BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 25 april 2022

Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Wijziging agenda

 

De gemeenteraad besluit unaniem eerst de punten over fusie te behandelen.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 28 maart 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Vraag wraking voorzitter

 

De gemeenteraad besluit met 9 ja, 10 neen en 3 onthoudingen de voorzitter van de gemeenteraad niet te wraken voor de behandeling van de punten handelend over de fusie.

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Gert Verschueren en Steven Michiels.
3 onthoudingen: Annick DeKeyser, Denis Bosny en Willy Stroobants.
 

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen

 

De gemeenteraad besluit met 13 ja, 6 neen en 3 onthoudingen het punt in te trekken.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
6 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Gemeentelijke volksraadpleging over de mogelijke fusie met Mechelen

 

De gemeenteraad besluit met 20 ja en 2 neen-stemmen het punt over de gemeentelijke volksraadpleging over de mogelijke fusie met Mechelen in te trekken.

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
2 stemmen tegen: Vincent Geerts en Michel Baert.
 

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Stand van zaken fusiegesprekken met de stad Mechelen

 

De gemeenteraad neemt aan dat de ingediende vragen over het thema 'fusie' behandeld zijn en spreekt af dat de fractievoorzitters over de wijze van toekomstige behandeling van dit thema afspraken zullen maken.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Actualiteit opvang Oekraïense ontheemden

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester van de actuele maatregelen voor de opvang van tijdelijk ontheemde Oekraïners. 

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Kennisname verwerping beroep besluit gemeenteraad vaststelling rooilijnplan verbinding Schrans-Kruisveldweg-Vorstweg

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken van 17 februari 2022 waarmee het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2021 met betrekking tot de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg verbinding Schrans, Kruisveldweg en Vorstweg' wordt verworpen.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Kosteloze grondafstand OMV2021/000188VK - Hoogstraat - Postweg

 

De gemeenteraad besluit unaniem een perceel grond op de hoek Postweg - Hoogstraat kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Intentieverklaring tot samenwerkingsovereenkomst ELZ Leuven Noord i.v.m. verdere vaccinatiecampagne

 

De gemeenteraad besluit unaniem in het kader van de COVID 19-pandemie een intentieverklaring met betrekking tot de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor het vaccinatiecentrum in Rotselaar goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare goederen en textiel

 

De gemeenteraad besluit unaniem de beheersoverdracht aan EcoWerf uit te breiden tot het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen (dienstverlening kringwinkel) en het inzamelen van textiel.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 04 2022

 

Aanpassing arbeidsreglement onderwijs

 

De gemeenteraad stelt unaniem het aangepaste arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisschool vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 04 2022

 

Vaststelling bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5)

 

De gemeenteraad stelt unaniem de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Deelname actie Straatvinken Telraam

 

De gemeenteraad besluit unaniem deel te nemen aan het project 'Straatvinken Telraam'.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Herdenking Slag van Schiplaken 21 augustus 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de wijze waarop de herdenking van de Slag van Schiplaken op 21 augustus 2022 zal worden georganiseerd.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Providentia cvba - mandatering AV 12 mei 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van Providentia cvba van 12 mei 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Providentia cvba - aanduiden vertegenwoordiger AV 12 mei 2022

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Karin Derua (met 13 ja en 3 neen) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Providentia cvba van 12 mei 2022.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 3 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 17 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 17 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

TMVS - mandatering algemene jaarvergadering 21 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 21 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Riobra - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 22 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 22 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 20 april 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 20 april 2021.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Kennisname verslag sportraad 22 november 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 22 november 2021.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Stand van zaken fietsweg

 

De inrichting van de fietsstraten is nog volop aan de gang.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bomen

 

De wetgeving op de vogelbescherming houdt een absoluut verbod op nestverstoring in.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Stand van zaken grachtenproblematiek Bieststraat

 

Aangezien de laatste meetresultaten dateren van 2019 is een nieuw onderzoek niet nodig en verder is de opmaak van het ontwerp van de voorgestelde oplossing gestart.

 

Publicatiedatum: 03/05/2022