De gemeenteraad,

 

Overwegende dat organisch materiaal uit de tuin en de keuken ter plaatse verwerken tot compost kadert binnen de afvalpreventie;

 

Overwegende dat de ophaling van het huishoudelijk afval kan dalen wanneer de inwoners van de gemeente overgaan tot het composteren van het organisch afval, wat resulteert in een vermindering van de verwerkingskost voor de gemeente;

 

Overwegende dat de gemeente hiertoe compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken te koop aanbiedt op een gemeentelijke locatie;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, §2, 14° betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen;

 

Gelet op Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 13 oktober 2021 betreffende de uniforme tariefstructuur bij de deelnemende gemeenten;

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
2 stemmen tegen: Steven Van Loock en Steven D'hont.
 

art. 1

Er wordt een retributie geheven voor de doorverkoop aan de inwoners van de gemeente van compostvaten, compostbakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken.

Deze retributie wordt als volgt vastgesteld:

         30,00 EUR voor een compostvat (incl. 1 beluchtingsstok)

         6,00 EUR voor een extra beluchtingsstok

         60,00 EUR voor een compostbak (kuststof)

         40,00 EUR voor een aanbouwmodule (kunststof)

 

art. 2

Er zijn geen verminderingen of vrijstellingen mogelijk met betrekking tot dit retributiereglement.

 

art. 3

De artikelen zoals opgesomd in artikel 1 worden verkocht op het gemeentehuis.

 

art. 4

De door de gemeente verkochte compostvaten, compostbakken, aanbouwmodules en beluchtingsstokken mogen enkel gebruikt worden op het door de koper opgegeven adres, gelegen op het grondgebied van de gemeente.

 

art. 5

De retributie is verschuldigd door de persoon die het compostvat, de compostbak, de beluchtingsstok of de aanbouwmodule ontvangt. De retributie wordt betaald in cash of via bancontact.

 

art. 6

Het retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025.