NOTULEN - RMW

Zitting van maandag 27 juni 2022

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Lies Asselman, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Bert Meulemans, Maria Luise Altmutter raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de zitting van 23 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

 

Openbare zitting

 

Toelichting stand van zaken coronapandemie

 

De burgemeester geeft toelichting bij de actuele stand van zaken rond de opvolging van de coronapandemie en de acties die hierrond met de EersteLijnsZone (ELZ) worden gepland.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

 

Openbare zitting

 

Toelichting opvang Oekraïnse ontheemden

 

De burgemeester geeft toelichting bij de actuele stand van zaken over de acties rond de in de gemeente aanwezige tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bezettingsvergoeding Oekraïense vluchtelingen

 

Overwegende de verplichtingen van het lokaal bestuur met betrekking tot de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne;

 

Overwegende dat het cultuurhuis en de woningen in de Kleinveldweg worden ingezet voor deze opvang;

 

Overwegende dat de opvang inhoudt dat een financiële inbreng gebeurt door de tijdelijk ontheemden in de kosten van woonst;

 

Overwegende de rapportering door het diensthoofd sociale dienst over de mogelijkheden om een bezettingsvergoeding vast te stellen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne die door de gemeente gehuisvest worden;

 

Overwegende dat volgende elementen daarbij worden onderscheiden:

        het voorstel van Wonen Vlaanderen om een redelijke bezettingsvergoeding te bepalen, als volgt:

Inclusief kosten en lasten:

 

Alleenstaande persoon

Persoon met gezinslast

Samenwonend persoon

Zelfstandige woning

438,00 EUR

591,00 EUR

292,00 EUR

Kamer

219,00 EUR

296,00 EUR

146,00 EUR

Exclusief kosten en lasten:

 

Alleenstaande persoon

Persoon met gezinslast

Samenwonend persoon

Zelfstandige woning

328,00 EUR

443,00 EUR

219,00 EUR

Kamer

164,00 EUR

222,00 EUR

109,00 EUR

 

        bedragen steun equivalent leefloon, vanaf 1 mei 2022

        een samenwonende persoon (categorie 1): 743,78 EUR per maand of 8.925,34 EUR per jaar

        een alleenstaande persoon (categorie 2): 1.115,67 EUR per maand of 13.388,02 EUR per jaar

        een persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste (categorie 3): 1.507,77 EUR per maand of 18.093,19 EUR per jaar; zonder onderscheid in aantal kinderen in gezinslast

        zo direct mogelijk aansluiten bij de gebruikte ruimte

        de vergoeding die de huidige bewoners van de bejaardenwoningen betalen, zijnde 16,00 EUR/dag, exclusief verbruik (496,00 EUR voor 31 dagen en 480,00 EUR voor 30 dagen);

 

Gelet op het besluit van het vast bureau van 16 mei 2022;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Volgende bezettingsvergoedingen voor tijdelijk ontheemden gehuisvest in accommodaties van het lokaal bestuur vast te stellen:

 

Cultuurhuis en kamers in de LOI-woningen:

Alleenstaande persoon

1 volwassen persoon in 1 kamer

219,00 EUR

Samenwonend koppel

2 volwassenen personen in 1 kamer

365,00 EUR

(= 219,00 EUR + 146,00 EUR)

 

Samenwonend persoon

1 volwassen persoon die samenwoont met andere personen in 1 kamer

146,00 EUR

Persoon met gezinslast

Verblijvend in 1 kamer

296,00 EUR

Verblijvend in meerdere kamers

+ 100,00 EUR per kamer

 

Woningen Kleinveldweg (bejaardenwoningen): prijs per woning per maand

Alleenstaande persoon

Persoon met gezinslast

Samenwonenden

439,00 EUR

591,00 EUR

 

art. 2

De vergoeding gaat in de eerste dag van de maand volgend op de maand van huisvesting en dit met ingang op 1 juni 2022.

 

art. 3

De vergoeding wordt per maand a rato van het aantal verblijfsdagen aangerekend.

 

art. 4

De vergoeding wordt rechtstreeks ingehouden op de steun equivalent leefloon van de betreffende maand.

 

art. 5

Dit besluit te publiceren op de gemeentelijke website.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

 

Openbare zitting

 

Aanpassing huishoudelijk reglement vragenhalfuurtje voor burgers

 

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn te voorzien in eenzelfde regeling als voor de gemeenteraadszittingen met betrekking tot de wijze waarop burgers vragen kunnen stellen aan de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat deze regeling identiek is aan deze geldend voor de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het om praktische redenen opportuun is de vragen gesteld aan de raad voor maatschappelijk welzijn in een zelfde zitting als deze voor de gemeenteraad te organiseren;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt aangevuld met een hoofdstuk "Rechtstreekse dialoog met de burger".

 

art. 2

Artikel 41 wordt hernummerd als artikel 42.

 

art. 3

Een nieuw artikel 41 wordt ingevoegd, luidend als volgt: "De raad voor maatschappelijk welzijn ontvangt voorafgaand aan haar gewone geplande zittingen, in openbare zitting zetelend, inwoners, die een vraag aan de raad voor maatschappelijk welzijn wensen te stellen onder dezelfde voorwaarden als deze voor de gemeenteraad. Deze ontvangst wordt 'vragenhalfuurtje' genoemd. In de bepalingen van het huishoudelijk reglement worden de termen gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van de gemeenteraad als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepen als vast bureau en het gemeenteraadslid als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn gelezen."

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

 

Openbare zitting

 

Jaarrekening OCMW 2021

 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar 2021 zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit;

 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 8 juni 2022;

 

Gelet op artikel 41 lid 2, 3° en artikel 249 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
4 stemmen tegen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Lies Asselman.
2 onthoudingen: Ann Morissens en Wouter Decat.
 

art. 1

Het deel van het OCMW in de geïntegreerde jaarrekening 2021, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

 

art. 2

Dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022