NOTULEN - RMW

Zitting van maandag 27 september 2021

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Remi Serranne              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Bert Meulemans, Steven D'hont raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

 

Openbare zitting

 

Besluit burgemeester organisatie raad

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 17 september 2021 betreffende de organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn rekening houdend met de actuele COVD19-maatregelen.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

 

Openbare zitting

 

Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 28 juni 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de openbare zitting van 28 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

 

Openbare zitting

 

Huishoudelijk reglement RVMW openbaarheid

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 betreffende het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat gedurende de coronaperiode de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal werden georganiseerd;

 

Overwegende dat het openbare gedeelte van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn gedurende deze periode integraal werden uitgezonden via een digitaal kanaal;

 

Overwegende de positieve ervaringen met deze methode van openbaarheid van de zitting;

 

Overwegende dat de digitale uitzending van de raadszittingen naast de fysieke aanwezigheid van publiek wordt georganiseerd, tenzij de gezondheidstoestand dit niet toelaat en de burgemeester zolang de federale fase van de coronacrisis geldt, een bijzonder besluit over de fysieke aanwezigheid van publiek zou nemen;

 

Overwegende dat het weinig zinvol is de lokale perscorrespondenten afzonderlijk per bericht op de hoogte te stellen van de openbare zittingen en deze best via het algemene systeem van bekendmaking worden ingelicht;

 

Gelet op de COVID-19-maatregelen zoals gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid, meer bepaald wat betreft de vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis;

 

Gelet op het decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie van 16 juli 2021;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het Artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn aan te vullen met een artikel 7§1bis, luidend als volgt:

"De openbaarheid van de zittingen wordt gewaarborgd door de mogelijkheid tot aanwezigheid van publiek volgens de capaciteit van de zittingzaal. Daarnaast wordt voorzien in een digitale uitzending en registratie van de openbare gedeelten van de zittingen volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid en waarvan de praktische organisatie wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze registratie kan gebruikt worden voor het zittingsverslag zoals bedoeld in artikel 31§2 van dit huishoudelijk reglement."

 

art. 2

Het artikel 7 §2 te schrappen en te vervangen als volgt:

"De lokale perscorrespondenten worden via de webtoepassing van de gemeente op de hoogte gebracht van de openbare zittingen."

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Punt bijlagen/links 2021_09_27_Huishoudelijk reglement GR & RVMW_gecoördineerde versie.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

 

Openbare zitting

 

Aanpassing huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn handtekenbevoegdheid Minder Mobielen Centrale en administratieve documenten

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat de opdracht van handtekeningen omschreven moet worden in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat de organisatie van de Minder Mobielen Centrale (MMC) vraagt om een eenvoudige bevoegdheidstoewijzing voor het ondertekenen door de aangestelde verantwoordelijke;

 

Overwegende dat de behandeling van een aantal administratieve documenten en verplichtingen de delegatie naar personeelsleden noodzakelijk maakt;

 

Overwegende dat deze delegatie nog berust op het vroegere huishoudelijke reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat een algemene delegatie naar de algemeen directeur, die op zijn beurt kan verder delegeren, past;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Artikel 33 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn aan te vullen als volgt:

"§3.

De stukken in verband met de Minder Mobielen Centrale (MMC) worden getekend door de aangestelde verantwoordelijke voor de MMC Boortmeerbeek. Boven de handtekening wordt melding gemaakt van dit besluit.

 

art. 2

De verantwoordelijke voor de MMC wordt aangeduid bij besluit van de algemeen directeur.

 

art. 3

Artikel 33 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn aan te vullen als volgt:

"§4.

Volgende administratieve handelingen worden alleen door de algemeen directeur getekend:

         Formulier F 51 “Berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek” en de cliëntbijdrage van de poetsdienst

         Brieven jaarlijkse herzieningen hulpverlening

         Sociaal verslag dienst thuiszorg

         Inschalingsdocument gemeentelijke mantelzorgpremie

         Uitnodigingen hulpverleningsgesprekken

         Attesten verstrekte of lopende hulpverlening

         Documenten in uitvoering van beslissingen, bijv. terugbetalingsverbintenis, ten laste name begrafenis, …

         Kennisgevingen beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst

         Briefwisseling hoorrecht

         Plaatsbeschrijving noodwoning 

         Afnemen taaltest 

         Budgetbeheer: afsluiten overeenkomst + evaluaties

         FBU-dossiers: ondertekening

         Ontvangstbewijs FEAD-goederen

         Briefwisseling namens de lokale adviescommissie

         Hulpverlening opstarten: ontvangstbewijs, intakeformulier, sociaal verslag BCSD

         GPMI: afsluiten overeenkomst + evaluaties

         Briefwisseling per mail in kader van schuldbegeleiding, oa. afbetalingsplannen onderhandelen en opvolgen met schuldeisers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, …

         Briefwisseling voor het openen en afsluiten van de rekening bij Belfius in kader van budgetbeheer

         Briefwisseling in het kader van het openen en sluiten van sociale bijstandsrekeningen

         Aanmaken aanvragen en annuleren huur-bankwaarborg Belfius 

         Aanvragen rekeningen wedersamenstelling huurwaarborg: opening, wijziging, vereffening, omvorming (groeperingsrekeningnummer: BE47 0689 0705 2380) 

         Ondertekening van de bestelbon gratis voedselverdeling FEAD via het webformulier 

         Ondertekening bestelling levering mazout per mail na beslissing BCSD of na beslissing door de voorzitter bij hoogdringendheid

         FBU-dossiers: dossierbehandelaars

         Verzoekschrift rechterlijke bescherming (aanstelling van een bewindvoerder)

 

art. 4

De algemeen directeur kan bij besluit van de algemeen directeur de functiehouders aanwijzen die hij delegeert. Boven de handtekening wordt melding gemaakt van dit besluit als de algemeen directeur tekent en van het besluit van de algemeen directeur als hij delegeert.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Punt bijlagen/links 2021_09_27_Huishoudelijk reglement GR & RVMW_gecoördineerde versie.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

 

Openbare zitting

 

Huishoudelijk reglement Minder Mobielen Centrale - aanpassing kilometervergoeding vrijwilligers-chauffeurs

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020 betreffende de oprichting van een Minder Mobielen Centrale (MMC);

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021 betreffende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Minder Mobielen Centrale;

 

Overwegende dat elk jaar op 1 juli de kilometervergoeding van het federale overheidspersoneel wordt geïndexeerd;

 

Overwegende dat door de indexering van de kilometervergoeding van het federale overheidspersoneel ook de kilometervergoeding voor de vrijwilligers-chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale dient geïndexeerd te worden;

 

Overwegende dat de indexering van de kilometervergoeding dient te worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Minder Mobielen Centrale;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het Artikel 9. te schrappen en te vervangen als volgt:

De kilometervergoeding wordt vastgesteld per kilometer en wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd naar evenredigheid met de maximum kilometervergoeding voor het federale overheidspersoneel.

De kilometers worden gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur, heen en terug. De prijs per rit kan dus variëren naargelang de woonplaats van de chauffeur, de beschikbaarheid van een chauffeur in uw buurt, en de route die een chauffeur neemt.

De chauffeur kan meerdere personen tegelijk vervoeren tijdens eenzelfde verplaatsing. De chauffeur kan slechts éénmaal de gereden kilometers aanrekenen (gedeelde kosten).

Boetes ingevolge verkeersovertredingen zijn steeds ten laste van de chauffeur.

lndien de gebruiker omwille van financiële problemen niet in staat is om de vergoedingen te betalen, kan hij contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW voor een tussenkomst.

 

art. 2

Het vast bureau te belasten met de uitvoering van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Punt bijlagen/links 2021_09_27_Huishoudelijk Reglement MMC-Beslissing RVMW_Gecoördineerde versie.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

 

Openbare zitting

 

IGO div - mandatering buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021

 

Gelet op het lidmaatschap van het OCMW Boortmeerbeek bij IGO div;

 

Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO div;

 

Gelet op het schrijven van IGO div van 9 september 2021 met de uitnodiging en agenda van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2021. De agenda omvat volgende punten:

1. Goedkeuring verlenging IGO div

2. Goedkeuring toetreding nieuwe leden

 Gemeente Overijse

 OCMW Overijse

 Gemeente Hoeilaart

 OCMW Hoeilaart

3. Goedkeuring statutenwijziging

 

De termijn waarvoor IGO div werd opgericht, loopt af op 9 maart 2022. Aan de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2021 wordt daarom gevraagd om de bestaansduur van IGO div te verlengen voor een nieuwe periode van 18 jaar vanaf 10 maart 2022.

 

Door de creatie van de referentieregio’s voor intergemeentelijke samenwerking, werden Overijse en Hoeilaart toegevoegd aan de regio waarin IGO div actief. De lokale besturen van Overijse en Hoeilaart (zowel gemeente als OCMW) verzochten middels raadsbeslissingen officieel tot toetreding bij IGO div. De RvB van IGO div gaf groen licht om de vraag voor te leggen aan de vennoten. De RvB van IGO div stelt voor om de kandidaat-vennoten toe te laten tot IGO div en hen het gewoonlijke aantal aandelen te geven (3 aandelen per gemeente, 1 aandeel per OCMW).

 

IGO div wil tijdens de bijzondere algemene vergadering ook een statutenwijziging doorvoeren om de verlenging te verankeren in de statuten, de deelname van de nieuwe vennoten te regelen en enkele bepalingen te actualiseren. 

 

IGO div heeft bij de uitnodiging van de bijzondere algemene vergadering een verlengingsdossier gevoegd dat terugblikt op de werking van IGO div in de afgelopen periode én vooruitblikt op de werking na de verlenging. Tevens is het actuele strategisch plan en de realisatie daarvan toegevoegd. Het vast bureau van de vennoten kregen in de periode april – juni 2021 een mondelinge toelichting van het managementteam van IGO div. Alle raadsleden van de vennoten van IGO div waren ook in de mogelijkheid om een digitale infosessie te volgen op 24 september 2021.

 

Inzake de toetreding van de nieuwe leden, werden de respectievelijke raadsbeslissingen en een korte toelichting over de toetreding gevoegd.

 

Inzake de statutenwijziging werd een ontwerp van de nieuwe statuten bezorgd alsook een toelichting van de wijzigingen.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van Boortmeerbeek was dus in staat om de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van IGO div op 17 december 2021 te bespreken en hiernavolgend standpunt in te nemen.

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering;

 

Overwegende dat de heer Bert Meulemans, vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van IGO div, de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2021 niet kan bijwonen;

 

Gelet op de kandidatuur van raadslid Maurice Vanmeerbeeck;

 

Gelet op de geheime stemming, waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen, met het volgende resultaat:

         raadslid Maurice Vanmeerbeeck  17 JA - 3 NEEN - 1 onthouding

 

Gelet op het unaniem akkoord over de mandatering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het OCMW Boortmeerbeek gaat expliciet akkoord gaat met de verlenging van IGO div voor 18 jaar vanaf 10 maart 2022 én met de verdere deelname van OCMW Boortmeerbeek aan IGO div.

 

art. 2

Het OCMW Boortmeerbeek gaat akkoord dat de gemeente Overijse, het OCMW Overijse, de gemeente Hoeilaart en het OCMW Hoeilaart toetreden tot IGO div. Zij krijgen allen het gewoonlijke aantal aandelen (3 aandelen per gemeente, 1 aandeel per OCMW) in bezit.

 

art. 3

Het OCMW Boortmeerbeek gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging zodat de verlenging statutair verankerd wordt, de deelname van de nieuwe vennoten geregeld wordt en enkele bepalingen geactualiseerd worden.

 

art. 4

De heer Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2021 van IGO div.

 

art. 5

De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om alle agendapunten op de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2021 van IGO div goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

 

Openbare zitting

 

Tool voor referentiebudgetten

 

VRAAG: Het OCMW zal gebruik maken van een tool voor referentiebudgetten te berekenen.

a. Wat is de achtergrond/context om deze tool in te zetten?

b. Indien uit de tool zou blijken dat er bv. meer middelen nodig zijn om iemand financieel te ondersteunen, worden deze middelen dan voorzien? 

 

ANTWOORD: De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst bevestigt dat de tool al wordt gebruikt en als doel heeft op een meer objectieve wijze zowel binnen de gemeente als tussen de gemeenten onderling de toepassing van de wetgeving op elkaar af te stellen en een efficiëntere beoordeling van dossiers mogelijk te maken. De prijszetting voor deze tool was recent billijker geworden met ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid zodat tot inzet werd besloten. Er zijn in het budget voldoende middelen voorzien om de verwachte toekenningen uit te voeren. in voorkomend geval zal de raad voor maatschappelijk welzijn in een budgetwijziging moeten voorzien;

 

Publicatiedatum: 29/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken inzake werkingsgebieden sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren

 

VRAAG: Wat is de stand van zaken inzake de werkingsgebieden van de sociale (SHM)huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (SVK) met het oog op de geplande fusie tot woonmaatschappijen in 2023?

 

ANTWOORD: De toelichting wordt verwezen naar de bespreking bij het punt geagendeerd voor de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/10/2021