BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 22 mei 2023

Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 24 april 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Voorstelling en principe project 't Schoon Schip (bestemming kerk Schiplaken)

 

De gemeenteraad neemt kennis van het burgerinitiatief tot herbestemming van de kerk te Schiplaken onder de noemer 't Schoon Schip en besluit principieel tot verder onderzoek.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Amendement raadslid Willy Stroobants bij punt 'Principe onteigening percelen Beringstraat'

 

De gemeenteraad besluit met 13 neen, 8 ja en 1 onthouding het amendement aangebracht door raadslid Willy Stroobants te verwerpen.

 

BESLUIT: 8 stemmen ja: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
13 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
1 onthouding: Annick DeKeyser.
 

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Principe onteigening percelen Beringstraat

 

De gemeenteraad besluit met 14 ja en 8 onthoudingen het oog op de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool over te gaan tot de onteigening van de percelen in de Beringstraat 127 – 129 - 131, op plan gekend als perceel Boortmeerbeek 1ste afdeling, sectie C, 181D (deel), 181M (deel) en 181L (deel), 5.278 m² groot.

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 22 05 2023

 

Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt unaniem de toetreding tot het vastgoedinformatieplatform van de Vlaamse overheid (VIP) goed. Het bedrag van de retributie wordt vastgelegd op 100,00 EUR per vastgoeddossier waarbij de aflevertermijn maximum 30 dagen bedraagt.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Definitieve vaststelling van de verplaatsing buurtweg 18 en wijziging van E. De Roplein in de atlasgemeente Boortmeerbeek met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem de gemeenteweg gekend als deel buurtweg 18 en gemeenteweg Eugène De Roplein, beiden definitief te wijzigen. Aansluitend besluit de gemeenteraad de rooilijn vast te stellen voor verplaatsing van de gemeenteweg gekend als deel buurtweg 18 alsook de rooilijn vast te stellen voor verbreding van de gemeenteweg Eugène De Roplein en de delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Reductie toegang domein Sport Vlaanderen Hofstade

 

De gemeenteraad besluit unaniem de overeenkomst betreffende een derdebetalersregeling voor de gemeente Boortmeerbeek met betrekking tot het toegangstarief van de strandzone van het domein Sport Vlaanderen Hofstade, afgesloten tussen de gemeente Boortmeerbeek en het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen, ook van toepassing te verklaren voor de periode 1 juli - 15 september 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 22 05 2023

 

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS5)

 

De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022 betreffende de vaststelling van de bijzondere politieverordening GAS5 aan te passen aan de bepalingen van het (herstel)decreet van 23 maart 2023 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

RW Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - rekening en jaarverslag 2022

 

De gemeenteraad besluit unaniem het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

ERSV Vlaams-Brabant vzw - mandatering buitengewone algemene vergadering 30 mei 2023

 

De gemeenteraad besluit unaniem niemand aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de buitengewone algemene vergaderingen van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

ERSV Vlaams-Brabant vzw - aanduiden vertegenwoordiger

 

De gemeenteraad besluit niemand aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de buitengewone algemene vergaderingen van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

EthiasCo cvba - mandatering algemene vergadering 8 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering gehouden via digitaal platform en een stemming op afstand van EthiasCo cvba van 8 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Regiowerking SWaL cvba - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van SWaL cvba van 20 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Regiowerking HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 6 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB van 6 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Regiowerking HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 12 september 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB van 12 september 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Regiowerking Cipal dv - mandatering algemene vergadering 22 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Cipal dv van 22 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Regiowerking EcoWerf - mandatering algemene vergadering van 28 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 28 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Regiowerking IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 28 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide op 28 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Regiowerking IGO div - mandatering algemene vergadering van 23 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div van 23 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 28 februari 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 28 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Kennisname verslag seniorenraad 13 maart 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 13 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Kennisname verslag sportraad 13 maart 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 13 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Raadsvoorzitter toch niet almachtig?

 

De gemeenteraad besluit unaniem op de vraag van de Vlaams Belangfractie dat enerzijds het huishoudelijk reglement al deze bepalingen bevat en dat het anderzijds belangrijk is zorgvuldig om te gaan met het respectvol omgaan met elkaar tijdens de debatten.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Stand van zaken sporthal

 

Aangezien de schepen van sport niet aanwezig is, zal de vraag schriftelijk moeten worden beantwoord.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Registratie van jongeren voor Europese verkiezingen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de uiteenzetting van de GROEN-fractie over de nieuwe regels rond de mogelijkheid voor jongeren om deel te nemen aan de Europese verkiezingen en zal de werkzaamheden van de administratie, die in de uiteengezette zin verlopen, verder op te volgen.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Trajectcontrole

 

Op de vraag van de GROEN-fractie worden de cijfers over de GAS5 gegeven met conclusie dat er een afnemend aantal GAS5 is te zien en dat het aandeel eigen inwoners gevoelig daalt. Vanaf 30 mei 2023 worden specifieke verkeerstellingen georganiseerd.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Opvolging gemeenteraad 24 april 2023

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt bevestigd dat de verslagen van de GECORO aan hem heden werden bezorgd en dat het gevraagde verkeersteken door de eigen diensten bij de volgende verfbeurt wordt aangebracht.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Kruispunt Rijmenamsebaan/Meerbemdweg/Molenbeekstraat

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants zal bij de verkeersdeskundigen en de politie advies worden gevraagd over de situatie van het bord C1 met onderbord M2 ter hoogte van het kruispunt Rijmenamsebaan x Meerbemdweg x Molenbeekstraat waar de vraag rijst wat fietsgroepen met meer dan 15 aldaar mogen of moeten doen.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Heraanleg kruispunt Tip

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt verwezen naar de informatie van AWV die spreekt van voorjaar 2024 om de herinrichting van kruispunt Tip aan te vatten.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Zwembad Hofstade

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt toegelicht dat het dossier over de haalbaarheidsstudie over het zwembad Hofstade via de gemeente bekomen kan worden, dat nagegaan wordt of een ruimere transparantie mogelijk is via publicatie op de website of dat gewerkt moet worden via openbaarheid van bestuur. Op 13 juni 2023 is het volgende overleg gepland.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Energievriendelijke gemeentelijke gebouwen

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants over de vraag welke stappen er al genomen zijn om de gebouwen welke in eigendom zijn van de gemeente energievriendelijker te maken, wordt toelichting gegeven bij 4 hoofdacties waarvoor projecten met de energiecoördinator lopen, zijnde haalbaarheidsstudie zonnepanelen, verledding, rollend capaciteitsfonds of de quick wins en Inventarisatie energieboekhouding.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

Incidenten airbnb Leuvensesteenweg

 

Op vraag van raadlid Michel Baert kan de burgemeester in het belang van het onderzoek niet uitwijden over de incidenten op voornoemde plaats en is de administratieve opvolging wel gestart, maar in afwachting van dat onderzoek.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023