De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat de opdracht van handtekeningen omschreven moet worden in het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat de organisatie van de Minder Mobielen Centrale (MMC) vraagt om een eenvoudige bevoegdheidstoewijzing voor het ondertekenen door de aangestelde verantwoordelijke;

 

Overwegende dat de behandeling van een aantal administratieve documenten en verplichtingen de delegatie naar personeelsleden noodzakelijk maakt;

 

Overwegende dat deze delegatie nog berust op het vroegere huishoudelijke reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Overwegende dat een algemene delegatie naar de algemeen directeur, die op zijn beurt kan verder delegeren, past;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Artikel 33 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn aan te vullen als volgt:

"§3.

De stukken in verband met de Minder Mobielen Centrale (MMC) worden getekend door de aangestelde verantwoordelijke voor de MMC Boortmeerbeek. Boven de handtekening wordt melding gemaakt van dit besluit.

 

art. 2

De verantwoordelijke voor de MMC wordt aangeduid bij besluit van de algemeen directeur.

 

art. 3

Artikel 33 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn aan te vullen als volgt:

"§4.

Volgende administratieve handelingen worden alleen door de algemeen directeur getekend:

         Formulier F 51 “Berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek” en de cliëntbijdrage van de poetsdienst

         Brieven jaarlijkse herzieningen hulpverlening

         Sociaal verslag dienst thuiszorg

         Inschalingsdocument gemeentelijke mantelzorgpremie

         Uitnodigingen hulpverleningsgesprekken

         Attesten verstrekte of lopende hulpverlening

         Documenten in uitvoering van beslissingen, bijv. terugbetalingsverbintenis, ten laste name begrafenis, …

         Kennisgevingen beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst

         Briefwisseling hoorrecht

         Plaatsbeschrijving noodwoning 

         Afnemen taaltest 

         Budgetbeheer: afsluiten overeenkomst + evaluaties

         FBU-dossiers: ondertekening

         Ontvangstbewijs FEAD-goederen

         Briefwisseling namens de lokale adviescommissie

         Hulpverlening opstarten: ontvangstbewijs, intakeformulier, sociaal verslag BCSD

         GPMI: afsluiten overeenkomst + evaluaties

         Briefwisseling per mail in kader van schuldbegeleiding, oa. afbetalingsplannen onderhandelen en opvolgen met schuldeisers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, …

         Briefwisseling voor het openen en afsluiten van de rekening bij Belfius in kader van budgetbeheer

         Briefwisseling in het kader van het openen en sluiten van sociale bijstandsrekeningen

         Aanmaken aanvragen en annuleren huur-bankwaarborg Belfius 

         Aanvragen rekeningen wedersamenstelling huurwaarborg: opening, wijziging, vereffening, omvorming (groeperingsrekeningnummer: BE47 0689 0705 2380) 

         Ondertekening van de bestelbon gratis voedselverdeling FEAD via het webformulier 

         Ondertekening bestelling levering mazout per mail na beslissing BCSD of na beslissing door de voorzitter bij hoogdringendheid

         FBU-dossiers: dossierbehandelaars

         Verzoekschrift rechterlijke bescherming (aanstelling van een bewindvoerder)

 

art. 4

De algemeen directeur kan bij besluit van de algemeen directeur de functiehouders aanwijzen die hij delegeert. Boven de handtekening wordt melding gemaakt van dit besluit als de algemeen directeur tekent en van het besluit van de algemeen directeur als hij delegeert.