De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn te voorzien in eenzelfde regeling als voor de gemeenteraadszittingen met betrekking tot de wijze waarop burgers vragen kunnen stellen aan de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat deze regeling identiek is aan deze geldend voor de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het om praktische redenen opportuun is de vragen gesteld aan de raad voor maatschappelijk welzijn in een zelfde zitting als deze voor de gemeenteraad te organiseren;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt aangevuld met een hoofdstuk "Rechtstreekse dialoog met de burger".

 

art. 2

Artikel 41 wordt hernummerd als artikel 42.

 

art. 3

Een nieuw artikel 41 wordt ingevoegd, luidend als volgt: "De raad voor maatschappelijk welzijn ontvangt voorafgaand aan haar gewone geplande zittingen, in openbare zitting zetelend, inwoners, die een vraag aan de raad voor maatschappelijk welzijn wensen te stellen onder dezelfde voorwaarden als deze voor de gemeenteraad. Deze ontvangst wordt 'vragenhalfuurtje' genoemd. In de bepalingen van het huishoudelijk reglement worden de termen gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van de gemeenteraad als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepen als vast bureau en het gemeenteraadslid als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn gelezen."