BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 25 oktober 2021

Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Goedkeuring notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 27 september 2021 en 11 oktober 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Aanvraag omgevingsproject (OMV_2020099530): Danneels Projects ter plaatse binnengebied Hoogstraat-Felix Timmermansstraat (O.L.Vrouweweg) - toepassing Gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad besluit unaniem het wegenisvoorstel in dossier 2020/00213OD (OMV_2020099530) Hoogstraat/F. Timmersmansstraat te weigeren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Voorlopige vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Eyselaarstraat met ontwerp van rooilijnplan.

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja en 3 neen-stemmen de ligging van de gemeenteweg Eyselaerstraat en het rooilijnplan ervan voorlopig vast te stellen.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert en Steven Michiels.
3 stemmen tegen: Steven Van Loock, Steven D'hont en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Voorlopige vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Grootveldweg met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 17 ja en 4 onthoudingen de Grootveldweg te verbreden en het rooilijnplan voorlopig vast te stellen.

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
4 onthoudingen: Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Antwoord gouverneur klacht

 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 28 september 2021 betreffende een klacht van een burger over nachtlawaai veroorzaakt door een herberg in de gemeente.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Vervanging lid politieraad

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Rodrigue Bijlsma (met 11 stemmen voor tegen 5 voor Marie Louise Altmutter en 5 voor Eddy Mortier) aan te duiden als effectief lid van de politieraad.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 11 stemmen voor; 10 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 10 2021

 

Algemeen Politiereglement aanpassing lachgas en wensballonnen

 

De gemeenteraad besluit met 14 ja en 7 onthoudingen een GAS in te stellen voor het oplaten van wensballonnen en het ongeoorloofd gebruik van lachgas.

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren en Steven Michiels.
7 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Michel Baert en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 10 2021

 

Bijzondere politieverordening GAS 5 - snelheid

 

De gemeenteraad besluit unaniem de wetgeving gekend als GAS 5 op de laagste snelheidsovertredingen toepasbaar te maken in een bijzondere politieverordening. Zo zijn deze overtredingen met een gemeentelijke administratieve sanctie beboetbaar.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Jaarbudget 2022 Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

 

De gemeenteraad besluit unaniem het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gunstig te adviseren. Het aandeel van de gemeente bedraagt zowel voor het exploitatie- als voor het investeringsbudget 0,00 EUR.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

TMVS dv - aanduiden vertegenwoordiger

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Hans Crol (met 15 ja en 6 neen) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van TMVS dv voor de volledige legislatuur en Karin Derua (met 14 ja, 5 neen en 1 onthoudingen) aan te duiden als plaatsvervanger.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

TMVS dv - mandatering buitengewone algemene vergadering 14 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 14 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 10 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 10 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 20 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Interleuven - mandatering bijzondere algemene vergadering 15 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 15 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering van 15 december 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 15 december 2021.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2021

 

De gemeenteraad besluit unaniem het prijssubsidiereglement aan het AGB te hernemen ingevolge de opheffing van de fiscale coronamaatrgelen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

AGB - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB investeringsenveloppe 2021

 

De gemeenteraad besluit unaniem de leningsovereenkomst met het AGB voor de transactiekredieten in de AGB-Investeringsenveloppe 2021 goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

SMVB - jaarverslag en rekening 2020

 

De gemeenteraad keurt unaniem het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Aanpassingen openbaar vervoer

 

Met verwijzing naar eerdere toelichting op de gemeenteraden van 18 oktober 2020 en 14 december 2020 ter zake, stelt het college van burgemeester en schepenen dat er nog steeds geen definitieve beslissingen zijn over het openbaar vervoeraanbod en de basisbereikbaarheid in de gemeente en dat de uitgangspunten onverminderd verdedigd worden.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Voorstel tot beslissing oprichting commissie verkeer

 

Het voorstel van de GROEN-fractie om een gemeenteraadscommissie verkeer op te richten wordt met 13 neen en 8 ja-stemmen verworpen.

 

BESLUIT: 8 stemmen ja: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
13 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
 

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Verkeer - vragen naar aanleiding van werken Bieststraat

 

Op de vraag van de GROEN-fractie wordt geantwoord dat het verkeer wordt omgeleid en zijn weg in een eerste periode zoekt nu de werken Bieststraat fase 2 begonnen zijn, maar er wordt geen overlast vastgesteld. Voor Paepestraat zal een verkeersmeting gebeuren door plaatsing van een verplaatsbaar sensibilisatiebord.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Wonen - regels omtrent leegstand

 

Over de algemene vraag van de GROEN-fractie over de procedure leegstand heeft de administratie van het Woonloket de raadsleden een uitgebreide toelichtende nota opgesteld die aan de raadsleden werd bezorgd.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Afhandeling dossiers

 

De gemeenteraad sluit zich aan bij deze retorische vraag van de fractie Vooruit door vast te stellen dat deze vraag geen verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen betreft, maar eerder als een partijaangelegenheid moet begrepen worden.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Stand van zaken onderhandelingen gemeentelijke fusies

 

De burgemeester verklaart, na de toelichting door gemeenteraadslid Michel Baert over wat hij vernam over fusiegesprekken, dat dit een zeer belangrijk onderwerp is waarover nu nog geen enkel engagement is genomen.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 10 2021

 

Standpunt meerderheid in verband met gemeentelijke fusies

 

Het punt werd samen met het vorige punt behandeld.

 

Publicatiedatum: 04/11/2021