De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 4 §5 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs;

 

Gelet op de artikelen 4, 19 tot en met 21 en 23bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, na wijziging;

 

Gelet op artikel 73 §1, 1°, 2° en 6°, hoofdstuk IX-personeelsformatie in het basisonderwijs en hoofdstuk X-opdracht van het personeel in het basisonderwijs, afdeling 2-prestatieregeling van het decreet van 25 februari 1997 en latere wijzigingen betreffende het basisonderwijs, ;

 

Gelet op artikel 182 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 en latere wijzigingen betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs;

 

Gelet op de artikelen 18, 19, 20 en 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 en latere wijzigingen betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 en latere wijzigingen betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;

 

Gelet op de wet van 8 april 1965 en latere wijzigingen tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004  betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;

 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG;

 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur;

 

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;

 

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 met betrekking tot de goedkeuring van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool;

 

Gelet op de bespreking van dit arbeidsreglement op het ABOC van 11 maart 2022;

 

Gelet op artikel 182 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1 

Het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 met betrekking tot het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool in te trekken.

 

art.2

Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement ter kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke instelling vermeld in art.2.

 

art. 3

Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Gemeentelijke Basisschool Boortmeerbeek, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek als volgt goed te keuren (zie bijlage).

 

art.4

Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de directeur-coördinator van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant.