NOTULEN - GR

Zitting van maandag 25 april 2022

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Sigrid Van Obbergen raadslid

Vanaf punt 8 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting.

Vanaf punt 8 verlaat Steven Van Loock, raadslid de zitting.

Vanaf punt 8 verlaat Eddy Mortier, raadslid de zitting.

Vanaf punt 8 verlaat Steven D'hont, raadslid de zitting.

Vanaf punt 8 verlaat Michel Baert, raadslid de zitting.

Vanaf punt 8 verlaat Remi Serranne, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Wijziging agenda

 

De gemeenteraad besluit op voorstel van de voorzitter unaniem de agenda van de gemeenteraad te wijzigen zodat eerst de aan het thema fusie gerelateerde thema's worden behandeld.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 28 maart 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Vraag wraking voorzitter

 

Gelet op het voorstel van gemeenteraadslid Bert Meulemans om de voorzitter van de gemeenteraad te wraken als voorzitter voor de behandeling van de punten die over het thema fusie gaan;

 

Overwegende het debat als zittingsverslag opgenomen in de opname van de gemeenteraadszitting;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 9 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
10 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Gert Verschueren en Steven Michiels.
3 onthoudingen: Annick DeKeyser, Denis Bosny en Willy Stroobants.
 

art. 1

De voorzitter van de gemeenteraad niet te wrakken voor de behandeling van de punten handelend over de fusie.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen

 

Gelet op het voorstel ingediend door de voorzitter van de gemeenteraad over een principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen;

 

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad om het punt in te trekken;

 

Overwegende het debat zoals opgenomen in de opname van het zittingsverslag;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
6 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

art. 1

Het voorstel ingediend door de voorzitter van de gemeenteraad over een principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen, in te trekken.

 

De zitting wordt geschorst om 22u15 en opnieuw geopend om 22u30.

De zitting wordt geschorst om 22u40 en opnieuw geopend om 22u45.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Gemeentelijke volksraadpleging over de mogelijke fusie met Mechelen

 

Overwegende dat het punt over een principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen werd ingetrokken;

 

Overwegende het debat zoals opgenomen in de opname van het zittingsverslag;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
2 stemmen tegen: Vincent Geerts en Michel Baert.
 

Het punt over de gemeentelijke volksraadpleging over de mogelijke fusie met Mechelen wordt ingetrokken.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken fusiegesprekken met de stad Mechelen

 

De gemeenteraad besluit volgende door raadsleden ingediende vragen als behandeld te beschouwen.

Aanvullend agendapunt ingediend door de Vlaams Belang-fractie

VRAAG: Een twee of drie maanden geleden stelde ik ook die vraag naar aanleiding van een nu verschenen persbericht stel ik ze nu opnieuw wat is er van waar en onze partij is van mening dat de inwoners van Boortmeerbeek het recht hebben om zich eerst over uit te spreken voor er door de meerderheid een beslissing wordt genomen.

 

Aanvullend agendapunt ingediend door onafhankelijk raadslid Michel Baert

VRAAG: Stand van zaken fusiegesprekken met de stad Mechelen

 

Aanvullend agendapunt ingediend door de Groen-fractie

VRAAG: Welke zijn de gevolgen van de fusie voor de personeelsleden, ook die van de GBS in onze gemeente?

Wat zal er gebeuren met de voorziene financiële bijdrage van onze gemeente aan het nieuwe politiegebouw?

Welke stappen zijn er voorzien om de inwoners te informeren over de gevolgen van de fusie?

Welke zijn de gevolgen voor onze overeenkomst met Ecowerf?

 

Het debat wordt beëindigd met de afspraak dat de fractieleiders verder zullen onderzoeken en afspreken hoe het thema 'fusie' in bijvoorbeeld een gemeenteraadscommissie kan worden besproken.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Actualiteit opvang Oekraïense ontheemden

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester over de actualiteit rond de opvang van Oekraïense ontheemden in de gemeente en bevestigt volgende genomen maatregelen:

- inrichting van het cultuurhuis als crisisopvangplaats voor 20 personen en van twee voormalige bejaardenwoningen in de Kleinveldweg;

- de aanwending van het chalet in de Lievekensbossen, de raadzaal (of andere lokalen) van het gemeentehuis, de kerk te Hever (na de werkzaamheden), de polyvalente zaal van de school en de bibliotheek als alternatieve plaatsen voor de gewoonlijke gebruikers van het cultuurhuis.

 

De gemeenteraadsleden Bert Meulemans, Steven Van Loock, Steven D'hont, Michel Baert, Remi Serranne en Eddy Mortier verlaten de zitting.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verwerping beroep besluit gemeenteraad vaststelling rooilijnplan verbinding Schrans-Kruisveldweg-Vorstweg

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken van 17 februari 2022 waarmee het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2021 met betrekking tot de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg verbinding Schrans, Kruisveldweg en Vorstweg' wordt verworpen.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kosteloze grondafstand OMV2021/000188VK - Hoogstraat - Postweg

 

Gelet op de aanvraag van 17 september 2020  door Factum Finance bvba, Mechelsesteenweg 35A te 2840 Rumst voor het bekomen van een verkavelingsvergunning (Hoogstraat - Postweg) voor het kadastraal perceel Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie A en perceelnummers 360W en 360G;

 

Overwegende dat een strook grond wordt afgestaan om te worden ingelijfd in het openbaar domein van de gemeente;

 

Gelet op het bij de aanvraag tot verkavelen gevoegd verkavelingsplan met aanduiding van de 2 bouwloten en het over te dragen deel van het perceel, aangeduid als lot 3 en 4;

 

Overwegende dat lot 3,  48 centiare groot en lot 4, 1 are en 20 centiare groot, voorgesteld wordt te worden ingelijfd bij het openbaar domein;

 

Overwegende dat het ontwerp ook voorziet in de aanleg van alle nutsvoorzieningen en dat daarom op 12 september 2017 een brief aan al de nutsmaatschappijen werd gericht om hun adviezen uit te brengen;

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 4 november 2020 tot en met 3 december 2020;

 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie OMV2020/00188VK geweigerd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 december 2020 aan Factum bvba, Mechelsesteenweg 35 A te 2840 Rumst;

 

Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 10 juni 2021, met referentie 2021-0096-BGP-BS-01, waar in beroep de aanvraag voor het verkavelen van gronden ingediend door FACTUM FINANCE, Mechelsesteenweg 35 bus A, 2840 Rumst inzake het creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing, gelegen Hoogstraat 44, 3190 Boortmeerbeek, kadastraal bekend: Boortmeerbeek: afdeling 2, sectie A, 360c3, 360g, 360h2, 360w (capakey: 24039A0360/00C003, 24039A0360/00G000, 24039A0360/00H002, 24039A0360/00W000) te vergunnen met volgende voorwaarden:

- de kavels 3 en 4 worden gratis afgestaan aan de gemeente om ingelijfd te worden in het openbaar domein;

- de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd;

- alle eventuele uitbreidingen van de nutsvoorzieningen vallen volledig ten laste van de verkavelaar;

- de adviezen en reglementen van de nutsmaatschappijen worden nageleefd.

 

Gelet op het opmetingsplan met referentie 24039/10428 opgesteld op 12 november 2021 door Landmeter Geens, Schrieksebaan 284, te 3140 Keerbergen, voor wie optreedt Geens François, landmeter-expert (LAN040309) waarbij:

• Een perceel grond met inbegrip van de reeds aangelegde wegenisinfrastructuur, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A met nummer (deel van 360G en 360W), met een oppervlakte  volgens het vermelde metingsplan van 48ca, aangeduid is als lot 3 in gele kleur,

• Een perceel grond met inbegrip van de reeds aangelegde wegenisinfrastructuur, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A met nummer (deel van 360W), met een oppervlakte volgens het vermelde metingsplan van 1a 20ca, aangeduid is als lot 4 in gele kleur;

 

Gelet op de brief van Francine Vleminckx waarin ze, als eigenaar van de gronden gelegen aan de Postweg – Hoogstraat, een verbintenis ondertekent waarin ze verklaart kosteloos en vrij en onbelast, openbare wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen of zullen komen, aan de gemeente Boortmeerbeek  af te staan;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2022;

 

Gelet op het attest van precadastratie met referentie STIPAD: MEOW-2021-DD-01812265;

 

Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden;

 

Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom;

 

Gelet op het bodemattest;

 

Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand houdende beide grondafstanden;

 

Gelet op het omgevingsvergunningsdecreet;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Een perceel grond, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A deel van 360W en 360G en met gereserveerd perceelnummer 360V3, volgens het opmetingsplan zoals opgesteld door beëdigd landeter-expert François Geens, Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen aangeduid als lot 3 en 4 in gele kleur, kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein.

 

art. 2

Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 van de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te verlenen de akte van de grondafstand in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Intentieverklaring tot samenwerkingsovereenkomst ELZ Leuven Noord i.v.m. verdere vaccinatiecampagne

 

Overwegende dat in het kader van de COVID 19-pandemie de uitbouw van een vaccinatiecentrum een essentieel onderdeel vormde in de bestrijding van deze pandemie;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2021 met betrekking de samenwerkingovereenkomst voor het vaccinatiecentrum aan Kampenhout-Sas;

 

Overwegende dat deze overeenkomst ten einde loopt op 30 april 2022;

 

Overwegende dat de infrastructuur aan Kampenhout-Sas niet langer als vaccinatiecentrum kan worden gebruikt;

 

Overwegende de noodzaak om ook in de nabije toekomst verder over een vaccinatiecentrum te kunnen beschikken;

 

Overwegende het voorstel om in Rotselaar één vaccinatiecentrum uit te bouwen voor de ganse Eerstelijnszone Leuven Noord;

 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst van hieromtrent;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Een intentieverklaring met betrekking tot de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor het vaccinatiecentrum in Rotselaar goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt:

 

Intentieverklaring tot Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Rotselaar

 

Tussen de hierna vermelde partijen:

 

 1. Eerstelijnszone Leuven Noord, gevestigd te Maria Theresiastraat 63A te Leuven, vertegenwoordigd door Werner Van Nuffelen, voorzitter.
 2. Gemeente Rotselaar, Penhouder voor de lokale besturen gevestigd te 3110 Rotselaar, Provinciebaan 20, vertegenwoordigd door de heer Jelle Wouters, burgemeester en mevrouw An Craninckx, algemeen directeur.
 3. Gemeente Holsbeek, gevestigd te Dutselstraat 15, vertegenwoordigd door de heer Hans Eyssen, burgemeester en mevrouw Ria Verstraelen, algemeen directeur.
 4. Gemeente Tremelo, gevestigd te Veldonkstraat 1, vertegenwoordigd door de heer Bert De Wit, burgemeester en de heer Wim Vandenbroeck, algemeen directeur.
 5. Gemeente Keerbergen, gevestigd Gemeenteplein 10, vertegenwoordigd door de heer Erik Moons, burgemeester en de heer Luc De Boeck, algemeen directeur
 6. Gemeente Haacht, gevestigd Wespelaarsesteenweg 85, vertegenwoordigd door de heer Steven Swiggers, burgemeester en de heer Luc Van Rillaer, algemeen directeur.
 7. Gemeente Boortmeerbeek, gevestigd Pastorijstraat 2, vertegenwoordigd door mevrouw Karin Derua, burgemeester en de heer Johan Smits, algemeen directeur

 

Worden volgende intenties overeengekomen die in een samenwerkingsovereenkomst worden gegoten zodat de schepencolleges deze in een latere fase kunnen goedkeuren.

 

I. Infrastructuur en logistiek voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar

 

Artikel 1.

De Vlaamse overheid bepaalt dat het penhouderschap m.b.t. de infrastructuur wordt toegewezen aan de gemeente op wiens grondgebied het vaccinatiecentrum zich bevindt. Binnen de ELZ Leuven Noord  is dit op het grondgebied van de gemeente Rotselaar. Dit vaccinatiecentrum zal de inwoners van de gemeenten Rotselaar, Holsbeek, Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek en Tremelo bedienen. Het penhouderschap m.b.t. de infrastructuur en logistiek van het Vaccinatiecentrum Rotselaar wordt toegewezen aan de gemeente Rotselaar. Deze intentieverklaring heeft betrekking op de vaccinatiecampagne Covid-19 voor de periode 01/05/2022 tot en met 31/12/2022.

 

Artikel 2.

De gemeente Rotselaar gaat de engagementen en verbintenissen aan inzake de infrastructuur en logistiek van het Vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Artikel 3.

De kosten die hieruit voortvloeien worden betaald door de gemeente Rotselaar en worden trimestrieel doorgerekend aan de gemeente Holsbeek, Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek en de gemeente Tremelo op basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van de inwonersaantallen van de respectievelijke gemeenten op datum van 01/01/2021.

 

Artikel 4.

De door de gemeente Rotselaar doorgerekende bedragen die betrekking hebben op de infrastructuur en logistiek van het Vaccinatiecentrum Rotselaar worden door de gemeente Holsbeek, de gemeente Tremelo, de gemeente Haacht, de gemeente Keerbergen en de gemeente Boortmeerbeek aan de gemeente Rotselaar binnen een termijn van een maand terugbetaald.

 

Artikel 5.

Indien de gemeente Rotselaar van de Vlaamse overheid een subsidie ontvangt voor de infrastructuur en logistiek voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar, wordt deze door de gemeente Rotselaar op basis van de hierboven vermelde verdeelsleutel doorgestort aan de gemeente Holsbeek, de gemeente Keerbergen, de gemeente Haacht, de gemeente Boortmeerbeek en de gemeente Tremelo binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de subsidie.

 

II. Werkingsmiddelen en personeelskosten voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar

 

Artikel 6.

De ELZ Leuven Noord wordt aangeduid als penhouder voor de kosten verbonden aan het Vaccinatiecentrum Rotselaar inzake werkingsmiddelen en personeelskosten.

 

Artikel 7.

De ELZ Leuven Noord beschikt niet over eigen middelen. De gemeenten Rotselaar,  de gemeente Keerbergen, de gemeente Haacht, de gemeente Boortmeerbeek, de gemeente Holsbeek en de gemeente Tremelo staan bijgevolg in voor de financiering van de werkingsmiddelen en personeelskosten verbonden aan het Vaccinatiecentrum Rotselaar indien de kosten de voorziene financiering zouden overschrijden op basis van de verdeelsleutel conform de inwonersaantallen op datum van 01/01/2021.

 

Artikel 8.

Van zodra alle elementen van de financiering bekend worden gemaakt door ABB en AZG zal ELZ Leuven Noord een service level agreement opstellen alsook een definitieve samenwerkingsovereenkomst die in de schepencolleges van alle partijen retro-actief met ingangsdatum van 1 mei 2022 kan worden goedgekeurd.

 

art. 2

De in deze intentieverklaring vermelde partijen in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare goederen en textiel

 

Regelgeving

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringen en afvalstoffen van 23 december 2011;

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).

 

Aanleiding en context

De gemeenteraad besliste op 20 oktober 2014 om een beheersoverdracht te doen aan EcoWerf van herbruikbare goederen en textiel en om de overeenkomst met Curitas van 1 mei 2000 betreffende de ophaling van textiel op het grondgebied van de gemeente

Boortmeerbeek stop te zetten.

Op 22 december 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om een prijsvraag te organiseren voor de inzameling en verwerking van textiel. Deze prijsvraag werd tot op heden niet uitgevoerd.

Op 26 januari 2016 besliste de gemeenteraad om de eerdere beheersoverdracht in te trekken. 

Er werd besloten dat Curitas zijn taken met betrekking tot textielophaling verder mocht blijven uitvoeren tot een nieuwe textielinzamelaar en verwerker werd aangesteld door de gemeente.

 

Naast Curitas wordt er door verschillende andere textielophalers in de gemeente Boortmeerbeek textiel opgehaald en dit zonder toelating van het gemeentebestuur. Dit is in strijd met het politiereglement met betrekking tot afval van 26 februari 2018.

 

Argumentatie

De gemeenten moeten producthergebruik stimuleren in het kader van duurzaam materialenbeheer. Herbruikbare goederen zijn alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die geschikt gemaakt kunnen worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed en dergelijke. Producthergebruik is het opnieuw aanwenden van een product en/of onderdeel in het afvalstadium voor hetzelfde doel als waarvoor het oorspronkelijk bestemd was.

 

De gemeente stimuleert hergebruik door minstens een overeenkomst te sluiten met een door de OVAM erkend kringloopcentrum. Die overeenkomst omvat minstens bepalingen over de sensibilisering, de onderlinge doorverwijsfunctie, de inzamelwijzen, het restafval en de vergoeding voor herbruikbare goederen. Een erkend kringloopcentrum is een door de OVAM erkende rechtspersoon die over een inzamelingsdienst, sortering en verkoopsruimte beschikt en die in een binnen zijn erkenning afgebakend verzorgingsgebied potentieel herbruikbare goederen inzamelt, opslaat, sorteert, herstelt en verkoopt met producthergebruik als doel.

 

De gemeenten hebben de mogelijkheid beheersoverdracht te doen ten aanzien van deze verplichting ten voordele van een opdrachthoudende vereniging. Het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, als opdrachthoudende vereniging, voert het afval/materiaalbeleid uit van haar deelnemende gemeenten, inclusief het stimuleren van producthergebruik. Het is de wens van de gemeente om lokale/regionale tewerkstelling te stimuleren, in het bijzonder van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt.

 

EcoWerf heeft voor herbruikbare goederen een samenwerkingsovereenkomst met de erkende kringwinkel Vites om de herbruikbare goederen in te zamelen en te verwerken. De inzameling betreft de inzameling op aanvraag aan huis, inzameling op het recyclagepark en inzameling in de inzamelcentra of de winkelpunten van het kringloopcentrum. Dit contract past binnen de visie van EcoWerf om een belangrijke rol toe te bedelen aan samenwerkingen aan die een sociale meerwaarde hebben.

 

EcoWerf beheert het merendeel van de overeenkomsten tussen de verschillende vennoten en de kringwinkels. Dit heeft een aantal voordelen: ontlasting gemeente en kringwinkel, uniforme werkwijze, uniforme tarieven, beheer van de verplichte rapportages… Daarnaast worden samen initiatieven opgezet om het aandeel hergebruik te verhogen.

 

EcoWerf schreef op 4 juni 2021 de overheidsopdracht “Inzameling textiel via textielcontainers op standplaatsen en recyclageparken EcoWerf” (openbare procedure) uit. Het betreft een voorbehouden opdracht aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben. De opdracht werd gegund aan de Maatschap textielinzameling Oost-Brabant (bestaand uit 2 rechtspersonen: vzw Spit Tewerkstelling (nu Vites) en vzw De Kringwinkel) voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2023. De opdracht kan tweemaal stilzwijgend verlengd worden voor telkens een periode van één jaar.

 

Financiële impact

Deze beslissing heeft geen financiële impact ten opzichte van de huidige situatie.

De gemeente blijft aan de kringwinkel een werkingsbijdrage voor herbruikbare goederen betalen (exclusief AEEA en textiel).

De gemeente zal GEEN vergoeding ontvangen per ingezamelde hoeveelheid textiel.

EcoWerf zal voor deze overdracht GEEN dienstverlening factureren.

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De gemeenteraad beslist in het kader van haar opdracht inzake duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en van haar deelname aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, de beheersoverdracht aan EcoWerf uit te breiden tot:

        5.1 het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen (dienstverlening kringwinkel);

        5.2 : het inzamelen van textiel.

 

art. 2

De gemeenteraad beslist om deze beheersoverdracht te laten ingaan op 1 mei 2022.

 

art. 3

De overeenkomst met Curitas inzake de inzameling en verwerking van textiel definitief stop te zetten.

 

art. 4

Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan EcoWerf.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Aanpassing arbeidsreglement onderwijs

 

Gelet op artikel 4 §5 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs;

 

Gelet op de artikelen 4, 19 tot en met 21 en 23bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, na wijziging;

 

Gelet op artikel 73 §1, 1°, 2° en 6°, hoofdstuk IX-personeelsformatie in het basisonderwijs en hoofdstuk X-opdracht van het personeel in het basisonderwijs, afdeling 2-prestatieregeling van het decreet van 25 februari 1997 en latere wijzigingen betreffende het basisonderwijs, ;

 

Gelet op artikel 182 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 en latere wijzigingen betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs;

 

Gelet op de artikelen 18, 19, 20 en 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 en latere wijzigingen betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 en latere wijzigingen betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;

 

Gelet op de wet van 8 april 1965 en latere wijzigingen tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004  betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;

 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG;

 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur;

 

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;

 

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 met betrekking tot de goedkeuring van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool;

 

Gelet op de bespreking van dit arbeidsreglement op het ABOC van 11 maart 2022;

 

Gelet op artikel 182 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 met betrekking tot het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool in te trekken.

 

art.2

Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement ter kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke instelling vermeld in art.2.

 

art. 3

Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Gemeentelijke Basisschool Boortmeerbeek, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek als volgt goed te keuren (zie bijlage).

 

art.4

Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de directeur-coördinator van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant. 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Vaststelling bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5)

 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29 quater;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119, 119bis en 135, §2;

 

Gelet op het Decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om in zijn reglementen of verordeningen administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen waardoor deze worden gedepenaliseerd en het openbaar ministerie niet meer bevoegd is om deze snelheidsovertredingen strafrechtelijk af te handelen;

 

Overwegende dat deze mogelijkheid aan cumulatief toe te passen voorwaarden wordt gekoppeld;

 

Overwegende dat er op het grondgebied van de gemeente geen autosnelwegen of wegen met een hoger snelheidsregime dan maximaal toegelaten 50/u, waar de toepassing van deze reglementering uitgesloten is, zijn;

 

Overwegende dat een gemeentelijke administratieve geldboete ook uitgesloten is voor snelheidsovertredingen vastgesteld in woonerven, omdat de snelheid daar beperkt is tot 20 kilometer per uur;

 

Overwegende dat de snelheidsovertreding moet worden vastgesteld met automatisch werkende toestellen zoals vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer waaronder zowel bemande als onbemande camera’s, vaste en mobiele camera’s kunnen worden begrepen;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur de automatisch werkende toestellen waarmee de snelheidsovertredingen worden vastgesteld volledig zelf gefinancierd heeft;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur bij besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2022 de stad Mechelen en de politiezone MeWi verzocht heeft in een samenwerkingsverband de vaststelling en de sanctionering  te verzorgen;

 

Overwegende het akkoord van de korpschef van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen;

 

Overwegende dat het decreet voorziet dat de bedragen van de gemeentelijke administratieve geldboetes moeten overeenstemmen met de bedragen zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering ter uitvoering van artikel 65, § 1, tweede lid van de wegverkeerswet zoals vastgelegd in artikel 2, 2° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, wat heden concreet betekent dat de gemeentelijke administratieve geldboete voor de beperkte snelheidsovertredingen 53,00 EUR bedraagt voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid te verhogen met telkens 11,00 EUR voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden in de door het decreet beschreven situaties en in alle andere gevallen te verhogen met telkens 6,00 EUR voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden;

 

Overwegende de specifieke administratieve procedure;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De gemeenteraad stelt de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen vast als volgt:

 

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen

 

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Artikel 1. Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid op plaatsen gelegen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek wordt gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

• de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;

• het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur (na correctie met technische tolerantiemarge);

• de snelheidsovertreding wordt begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur;

• de snelheidsovertreding wordt vastgesteld volgens de voorwaarden vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met uitzondering van het zesde en achtste lid;

• de snelheidsovertreding wordt vastgesteld met automatisch werkende toestellen zoals vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;

• er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

 

Hoofdstuk 2: De gemeentelijke administratieve geldboete

Artikel 2. De bedragen van de administratieve geldboetes voor de snelheidsovertredingen zoals omschreven in artikel 1 van deze verordening, zijn gelijk aan de bedragen vastgelegd  door de Vlaamse Regering in artikel 2, 2° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.

 

Hoofdstuk 3. De administratieve procedure

Afdeling 1: Vaststelling

Artikel 3. De vaststelling van de snelheidsovertredingen zoals omschreven in artikel 1 van deze verordening gebeurt door de bevoegde personen vermeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Artikel 4. Het proces-verbaal van de overtreding wordt binnen veertien dagen nadat de overtreding is vastgesteld bezorgd aan de sanctionerend ambtenaar, vermeld in artikel 6 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 

Afdeling 2: Procedure voor de sanctionerend ambtenaar

Artikel 5. Binnen veertien dagen na de dag waarop de sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal heeft ontvangen, bezorgt hij dat proces-verbaal samen met de vermelding van het bedrag van de administratieve geldboete per gewone brief aan de overtreder. De overtreder betaalt de administratieve geldboete binnen dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij hij binnen diezelfde termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar. De betaling van de administratieve geldboete en het bezorgen van de schriftelijke verweermiddelen gebeuren overeenkomstig de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald.

 

Artikel 6. Als de sanctionerend ambtenaar de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond verklaart, brengt hij de overtreder daarvan op de hoogte binnen dertig dagen na de dag waarop hij de verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, met de vermelding van de administratieve geldboete die moet worden betaald. In dat geval wordt de administratieve geldboete betaald binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar op de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald.

 

Artikel 7. Als de sanctionerend ambtenaar binnen dertig dagen na de dag waarop hij de schriftelijke verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, de verweermiddelen van de overtreder niet onontvankelijk of ongegrond verklaart, worden die verweermiddelen geacht aanvaard te zijn.

 

Artikel 8. De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, heeft uitvoerbare kracht als ze definitief geworden is. De voormelde beslissing is definitief op een van de volgende tijdstippen:

• dertig dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 5 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar of beroep aantekent bij de politierechtbank

• dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar waarbij de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond worden verklaard, zoals bepaald in artikel 6 van deze verordening, tenzij degene aan wie de boete is opgelegd binnen deze termijn beroep aantekent bij de politierechtbank.

 

Artikel 9. Wanneer de sanctionerend ambtenaar tijdens de procedure vaststelt dat de voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen, zoals vermeld in artikel 1 van deze verordening, niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd.

 

Afdeling 3: Beroep bij de politierechtbank

Artikel 10. Tegen een beslissing waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd kan degene aan wie de boete is opgelegd binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

 

art. 2

De gemeenteraad geeft opdracht om deze bijzondere politieverordening bekend te maken op de webtoepassing van de gemeente.

 

art. 3

De bijzondere politieverordening zal in werking treden op de vijfde dag na bekendmaking ervan zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit.

 

art. 4

De gemeenteraad geeft opdracht om een af schrift van deze beslissing en de bijzondere politieverordening te bezorgen aan de dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de stad Mechelen, de politiezone MeWi, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank alsook aan de Procureur des Konings en een elektronisch exemplaar aan de referentiemagistraten.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Deelname actie Straatvinken Telraam

 

Overwegende dat met het project 'Straatvinken Telraam' de gemeente een beter beeld kan krijgen van de verkeersdrukte (voetgangers, fietsers, auto's en zwaar verkeer) in specifieke straten;

 

Overwegende dat voor dit project een samenwerking met burgers wordt opgezet omdat de 'telramen' in de woningen van burgers worden geplaatst;

 

Overwegende dat het project 'Straatvinken Telraam' hierdoor bijdraagt tot de verkeersveiligheid in de gemeente;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Deel te nemen aan het project 'Straatvinken Telraam'

 

art. 2

Alvast volgende straten op te nemen in dit project:

Onder Boortmeerbeek: Audenhovenlaan, Beringstraat (zone 30), Heverbaan, Laarstraat, Langestraat, Rijmenamsebaan, Wespelaarsebaan,

Onder Hever: Bieststraat Hever, Hoogstraat, Stationsstraat,

Onder Schiplaken: Bieststraat Schiplaken, Burggraaf Terlindenlaan, Rijkenhoekstraat, Slagveldweg, Venstraat en Zevenbunderweg.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven de nodige voorbereidingen te treffen om dit project operationeel te kunnen maken.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Herdenking Slag van Schiplaken 21 augustus 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de wijze waarop de herdenking van de Slag van Schiplaken op 21 augustus 2022 zal worden georganiseerd.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Providentia cvba - mandatering AV 12 mei 2022

 

Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in Providentia cvba;

 

Gelet op de statuten van Providentia cvba die bepalen dat de algemene vergadering uit alle vennoten bestaat;

 

Gelet op de brief van Providentia cvba van 4 april 2022 waarmee de gemeente wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene vergadering van 12 mei 2022;

 

Overwegende dat de gemeenteraad het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Providentia cvba van 12 mei 2022 moet vaststellen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Providentia cvba van 12 mei 2022 vast te stellen als volgt:

 1. Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021, inclusief het bijzonder verslag over het toezicht op het sociaal oogmerk en de klachtenrapportering;
 2. Het verslag van de commissaris (controleverslag);
 3. De jaarrekening 2021;
 4. Aanwending van het resultaat;
 5. Kwijting aan de bestuurders;
 6. Kwijting aan de commissaris;
 7. Statutaire benoemingen;
 8. Vastlegging zitpenning;
 9. De Woonmaatschappij.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeente in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Providentia cvba - aanduiden vertegenwoordiger AV 12 mei 2022

 

Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in Providentia cvba;

 

Gelet op de statuten van Providentia cvba die bepalen dat de algemene vergadering uit alle vennoten bestaat;

 

Gelet op de brief van Providentia cvba van 4 april 2022 waarmee de gemeente wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene vergadering van 12 mei 2022;

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet aanduiden;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 16 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

Vertegenwoordiger

        Karin Derua  13 JA - 3 NEEN

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 3 stemmen tegen;
 

art. 1 

Karin Derua aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Providentia cvba van 12 mei 2022.

 

art. 2 

Een afschrift van dit besluit over te maken aan Providentia cvba en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 17 juni 2022

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 30 maart 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 17 juni 2022 plaats heeft in Quartier Papier, Fabrieksstraat 55/59 te 1930 Zaventem;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 30 maart 2022 werd overgemaakt;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Iverlek voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering tevens jaarvergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de

informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de

mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op

onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale  algemene vergadering tevens jaarvergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 17 juni 2022:

1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2021.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven) activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen.

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 17 juni 2022, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

TMVS - mandatering algemene jaarvergadering 21 juni 2022

 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv;

 

Gelet op de statuten van TMVS dv;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 5 april 2022 met bijhorende agenda voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv die plaatsvindt op 21 juni 2022;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 waarin na geheime stemming is besloten Hans Crol, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van TMVS dv tot het einde van de legislatuur;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere

wijzigingen waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 21 juni 2022 en de daarbij behorende documenten:

1. Toetreding van deelnemers

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021

4. Verslag van de commissaris

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Actualisering presentievergoeding

8. Statutaire benoemingen

9. Aanstelling commissaris

Varia

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op te dragen om namens het bestuur alle akten en

bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 21 juni 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene

jaarvergadering.

 

art. 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan:

•hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a. Stropstraat 1 te 9000 Gent;

•hetzij per elektronische post 20200616AVTMVS@farys.be.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Riobra - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 22 juni 2022

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekende brief van 4 april 2022 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Riobra op 22 juni 2022;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Boortmeerbeek per brief van 4 april 2022 werd overgemaakt;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is

besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Riobra voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering tevens jaarvergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de

informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de

mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op

onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale

buitengewone algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Riobra op 22 juni 2022:

1. Kennisneming verslagen van Riobra van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2021.

4. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

5. Statutaire benoemingen.

6. Statutaire mededelingen.

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de (fysieke of

digitale) algemene vergadering tevens jaarvergaderingvan de opdrachthoudende vereniging Riobra op 22 juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 20 april 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 20 april 2021.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag sportraad 22 november 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 22 november 2021.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken fietsweg

 

VRAAG: Over een goede week heb ik info gevraagd aan betrokken schepen over de witte doorlopende lijnen die getrokken werden op de weg en het al dan niet overschrijden daarvan, tevens vermoed ik dat er nog fietsjes op de weg moeten geschilderd worden.

Hoe is de situatie voor het ogenblik?

 

ANTWOORD: De inrichting van fietsstraten is nog aan de gang. Als alles afgewerkt is, volgt een controle (door politie) en mogelijk nog enkele aanpassingen. De vragen over de toepassing worden ter advies voorgelegd aan de politie.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bomen

 

VRAAG: We vragen het college om te onderzoeken of er maatregelen kunnen genomen worden rond het kappen van bomen in de broed- en nest periode  om zo vogels en dieren te beschermen. Dit kan bv. een verbod zijn op het kappen van bomen in de periode maart-juni.

 

ANTWOORD: De wetgeving op de vogelbescherming houdt al het absolute verbod van nestverstoring in. dat verbod is zelfs ruimer dan wat hier wordt voorgesteld. Er kan worden onderzocht of, in afspraak met de andere gemeenten van de politiezone, het wenselijk is om deze wetgeving expliciet op te nemen in het algemeen gemeentelijk politiereglement.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken grachtenproblematiek Bieststraat

 

VRAAG: Het Bieststraat comité heeft begin 2020 metingen laten uitvoeren met het gekende resultaat. De burgemeester heeft in september 2022 gezegd dat er terug een nieuwe meting door Interleuven ging uitgevoerd worden. De metingen die ik op 14 april 2022 doorgekregen heb van de algemene directeur in opdracht van Schepen Audrey Bogaerts (waarvoor dank) zijn metingen van 2019 en volgens algemeen directeur de enige in het bezit van de gemeente.

Waar zijn de resultaten van de nieuwe metingen 2022?

 

ANTWOORD: Enerzijds dateren de laatste meetresultaten van 2019 waardoor een nieuw onderzoek niet nodig geacht wordt en, anderzijds, is de ontwerper van fase 2 Bieststraat momenteel aan de uittekening van de voorgestelde oplossing bezig.

 

Publicatiedatum: 25/05/2021