BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 23 oktober 2023

Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 25 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid

 

De gemeenteraad neemt kennis van de geloofsbrieven en de eedaflegging van Firmin Vacaet als gemeenteraadslid.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Verkiezing van een schepen en eedaflegging

 

De gemeenteraad, het voorstel van Vlaams Belang tot vermindering van het aantal schepenen met 1 ja, 12 neen en 7 onthoudingen verwerpend, verkiest na voordracht Ann Sleyp als derde schepen ter vervanging van ontslagnemend schepen Denis Bosny, waarna zij de eed aflegt.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Raamcontract Provincie Vlaams-Brabant IT toetreding

 

De gemeenteraad keurt unaniem de deelname aan het “Raamovereenkomst i.v.m. levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server- en storage infrastructuur voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant” waarbij de Provincie Vlaams-Brabant optreedt als aankoopcentrale, goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Woontrots: toewijzingsraad

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming voor de administratie diensthoofd sociale zaken Katrien Willekens (met 17 ja, 2 neen en 1 onthouding) als effectief vertegenwoordiger en taakaccenthouder maatschappelijk werker Chantal Hermans (met 19 ja en 1 onthouding) als plaatsvervangend vertegenwoordiger en voor het beleid schepen van welzijn Hans Crol (als jongste na 2 x staking van stemmen) als effectief vertegenwoordiger en burgemeester/voorzitter van het OCMW Karin Derua (met 12 ja, 6 neen en 2 onthouding) als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden om de gemeente Boortmeerbeek te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij binnen het (deel)werkingsgebied Dijleland.

 

BESLUIT: Aanduiden voor de administratie diensthoofd sociale zaken Katrien Willekens als effectief vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 17 stemmen voor; 2 stemmen tegen; 1 onthouding;Aanduiden voor de administratie taakaccenthouder maatschappelijk werker Chantal Hermans als plaatsvervangend vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 19 stemmen voor; 1 onthouding;Aanduiden voor het beleid schepen van welzijn Hans Crol als effectief vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 10 stemmen voor; 8 stemmen tegen; 2 onthoudingen;Aanduiden voor het beleid burgemeester/voorzitter OCMW Karin Derua als plaatsvervangend vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen; 2 onthoudingen;

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

OMV2023/00050VK Toepassing gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad keurt met 18 ja en 2 neen de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel gelegen in de Guido Gezellestraat 11 met inbegrip van kosteloze grondafstand goed.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Samenwerkingsovereenkomst ORIOM 3.0

 

De gemeenteraad besluit het afsluiten en ondertekenen van de overeenkomst ORIOM 3.0 uit te stellen naar de volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Regiowerking EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 20 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Regiowerking Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Regiowerking Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering van 18 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering  van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 18 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Regiowerking TMVS dv - mandatering buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 12 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 10 2023

 

AGB - statutenwijziging

 

De gemeenteraad besluit unaniem op vraag van de raad van bestuur van het AGB Boortmeerbeek de statuten van het AGB te wijzigen zodat voortaan de samenstelling van het directiecomité automatisch samenvalt met de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Kennisname verslag cultuurraad 5 juni 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 5 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 5 september 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 5 september 2023.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

RW Toelichting verslag regionaal bestuur comité Mechelen Iverlek van 26 september 2023

 

Raadslid Willy Stroobants geeft verslag van de werkzaamheden binnen de vergadering regionaal bestuur Mechelen van Iverlek.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

RW Toelichting verslag Interleuven van 4 oktober 2023

 

Raadslid Willy Stroobants geeft verslag van de werkzaamheden van de bestuursvergaderingen die hij recent bijwoonde in het kader van Interleuven waarvan opname in het zittingsverslag en waarbij de raad geeft aan het belang van het nieuwe burgemeestersoverleg.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Verslaggeving vertegenwoordigers raden

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants om een overzicht van de gemeentelijke vertegenwoordigingen te krijgen, aan te geven wie wanneer aanwezig was als vertegenwoordiger en de oproep om verslag uit te brengen over de werkzaamheden binnen de intergemeentelijke verenigingen antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat de gegevens zullen worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Nieuwbouw gemeentelijke basisschool

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants of de planning van het verloop van het dossier over de bouw van een nieuwe gemeenteschool wel gehaald wordt in functie van de subsidietermijnen wordt lezing gegeven van de brief van OVSG over de principiële toezegging van het subsidiebedrag met timing tot juli 2024 om het dossier in te dienen.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Foutieve milieubelasting

 

Op vraag van Willy Stroobants wordt toegelicht dat wie meent een foutieve aanslag gekregen te hebben, best contact opneemt met de financiële dienst om een rechtzetting te bekomen of een bezwaar in te dienen.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Bezinningsruimte hoek Kwijtveldstraat - Hollestraat

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt bevestigd dat de inrichting van een bezinningsruimte door de gemeenteraad principieel werd voorzien als een nominatieve toelage van 50% van de geraamde kosten ten belope van 37.500,00 EUR.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Bijkomende schepen

 

De vraag van de Vlaams Belangfractie om voortaan één schepen minder te installeren werd verworpen bij de verkiezing van schepen Ann Sleyp bij aanvang van de zitting.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Stand van zaken nieuw politiekantoor

 

Op de vraag van de Vlaams Belangfractie wordt geantwoord dat de actuele cijfers over de betalingen voor de bouw van het politiekantoor nog niet medegedeeld zijn, maar dat van zodra ze bekend zijn ze doorgegeven kunnen worden.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Leegstandsregister

 

Op de vraag van raadslid Sigrid Van Obbergen wat de stand van zaken is van het leegstandsdossier Leuvensesteenweg 83a wordt geantwoord dat over een individueel dossier geen openbare verklaringen kunnen en mogen afgelegd worden, maar dat in dit geval het zeker een complex dossier is dat door uiteenlopende diensten wordt opgevolgd.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Vergaderingen Zefier

 

Aan raadslid Sigrid Van Obbergen werd op haar vraag de aanwezigheidslijst van de Zefier-vergaderingen overgemaakt.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Ophaalpunten Bpost

 

Op vraag van de GROEN-fractie zal bij BPost navraag gedaan worden onder welke voorwaarden bijkomende afhaalpunten voor pakjes mogelijk zijn.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Kleine speelzones

 

Op de vraag van de Groen-fractie wordt bevestigd dat in grote verkavelingsprojecten speelruimte een voorwaarde is, dat onderzocht wordt of een 'speelweefselplan' kan worden opgesteld en dat Eekhoornhof pas kan voorzien worden na de oplossing voor het dispuut met de ontwikkelaar.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Troostplekken op kerkhof of aan Ravestein

 

Op de vraag van de GROEN-fractie naar een troostplek wordt verwezen naar het lopende project op de gesloten begraafplaats rond de kerk van Hever.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Heraanleg TIP

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat onder impuls van het college van burgemeester en schepenen en het kabinet van de bevoegde Vlaams minister alle partners nu afspraken hebben gemaakt en de nodige middelen werden verzameld om alle procedures te doorlopen om de herinrichtingswerken ten vroegste eind 2024 te kunnen laten starten.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Barelweg

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt bevestigd dat de knip in de Barelweg ingevolge het verkeersleefbaarheidsplan definitief zal worden na consultatie van de buurt.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Zevenbunder

 

Op de vraag van de CD&V-fractie wordt bevestigd dat tijdens de werken de knip van de Zevenbunderweg omwille van de bereikbaarheid moet worden opengezet.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Tegelwippen

 

Op de vraag van de CD&V-fractie wordt bevestigd dat enkele bochten waar het verkeer gevaarlijke putten vormt op de meest duurzame wijze worden verhard. Alternatieven zoals grasdallen voldoen daarbij niet. Tegelwippen wordt op andere plaatsen gepland;

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

Hollestraat

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat alleen De Watergroep in de Hollestraat voorafgaandelijk werken heeft uitgevoerd en dat andere nutsmaatschappijen er geen nood aan hadden.

 

Publicatiedatum: 27/10/2023