De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2021 betreffende het aanvaarden van het in samenwerking met het managementteam door de algemeen directeur en de financieel directeur opgestelde ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van 26 november 2021;

 

Overwegende dat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ramingen ingeschreven worden voor exploitatie, investeringen en financiering voor boekjaar 2022 die de kredieten voor dat jaar omvatten;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 2021 gewijzigd worden;

 

Overwegende dat de gemeenteraad besluit het door de CD&V-fractie ingediende amendement waarbij een nominatieve subsidie verleend zou worden aan de vzw ALBA om te zetten tot een engagement om het voorstel in het amendement voor te bereiden naar een meer structurele jaarlijkse ondersteuning van met de gemeente verbonden goede doel-initiatieven, hetzij via nominatie hetzij via reglement;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
4 stemmen tegen: Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
5 onthoudingen: Steven Van Loock, Sigrid Van Obbergen, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
 

art. 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 2 voor gemeente en OCMW goed te keuren.

 

art. 2

Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken.