NOTULEN - RMW

Zitting van maandag 23 oktober 2023

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Firmin Vacaet              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Steven Van Loock, Ann Morissens, Emile De Vleeschouwer raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de zitting van 26 juni 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Collectieve opvangmogelijkheden vluchtelingen: aanpassingen bezettingsvergoedingen

 

Gelet op het besluit van het vast bureau in zitting van 2 oktober 2023 tot voorstel van aanpassing van de bezettingsvergoedingen die de Oekraïne ontheemden betalen voor de huisvesting in de collectieve opvang, uitgebaat door het OCMW;

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 27 juni 2022 tot vaststelling van de bezettingsvergoedingen voor de Oekraïne ontheemden;

 

Overwegende dat de bezettingsvergoedingen niet (meer) in verhouding zijn tot het bedrag steun waarop de Oekraïense ontheemden gerechtigd zijn; dat er een grote discrepantie is met de bezettingsvergoedingen die de LOI-bewoners betalen na de periode van materiële opvang voor verblijf in de LOI-woning, zijnde 500,00 EUR per maand per kamer (inclusief nutsvoorzieningen, onderhoudsproducten, internet);

 

Overwegende dat het aan te bevelen is de bezettingsvergoedingen voor iedereen gelijk te stellen, zijnde 500,00 EUR bezettingsvergoeding per kamer in de LOI-woningen en het AC; voor gezinnen die gebruik maken van meerdere kamers wordt de vergoeding afgetopt op 500,00 EUR per maand zolang zij niet over een inkomen uit arbeid beschikken; voor de bewoners met een inkomen dat hoger ligt dan 10% van de steun equivalent leefloon wordt de vergoeding aangepast naar 591,00 EUR per maand geënt op de bezettingsvergoeding van de bejaardenwoning;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
1 onthouding: Eddy Mortier.
 

art. 1

Met ingang van 1 november 2023 worden de bezettingsvergoedingen aangepast als volgt:

        500,00 EUR per kamer/ eenheid  voor verblijf in LOI-woning of AC Heverplein 1.

        591,00 EUR per kamer/ eenheid voor verblijf in LOI-woning of AC Heverplein 1 indien het inkomen uit arbeid hoger is dan 10% van de steun equivalent leefloon waarop de bewoner gerechtigd is.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Intentieverklaring Organisatienetwerk Participatie- en netwerktrajecten

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de intentieverklaring in het project "Organisatienetwerken Participatie- en netwerktraject" en verklaart zich akkoord dat IGO div het promotorschap van dit project op zich zal nemen. Het projectvoorstel werd ingediend op 30 september 2023.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking TMVS dv - mandatering buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023

 

Overwegende dat het OCMW Boortmeerbeek aangesloten is bij TMVS dv;

 

Gelet op de statuten van TMVS dv;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 3 oktober 2023 met bijhorende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die plaatsvindt op 12 december 2023;

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 oktober 2021 waarin na geheime stemming is besloten Hans Crol, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW Boortmeerbeek op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van TMVS dv tot het einde van de legislatuur;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere

wijzigingen waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger

dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda (inclusief de agendapunten m.b.t. de statutenwijziging) van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

  1. Wijziging van vermogen
  2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
  3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
  4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
  5. Statutaire benoemingen
  6. Statutenwijziging

6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

6.2. Nieuwe tekst van de statuten

  1. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
  2. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
  3. Volmachten

Varia.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn op te dragen om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 12 december 2023, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone algemene vergadering.

 

art. 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan:

•per post t.a.v. TMVS dv, p/a. Stropstraat 1 te 9000 Gent;

•per elektronische post intercommunaalbeheer@farys.be.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023