NOTULEN - GR

Zitting van maandag 23 mei 2022

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Lies Asselman, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Vanaf punt 10 verlaat Steven Michiels, voorzitter de zitting omwille van een belangenconflict.

Vanaf punt 10 vervoegt Michel Baert, waarnemend voorzitter de zitting.

Vanaf punt 11 vervoegt Michel Baert, raadslid de zitting.

Vanaf punt 11 vervoegt Steven Michiels, voorzitter de zitting.

Vanaf punt 13 verlaat Willy Stroobants, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict.

Vanaf punt 14 vervoegt Willy Stroobants, raadslid de zitting.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Ontslag raadslid

 

De gemeenteraad neemt kennis van de kennisgeving door de heer Steven D'hont van 26 april 2022 dat hij zijn ontslag vals gemeenteraadslid indient.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Geloofsbrieven en installatie gemeenteraadslid

 

Gelet op de kennisgeving door de heer Steven D'hont van 26 april 2022 dat hij zijn mandaat als gemeenteraadslid per onmiddellijk ter beschikking stelt om persoonlijke redenen;

 

Gelet op artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

 

Gelet op de artikelen 6, 10 en 14 van het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het lokaal bestuur;

 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;

 

Gelet op de kennisname door de gemeenteraad van 23 mei 2022 van het ontslag als gemeenteraadslid door de heer Steven D'hont;

 

Overwegende dat mevrouw Lies Asselman als eerste opvolger op de CD&V-lijst werd opgeroepen de eed als gemeenteraadslid af te leggen;

 

Overwegende dat de geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen is om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake;

 

Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat de verkozene die uitgenodigd wordt heden de eed af te leggen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozene zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt;

 

Overwegende dat de verkozene die opgeroepen werd om de eed af te leggen, de volgende eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen";

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De geloofsbrieven goed te keuren van mevrouw Lies Asselman als eerste opvolger op de CD&V-lijst.

 

art. 2

Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Lies Asselman als gemeenteraadslid.

 

art. 3

De rangorde van de raadsleden als volgt vast te stellen:

 

Nr.

Naam

Hoedanigheid

1

Michel Baert

raadslid

2

Bert Meulemans

raadslid

3

Steven Michiels

voorzitter gemeenteraad

4

Remi Serranne

raadslid

5

Maurice Vanmeerbeeck

raadslid

6

Karin Derua

burgemeester

7

Hans De Locht

1e schepen

8

Annick DeKeyser

2e schepen

9

Steven Van Loock

raadslid

10

Eddy Mortier

raadslid

11

An Sleyp

raadslid

12

Audrey Bogaerts

3e schepen

13

An Morissens

raadslid

14

Hans Crol

5e schepen

15

Wouter Decat

raadslid

16

Rodrigue Bijlsma

raadslid

17

Denis Bosny

4e schepen

18

Sigrid Van Obbergen

raadslid

19

Marie-Luise Altmutter

raadslid

20

Willy Stroobants

raadslid

21

Gert Verschueren

raadslid

22

Vincent Geerts

raadslid

23

Lies Asselman

raadslid

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Mededeling fractieverlating

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling op donderdag 28 april 2022 door de schepenen Annick DeKeyser, Denis Bosny en gemeenteraadslid Willy Stroobants dat zij hun mandaat voortaan als onafhankelijke zullen uitoefenen en aldus niet langer tot de Open VLD-fractie behoren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 april 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - amendement 1

 

De gemeenteraad besluit unaniem volgende zin uit het ontwerpbesluit te schrappen:

Overwegende dat de gemeenteraad daarom voorgesteld wordt het besluit van het college van burgemeester en schepenen te bevestigen;

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - amendement 2

 

De gemeenteraad besluit unaniem volgende overweging toe te voegen aan het ontwerpbesluit na de zin: 'Overwegende dat tijdens de zitting van de gemeenteraad van 25 april 2022 de publieke animositeit rond dit beleidsthema duidelijk bleek’;


Overwegende de aangehaalde elementen in het debat dat: 

        de begroting 2019 van Mechelen als enige buurgemeente een tekort vertoont met 6,2%, tegenover een overschot van 8,2% voor Boortmeerbeek;  

        de schuld per inwoner een 3400,00 EUR bedraagt, tegenover een 400,00 EUR voor Boortmeerbeek; 

        de fiscale constructie waarbij de onroerende opcentiemen na de fusie enkel voor Boortmeerbeek lager zouden liggen, betwistbaar is; 

        het totaal aantal politieke mandaten en aantal bestuursniveaus zal toenemen door de fusie; 

        de bevoegdheden ingeperkt worden tot een aantal persoonsgebonden materies en tot onderhoudstaken; 

        het uittreden uit diverse samenwerkingsverbanden consequenties zal hebben waarvan enkel de Boortmeerbeekse bevolking de lasten zal ondervinden, zoals uit de Regio Oost-Brabant, de politiezone (met een goedgekeurde investering van 10.000.000 EUR in nieuw politiekantoor), de brandweer- en hulpverleningszones (met o.a. de voorpost in Haacht), EcoWerf (met een investering van 15.000.000 EUR in de nieuwe vergistingsinstallatie), Igo Leuven (met o.a. minawerkers), Crematorium Hofheide, Riobra (de eigenaar én uitbater van onze riolering, de huisvestingsmaatschappijen…);

        een fusie ook voor vele andere organisatie zware consequenties heeft o.a. de Kerkfabriek, de thuisverpleging en de gezinszorg, de huisartsenkringen en wachtdiensten, vele sportclubs en jeugd- en volwassenverenigingen, de gerechtelijke arrondissementen; 

        een ‘fusiebonus’ van 50 miljoen EUR en hogere inkomsten uit het gemeentefonds; 

 

Overwegende dat de voordelen niet opwegen tegenover de nadelen; 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - amendement 3

 

De gemeenteraad besluit unaniem de overwegingen aan te vullen met:

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, artikel 2 in het bijzonder;


Overwegende dat volgens artikel 2 §1 de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn duurzaam dienen bij te dragen aan het welzijn van de burgers en hun bevoegdheden op een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige wijze dienen uit te oefenen en dat zij de inwoners zo veel mogelijk dienen te betrekken bij het beleid en dienen te zorgen voor openheid van bestuur;


Overwegende dat volgens artikel 2 §2 dat gemeenten overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd zijn voor alle aangelegenheden van gemeentelijk belang;


Overwegende dat binnen de gemeente de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan is en volgens artikel 40 de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en het beleid van de gemeente bepaalt;  

 

Gelet op het feit dat er vergaande gesprekken met Mechelen gevoerd werden, zoals bleek op de persconferentie van 19 april 2022;


Overwegende dat de gemeenteraad de bevoegdheid over gemeentefusies niet delegeerde aan het college en dat er dus sprake is van verregaande normvervaging bij de burgemeester en minstens een deel van het college;  

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - amendement 4

 

De gemeenteraad besluit unaniem een artikel 2 toe te voegen luidend als volgt:

"Artikel 2. De gemeente Boortmeerbeek wenst geen fusie met de stad Mechelen." en in Artikel 1 van het ontwerpbesluit het woord 'initiële' te schrappen.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - besluit

 

Overwegende dat tijdens de zitting van de gemeenteraad van 25 april 2022 de publieke animositeit rond dit beleidsthema duidelijk bleek;


Overwegende de aangehaalde elementen in het debat dat : 

        de begroting 2019 van Mechelen als enige buurgemeente een tekort vertoont met 6,2%, tegenover een overschot van 8,2% voor Boortmeerbeek;  

        de schuld per inwoner een 3400,00 EUR bedraagt, tegenover een 400,00 EUR voor Boortmeerbeek; 

        de fiscale constructie waarbij de onroerende opcentiemen na de fusie enkel voor Boortmeerbeek lager zouden liggen, betwistbaar is; 

        het totaal aantal politieke mandaten en aantal bestuursniveaus zal toenemen door de fusie; 

        de bevoegdheden ingeperkt worden tot een aantal persoonsgebonden materies en tot onderhoudstaken; 

        het uittreden uit diverse samenwerkingsverbanden consequenties zal hebben waarvan enkel de Boortmeerbeekse bevolking de lasten zal ondervinden, zoals uit de Regio Oost-Brabant, de politiezone (met een goedgekeurde investering van 10.000.000,00 EUR in nieuw politiekantoor), de brandweer- en hulpverleningszones (met o.a. de voorpost in Haacht), EcoWerf (met een investering van 15.000.000,00 EUR in de nieuwe vergistingsinstallatie), Igo Leuven (met o.a. minawerkers), Crematorium Hofheide, Riobra (de eigenaar én uitbater van onze riolering, de huisvestingsmaatschappijen…);

        een fusie ook voor vele andere organisatie zware consequenties heeft o.a. de Kerkfabriek, de thuisverpleging en de gezinszorg, de huisartsenkringen en wachtdiensten, vele sportclubs en jeugd- en volwassenverenigingen, de gerechtelijke arrondissementen; 

        een ‘fusiebonus’ van 50 miljoen EUR en hogere inkomsten uit het gemeentefonds; 

 

Overwegende dat de voordelen niet opwegen tegenover de nadelen; 

 

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is zoveel als mogelijk de decretaal verankerde openheid van bestuur te betrachten;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, artikel 2 in het bijzonder;


Overwegende dat volgens artikel 2 §1 de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn duurzaam dienen bij te dragen aan het welzijn van de burgers en een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden dienen te voeren en  de inwoners zo veel mogelijk dienen te betrekken bij het beleid en dienen te zorgen voor openheid van bestuur;


Overwegende dat volgens artikel 2 §2 dat gemeenten overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd zijn voor alle aangelegenheden van gemeentelijk belang;


Overwegende dat binnen de gemeente de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan is en volgens artikel 40 beschikt over de volheid van bevoegdheid en het beleid van de gemeente bepaalt;  

 

Gelet op het feit dat er vergaande gesprekken met Mechelen gevoerd werden, zoals bleek op de persconferentie van 19 april 2022;


Overwegende dat de gemeenteraad de bevoegdheid over gemeentefusies niet delegeerde aan het college van burgemeester en schepenen en dat er dus sprake is van verregaande normvervaging bij de burgemeester en minstens een deel van het college;  

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De fusiegesprekken met de stad Mechelen worden definitief stopgezet. 

 

art. 2

De gemeente Boortmeerbeek wenst geen fusie met de stad Mechelen. 

 

Op verzoek van de gemeenteraad verlaat voorzitter Steven Michiels de zitting en geeft het voorzitterschap aan het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit Michel Baert.

 

Overwegende dat tijdens de zitting van de gemeenteraad van 25 april 2022 de publieke animositeit rond dit beleidsthema duidelijk bleek;


Overwegende de aangehaalde elementen in het debat dat : 

        de begroting 2019 van Mechelen als enige buurgemeente een tekort vertoont met 6,2%, tegenover een overschot van 8,2% voor Boortmeerbeek;  

        de schuld per inwoner een 3400,00 EUR bedraagt, tegenover een 400,00 EUR voor Boortmeerbeek; 

        de fiscale constructie waarbij de onroerende opcentiemen na de fusie enkel voor Boortmeerbeek lager zouden liggen, betwistbaar is; 

        het totaal aantal politieke mandaten en aantal bestuursniveaus zal toenemen door de fusie; 

        de bevoegdheden ingeperkt worden tot een aantal persoonsgebonden materies en tot onderhoudstaken; 

        het uittreden uit diverse samenwerkingsverbanden consequenties zal hebben waarvan enkel de Boortmeerbeekse bevolking de lasten zal ondervinden, zoals uit de Regio Oost-Brabant, de politiezone (met een goedgekeurde investering van 10.000.000,00 EUR in nieuw politiekantoor), de brandweer- en hulpverleningszones (met o.a. de voorpost in Haacht), EcoWerf (met een investering van 15.000.000,00 EUR in de nieuwe vergistingsinstallatie), Igo Leuven (met o.a. minawerkers), Crematorium Hofheide, Riobra (de eigenaar én uitbater van onze riolering, de huisvestingsmaatschappijen…);

        een fusie ook voor vele andere organisatie zware consequenties heeft o.a. de Kerkfabriek, de thuisverpleging en de gezinszorg, de huisartsenkringen en wachtdiensten, vele sportclubs en jeugd- en volwassenverenigingen, de gerechtelijke arrondissementen; 

        een ‘fusiebonus’ van 50 miljoen EUR en hogere inkomsten uit het gemeentefonds; 

 

Overwegende dat de voordelen niet opwegen tegenover de nadelen; 

 

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is zoveel als mogelijk de decretaal verankerde openheid van bestuur te betrachten;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, artikel 2 in het bijzonder;


Overwegende dat volgens artikel 2 §1 de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn duurzaam dienen bij te dragen aan het welzijn van de burgers en een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden dienen te voeren en  de inwoners zo veel mogelijk dienen te betrekken bij het beleid en dienen te zorgen voor openheid van bestuur;


Overwegende dat volgens artikel 2 §2 dat gemeenten overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd zijn voor alle aangelegenheden van gemeentelijk belang;


Overwegende dat binnen de gemeente de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan is en volgens artikel 40 beschikt over de volheid van bevoegdheid en het beleid van de gemeente bepaalt;  

 

Gelet op het feit dat er vergaande gesprekken met Mechelen gevoerd werden, zoals bleek op de persconferentie van 19 april 2022;


Overwegende dat de gemeenteraad de bevoegdheid over gemeentefusies niet delegeerde aan het college van burgemeester en schepenen en dat er dus sprake is van verregaande normvervaging bij de burgemeester en minstens een deel van het college;  

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De fusiegesprekken met de stad Mechelen worden definitief stopgezet. 

 

art. 2

De gemeente Boortmeerbeek wenst geen fusie met de stad Mechelen. 

 

Op verzoek van de gemeenteraad verlaat voorzitter Steven Michiels de zitting en geeft het voorzitterschap aan het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit Michel Baert.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Vaststellen van de politieke verantwoordelijkheden in het fusiedebacle

 

VRAAG: Dat de aanpak van de ‘fusieplannen met Mechelen’ zeer lichtzinnig was, hebben de opeenvolgende onthullingen duidelijk gemaakt. De gevolgen van het debacle zijn vergaand: wantrouwen van de burger, verlies aan geloofwaardigheid bij de buurgemeenten, demotivatie bij het personeel… Hoe is het zover kunnen komen? En wie draagt hier politieke verantwoordelijkheid? 

 

ANTWOORD: De gemeenteraad debatteert geruime tijd over het onderwerp waarvan de neerslag integraal in het zittingsverslag werd opgenomen.

 

Voorzitter Steven Michiels vervoegt opnieuw de zitting en neemt het voorzitterschap opnieuw op.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Voorstel tot beslissing oprichting gemeenteraadscommissie bestuurskracht en fusieverkenning

 

De gemeenteraad neemt kennis van volgend voorstel van de Groen-fractie:

"Gelet op de aanmoediging van de Vlaamse regering, voor gemeenten om een vrijwillige fusie aan te gaan;

 

Gelet op de grote betrokkenheid en emotie bij de inwoners en raadsleden die de aankondiging van een intentie tot fusie met Mechelen teweeg bracht;

 

Gelet op de mogelijkheid dat de gemeente in de (nabije) toekomst andere fusiemogelijkheden zal onderzoeken en er niet opnieuw dezelfde fouten mogen gemaakt worden;

 

Gelet op het feit dat de betrokkenheid van inwoners en raadsleden belangrijk is bij dit proces;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT:

 

art. 1

Een gemeenteraadscommissie bestuurskracht en fusieverkenning op te richten volgens de bepalingen voorzien in het huishoudelijk reglement (Art.35 §1,2,3,4,5,6,7).

 

art. 2

Er worden geen presentiegelden toegekend voor het deelnemen aan gemeenteraadscommissies (toe te voegen als  § 8  bij artikel 35 aan het huishoudelijk reglement).

De gemeenteraad besluit dit voorstel samen te bespreken met het punt 'Princiepsbeslissing oprichting gemeenteraadscommissie 'Bestuurskracht'."

 

en besluit dit voorstel samen met het volgende punt te behandelen.

 

De zitting wordt geschorst om 22u30 en opnieuw geopend om 22u45.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Princiepsbeslissing oprichting gemeenteraadscommissie 'Bestuurskracht'

 

De gemeenteraad neemt, samen met het voorstel geformuleerd in het vorige punt, kennis van volgend ontwerpbesluit:

"Overwegende dat n.a.v. de fusiegesprekken gevoerd door een deel van het gemeentebestuur, duidelijk werd dat de meerderheid van de gemeenteraad geen fusie met Mechelen wenst;

 

Overwegende de globale onduidelijkheid waarin deze gesprekken liepen;

 

Overwegende dat er geen dossier werd aangelegd om de fusie met Mechelen voor te bereiden;

 

Overwegende dat er maatschappelijk vragen werden gesteld rond de eigen bestuurskracht van de gemeente Boortmeerbeek en rond mogelijke verdere samenwerking met andere buurgemeenten;

 

Overwegende dat deze vragen bijkomend onderzoek vereisen;

 

Overwegende dat feitenmateriaal noodzakelijk is voor een vruchtbaar debat;

 

Overwegende dat een gemeenteraadscommissie het geschikte instrument is om dergelijk onderzoek te voeren;

 

Overwegende dat voor de oprichting van een gemeenteraadscommissie strikte decretale voorwaarden gelden;

 

Overwegende dat een voorafgaandelijk overleg tussen de fractievoorzitters wenselijk is om de werking van deze gemeenteraadscommissie voor te bereiden;

 

Overwegende dat een grote betrokkenheid van alle raadsleden wenselijk is;

 

Overwegende het groot aantal onafhankelijke raadsleden en dat ook zij op een of andere manier best betrokken worden bij de voorbereidingen;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT

 

art. 1

De gemeenteraad roept de fractievoorzitters op tot overleg om een voorstel uit te werken over de werking en de samenstelling van de commissie.

 

art. 2

De gemeenteraad vraagt de onafhankelijke raadsleden één iemand af te vaardigen naar dit overleg en deze persoon voor te dragen en te mandateren door minstens de helft van de onafhankelijke raadsleden."

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Principieel een overleg te organiseren tussen de fractieleiders om tot een verdere bespreking en uitdieping van het thema in de schoot van de gemeenteraad te komen en daartoe de werkvorm te bepalen.

 

art. 2

De gemeenteraad vraagt na te gaan of het mogelijk is dat de onafhankelijke raadsleden één iemand afvaardigen naar dit overleg en de verdere werkzaamheden.

 

art. 3

De algemeen directeur te vragen een doodle te organiseren voor de fractieleiders en zo mogelijk de aangeduide onafhankelijke om een concrete vergaderdatum te vinden.

 

Ingevolge artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat raadslid Willy Stroobants de zitting.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

AP zonaal horeca- en evenementenreglement

 

Gelet op het algemeen politiereglement van 18 april 1983 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de zoneraad van de brandweerzone Brabant Oost van 24 november 2021 betreffende de ontwerpen van het zonale horeca- en evenementenreglement;

 

Overwegende dat door deze beslissing alle horecazaken en evenementen binnen de 32 gemeenten van de zone die deze reglementen bekrachtigen te voldoen aan dezelfde voorschriften;

 

Overwegende dat daardoor de verouderde bepalingen in het algemeen politiereglement kunnen worden geactualiseerd;

 

Overwegende de grondige voorbereiding en het overleg in de schoot van de zonale brandweerraad;

 

Overwegende dat de afspraak binnen de brandweerzone Brabant Oost werd gemaakt de reglementen toe te passen vanaf 1 juni 2022;

 

Overwegende dat de goedkeuring van beide reglementen past in de optie om het algemeen politiereglement maximaal uniform te maken voor de deelnemende gemeenten in de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het algemeen politiereglement aan te vullen met het zonaal vastgesteld horecareglement zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.

 

art. 2

Het algemeen politiereglement aan te vullen met het zonaal vastgesteld evenementenreglement zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.

 

art. 3

Alle oudere bepalingen opgenomen in het algemeen politiereglement betreffende deze thema's zijn niet meer van toepassing vanaf 1 juni 2022.

 

Raadslid Willy Stroobants vervoegt opnieuw de zitting.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Punt bijlagen/links zonaal evenementenreglement versie 25_10_2021 (1).pdf Download
zonaal horecareglement versie 01_06_2021 (1).pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Verwerving percelen Beringstraat schoolbouwproject

 

Overwegende dat drie percelen in de Beringstraat 127 – 129 - 131, op plan gekend als perceel Boortmeerbeek 1ste afdeling, sectie C, 181D, 181H en 181F, 5.278 m² groot, noodzakelijk zijn om in het kader van het schoolbouwproject aan te kopen;

 

Overwegende dat het perceel als grond voor gemeenschapsvoorziening gelegen is in het plangebied van het RUP zoals goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 1 augustus 2013;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2022 betreffende de princiepsbeslissing om aan de gemeenteraad voor te stellen dit perceel te verwerven;

 

Overwegende dat de eigenaars in kennis moeten kunnen gesteld worden van de intentie tot aankoop door de gemeente;

 

Gelet op het schattingsverslag van Landmeterbureel Cuyt, Haachtsestraatje 16, 3150 Haacht van 11 februari 2022;

 

Overwegende dat de aankoop van het perceel nominatief in het meerjarenplan 2020-2025 is opgenomen;

 

Overwegende het advies van de financieel directeur om de nodige fondsen bijkomend te voorzien in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan;

 

Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 mei 2017;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 betreffende de uitvoering van het Vlaams onteigeningsbesluit;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 27 mei 2019 betreffende de regels tot verwerving en vervreemding van onroerende goederen door de lokale besturen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
5 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Lies Asselman en Michel Baert.
 

art. 1

Drie percelen in de Beringstraat 127 – 129 - 131, op plan gekend als perceel Boortmeerbeek 1ste afdeling, sectie C, 181D, 181H en 181F, 5.278 m² groot, te verwerven waarbij de maximale prijs vastgesteld wordt op de schattingswaarde zoals vastgesteld in het schattingsverslag van 11 februari 2022. Deze schatting wordt niet publiek gemaakt.

 

art. 2

De nodige financiële middelen worden voorzien in de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan 2020-2025.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen het voorstel van aankoop over te maken aan de verkoper.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Naamgeving gemeentelijke basisschool

 

De gemeenteraad neemt in navolging van haar besluit van 28 juni 2021 kennis van de aanpassing van de naam van de gemeentelijke basisschool in GBS Klimboom. Deze wijziging komt er naar aanleiding van de vaststelling dat er geen domeinnaam beschikbaar is voor de oorspronkelijk gekozen benaming.

 

De zitting wordt geschorst gedurende 5 minuten voor de opmaak van de stembriefjes.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

ZEFIER - mandatering algemene vergadering (jaarvergadering) van 9 juni 2022

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij cvba Zefier;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekende brief van 17 maart 2022 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Zefier op 9 juni 2022;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun

vertegenwoordigers op een algemene vergadering tevens jaarvergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering tevens jaarvergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 waarin na geheime stemming is

besloten Hans De Locht, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Willy Stroobants, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de cvba Zefier voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Zefier op 9 juni 2022:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021;

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2021;

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op te dragen om namens het bestuur alle akten en

bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Zefier vastgesteld op 9 juni 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering tevens jaarvergadering.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 14 juni 2022

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 4 mei 2022 per aangetekend schrijven werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van HaBoBIB op 14 juni 2022 die plaats heeft in de bibliotheek van Boortmeerbeek, Blokstraat 2 te 3191 Schiplaken;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarmee de raadsleden Rodrigue

Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans, Willy Stroobants en

Maurice Vanmeerbeeck werden aangeduid als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van HaBoBIB voor de volledige legislatuur 2019-2024, waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn;

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 14 juni 2022:

 1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen
 2. Goedkeuring verslag d.d. 7/12/2021
 3. Goedkeuring jaarrekening 2021: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten)
 4. Goedkeuring jaarrekening 2021: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten)
 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor
 6. Goedkeuring werkingsverslag 2021
 7. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBIB, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Interleuven - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 14 april 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven die op 22 juni 2022 plaats heeft in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 waarin na geheime stemming is besloten Bert Meulemans, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 waarin na geheime stemming is besloten  Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Interleuven die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2024;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Interleuven op 22 juni 2022:

 1. Samenstelling van het bureau
 2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering van d.d. 15-12-2021
 3. Verslag over de activiteiten 2021
 4. Jaarrekening per 31-12-2021 - verslag van de commissaris-revisor
 5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
 6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
 7. Vervanging leden raad van bestuur
 8. Aanpassing presentiegelden
 9. Benoeming/aanstelling commissaris-revisor
 10. Oprichting LOCO CV
 11. Diversen

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 22 april 2022 werd opgeroepen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 22 juni 2022;

 

Gelet op de actuele statuten van de intergemeentelijke samenwerking Hofheide die bepalen dat deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers op een gewone algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit moeten mandateren met de vaststelling van het mandaat van de

vertegenwoordiger voor elke gewone algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarin na geheime stemming is

besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, (effectief) en Ann Sleyp, gemeenteraadslid, (plaatsvervangend) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de gewone algemene vergaderingen  van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de gewone algemene vergadering

van IGS Hofheide op 22 juni 2022:

 1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021
 2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2021
 3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 4. Werking van het crematorium
 5. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de gewone algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

EcoWerf - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

 

Gelet op de deelname van de gemeente Boortmeerbeek in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, intergemeentelijke milieubedrijf Oost-Brabant;

 

Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 21

november 2017;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekende brief met bijhorende agenda van 29 april 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf die op 22 juni 2022 plaats heeft in de kantoren van Ecowerf (vergaderzaal De Vunt), Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 waarin na geheime stemming is

besloten Audrey Bogaerts, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is

besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van EcoWerf op 22 juni 2022:

 1. Samenstelling van het bureau
 2. Goedkeuring verslag van de buitengewone en de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2021
 3. Jaarverslag 2021:

3.1 Verslag van de activiteiten

3.2 Jaarrekening per 31/12/2021 (jaarrekening EcoWerf, geconsolideerde jaarrekening) – verslag van de commissaris-revisor

3.3 Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

 1. Decharge bestuurders, decharge bedrijfsrevisor
 2. Diversen

 5.1 Algemeen comité: goedkeuring aanstelling vertegenwoordigers en/of

                plaatsvervangers

                5.2 Aanstelling bedrijfsrevisor (overheidsopdracht lopende)

                5.3 Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

art. 4

Dit besluit te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden naar:

- de gemeentelijke afgevaardigde

- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus, directiesecretariaat.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

IGO div - mandatering algemene vergadering van 24 juni 2022

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO div;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 28 april 2022 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IGO div op 24 juni 2022 die plaats heeft op IGO div, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGO div voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGO div op 24 juni 2022:

 1. Goedkeuring verslagen statutaire én gewone AV 17-12-2021
 2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor) (document 1)
 3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2021 (document 2)
 4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

        Inge Lenseclaes (gemeente Overijse) - nieuwe vennoot

        Myriam Vanderlinden (OCMW Overijse) - nieuwe vennoot

        Inne Pauwels (Stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem) - vervangt Marie-Jeanne Hendrickx

        Carine Winnen (Stad Zoutleeuw) - vervangt Ilse Beelen

        Annelies Vanderlinden (gemeente en OCMW Hoeilaart) - nieuwe vennoot

 1. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Vertegenwoordiging Intercommunales

 

VRAAG: We horen graag van onze gemandateerde een kort verslag van de RvB van april van Ecowerf, welke waren de belangrijkste punten?

 

ANTWOORD: Tijdens het debat opgenomen in het zittingsdebat werd de vraag verduidelijkt dat het zou gaan om een verzoek aan regionale verantwoordelijken van de GROEN-partij om de lokale fractie tot een bepaalde keuze te laten overgaan in de voorliggende materie, waarop de afgevaardigde verduidelijkt dat dit tijdens een schorsing en dus niet tijdens de vergadering van de raad van bestuur plaatsvond. Het antwoord is opgenomen in het zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

ZEFIER - aanduiden vertegenwoordiger

 

Gelet op artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 180 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek vennoot is van de cvba Zefier;

 

Gelet op de artikelen 24 en 28 van de statuten van de cvba Zefier;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 23 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

vertegenwoordiger

        Sigrid Van Obbergen 10 JA - 13 NEEN

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: verworpen na geheime stemming: 10 stemmen voor; 13 stemmen tegen;
 

art. 1

Sigrid Van Obbergen, gemeenteraadslid niet aan te duiden als volmachthouder van de gemeente Boortmeerbeek en Hans De Locht, schepen, die op de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd aangeduid als volmachthouder van de gemeente Boortmeerbeek verder aan te duiden als volmachthouder van de gemeente Boortmeerbeek om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

art. 2

De gemeentelijke vertegenwoordigers en de cvba Zefier in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Interleuven - aanduiden vertegenwoordiger

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van de dienstverlenende vereniging Interleuven;

 

Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni 1972 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven;

 

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor het OCMW rechtstreeks worden aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Interleuven voor de periode tot en met 31 december 2024 moet aanduiden;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 23 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

        vertegenwoordiger: Bert Meulemans  12 JA - 11 NEEN

        vertegenwoordiger: Karin Derua  11 JA - 12 NEEN   

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 12 stemmen voor; 11 stemmen tegen;
 

art. 1

Na geheime stemming raadslid Bert Meulemans aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Interleuven tot het einde van de huidige legislatuur.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeente en Interleuven in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Ecowerf - aanduiden vertegenwoordiger

 

Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;

 

Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 21 november 2018;

 

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraad uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 23 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:                                         

       vertegenwoordiger: Audrey Bogaerts  13 JA - 9 NEEN - 1 BLANCO

       vertegenwoordiger: Willy Stroobants  9 JA - 13 NEEN - 1 BLANCO

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 9 stemmen tegen; 1 stem blanco;
 

art. 1

Audrey Bogaerts aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, tot het einde van de huidige legislatuur.

 

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 3 maart 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 3 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag seniorenraad 14 maart 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 14 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 8 maart 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 8 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Toelichting bij adviesvraag gemeente Haacht herinrichting schoolomgeving Haacht-station

 

De gemeenteraad neemt kennis van de dringende vraag van het gemeentebestuur Haacht over een nieuw inrichtingsvoorstel in het project schoolomgeving Haacht-station en voegt dit toe aan de agenda. De gemeente Haacht heeft een nieuwe visie met aandacht voor ontharding en traag verkeer ontwikkeld over de schoolomgeving Haacht-station en vraagt hierover advies aan het college van burgemeester en schepenen van Boortmeerbeek. In principe kan het college van burgemeester en schepenen zelf het advies uitbrengen, maar het college van burgemeester en schepenen wenst in navolging van eerdere bespreking door de gemeenteraad deze belangrijke wending minstens mede te delen aan de raad en er eventueel over van gedachten te wisselen. Na de toelichting door schepen Annick DeKeyser blijkt uit het debat dat uiteenlopende bedenkingen toch mogelijk zijn. De opmerkingen kunnen aan de schepen worden doorgegeven waarna het college van burgemeester en schepenen de gemeente Haacht een antwoord zal bezorgen.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

 

Openbare zitting

 

Reductie toegang domein Sport Vlaanderen Hofstade

 

Overwegende dat het domein van Sport Vlaanderen te Hofstade, grenzend aan de gemeente, een belangrijke plaats van ontspanning voor de inwoners van Boortmeerbeek is;

 

Overwegende dat het genoemde domein een regionaal druk bezochte plaats is met een zekere impact op de omgeving gelegen op het gemeentelijk grondgebied;

 

Overwegende dat de beheerder van het domein een toegangsprijs gesteld heeft op het gedeelte van de strand- en badzone;

 

Overwegende dat de omliggende gemeenten van de beheerder de kans krijgen via een derdebetalerssysteem een reductie voor inwoners toe te kennen aan hun inwoners op de toegangsprijs, beschreven in het voorstel van 22 juni 2021;

 

Overwegende dat een reductie van 1,50 EUR wordt voorgesteld;

 

Overwegende dat het besluit door de gemeenteraad met hoogdringendheid wordt genomen aangezien de regeling kan ingaan vanaf 1 juli 2021;

 

Gelet op het advies van de financieel directeur van 25 juni 2021;

 

Overwegende dat via tussenkomst van de DPO via de geijkte weg een verwerkingsovereenkomst zal worden afgesloten om de verwerking van rijksregisternummers mogelijk te maken;

 

Gelet op het voorstel van het college van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2021;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Een overeenkomst betreffende een derdebetalersregeling voor de gemeente Boortmeerbeek met betrekking tot het toegangstarief van de strandzone van het domein Sport Vlaanderen Hofstade af te sluiten met de beheerder van het genoemde domein, luidend als volgt:

"TUSSEN

Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen, met ondernemingsnummer  0248.142.826,  vertegenwoordigd door de heer Philippe Paquay, Administrateur – generaal, met administratieve zetel te 1000 Brussel, Arenbergstraat 5,

Hierna “het Agentschap” of “Sport Vlaanderen” genoemd;

EN

de gemeente Boortmeerbeek, met ondernemingsnummer 0207516751 en met maatschappelijke zetel te Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt Karin Derua, voorzitter gemeenteraad en Johan Smits, algemeen directeur, in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van heden 23 mei 2022, hierna “de gemeente” genoemd,

 

Samen genoemd “de partijen”,

 

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

 

Toelichting:

Tijdens warme zomers snakken heel wat Inwoners van Boortmeerbeek naar een frisse duik in openbaar water. Corona heeft deze nood nog extra in de verf gezet. Om tegemoet te komen aan deze nood wenst gemeente Boortmeerbeek het bestaande aanbod beter te faciliteren en toegankelijker te maken. Gemeente Boortmeerbeek heeft aan Sport Vlaanderen Hofstade de vraag gesteld om door middel van een derde betalersregeling een korting te kunnen toestaan aan de Inwoners van Boortmeerbeek voor de toegang tot de strandzone van het domein Sport Vlaanderen Hofstade.

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten van een derdebetalersregeling vast te  leggen tussen de partijen voor de toegang tot de strandzone van het domein Sport Vlaanderen Hofstade tijdens de zomermaanden.

 

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten voor de zomer van 2022, zijnde van