De gemeenteraad,

 

Herneming na goedkeuring notulen.

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022 betreffende de vaststelling van de bijzondere politieverordening GAS5;

 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29 quater;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119, 119bis en 135, §2;

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, tweede lid, 2° en artikel 288;

 

Gelet op het decreet van 23 maart 2023 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, artikel 2;

 

Overwegende:

Feiten en argumentatie

Op basis van artikel 29quater van de wet van 6 maart 1968 (hierna wegverkeerswet) kan een stad of gemeente overtredingen betreffende beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren met een gemeentelijke administratieve geldboete. Artikel 29quater van de wegverkeerswet bepaalt de voorwaarden, procedures en modaliteiten verbonden aan deze gemeentelijke administratieve geldboetes. De gemeenteraad heeft op 25 april 2022 de bijzondere politieverordening GAS 5 goedgekeurd. De inhoud van artikel 29quater van de wegverkeerwet werd integraal opgenomen in deze bijzondere politieverordening.

Op 21 april 2023 werd in het Belgisch Staatsblad het (herstel)decreet van 23 maart 2023 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid gepubliceerd.

Artikel 2 van dit decreet wijzigt de inhoud van artikel 29quater wegverkeerswet op 3 punten:

 

        1° in het eerste lid worden de woorden “Het proces-verbaal” vervangen door de woorden “Een afschrift van het proces-verbaal”;

 

        2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“Binnen veertien dagen na de dag waarop de sanctionerend ambtenaar het afschrift van het proces-verbaal heeft ontvangen conform het eerste lid, bezorgt hij een afschrift daarvan, samen met de vermelding van het bedrag van de administratieve geldboete, aan de overtreder. Als de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft, mag het afschrift van het proces-verbaal vervangen worden door de informatiebrief, vermeld in artikel 5 van richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.”;

 

        3° in het vierde en zesde lid worden de woorden “dertig dagen” vervangen door de woorden “negentig dagen”.

 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 mei 2023.

 

Om de tekst van de bijzondere politieverordening GAS 5 in overeenstemming te brengen met artikel 29quater wegverkeerswet, moeten de aanpassingen opgenomen in het besluit in  de bijzondere politieverordening GAS 5 worden ingebracht;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

 

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Artikel 1. Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid op plaatsen gelegen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek wordt gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve gelboete indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

        de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;

        het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur (na correctie met technische tolerantiemarge);

        de snelheidsovertreding wordt begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur; 

        de snelheidsovertreding wordt vastgesteld volgens de voorwaarden vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met uitzondering van het zesde en achtste lid;

        de snelheidsovertreding wordt vastgesteld met automatisch werkende toestellen zoals vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;

        er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

 

Hoofdstuk 2: De gemeentelijke administratieve geldboete

Artikel 2. De bedragen van de administratieve geldboetes voor de snelheidsovertredingen zoals omschreven in artikel 1 van deze bijzondere politieverordening, zijn gelijk aan de bedragen vastgelegd door de Vlaamse Regering in artikel 2, 2° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.

 

Hoofdstuk 3. De administratieve procedure

Afdeling 1: Vaststelling

Artikel 3. De vaststelling van de beperkte snelheidsovertredingen zoals omschreven in artikel 1 van deze verordening gebeurt door de bevoegde personen vermeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Artikel 4. Een afschrift van het proces-verbaal van de overtreding wordt binnen veertien dagen nadat de overtreding is vastgesteld bezorgd aan de sanctionerend ambtenaar, vermeld in artikel 6 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

[Gewijzigd gemeenteraadsbesluit 22-05-2023, inwerkingtreding 01-06-2023]

 

Afdeling 2: Procedure voor de sanctionerend ambtenaar

Artikel 5.  Binnen veertien dagen na de dag waarop de sanctionerend ambtenaar het afschrift van het proces-verbaal heeft ontvangen conform het eerste lid, bezorgt hij een afschrift daarvan, samen met de vermelding van het bedrag van de administratieve geldboete, aan de overtreder. Als de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft, mag het afschrift van het proces-verbaal vervangen worden door de informatiebrief, vermeld in artikel 5 van richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.

De overtreder betaalt de administratieve geldboete binnen dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij hij binnen diezelfde termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar. De betaling van de administratieve geldboete en het bezorgen van de schriftelijke verweermiddelen gebeuren overeenkomstig de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald.

[Gewijzigd gemeenteraadsbesluit 22-05-2023, inwerkingtreding 01-06-2023]

 

Artikel 6. Als de sanctionerend ambtenaar de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond verklaart, brengt hij de overtreder daarvan op de hoogte binnen negentig dagen na de dag waarop hij de verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, met de vermelding van de administratieve geldboete die moet worden betaald. In dat geval wordt de administratieve geldboete betaald binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar op de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald.

[Gewijzigd gemeenteraadsbesluit 22-05-2023, inwerkingtreding 01-06-2023]

 

Artikel 7. Als de sanctionerend ambtenaar binnen negentig dagen na de dag waarop hij de schriftelijke verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, de verweermiddelen van de overtreder niet onontvankelijk of ongegrond verklaart, worden die verweermiddelen geacht aanvaard te zijn. 

[Gewijzigd gemeenteraadsbesluit 22-05-2023, inwerkingtreding 01-06-2023]

 

Artikel 8. De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, heeft uitvoerbare kracht als ze definitief geworden is. De voormelde beslissing is definitief op een van de volgende tijdstippen:

        dertig dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 5 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar of beroep aantekent bij de politierechtbank

        dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar waarbij de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond worden verklaard, zoals bepaald in artikel 6 van deze verordening, tenzij degene aan wie de boete is opgelegd binnen deze termijn beroep aantekent bij de politierechtbank

 

Artikel 9. Wanneer de sanctionerend ambtenaar tijdens de procedure vaststelt dat de voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen, zoals vermeld in artikel 1 van deze verordening, niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd.

 

Afdeling 3: Beroep bij de politierechtbank

Artikel 10. Tegen een beslissing waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd kan degene aan wie de boete is opgelegd binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank.

 

De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.