De gemeenteraad,

 

Overwegende dat gestreefd wordt naar een uniform algemeen politiereglement in de drie gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen;

 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van Haacht van 26 april 2021 en X september 2021;

 

Overwegende het overleg van de burgemeesters in de schoot van het politiecollege;

 

Gelet op de vraag van de korpschef om te voorzien in een reglementering rond overlast specifiek veroorzaakt door onbedoeld gebruik van "lachgas";

 

Overwegende dat het past deze inbreuken te voorzien van een GAS;

 

Gelet op het voorstel van de gemeente Haacht om omwille van redenen van bestrijding van zwerfvuil en dierenwelzijn een verbod op collectief oplaten van ballonnen, behoudens heteluchtballonnen, blimpen (=zeppelins zonder skelet) en zeppelins, in te stellen;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2021;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983 betreffende het algemeen politiereglement en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 juni 2005 betreffende het algemeen politiereglement op de administratieve sancties (overgangsregeling) en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren en Steven Michiels.
7 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Michel Baert en Remi Serranne.
 

art. 1

In het algemeen politiereglement een artikel 92bis in te schrijven, luidend als volgt:

"Art. 92bis  Het is verboden in georganiseerd verband ballonnen, van eender welke soort, voor recreationele doeleinden op te laten. Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot, wensballonnen die werken door middel van een permanente open vlam, en feestballonnen gevuld met een gas lichter dan lucht. Heteluchtballonnen, blimpen (=zeppelins zonder skelet) en zeppelins zijn uitgesloten van dit verbod."

 

 

art. 2

In het algemeen politiereglement een hoofdstuk 2 bis in te schrijven, luidend als volgt:

"Schadelijke stoffen voor het bekomen van een roeseffect met impact op de openbare netheid en de gezondheid

art. 38 bis

§1 Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen en/of te bezitten indien deze handel en/of bezit gericht zijn op het oneigenlijk gebruik van het middel, zijnde het bekomen van een roeseffect.

§2 Eveneens is het verboden om voorwerpen te verkopen en/of te bezitten die de menselijke consumptie van schadelijke middelen zoals lachgas faciliteren, met inbegrip van het voeren van reclame.

§3 Het is verboden om op het publieke domein en in private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen schadelijke middelen zoals lachgas te gebruiken met het oog op het opwekken van een roeseffect.

§4 De politie kan bij inbreuken op §1, §2 en §3 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag nemen. De kosten die verbonden zijn aan deze inbeslagname en de eventuele vernietiging kunnen verhaald worden op de overtreder. "

 

art. 3

Inbreuken op de bepalingen in artikel 1 en 2 zijn sanctioneerbaar met een GAS.

 

art.4

Dit besluit te publiceren, een afschrift te bezorgen aan de bevoegde gerechtelijke instanties en mede te delen aan de gemeenten Haacht en Keerbergen, de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen en de provinciale GAS-ambtenaar.