. 1

De gemeenteraad beslist om :

• de gemeenteweg Broekstraat, voorheen gekend als voetweg 85 (deel)  te wijzigen, zoals

weergegeven in het dossier als bijlage aan dit besluit.

• de rooilijn te wijzigen en vast te leggen voor het deel van de gewijzigde gemeenteweg.

de delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein;

 

art. 2

De rooilijn van gemeenteweg voor deel ‘Broekstraat’, zoals weergegeven in het bijgevoegde dossier met PLANNUMMER 1571­1572/D/1.1 en met INDEX D/ 09.03.2023/ DEFINITIEVE VASTSTELLING DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27/03/2023, wordt definitief vastgesteld met inbegrip van de coördinaten en lijnstukken voor de nieuwe rooilijn.

 

art. 3

Het volledig dossier wordt als integrerend deel gehecht aan dit besluit.

 

art. 4

De schattingsverslagen zoals opgemaakt door de heer Ludo Cuyt, landmeter-expert 05/1123, wonende Haachtsestraatje 16 te 3150 Haacht, te aanvaarden.

 

art. 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en rekening te houden met het advies van Infrabel.

 

art. 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het publiek op de volgende manieren:

• publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen;

• aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en

eindpunt van het betrokken wegdeel;

• verzending van de bekendmaking ter kennisgeving met een beveiligde zending naar iedereen

die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft

ingediend;

• verzending van het besluit en de bijbehorende plannen electronisch aan de deputatie van de

provincie en met een beveiligde zending naar het departement MOW.

 

art. 7

De gemeente publiceert het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan van de gemeenteweg in het Belgisch Staatsblad en op de gemeentelijke website:

• hetzij na het verlopen van de beroepstermijn, zonder dat er een beroepsprocedure werd opgestart;

• hetzij na het verwerpen van het beroep door de Vlaamse Regering.

Het besluit heeft uitwerking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 

Publicatiedatum: 25/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

 

Openbare zitting

 

Definitieve vaststelling van de opening van de gemeenteweg Berendonkpad met ontwerp van rooilijnplan

 

Gelet op het initiatief van de gemeenteraad, het gekende verbindingspad gelegen tussen Hillemaweg en het jaagpad van de Dijle en dit langsheen het domein van het vroegere rusthuis en de Ravesteinvissers, als nieuwe gemeenteweg te openen;

 

Gelet op het initiatief van de gemeenteraad deze gemeenteweg te verwerven en de verworven delen toe te voegen tot het openbaar domein;

 

Gelet op de voorlopige vaststelling met het ontwerp van rooilijnplan voor de opening (aanleg) van gemeenteweg Ravesteinpad door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022;

 

Gelet op het bijgevoegd dossier opgemaakt door, landmeter-expert LAN 05/1123, Ludo Cuyt uit Haacht, wonende Haachtsestraatje 16 te 3150 Haacht, met :

        het ontwerp van rooilijnplan met referentie 1570/04102022/1.2 en met INDEX B/ 09.03.2023/ voor het openen (aanleg) van gemeenteweg Ravesteinpad;

        de innametabel met overzicht van de kadastrale en/of ontroerende goederen met vermelding van hun eigenaars, getroffen door de opening van de gemeenteweg,

        de schattingsverslagen met de bepaling van de vergoedingen aan de hand van minwaarden en meerwaarden van de gronden ten gevolge van de openingen van de gemeenteweg,

        dezelfde innametabel aangevuld met de respectievelijke bedragen voor de geschatte min- of meerwaarden,

        de coördinatenlijst van de bestaande rooilijn in Lambert 72-coördinaten,

        de lijst met de lijnlengten van de bestaande rooilijn,

        de coördinatenlijst van de ontworpen rooilijn in Lambert 72-coördinaten,

        de lijst met de lijnlengten van de ontwerpen rooilijn;

 

Gelet op het totaal van 745.195,00 euro aan vergoedingen ten gevolge van de aardeverminderingen van private gronden;

 

Overwegende dat geen enkele betrokken eigenaars hun akkoord gaven op het schattingsverslag;

 

Gelet op het openbaar onderzoek van 16 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 over de voorlopige vaststelling van de opening van gemeenteweg ‘Ravesteinpad’ met ontwerp van rooilijnplan;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van 27 februari 2023;

 

Overwegende dat de deputatie geen advies uitbracht;

 

Overwegende dat het departement mobiliteit MOW geen advies uitbracht;

 

Overwegende dat uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek blijkt dat er twee bezwaren werden ingediend:

● Natuurpunt Boortmeerbeek uit Boortmeerbeek,
● Natuurpunt Beheer vzw uit Mechelen;

 

Overwegende de behandeling van de bezwaren:

       algemeen:

Deze beide bezwaren hebben betrekking op de wijziging van de rooilijn voor de Broekstraat. De opening van gemeenteweg Ravesteinpad doet geen afbreuk aan de natuurwaarden en de beleving ervan langs en in de omgeving van het pad. De voorgestelde opening van de gemeenteweg is beperkt tot het huidig pad waarbij schade aan natuurwaarden en de verdere uitbouw van fauna en flora niet in gevaar komt;

       Onbillijke vergoeding:

Aangezien de te verwerven delen reeds openbaar gebruikt worden, bepaalt het decreet gemeentewegen dat geen minwaarde hoeft vergoed te worden.

       Vervreemding:

Aangezien de te verwerven delen reeds belast zijn met een openbaar gebruik, bepaalt het decreet gemeentewegen dat geen minwaarde hoeft vergoed te worden.

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2023 over de voorlopige vaststelling straatnaam Berendonkpad voor de nieuwe gemeenteweg gekend als Ravesteinpad;

 

Gelet op de besluit van het college van burgemeester en schepenen zoals besloten in zitting van 27  februari 2023;

 

Gelet op het Decreet gemeentewegen van 1 september 2019;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

art. 1

De gemeenteraad beslist om :

• de gemeenteweg gekend als Ravesteinpad, met als voorlopige naam ‘Berendonkpad’, zoals

weergegeven in het dossier als bijlage aan dit besluit, te openen.

• de rooilijn vast te stellen voor het deel van de te openen gemeenteweg.

de delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein;

 

art. 2

De rooilijn van gemeenteweg voor het Ravesteinpad, met als voorlopige naam ‘Berendonkpad’, zoals weergegeven in het bijgevoegde dossier met plannummer 1570/04102022/1.2 en met index INDEX B/ 09.03.2023/DEFINITIEVE VASTSTELLING DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27/03/2023 , wordt definitief vastgesteld met inbegrip van de coördinaten en lijnstukken voor de nieuwe rooilijn.

 

art.3

Het volledig dossier wordt als integrerend deel gehecht aan dit besluit.

 

art.4

De schattingsverslagen zoals opgemaakt door de heer Ludo Cuyt, landmeter-expert 05/1123, wonende Haachtsestraatje 16 te 3150 Haacht, te aanvaarden.

 

art. 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

art. 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het publiek op de volgende manieren:

• publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen;

• aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en

eindpunt van het betrokken wegdeel;

• verzending van de bekendmaking ter kennisgeving met een beveiligde zending naar iedereen

die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft

ingediend;

• verzending van het besluit en de bijbehorende plannen electronisch aan de deputatie van de

provincie en met een beveiligde zending naar het departement MOW.

 

art. 7

De gemeente publiceert het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan van de gemeenteweg in het Belgisch Staatsblad en op de gemeentelijke website:

• hetzij na het verlopen van de beroepstermijn, zonder dat er een beroepsprocedure werd opgestart;

• hetzij na het verwerpen van het beroep door de Vlaamse Regering.

Het besluit heeft uitwerking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 

Publicatiedatum: 25/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

 

Openbare zitting

 

Definitieve vaststelling wijziging gemeenteweg Dreef (gekend als voetweg 76 - deel) met ontwerp van rooilijnplan

 

Gelet op het initiatief van de gemeenteraad tot wijziging door verbreding voor een deel van de voormalige voetweg 76;

 

Gelet op het initiatief van de gemeenteraad de gewijzigde gemeenteweg te verwerven en de verworden delen toe te voegen tot het openbaar domein;

 

Gelet op de voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan voor de wijziging van gemeenteweg Dreef door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022;

 

Gelet op het bijgevoegd dossier opgemaakt door, landmeter-expert, Ludo Cuyt uit Haacht, wonende Haachtsestraatje 16 te 3150 Haacht, met:

        het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan met plannummer 1571-­1572/C/1.2  met INDEX C/ 09.03.2023/ voor het wijzigen van de gemeenteweg Dreef,

        de innametabel met overzicht van de kadastrale en/of ontroerende goederen met vermelding van hun eigenaars, getroffen door de wijziging van de gemeenteweg,

        de schattingsverslagen met de bepaling van de vergoedingen aan de hand van minwaarden en meerwaarden van de gronden ten gevolge van de wijziging van de gemeenteweg,

        dezelfde innametabel aangevuld met de respectievelijke bedragen voor de geschatte min- of meerwaarden,

        de coördinatenlijst van de bestaande rooilijn in Lambert 72-coördinaten,

        de lijst met de lijnlengten van de bestaande rooilijn,

        de coördinatenlijst van de ontworpen rooilijn in Lambert 72-coördinaten,

        de lijst met de lijnlengten van de ontwerpen rooilijn;

 

Gelet op het totaal van 1.735,00 euro aan vergoedingen ten gevolge van de waardeverminderingen van private gronden;

 

Overwegende dat geen enkele betrokken eigenaars hun akkoord gaven op het schattingsverslag;

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat heeft plaatsgevonden van 27 december 2022 tot en met 30 januari 2023;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van 27 februari 2023;

 

Overwegende dat de deputatie geen advies uitbracht;

 

Overwegende dat het departement mobiliteit MOW geen advies uitbracht;

 

Overwegende dat de beheerders van aansluitende openbare wegen volgende adviezen formuleerden:

        Infrabel:

        positief advies mits geen nadelige gevolgen of kosten ten laste van Infrabel.

        en toegankelijkheid voor dienstvoertuigen aan spoorwegovergang gegarandeerd blijft langs Broekstraat en Dreef.

        Gemeente Haacht:

        Gunstig advies.

 

Overwegende dat uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek blijkt dat er twee bezwaren werden ingediend door Natuurpunt Boortmeerbeek en Natuurpunt Beheer vzw uit Mechelen;

Overwegende de behandeling van de bezwaren:

       Algemeen:

Deze beide bezwaren hebben betrekking op de wijziging van de rooilijn voor de Broekstraat. De wijziging van gemeenteweg Dreef doet geen afbreuk aan de natuurwaarden en de beleving ervan langs en in de omgeving van het pad.  De voorgestelde verbreding van de voetweg is beperkt tot het huidig pad waarbij schade aan natuurwaarden en de verdere uitbouw van fauna en flora niet in gevaar komt;

       Onbillijke vergoeding:

Aangezien de te verwerven delen reeds openbaar gebruikt worden, bepaalt het decreet gemeentewegen dat geen minwaarde hoeft vergoed te worden.

       Vervreemding:

Aangezien de te verwerven delen reeds belast zijn met een openbaar gebruik, bepaalt het decreet gemeentewegen dat geen minwaarde hoeft vergoed te worden.

Gelet op de besluit van het college van burgemeester en schepenen zoals besloten in zitting van 27 februari 202;

 

Gelet op het Decreet Gemeentewegen van 1 september 2019;

 

Gelet op de bepalingen van het Decreet lokaal bestuur en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

art. 1

De gemeenteraad beslist om :

       de gemeenteweg Dreef, voorheen gekend als voetweg 76 (deel)  te wijzigen, zoals weergegeven in het dossier als bijlage aan dit besluit.

       de rooilijn te wijzigen en vast te leggen voor het deel van de gewijzigde gemeenteweg.

        de delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein;

 

art. 2

De rooilijn van gemeenteweg voor Dreef, zoals weergegeven in het bijgevoegde dossier met plannummer 1571-1572/C/1.2 en met index C/ 09.03.2023/ DEFINITIEVE VASTSTELLING DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27/03/2023, wordt definitief vastgesteld met inbegrip van de coördinaten en lijnstukken voor de nieuwe rooilijn.

 

art. 3

Het volledig dossier wordt als integrerend deel gehecht aan dit besluit.

 

art. 4

De schattingsverslagen zoals opgemaakt door de heer Ludo Cuyt, landmeter-expert 05/1123, wonende Haachtsestraatje 16 te 3150 Haacht, te aanvaarden.

 

art. 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en rekening te houden met het advies van Infrabel.

 

art. 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het publiek op de volgende manieren:

 publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen;

 aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het betrokken wegdeel;

 verzending van de bekendmaking ter kennisgeving met een beveiligde zending naar iedereen die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend;

 verzending van het besluit en de bijbehorende plannen electronisch aan de deputatie van de provincie en met een beveiligde zending naar het departement MOW.

 

art. 7

De gemeente publiceert het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan van de gemeenteweg in het Belgisch Staatsblad en op de gemeentelijke website:

 hetzij na het verlopen van de beroepstermijn, zonder dat er een beroepsprocedure werd opgestart;

 hetzij na het verwerpen van het beroep door de Vlaamse Regering.

Het besluit heeft uitwerking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 

Publicatiedatum: 25/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

 

Openbare zitting

 

OMV2022/00281OD - Toepassing gemeentewegendecreet voor een project gelegen Dorpsstraat 3-5-7

 

Gelet op de aanvraag gekend als 2022/00281OD (OMV_2022167365), ingediend op 15 december 2022 door Campau BVBA ter plaatse Dorpsstraat 3-5-7;

 

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening;

 

Gelet op het Omgevingsdecreet, in het bijzonder op artikel 31:

Ҥ1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

§2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is, die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

 

Gelet op het Omgevingsbesluit, in het bijzonder op artikel 47:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

 

Gelet op de toelichting bij het Omgevingsdecreet en -besluit:

“Het decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

     de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

     de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor stedenbouwkundige handelingen;

     beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

     de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

     de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Gelet op de bepalingen dat elke beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet uitvoering geeft aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het decreet Gemeentewegen en dat elke aanvraag aan deze artikels getoetst dient te worden:

 

Artikel 3 (01/09/2019 - …)

Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.             

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:             
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau; 
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak.

 

Artikel 4 (01/09/2019 - …)

Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening gehouden met de volgende principes:             
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;             
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

 

Overwegende de aanleiding en de context:

De aanvraag gekend als 2022/00281OD (OMV_2022167365) werd ingediend door Campau BVBA ter plaatse Dorpsstraat 3-5-7 (tussen kledingwinkel Mimate en de realisatie van het RUP Mouterijsite) bij de gemeente Boortmeerbeek op 15 december 2022 in kader van de omgevingsvergunningsprocedure voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handeling én ingedeelde inrichtingen en activiteiten. De aanvraag kadert in het slopen van 3 eengezinswoningen en het bouwen van een meergezinswoning met 6 wooneenheden op een perceel van 270m² (waarbij op het gelijkvloerse verdiep een handelsmogelijks/kantoormogelijkheid aanwezig is; werkelijke dichtheid van 222 we/ha). Het gedeelte ingedeelde inrichting en activiteit kadert in de exploitatie van een warmtepomp met een vermogen van 23,6 kW conform rubriek 16.3.2°a) (klasse 3) en de exploitatie van een tijdelijke bronbemaling van 21600m³/jaar conform rubriek 53.2.2°a) (klasse 3). Het parkeren wordt voorzien op een tweede locatie, meerbepaald in de ondergrondse parking van de Mouterijsite. Hierdoor wordt de gevel niet gebroken door een garagepoort.

 

De aanvraag is volgens het geldende gewestplan gelegen in woongebied. Sinds 17 januari 2013 is het RUP Mouterijsite van toepassing op de site, waarbij het projectgebied gelegen is in 3 verschillende zones: zone voor openbare wegenis (OW), zone voor wonen 4 (W4) en zone voor tuinen (T). Volgens de beleidsmatig gewenste ontwikkeling die door de Gemeente Boortmeerbeek werd goedgekeurd in 2019 is deze zone bestemd voor verdichting als zijnde de kern van Boortmeerbeek.

 

De omgevingsaanvraag beoogt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor slopen van 3 eengezinswoningen en het bouwen van een meergezinswoning met 6 wooneenheden waarbij eveneens:

        het voetpad wordt verbreed en opnieuw wordt aangelegd conform suggestie van rooilijn opgenomen in het RUP Mouterijsite;

 

Het voorliggende project wenst de suggestie tot rooilijn zoals opgenomen in het RUP Mouterijsite te realiseren conform bijgevoegd rooilijnplan. De aanvrager heeft geen belofte tot gratis grondafstand toegevoegd aan het dossier, wordt dat wel geïnsinueerd.

 

Beoordeling:

In de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordt door de aanvrager een ontwerp van rooilijnplan toegevoegd. Het voornemen tot wijziging (verbreding) van een deel van de Dorpsstraat geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het decreet Gemeentewegen; derhalve dient voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag aan deze artikels getoetst te worden:

 

     Artikel 3

Door de realisatie van de openbare wegenis zoals vooropgesteld in het RUP Mouterijsite wordt het eerder beperkte bestaande voetbad aan de oneven kant van de Dorpsstraat kwalitatief verbeterd door de toevoeging van 27,80m² afkomstig van het projectgebied. De bestaande woningen springen immers maximaal 3 meter uit ten opzichte van de gewenste rooilijn. Door de bestaande toestand wordt de doorgang van de zachte weggebruiker naar de Mouterijsite langs de Dorpsstraat bemoeilijkt.

 

Het voorliggende ontwerp zal de toestand ter plaatse voor wat betreft de openbare wegenis bestemd voor de zachte weggebruiker (voetgangers) gevoelig verbeteren.

 

De aansluiting van de door de aanvrager gewenste ontwikkeling ter plaatse Dorpsstraat 3-5-7 zoals hierboven beschreven doorstaat de toets van de doelstelling van het Gemeentewegendecreet. De herwaardering/opwaardering van het voetbad ter hoogte van het projectgebied bevordert de veiligheid en het gebruiksgemak van het voetpad ter plaatse.

 

     Artikel 4

1° Door de realisatie van de openbare wegenis zoals vooropgesteld in het RUP Mouterijsite wordt het eerder beperkte bestaande voetbad aan de oneven kant van de Dorpsstraat kwalitatief verbeterd door de toevoeging van 27,80m² afkomstig van het projectgebied. De bestaande woningen springen immers maximaal 3 meter uit ten opzichte van de gewenste rooilijn van het RUP Mouterijsite. Door de bestaande toestand wordt de doorgang van de zachte weggebruiker naar de Mouterijsite langs de Dorpsstraat bemoeilijkt.

 

Het voorliggende ontwerp zal de toestand ter plaatse voor wat betreft de openbare wegenis bestemd voor de zachte weggebruiker (voetgangers) gevoelig verbeteren.

 

De aansluiting van de door de aanvrager gewenste ontwikkeling ter plaatse Dorpsstraat 3-5-7 zoals hierboven beschreven doorstaat de toets van de doelstelling van het Gemeentewegendecreet. De herwaardering/opwaardering van het voetbad ter hoogte van het projectgebied bevordert de veiligheid en het gebruiksgemak van het voetpad ter plaatse.

 

2° De ontworpen rooilijn op de projectsite realiseert de beoogde rooilijn uit het RUP Mouterijsite, waarbij de goedkeuring van het RUP Mouterijsite kan gekaderd worden als ten behoeve van het algemeen belang.

 

3° De voorgestelde aanvraag ontsluit enkel de percelen van het projectgebied en bevorderd de circulatie van de voetgangers in het centrum van Boortmeerbeek.

 

4° Gelet op de specifieke ligging is de inpassing van de voorgestelde maatregel in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief afwezig.

 

5° Het voorgestelde ontwerp doet geen afbreuk aan eerdere beleidsbepalingen van gemeente Boortmeerbeek zoals het verkeersleefbaarheidsplan.

 

Artikel 12 van het decreet Gemeentewegen maakt het mogelijk om de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg op te nemen in een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, op voorwaarde dat het gevraagde past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden. Die mogelijkheid geldt volgens het decreet slechts voor zover de omgevingsaanvraag een ontwerp van rooilijnplan bevat, dat voldoet aan de decretale eisen op het vlak van de vorm en inhoud van gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover de aanvraag een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn bevat.

Voorliggende aanvraag bevat een rooilijnplan en de gemeenteraad kan derhalve een beslissing nemen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg.

 

Het openbaar onderzoek m.b.t. de omgevingsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit loopt van 02/02/20223 tot en met 03/03/2022, werden 0 unieke bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaarschriften beschrijven 0 elementen die betrekking hebben op de toepassing van het Gemeentewegendecreet.

 

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad. Het is tevens de uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeente om de ligging en de breedte van de gemeentewegen op haar grondgebied vast te leggen in gemeentelijke rooilijnplannen, dit ongeacht de eigenaar van de grond.

 

Artikel 16 en artikel 20 van het Decreet houdende de Gemeentewegen bepalen dat het rooilijnplan resp. het grafisch plan de eventuele waardevermeerdering bevat. Artikel 28 van het Gemeentewegendecreet bepaalt dat de waardevermindering of -vermeerdering wordt vastgesteld door een landmeter-expert, aangesteld door de gemeente. Juridisch volgt hieruit dat de kandidaat-vergunningsaanvrager nog voor het indienen van een vergunningsaanvraag het college van burgemeester en schepenen zou moeten vragen om een landmeter-expert aan te stellen in functie van het vaststellen van de min/meerwaarde. De aanvrager van de voorliggende ontwikkeling heeft aan de Gemeente Boortmeerbeek een schatting gevraagd van de waardevermindering of -vermeerdering. De schatting werd uitgevoerd door Landmeter Cuyt waarvan een rapport werd gemaakt dd. 25/01/2022. De geschatte meerwaarde bedraagt € 6.200,00.

 

Voorliggende aanvraag bevat een inrichtingsplan en bijhorende meetstaat. Voor de inrichting van het toekomstige openbaar domein wordt er echter gevraagd aan de ontwikkelaar, zoals gebruikelijk, om in overleg te treden met het college van burgemeester en schepenen in kader van een bijgestuurd inrichtingsplan en de bijhorende meetstaat en dit in een volgende fase van het dossier ter goedkeuring aan de Gemeenteraad van Boortmeerbeek.             

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De rooilijn voor het gedeelte van de Dorpsstraat waarop het rooilijnplan van 26 augustus 2021 zoals gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met kenmerk OMV_2022167365 (gemeentelijk kenmerk 2022/00281OD), vast te leggen volgens datzelfde rooilijnplan.

 

art. 2

Voorliggende beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals aangeduid op het bijgevoegde ontwerp van 26 augustus 2021 zoals gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met kenmerk OMV_2022167365 (gemeentelijk kenmerk 2022/00281OD), goed te keuren.             
Het desbetreffende lot kan worden beschreven als 27,80a groot, van vorm gelijkend op een parallellogram en bestemd voor gratis grondafstand. De Lambert-coördinaten werden aan het plan toegevoegd. De gemiddelde diepte bedraagt gemiddeld ± 2,5 meter en de geschatte diepte betreft gemiddeld ±13,25 meter volledig gelegen langs de Dorpsstraat. Dit lot zal gratis aan de gemeente Boortmeerbeek worden afgestaan om gevoegd te worden bij het openbaar wegdomein. Voor dit gedeelde van het plangebied wordt de rooilijn van de Dorpsstraat juridisch vastgelegd door middel van bijgevoegd rooilijnplan.

 

art. 3

De ontwikkelaar dient een negatief bodemattest voor te leggen dat betrekking heeft op de hierbij af te stane gronden, afgeleverd door OVAM.

De afstanddoener verklaart dat hij geen weet heeft van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan het gemeentebestuur van Boortmeerbeek of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruikersbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

 

art. 4

De grondafstand dient uiterlijk bij de eerste verkoop of bebouwing van een bouwlot te gebeuren en dit bij het verlijden van de desbetreffende akte.

Alle kosten, rechten en honoraria verbonden aan deze grondafstand zijn ten laste van de ontwikkelaar.

De ontwikkelaar dient een afschrift van de notariële akte te bezorgen aan de gemeente Boortmeerbeek om aan te tonen dat deze voorwaarde werd nageleefd.

 

art. 5

§1. Tegen onderhavige beslissing is overeenkomstig de artn. 24 en 25 van het decreet Gemeentewegen administratief beroep mogelijk bij de Vlaamse Regering.

 

§2. Conform de artn. 31/1 en 56 van het Omgevingsdecreet dient eerst een beroep ingesteld te worden tegen de beslissing van de gemeenteraad aangaande de “zaak der wegen” en vervolgens tegen de beslissing aangaande de omgevingsvergunning.

 

art. 6 
Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

        wanneer de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met dossiernummer OMV_2022167365 (gemeentelijk kenmerk 2022/00281OD) niet wordt verleend, of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

        wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

 

Publicatiedatum: 25/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 03 2023

 

 

Openbare zitting

 

OMV2