De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de statuten en het beleids- en financieel plan van het Autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden goedgekeurd;

 

Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de wijziging van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek van heden 23 oktober 2023 betreffende de vraag om de statuten aan te passen over de samenstelling van het directiecomité;

 

Gelet op artikel 24 van de statuten dat bepaalt dat 'Het directiecomité is samengesteld uit maximaal zeven (7) leden aangesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over het aantal leden van het directiecomité.';

 

Overwegende dat het steeds de intentie is geweest om de samenstelling van het directiecomité identiek te houden aan de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende evenwel dat deze intentie niet in de statuten is vastgelegd;

 

Overwegende dat het wenselijk is de statuten in die zin aan te passen;

 

Gelet op artikel 3 §2 van de statuten dat bepaalt dat 'Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het bedrijf wijzigen.';

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Artikel 24 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf aan te passen als volgt: 'Het directiecomité wordt gevormd door de leden van het college van burgemeester en schepenen. Wanneer het mandaat van een lid van het college van burgemeester en schepenen een einde neemt, eindigt automatisch ook het lidmaatschap van het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf'.

 

art. 2

Dit besluit bekend te maken via de webtoepassing van de gemeente.