NOTULEN - GR

Zitting van maandag 20 december 2021

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Bert Meulemans raadslid

 

Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname benoeming en eedaflegging burgemeester

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van 14 december 2021 betreffende de benoeming van mevrouw Karin Derua tot burgemeester en van de eedaflegging in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 29 november 2021 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Retributiereglement verkoop compostvaten- en bakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken

 

Overwegende dat organisch materiaal uit de tuin en de keuken ter plaatse verwerken tot compost kadert binnen de afvalpreventie;

 

Overwegende dat de ophaling van het huishoudelijk afval kan dalen wanneer de inwoners van de gemeente overgaan tot het composteren van het organisch afval, wat resulteert in een vermindering van de verwerkingskost voor de gemeente;

 

Overwegende dat de gemeente hiertoe compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken te koop aanbiedt op een gemeentelijke locatie;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, §2, 14° betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen;

 

Gelet op Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 13 oktober 2021 betreffende de uniforme tariefstructuur bij de deelnemende gemeenten;

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
2 stemmen tegen: Steven Van Loock en Steven D'hont.
 

art. 1

Er wordt een retributie geheven voor de doorverkoop aan de inwoners van de gemeente van compostvaten, compostbakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken.

Deze retributie wordt als volgt vastgesteld:

         30,00 EUR voor een compostvat (incl. 1 beluchtingsstok)

         6,00 EUR voor een extra beluchtingsstok

         60,00 EUR voor een compostbak (kuststof)

         40,00 EUR voor een aanbouwmodule (kunststof)

 

art. 2

Er zijn geen verminderingen of vrijstellingen mogelijk met betrekking tot dit retributiereglement.

 

art. 3

De artikelen zoals opgesomd in artikel 1 worden verkocht op het gemeentehuis.

 

art. 4

De door de gemeente verkochte compostvaten, compostbakken, aanbouwmodules en beluchtingsstokken mogen enkel gebruikt worden op het door de koper opgegeven adres, gelegen op het grondgebied van de gemeente.

 

art. 5

De retributie is verschuldigd door de persoon die het compostvat, de compostbak, de beluchtingsstok of de aanbouwmodule ontvangt. De retributie wordt betaald in cash of via bancontact.

 

art. 6

Het retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

AGB aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nummer 2

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;

 

Overwegende dat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ramingen ingeschreven worden voor exploitatie, investeringen en financiering voor boekjaar 2022 die de kredieten voor dat jaar omvatten;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 2021 gewijzigd worden;

 

Gelet op de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nummer 2 van het AGB op de Raad van Bestuur van 20 december 2021;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
2 stemmen tegen: Eddy Mortier en Steven D'hont.
7 onthoudingen: Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Michel Baert en Remi Serranne.
 

art. 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nummer 2 van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Amendement CD&V aanpassing meerjarenplan

 

Amendement aangebracht door de CD&V-fractie:

 

"We wensen als fractie volgend amendement in te dienen als toevoeging aan de voorgestelde wijziging van het meerjarenplan.

 

Naar aanleiding van de tocht die raadslid Bert Meulemans ondernam en dit ten voordele van Alba vzw, zouden wij graag volgend voorstel van amendement ter stemming willen laten voorleggen aan de gemeenteraad van 20 december 2021: de toekenning van een éénmalige nominatieve subsidie van 1000€ aan deze vereniging zonder winstoogmerk.

 

Het maatschappelijk doel dat Alba vzw dient, is met name een belangrijke maatschappelijke opdracht namelijk het geven van echte reïntegratiekansen aan jongeren die vanuit criminele situaties in aanraking zijn gekomen met het gerecht.

 

De band met de gemeente Boortmeerbeek bestaat erin dat we een raadslid hebben die actief en succesvol een project heeft begeleid, de werking nog steeds volgt en met zijn pelgrimstocht opnieuw de aandacht op dit engagement heeft getrokken. Namens de Boortmeerbeekse bevolking, zouden wij onze waardering willen uitspreken voor dat engagement en vooral ook beleidsmatig de noodzaak aan een werking van een vzw als deze van ALBA, in de focus plaatsen.

 

Wellicht is het een goed idee om elk jaar met Kerstmis 1 vzw met dergelijke nominatieve subsidie van 1.000,00 EUR in de kijker te plaatsen en te waarderen.

 

Het amendement wordt goedgekeurd met XX stemmen voor/tegen."

 

De gemeenteraad spreekt een engagement af om het voorstel in het amendement voor te bereiden naar een meer structurele jaarlijkse ondersteuning van met de gemeente verbonden goede doel-initiatieven, hetzij via nominatie hetzij via reglement.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 2 gemeente & OCMW

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2021 betreffende het aanvaarden van het in samenwerking met het managementteam door de algemeen directeur en de financieel directeur opgestelde ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 26 november 2021;

 

Overwegende dat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ramingen ingeschreven worden voor exploitatie, investeringen en financiering voor boekjaar 2022 die de kredieten voor dat jaar omvatten;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 2021 gewijzigd worden;

 

Overwegende dat de gemeenteraad besluit het door de CD&V-fractie ingediende amendement waarbij een nominatieve subsidie verleend zou worden aan de vzw ALBA om te zetten tot een engagement om het voorstel in het amendement voor te bereiden naar een meer structurele jaarlijkse ondersteuning van met de gemeente verbonden goede doel-initiatieven, hetzij via nominatie hetzij via reglement;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
4 stemmen tegen: Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
5 onthoudingen: Steven Van Loock, Sigrid Van Obbergen, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
 

art. 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 2 voor gemeente en OCMW goed te keuren.

 

art. 2

Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Nominatieve subsidie wielerwedstrijd Primus Classic

 

Overwegende dat door de VZW Impanis - Van Petegem jaarlijks de wielerwedstrijd Primus Classic wordt georganiseerd;

 

Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist;

 

Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat

bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente;

 

Overwegende dat in het meerjarenplan jaarlijks 10.000 EUR gereserveerd is voor toelagen aan de organisatie van sportwedstrijden;

 

Overwegende dat de subsidie voor het jaar 2021 nog niet werd toegekend;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Voor het jaar 2021 een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de VZW Impanis - Van Petegem voor de jaarlijkse organisatie van de wielerwedstrijd Primus Classic.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

 

VRAAG: Welke zijn de plannen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te integreren in het gevoerde beleid? Op welke doelstellingen zal er prioritair ingezet worden en waarom? Welke concrete acties worden er hiervoor voorzien?

 

ANTWOORD: De burgemeester beaamt het fundamentele uitgangspunt om het beleid te stoelen en te inspireren op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en wil ernaar streven de concrete acties meer op deze basis te benoemen en er zo in de toekomst meer toelichting over te geven.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Milieu en klimaat

 

VRAAG: Onze gemeente ondertekende het energie en klimaatpact, dat concrete doelstellingen voorziet op 4 werven: Energie, Mobiliteit, vergroening en water. Onze gemeente ontvangt hiervoor 40.000,00 EUR. We vernamen graag op welke manier de doelstellingen zullen gerealiseerd, op welke werven ingezet zal worden en waarom en worden of we als gemeente ambitieuzer gaan zijn dan wat er voorligt.

 

ANTWOORD: Ter zitting wordt een overzicht gegeven van de concrete acties waaruit blijkt dat er meer middelen worden ingezet dan de in de vraag geciteerde 40.000,00 EUR subsidie, maar dat alles erg verweven zit en niet beperkt kan worden tot één beleidssector.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken zwembad Blosodomein

 

VRAAG: We zijn een half jaar verder sinds we de laatste communicatie hierover hebben mogen ontvangen. Graag weten we van de burgemeester of bevoegde schepen wat de volgende stappen zijn die beslist zijn in het partnerschap met de andere gemeenten en wat de voorwaarden zijn tegen dewelke onze bewoners zullen kunnen gaan zwemmen op het Blosodomein van Hofstade? Wanneer zou er gestart worden met de renovatie?

 

ANTWOORD: De burgemeester geeft verslag van de werkzaamheden van de stuurgroep waarvan het einde van de studie voorzien wordt op 23 december 2021. Op basis van het voorkeurstraject zal kunnen bepaald worden of er een engagement mogelijk is om mee te stappen in het project. Of het financieel haalbaar is, zal moeten blijken na de onderzoeksfase. Uiteindelijk zal het altijd de gemeenteraad zijn die een besluit zal moeten nemen.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken sporthalrenovatie

 

VRAAG: We herinneren de toenmalige oppositie partij NVA aan de vraag : wanneer wordt er wat meer ambitie getoond voor wat betreft ondersteuning van sportclubs en met name de aanpak van de sporthal en omgeving? Graag vragen wij de schepen om de concrete plannen voor 2022 en 2023 (zie ook de vrijgemaakte budgetten hiervoor in de aangepaste meerjarenbegroting) kort voor te stellen.

 

ANTWOORD: Er wordt een opsomming gegeven van de lopende en voorziene projecten waaronder: verwijdering asbestdakbekleding; verlichting Finse piste; vernbieuwing sportvloer; aanpassing nooddeuren; toegangssysteem met badges; overkapping petanquebanen; vernieuwing omheining; onderhoud tennisvelden; mogelijkheid beachvolleybal; bijlomend basketveld; aanleg openluchtfitness en onderhoud speeltuin. Tevens zal bijzondere aandacht gaan naar het bestrijden en voorkomen van vandalisme, zwerfvuil en wegwerken onveiligheid door onder meer plaatsen van bewakingscamera's.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Verkeerssituatie Bergstraat

 

VRAAG: Zoals aangegeven aan het einde van de vorige gemeenteraad. Graag krijgen we van bevoegde schepen aanlevering van objectieve meetcriteria voor en na betreffende de aanpassing van de verkeerssituatie in de Bergstraat die plaatsvond in november 2021.

Onze fractie dringt er bij de meerderheid op aan om eveneens zeer goede en duidelijk zichtbare communicatie te doen naar de gewijzigde verkeerssituaties. Kan er bij alle invalswegen een bord geplaatst worden (net zoals dat in bvb Bonheiden ook het geval is) waarin duidelijk gemaakt wordt dat er 1. overal op het grondgebied nieuwe verkeerssituaties zijn. 2. Er nieuwe maximumsnelheden gelden (30/50 km/u). Zonder duidelijke communicatie is het ons inziens niet mogelijk de verkeersleefbaarheid te vergroten.

 

ANTWOORD: Er zijn niet voor alle plaatsen in het verkeersleefbaarheidsplan voorafgaandelijke metingen gedaan en zo dus ook niet voor de Bergstraat. Het verkeersleefbaarheidsplan kwam tot stand na intensieve participatie van burgers en er was intensieve begeleiding van het deskundig studiebureau. Hun expertise gaf aan dat een inhaalverbod in de Bergstraat het meest verkieslijk is. Dat communicatie erg belangrijk is, wordt bevestigd, maar is nooit één op één haalbaar en moet vooral op de plaats van de maatregel zelf gebeuren. Weggebruikers moeten de verkeersborden naleven, is elementair in de wegcode.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Gracht Bieststraat

 

VRAAG: Omtrent de gracht langs de steenweg die naar de Bieststraat loopt: er werd in een Radio2 reportage van oktober door de burgemeester verwezen naar een nieuw rapport waarvan de meetresultaten zouden worden meegedeeld met de buurtbewoners. Is er een nieuw rapport? Indien neen, blijft de aanpak van de gemeente er louter in bestaan periodiek de gracht te ruimen en verder de aanleg van de riolering af te wachten langs de N26?

 

ANTWOORD: Er werd samen met Fluvius overleg gevraagd en bekomen met VMM in functie van mogelijke oplossingen, tijdelijk of structureel. Dat overleg bracht niet wat er verwacht mocht worden. Daarnaast werkt Fluvius het alternatief van de slibopvangput uit, samen met een zuiverend beplantingsprogramma in de bedding van de gracht.
Aan de provinciale samenwerking werd een bijkomend onderzoek gevraagd van de waterstalen, maar verder dan een bevestiging van de uitgevoerde studie kwam dit niet. De brandweer bevestigde ook dat het gaat om niet-chemische processen die mogelijk hinder veroorzaken. Aangezien het bestuur verder werkt aan oplossingen is er geen sprake van een afwachtende houding.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

 

Openbare zitting

 

Verslagen CBS

 

VRAAG: Misschien meer een vraag voor de administratie edoch met een politieke achtergrond: is het mogelijk dat momenteel de college verslagen enkel tem 20 september online raadpleegbaar zijn voor de gemeenteraadsleden?

Het lijkt ons uitermate belangrijk om zicht te krijgen op welke thema’s besproken worden en hoe deze nu worden aangepakt met de nieuwe meerderheid van Open VLD met NVA. Kunnen de CBS verslagen van oktober en november aub tegen het einde van deze maand ter beschikking gesteld worden van de raadsleden?

 

ANTWOORD: De vraagsteller bevestigd dat het euvel door de algemeen directeur ondertussen geremedieerd is. De notulen zijn beschikbaar tot en met de zitting van 29 november 2021.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022