NOTULEN - GR

Zitting van maandag 22 mei 2023

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol schepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Denis Bosny schepen

 

Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 24 april 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Voorstelling en principe project 't Schoon Schip (bestemming kerk Schiplaken)

 

De gemeenteraad ontvangt de vertegenwoordigers van de werkgroep De Kerkgangers dewelke zich bij het college van burgemeester en schepenen hebben aangemeld met een eigen burgerinitiatief tot herbestemming van de profaanverklaarde kerk te Schiplaken. onder de noemer 't Schoon Scip stellen zij hun project voor. de gemeenteraad besluit:

- kennisname van het voorstel

- principieel akkoord tot verder onderzoek van het project

- stopzetting van het lopende project rond de invulling als bibliotheek

 

De zitting wordt geschorst gedurende 10 minuten.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Amendement raadslid Willy Stroobants bij punt 'Principe onteigening percelen Beringstraat'

 

Overwegende het door gemeenteraadslid Willy Stroobants ingediende amendement om artikel 2 uit het oorspronkelijke besluit te wijzigen naar 'De gemeenteraad op te dragen de bestuurlijke fase aan te vatten';

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 8 stemmen ja: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
13 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
1 onthouding: Annick DeKeyser.
 

art. 1

Het artikel 2 uit het oorspronkelijke besluit niet te wijzigen.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Principe onteigening percelen Beringstraat

 

Gelet op het RUP 'Uitbreiding gemeentelijke basisschool' zoals goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 1 augustus 2013;

 

Overwegende dat het perceel als grond voor gemeenschapsvoorziening gelegen is in het plangebied van het RUP zoals goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 1 augustus 2013;

 

Overwegende dat het RUP voorziet in de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool op de percelen in de Beringstraat 127 – 129 - 131, op plan gekend als perceel Boortmeerbeek 1ste afdeling, sectie C, 181D (deel), 181M (deel) en 181L (deel), 5.278 m² groot;

 

Overwegende dat vermelde percelen als grond voor gemeenschapsvoorziening gelegen is in het plangebied van het RUP zoals goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 1 augustus 2013;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 met betrekking tot de goedkeuring van de verwerving door de gemeente van vermelde percelen;

 

Overwegende de gevoerde onderhandelingen met de eigenaars met het oog op een aankoop door de gemeente van vermelde percelen;

 

Gelet op het feit dat de eigenaars van vermelde percelen bij monde van hun raadsman, meester Philip Vanderveeren, op 10 mei 2023 hebben laten weten geen toestemming te verlenen om de noodzakelijke opmetingen door de door de gemeente aangestelde landmeter te laten uitvoeren;

 

Overwegende dat de gemeente derhalve wenst over te gaan tot de onteigening van vermelde percelen;

 

Overwegende dat de verwerving van betrokken percelen nominatief in het meerjarenplan 2020-2025 is opgenomen;

 

Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 mei 2017;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 betreffende de uitvoering van het Vlaams onteigeningsbesluit;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 27 mei 2019 betreffende de regels tot verwerving en vervreemding van onroerende goederen door de lokale besturen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

art. 1

Met het oog op de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool over te gaan tot de onteigening van de percelen in de Beringstraat 127 – 129 - 131, op plan gekend als perceel Boortmeerbeek 1ste afdeling, sectie C, 181D (deel), 181M (deel) en 181L (deel), 5.278 m² groot.

 

art. 2

Het college van burgemeester en schepenen op te dragen de bestuurlijke fase aan te vatten.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie - goedkeuring

 

Gelet op de artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2023 betreffende de implementatie van het vastgoedinformatieplatform in wave (golf) 5;

 

Overwegende dat notarissen en vastgoedmakelaars informatie over onroerende goederen bij de gemeente kunnen aanvragen;

 

Overwegende dat de gemeente het belangrijk vindt dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed;

 

Overwegende dat gemeenten op zoek zijn naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen;

 

Overwegende dat gemeenten samenwerken met het agentschap Digitaal Vlaanderen om een

 

Vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in een testfase te onderzoeken hoe informatie over onroerende goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld;

 

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform een elektronisch informatiesysteem is voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars;

 

Gelet op het positief advies van de DPO van 12 mei 2023;

 

Overwegende dat de gemeente via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, aangevraagde vastgoedinformatie kan verzamelen en de vastgoeddossiers kan ontsluiten;

 

Overwegende dat het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoeddossiers op verzoek van aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, voor de gemeente een administratieve last en bijhorende kost met zich meebrengt;

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek de kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het ontsluiten van vastgoeddossiers op de aanvrager ervan wenst te verhalen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2022 betreffende de belasting op omgevingsvergunningen;

 

Overwegende dat een zelfde belasting zal geheven worden als vermeld onder de rubriek 'aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen (per kadastraal perceel)';

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 - Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

 

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

 

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

 

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;

 

5° vastgoeddossier: de combinatie van verschillende datasets, samengesteld uit vastgoedinformatie met betrekking tot een perceel, of een onderdeel, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteit, door Digitaal Vlaanderen wordt samengevoegd en door de lokale overheid ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager;

 

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

7° Vlaamse instantie: elk van de volgende overheidsinstanties:

 1. de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
 2. de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, voor zover ze afhangen van de Vlaamse overheid of van een of meer andere instellingen met een publieke taak die afhangen van de Vlaamse overheid;
 3. de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

8° aanvrager: de notaris of vastgoedmakelaar die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm bepaalde vastgoedinformatie nodig heeft en daartoe een aanvraag via het VIP doet;

 

9° algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

 

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming.

 

art. 2 - Algemeen

De gemeente Boortmeerbeek verzamelt de opgevraagde vastgoedinformatie uit lokale gegevensbronnen. De gemeente Boortmeerbeek doet een beroep op het VIP om vastgoedinformatie uit centrale gegevensbronnen op te halen en samen te voegen met het vastgoeddossier. De gemeente Boortmeerbeek stelt het vastgoeddossier via het Vastgoedinformatieplatform aan de aanvrager ter beschikking.

 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het vastgoeddossier, verwerkt de gemeente die gegevens met als doeleinde om aanvragers samengevoegde vastgoedinformatie uit centrale en lokale gegevensbronnen ter beschikking te stellen in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm zijn bepaald.

 

Met ingang van 13 juni 2023 wordt ten voordele van gemeente Boortmeerbeek een retributie geheven op aanvragen, gedaan via het Vastgoedinformatieplatform, tot het verkrijgen van het vastgoeddossier.

 

art. 3 - Verschuldigde belasting

De retributie is verschuldigd door de aanvrager op basis van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2022.

 

art. 4- Bedrag

Het bedrag van de belasting is vastgelegd op 100,00 EUR per vastgoeddossier waarbij de aflevertermijn maximum 30 dagen bedraagt.

 

art. 5 - Invorderingswijze

 

De onbetwiste en opeisbare belasting wordt bij niet-betaling ingevorderd conform de bepalingen vermeld in het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2022.

 

art. 6 - Verwerking van persoonsgegevens

 

§1. In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het vastgoeddossier, treedt de gemeente Boortmeerbeek voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als verwerkingsverantwoordelijke.

§2. De gemeente verwerkt voor de doeleinden omschreven in artikel 2 persoonsgegevens met betrekking tot de volgende categorieën van betrokkenen:

- aanvragers en

- houders van rechten op een perceel, of een onderdeel, waarvoor het vastgoeddossier wordt aangevraagd.

§3. De gemeente verwerkt voor de doeleinden omschreven in artikel 2 volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. contact- en identificatiegegevens;
 2. financiële gegevens;
 3. het identificatienummer van het Rijksregister/KBO-nummer;
 4. vastgoedinformatie;
 5. gegevens in het kader van openbare onderzoeken en overtredingen.

§4. De gemeente Boortmeerbeek bewaart de persoonsgegevens die het verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden, vermeld in artikel 2, te bereiken en conform artikel III.87, §1 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, of tot de betrokkene vraagt om de persoonsgegevens die gemeente Boortmeerbeek verwerkt, te verwijderen, conform de voorwaarden, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming. De archiveringstermijn van de persoonsgegevens bij de gemeente bedraagt 3 jaar overeenkomstig de bepalingen van de Selectielijst voor Vlaamse gemeentearchieven.

§5. De gemeente Boortmeerbeek doet een beroep op agentschap Digitaal Vlaanderen voor de doeleinden omschreven in artikel 2. Agentschap Digitaal Vlaanderen treedt in dit kader op als verwerker van de gemeente [Boortmeerbeek, die de verwerkingsverantwoordelijke is. De modaliteiten van de verwerking zijn geregeld in de verwerkingsovereenkomst die te vinden is in Bijlage 1.

 

art. 7 – Ondertekening

De vastgoeddossiers die de gemeente Boortmeerbeek via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, worden niet ondertekend aangezien het vastgoeddossier een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

art. 8 - Vervanging voorgaande reglementering

Dit reglement vervangt vanaf 13 juni 2023 alle retributie en belastingreglementen die betrekking hebben op vastgoeddossiers, die vanaf de bekendmaking van dit reglement kunnen worden aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform.

 

art. 9 - Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Definitieve vaststelling van de verplaatsing buurtweg 18 en wijziging van E. De Roplein in de atlasgemeente Boortmeerbeek met ontwerp van rooilijnplan

 

Gelet op het initiatief van de gemeenteraad de gemeenteweg gekend als deel buurtweg 18 te verplaatsen en de gemeenteweg Eugène De Roplein te wijzigen door verbreding;

 

Gelet op de voorlopige vaststelling van de wijziging door verplaatsing van de gemeenteweg gekend als deel buurtweg 18 en de voorlopige vaststelling van de wijziging van gemeenteweg Eugène De Roplein door verbreding zoals besloten door de gemeenteraad in zitting van 21 februari 2022;

 

Gelet op de voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan voor de wijziging van de gemeenteweg gekend als deel buurtweg 18 en voor de wijziging van gemeenteweg Eugène De Roplein zoals besloten door de gemeenteraad in zitting van 21 februari 2022;

 

Gelet op het openbaar onderzoek van 17 februari 2023 tot en met 20 maart 2023 over de voorlopige vaststelling van de verplaatsing van de gemeenteweg gekend als buurtweg 18 en wijziging van gemeenteweg E. De Roplein met het ontwerp van rooilijnplan;

 

 

Gelet op de sluiting van het openbaar onderzoek door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 mei 2023;

 

Overwegende er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaar, noch advies werd ontvangen;

 

Overwegende dat de deputatie geen advies uitbracht;

 

Overwegende dat het departement mobiliteit MOW geen advies uitbracht;

 

Overwegende dat de beheerders van aansluitende openbare wegen geen advies uitbrachten;

 

Overwegende dat de maatschappijen van openbaar vervoer geen advies uitbrachten;

 

Overwegende aan het voorstel van rooilijnplan geen wijzigingen hoeven doorgevoerd te worden;

 

Gelet op het bijgevoegd dossier met het ontwerp van rooilijnplan met planreferentie 197972-1 met index B van 22 mei 2023 zoals opgesteld door ingenieursbureau Sweco met zetel in Brussel; 

 

Gelet op het bijgevoegd dossier met planreferentie 197972-1 met index B van 22 mei 2023 zoals opgesteld door ingenieursbureau Sweco met zetel in Brussel houdende  het ontwerp van innemingstabel; 

 

Gelet op het bijgevoegd dossier met planreferentie 197972-1 met index B van 22 mei 2023 zoals opgesteld door ingenieursbureau Sweco met zetel in Brussel,  houdende het ontwerp van coördinatentabel van de ontworpen rooilijn in Lambert 72-coördinaten en de lijst met de lijnlengten voor dezelfde rooilijn; 

 

Gelet op dezelfde innemingstabel aangevuld met de respectievelijke bedragen voor de geschatte min- of meerwaarden zoals opgemaakt op 16 maart 2022 door de heer Ludo Cuyt, landmeter-expert met LANnummer 05/1123, wonende Haachtsestraatje 16 te 3150 Haacht;

 

Overwegende dat het ontwerp van rooilijnplan op de getroffen percelen geen min- noch meerwaarde doet ontstaan;

 

Overwegende dat de betrokken eigenaars hun akkoord gaven op het schattingsverslag;

 

Gelet op het Decreet Gemeentewegen van 1 september 2019;

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De gemeenteraad beslist:

 de gemeenteweg gekend als deel buurtweg 18 en gemeenteweg Eugène De Roplein, beiden definitief te wijzigen.

 de rooilijn vast te stellen voor verplaatsing van de gemeenteweg gekend als deel buurtweg 18 alsook de rooilijn vast te stellen voor verbreding van de gemeenteweg Eugène De Roplein.

        De delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein.

 

 

art. 2

De rooilijn voor gemeenteweg gekend als deel buurtweg 18 en voor gemeenteweg Eugène De Roplein, wordt definitief vastgesteld met inbegrip van de coördinaten en lijnstukken voor de nieuwe rooilijn.

 

art. 3

Het volledig dossier wordt als integraal gehecht aan dit besluit.

 

art. 4

De schattingsverslagen zoals opgemaakt door de heer Ludo Cuyt, landmeter-expert 05/1123, wonende Haachtsestraatje 16 te 3150 Haacht, te aanvaarden.

 

art. 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

art. 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het publiek op de volgende manieren:

 publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen;

 aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het betrokken wegdeel;

 verzending van de bekendmaking ter kennisgeving met een beveiligde zending naar iedereen die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend;

 verzending van het besluit en de bijbehorende plannen electronisch aan de deputatie van de provincie en met een beveiligde zending naar het departement MOW.

 

art 7

De gemeente publiceert het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan van de gemeentewegen in het Belgisch Staatsblad en op de gemeentelijke website:

 hetzij na het verlopen van de beroepstermijn, zonder dat er een beroepsprocedure werd opgestart;

 hetzij na het verwerpen van het beroep door de Vlaamse Regering.

Het besluit heeft uitwerking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Reductie toegang domein Sport Vlaanderen Hofstade

 

Overwegende dat het domein van Sport Vlaanderen te Hofstade, grenzend aan de gemeente, een belangrijke plaats van ontspanning voor de inwoners van Boortmeerbeek is;

 

Overwegende dat het genoemde domein een regionaal druk bezochte plaats is met een zekere impact op de omgeving gelegen op het gemeentelijk grondgebied;

 

Overwegende dat de beheerder van het domein een toegangsprijs gesteld heeft op het gedeelte van de strand- en badzone;

 

Overwegende dat de omliggende gemeenten van de beheerder de kans krijgen via een derdebetalerssysteem een reductie voor inwoners toe te kennen aan hun inwoners op de toegangsprijs;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 met betrekking tot de goedkeuring van samenwerking met betrekking tot de reductie op de toegangsprijs van het domein Sport Vlaanderen voor de inwoners van Boortmeerbeek;

 

Overwegende dat deze overeenkomst betrekking had op de periode 1 juli - 15 september 2022;

 

Gelet op het voorstel van Sport Vlaanderen om deze overeenkomst ook voor de periode 1 juli - 15 september 2023 van toepassing te maken;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De overeenkomst betreffende een derdebetalersregeling voor de gemeente Boortmeerbeek met betrekking tot het toegangstarief van de strandzone van het domein Sport Vlaanderen Hofstade, afgesloten tussen de gemeente Boortmeerbeek en het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen, ook van toepassing te verklaren voor de periode 1 juli - 15 september 2023 met dien verstande dat artikel 4 van de overeenkomst moet worden gelezen als: 'Derdebetalersregeling Onder derdebetalersregeling wordt een financiële overeenkomst tussen de partijen begrepen waarbij de gemeente een aandeel van 2,50 EUR van het huidige toegangstarief betaalt aan Sport Vlaanderen Hofstade per bezoek door de inwoners van Boortmeerbeek tussen 1 juli 2023 en 15 september 2023. Hierdoor betalen de inwoners van Boortmeerbeek 2,50 EUR minder per aankoop van een ticket voor de toegang tot de strandzone van het domein Sport Vlaanderen Hofstade.

 

Volgende tarieven zijn bijgevolg van toepassing voor de inwoners van Boortmeerbeek:

Kinderen 0-2 jaar: gratis

Kinderen: 2,50 EUR

Volwassene: 2,50 EUR

De korting is enkel van toepassing op een ticket aangekocht via de webshop voor de strandzone en is niet geldig voor een combiticket met kabelski en/of aquapark. Kassa verkoop is niet mogelijk.'

 

art. 2

Sport Vlaanderen en de financieel directeur in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS5)

 

Herneming na goedkeuring notulen.

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022 betreffende de vaststelling van de bijzondere politieverordening GAS5;

 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29 quater;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119, 119bis en 135, §2;

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, tweede lid, 2° en artikel 288;

 

Gelet op het decreet van 23 maart 2023 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, artikel 2;

 

Overwegende:

Feiten en argumentatie

Op basis van artikel 29quater van de wet van 6 maart 1968 (hierna wegverkeerswet) kan een stad of gemeente overtredingen betreffende beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren met een gemeentelijke administratieve geldboete. Artikel 29quater van de wegverkeerswet bepaalt de voorwaarden, procedures en modaliteiten verbonden aan deze gemeentelijke administratieve geldboetes. De gemeenteraad heeft op 25 april 2022 de bijzondere politieverordening GAS 5 goedgekeurd. De inhoud van artikel 29quater van de wegverkeerwet werd integraal opgenomen in deze bijzondere politieverordening.

Op 21 april 2023 werd in het Belgisch Staatsblad het (herstel)decreet van 23 maart 2023 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid gepubliceerd.

Artikel 2 van dit decreet wijzigt de inhoud van artikel 29quater wegverkeerswet op 3 punten:

 

        1° in het eerste lid worden de woorden “Het proces-verbaal” vervangen door de woorden “Een afschrift van het proces-verbaal”;

 

        2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“Binnen veertien dagen na de dag waarop de sanctionerend ambtenaar het afschrift van het proces-verbaal heeft ontvangen conform het eerste lid, bezorgt hij een afschrift daarvan, samen met de vermelding van het bedrag van de administratieve geldboete, aan de overtreder. Als de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft, mag het afschrift van het proces-verbaal vervangen worden door de informatiebrief, vermeld in artikel 5 van richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.”;

 

        3° in het vierde en zesde lid worden de woorden “dertig dagen” vervangen door de woorden “negentig dagen”.

 

Deze wijzigingen treden in werking op 1 mei 2023.

 

Om de tekst van de bijzondere politieverordening GAS 5 in overeenstemming te brengen met artikel 29quater wegverkeerswet, moeten de aanpassingen opgenomen in het besluit in  de bijzondere politieverordening GAS 5 worden ingebracht;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

 

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Artikel 1. Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid op plaatsen gelegen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek wordt gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve gelboete indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

        de snelheidsovertreding wordt begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;

        het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur (na correctie met technische tolerantiemarge);

        de snelheidsovertreding wordt begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur; 

        de snelheidsovertreding wordt vastgesteld volgens de voorwaarden vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met uitzondering van het zesde en achtste lid;

        de snelheidsovertreding wordt vastgesteld met automatisch werkende toestellen zoals vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;

        er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

 

Hoofdstuk 2: De gemeentelijke administratieve geldboete

Artikel 2. De bedragen van de administratieve geldboetes voor de snelheidsovertredingen zoals omschreven in artikel 1 van deze bijzondere politieverordening, zijn gelijk aan de bedragen vastgelegd door de Vlaamse Regering in artikel 2, 2° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.

 

Hoofdstuk 3. De administratieve procedure

Afdeling 1: Vaststelling

Artikel 3. De vaststelling van de beperkte snelheidsovertredingen zoals omschreven in artikel 1 van deze verordening gebeurt door de bevoegde personen vermeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Artikel 4. Een afschrift van het proces-verbaal van de overtreding wordt binnen veertien dagen nadat de overtreding is vastgesteld bezorgd aan de sanctionerend ambtenaar, vermeld in artikel 6 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

[Gewijzigd gemeenteraadsbesluit 22-05-2023, inwerkingtreding 01-06-2023]

 

Afdeling 2: Procedure voor de sanctionerend ambtenaar

Artikel 5.  Binnen veertien dagen na de dag waarop de sanctionerend ambtenaar het afschrift van het proces-verbaal heeft ontvangen conform het eerste lid, bezorgt hij een afschrift daarvan, samen met de vermelding van het bedrag van de administratieve geldboete, aan de overtreder. Als de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft, mag het afschrift van het proces-verbaal vervangen worden door de informatiebrief, vermeld in artikel 5 van richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.

De overtreder betaalt de administratieve geldboete binnen dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij hij binnen diezelfde termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar. De betaling van de administratieve geldboete en het bezorgen van de schriftelijke verweermiddelen gebeuren overeenkomstig de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald.

[Gewijzigd gemeenteraadsbesluit 22-05-2023, inwerkingtreding 01-06-2023]

 

Artikel 6. Als de sanctionerend ambtenaar de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond verklaart, brengt hij de overtreder daarvan op de hoogte binnen negentig dagen na de dag waarop hij de verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, met de vermelding van de administratieve geldboete die moet worden betaald. In dat geval wordt de administratieve geldboete betaald binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar op de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald.

[Gewijzigd gemeenteraadsbesluit 22-05-2023, inwerkingtreding 01-06-2023]

 

Artikel 7. Als de sanctionerend ambtenaar binnen negentig dagen na de dag waarop hij de schriftelijke verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, de verweermiddelen van de overtreder niet onontvankelijk of ongegrond verklaart, worden die verweermiddelen geacht aanvaard te zijn. 

[Gewijzigd gemeenteraadsbesluit 22-05-2023, inwerkingtreding 01-06-2023]

 

Artikel 8. De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, heeft uitvoerbare kracht als ze definitief geworden is. De voormelde beslissing is definitief op een van de volgende tijdstippen:

        dertig dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 5 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de sanctionerend ambtenaar of beroep aantekent bij de politierechtbank

        dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar waarbij de schriftelijke verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond worden verklaard, zoals bepaald in artikel 6 van deze verordening, tenzij degene aan wie de boete is opgelegd binnen deze termijn beroep aantekent bij de politierechtbank

 

Artikel 9. Wanneer de sanctionerend ambtenaar tijdens de procedure vaststelt dat de voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen, zoals vermeld in artikel 1 van deze verordening, niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd.

 

Afdeling 3: Beroep bij de politierechtbank

Artikel 10. Tegen een beslissing waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd kan degene aan wie de boete is opgelegd binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank.

 

De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

RW Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - rekening en jaarverslag 2022

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 met betrekking tot de verlenging van de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant voor de schooljaren 2014 -2020;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van

de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant voor de schooljaren 2020 -2026;

 

Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 in de vergadering van het

Beheerscomité van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant van 21 april 2023;

 

Gelet op artikel 9 §3 van de statuten van de intergemeentelijke samenwerking dat stelt: “Het

beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter goedkeuring

voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden”;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant goed te keuren.

 

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan de DirCo.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

ERSV Vlaams-Brabant vzw - mandatering buitengewone algemene vergadering 30 mei 2023

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 27 april 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening op 30 mei 2023 in de Raadszaal van het provinciehuis te Leuven;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2023 waarin werd besloten geen vertegenwoordiger aan te duiden van de gemeente Boortmeerbeek op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw van 30 mei 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Niemand voor te dragen als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening voor de duur van de legislatuur.

 

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

ERSV Vlaams-Brabant vzw - aanduiden vertegenwoordiger

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 om een vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergaderingen voor de duurtijd van de hele bestuursperiode;

 

Gelet op de besluitvorming door de gemeenteraad van 11 oktober 2021 waarbij de bestuursorganen van de gemeente herschikt werden;

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering moet voordragen;

 

Overwegende dat het past een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden;

 

Overwegende dat niemand zich kandidaat heeft gesteld wegens de manifestatie 'huldiging sport- en cultuurlaureaten en verdienstelijke Boortmeerbekenaars';

 

Overwegende dat daardoor geen stemming over een afgevaardigde wordt gehouden;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Niemand voor te dragen als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening voor de duur van de legislatuur.

 

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

EthiasCo cvba - mandatering algemene vergadering 8 juni 2023

 

Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek vennoot is bij EthiasCo cvba;

 

Gelet op de brief van EthiasCo van 5 april 2023 met betrekking tot de uitnodiging voor een algemene vergadering gehouden via een digitaal platform en een stemming op afstand op 8 juni 2023;

 

Overwegende dat de raad het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op deze algemene vergadering moet vaststellen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Hans Crol, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek bij EthiasCo cvba tot het einde van de legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergadering gehouden via een digitaal platform en een stemming op afstand van EthiasCo cvba van 8 juni 2023 te bepalen als volgt:

 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022
 2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat
 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van hun mandaat
 4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
 5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur
 6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité
 7. Mandaat van commissaris

 

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan EthiasCo cvba en aan de vertegenwoordiger van het de gemeente.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking SWaL cvba - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 juni 2023

 

Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL) cvba;

 

Gelet op de aangetekende brief van SWaL cvba van 2 mei 2023 waarmee de gemeente wordt uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2023;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2021 waarin na geheime stemming is besloten burgemeester Karin Derua aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van SWaL cvba tot het einde van de legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in de buitengewone algemene vergadering van SWaL cvba van 20 juni 2023 vast te stellen als volgt:

Hoofdstuk I - Buitengewone algemene vergadering CNUZ

 1. Afschaffing soorten aandelen en kennisname verslag 5:102 WVV;
 2. Varia;
 3. Volmacht.

 

Hoofdstuk II - Buitengewone algemene vergaderingen CNUZ, SWAL en Dienst Uitbreiding

 1. Onderzoek van de documenten, verslagen, jaarrekeningen, cijfers, etc. die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig artikel 12:28 WVV;
 2. Kennisname van:

 a. Het fusievoorstel opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur ex artikel 12:24

 WVV;

 b. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur ex artikel 12:25 WVV;

 c. Het bijzonder verslag van de commissaris ex artikel 12:26 WVV;

 1. Kennisname van de cijfers overeenkomstig artikel 12:28 §2, WVV;
 2. Kennisname door de algemene vergadering van de belangrijkste wijzigingen die zich in het activa en het passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit, overeenkomstig artikel 12:27 WVV;
 3. Voorstel van fusie door overneming overeenkomstig voornoemd fusievoorstel, waarbij de vennootschap CNUZ het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de vennootschappen SWAL en DIENST UITBREIDING, zal overnemen;
 4. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen:

 a. Algemene beschrijving;

 b. Boekhoudkundige  toewijzing van de vermogensbestanddelen;

 c. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen;

 1. Lasten en voorwaarden van de overgangen;
 2. Andere beschikkingen - bijzondere voordelen bestuurders;
 3. De aanpassing van de statuten en de omvorming van de overnemende vennootschap naar een besloten vennootschap met aanneming van een nieuw voorwerp;
 4. Ontslagen en benoemingen van bestuurders en commissarissen;
 5. Bevoegdheden en volmachten te verlenen aan de directeurs voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda;
 6. Zetel van de vennootschap;
 7. Volmacht.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeente in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 6 juni 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 28 april 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB op 6 juni 2023 die plaats heeft in de bibliotheek van Boortmeerbeek, Blokstraat 2 te 3191 Schiplaken;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarmee de raadsleden Rodrigue

Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans en Willy Stroobants werden aangeduid als volmachtdragers van de gemeente Boortmeerbeek en het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarmee raadslid Iris Schoeters eveneens werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB voor de volledige legislatuur 2019-2024, waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn;

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende verenging HaBoBIB op 6 juni 2023:

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen

2. Goedkeuring verslag d.d. 6/12/2022

3. Goedkeuring jaarrekening 2022: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten)

4. Goedkeuring jaarrekening 2022: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten)

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor

6. Goedkeuring werkingsverslag 2022

7. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBIB, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 12 september 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 28 april 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB op 12 september 2023 die digitaal zal plaatsvinden;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarmee de raadsleden Rodrigue

Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans en Willy Stroobants werden aangeduid als volmachtdragers van de gemeente Boortmeerbeek en het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarmee raadslid Iris Schoeters eveneens werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB voor de volledige legislatuur 2019-2024, waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn;

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende verenging HaBoBIB op 12 september 2023:

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen

2. Goedkeuring verslag d.d. 6/6/2023

3. Statutenwijziging

4. Opdrachthoudende vereniging: verlenging opdracht en duurtijd

5. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3  

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBIB, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking Cipal dv - mandatering algemene vergadering 22 juni 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal dv;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 3 mei 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Cipal dv op 22 juni 2023;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op de statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit van 25 maart 2014 van de Vlaamse regering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is

besloten Hans De Locht, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de gemeente Boortmeerbeek en het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Rodrigue Bijlsma, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Cipal dv voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de statutenwijziging op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Cipal dv op 22 juni 2023:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

2. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de

commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022

4. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de

commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022

7. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering

8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking EcoWerf - mandatering algemene vergadering van 28 juni 2023

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;

 

Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021;

 

Gelet op de uitnodiging van 28 april 2023 voor de algemene vergadering van EcoWerf van 28 juni 2023 en met bijbehorende agenda en bijlagen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 waarin na geheime stemming is besloten Audrey Bogaerts, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige legislatuur;

 

Overwegende dat de agenda voor de algemene vergadering van 28 juni 2023 volgende punten bevat:

 1. Samenstelling van het bureau
 2. Goedkeuring verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14/12/2022
 3. Jaarverslag 2022:

3.a.   Verslag van de activiteiten

3.b.   Jaarrekening per 31/12/2022 (jaarrekening EcoWerf, geconsolideerde jaarrekening) – verslag van de commissaris-revisor

 1. Decharge bestuurders, decharge bedrijfsrevisor
 2. Diversen

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1  

De vertegenwoordiger van de gemeente, schepen Audrey Bogaerts en de plaatsvervangend vertegenwoordiger, raadslid Gert Verschueren worden gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant van 28 juni 2023 goed te keuren.

 

art. 2 

Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden naar:

        de gemeentelijke afgevaardigde

        EcoWerf, t.a.v. Ann Verloo, managementassistent.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 28 juni 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 27 april 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide op 28 juni 2023;

 

Gelet op de actuele statuten van de intergemeentelijke samenwerking Hofheide die bepalen dat deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering bij

gemeenteraadsbesluit moeten mandateren met de vaststelling van het mandaat van de

vertegenwoordiger voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is

besloten Iris Schoeters, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Ann Sleyp, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide op 28 juni 2023:

 1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022
 2. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2023
 3. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2022
 4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 5. Werking van het crematorium
 6. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking IGO div - mandatering algemene vergadering van 23 juni 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO div;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek op 8 mei 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div op 23 juni 2023 die plaats heeft op IGO div, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Ann Sleyp, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IGO div voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div op 23 juni 2023:

1.Goedkeuring verslagen AV 16-12-2022

2.Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2022 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor) (document 1)

3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2022 (document 2)

4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

○ Ann Spaepen vervangt Anne Van Goidsenhoven (OCMW Holsbeek)

                    Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur

○ Kristof Mollu vervangt Laure Schurmans (cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken)

  ○ Ludo Pluymers vervangt Kim Soetaers (cluster Linter/Zoutleeuw)

5. Varia

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 28 februari 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 28 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag seniorenraad 13 maart 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 13 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag sportraad 13 maart 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 13 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Raadsvoorzitter toch niet almachtig?

 

VRAAG: De gemeenteraad is bevoegd om in het huishoudelijk reglement bepalingen op te nemen over het ordentelijk verloop van de vergaderingen. Vlaams belang wil dat de raadsvoorzitter zijn verantwoordelijkheid neemt en elk raadslid gelijk behandeld.
Vlaams belang wil deze punten laten toevoegen aan het huishoudelijk reglement.
Vragen:

- Als een raadslid aan het woord is mag hij niet onderbroken door een ander raadslid .
- Als een raadslid zijn vraag gesteld heeft mag er niet geweigerd worden door de bevoegde schepen om te antwoorden.
Graag een stemming hierover.

 

ANTWOORD: De gemeenteraad besluit unaniem de voorzitter te volgen dewelke toelicht dat enerzijds de inhoud van het gevraagde al opgenomen is in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en dat, anderzijds, het spreken en zwijgen vrij is waarbij er normaliter altijd geantwoord wordt. de gemeenteraad sluit zich ook unaniem aan bij de oproep van de voorzitter om hiermee zorgzaam om te gaan.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken sporthal

 

De vorige legislatuur was de bedoeling dat de sporthal en de sportomgeving serieus ging vernieuwd worden wat niet gelukt is. In de sporthal is alleen het sanitair boven en beneden vernieuwd, buiten een multifunctioneel sportterrein 3 nieuwe petanquebanen waarvan 2 met overkapping en een skateparcour verwezenlijkt.
Deze legislatuur weer goede bedoelingen met de sporthal maar tot nu toe nog altijd geen resultaat. Het dak ging vernieuwd worden, de Finse ging eindelijk verlicht worden en de sportvloer in de grote zaal zou vernieuwd worden en verdeeld in 3 gelijke delen.
 

VRAAG:

Wanneer wordt dit uitgevoerd, het dak, de verlichting Finse piste en de sportvloer.
Graag een kort antwoord en schriftelijke bevestiging.

 

ANTWOORD: Gelet op de afwezigheid van de voorzitter van het AGB, tevens schepen van sport, zal de vraag schriftelijk moeten beantwoord worden.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Registratie van jongeren voor Europese verkiezingen

 

Aanleiding en context

Een belangrijke verwezenlijking van de federale regering is de uitbreiding van het stemrecht voor de Europese verkiezingen naar zestien- en zeventienjarigen.  Meer concreet werd door de wet van 1 juni 2022 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, teneinde de burgers vanaf de leeftijd van 16 jaar de mogelijkheid te geven om te stemmen de mogelijkheid voorzien om te stemmen voor vier nieuwe categorieën van kiezers:

        De minderjarige Belgen van minstens 16 jaar die op het ogenblik van de verkiezing die in België wonen;

        De onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie die minstens 16 jaar zijn op het ogenblik van de verkiezing en die in België verblijven.;

        De Belgen van minstens 16 jaar op het ogenblik van de verkiezing die in een lidstaat van de Europese Unie wonen en in een consulaire beroepspost ingeschreven zijn;

        De minderjarige Belgen van minstens 16 jaar op het ogenblik van de verkiezing die in een niet-lidstaat van de Europese Unie wonen en in een consulaire beroepspost
ingeschreven zijn.

 

Jongeren die in België willen stemmen voor het Europees parlement moeten zich in het kiesregister van hun gemeente of in een consulaire post inschrijven. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze onderworpen aan de verplichting om te stemmen.

Dit is een ronduit positieve evolutie : voor meer democratie, voor meer Europa en voor de jonge generaties.  Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee. We  willen immers zoveel mogelijk jongeren ook effectief laten gaan stemmen. Hiervoor is het essentieel werk te maken van bewustmaking, een laagdrempelige registratieprocedure, en samenwerking tussen besturen en middenveld.

De applicatie voor de online registratie zal vanaf 1 mei van dit jaar operationeel zijn, waardoor deze  toepassing door Belgische jongeren vanaf 14 jaar en door Europese burgers kan worden gebruikt voor hun inschrijving voor de verkiezing van het  Europees Parlement. Dezelfde applicatie zal ook worden gebruikt voor (meerderjarige) Europese en niet-Europese burgers voor de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar op 13 oktober zullen plaatsvinden. Gedurende de maand maart organiseerde de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken in alle Belgische provincies infosessies  rond de verkiezingen van 2024. Het doel was onder meer om een overzicht te geven van de nieuwigheden zoals het uitgebreide stemrecht voor de Europese verkiezingen.  Het doelpubliek waren in de eerste plaats de gemeenten.

Alle Belgische gemeenten ontvingen volgens de informatie verstrekt door de federale minister van Binnenlandse Zaken,  in april 2023  eveneens een nota met meer uitleg over de administratieve en technische aspecten van de registratieprocedure. In deze nota worden ook de nieuwe inschrijvingsformulieren voorgesteld die op 12 april, bij besluit in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt  - meer bepaald door het  Ministerieel besluit van 24 maart 2023 tot vastlegging van de modellen van de aanvraag die de Belgische minderjarigen en de niet-Belgische meerderjarigen en minderjarigen van de Europese  Unie die in België verblijven, bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats moeten indienen als zij ingeschreven willen worden op de kiezerslijst die voor de Europese verkiezingen opgesteld wordt, alsook van de modellen van de beslissing waarbij het College van burgemeester en schepenen deze aanvraag goedkeurt of verwerpt 

Vanaf mei 2023  kunnen jongeren vanaf 14 jaar zich dus registreren voor de Europese verkiezingen in juni 2024.   De betrokken jongeren zullen in het najaar van 2023 ook rechtstreeks door de federale overheid worden gecontacteerd via een brief waarin wordt uitgelegd hoe zij zich kunnen registreren voor de verkiezingen.  

Er is hierbij echter ook een zeer grote rol weggelegd voor de lokale besturen: het zijn immers de steden en gemeenten die de praktische registratie van de jongere kiezers zullen opvolgen en die een grote rol kunnen spelen bij het motiveren van zoveel mogelijk jongeren om zich ook werkelijk te registreren.

Al deze voorbereidingen hebben immers pas zin wanneer alle jongeren voldoende geïnformeerd zijn over de mogelijkheid tot registratie en wanneer er zoveel mogelijk van hen ook werkelijk de keuze hebben gemaakt om zich te registeren. Hier ligt er een grote kans voor onze gemeente om de stem van onze jongeren maximaal te laten horen bij de volgende Europese verkiezingen

 

Voorstel van besluit

 1. De gemeenteraad vraagt het college zoveel mogelijk initiatieven te nemen om de registratiegraad van jongeren op te krikken;
 2. De gemeenteraad vraagt het college om in te zetten op samenwerking met de jeugdraad en jeugdverenigingen  om dit te bereiken;
 3. De gemeenteraad vraagt het college om de registratie te promoten door ze in jeugdverenigingen zelf te organiseren of op een andere laagdrempelige manier (bv. in samenwerking met de bibliotheek, of middelbare scholen in b);
 4. De gemeenteraad vraagt het college om indien nodig na de federale brief nog een extra brief te sturen naar de doelgroep, dichterbij de registratiedeadline


ANTWOORD:

Aangezien de diensten die instaan voor de organisatie van de verkiezingen deze nieuwe evolutie op de voet volgen en voorbereiden in de zin zoals door de GROEN-fractie voorgesteld en uiteengezet, besluit de gemeenteraad geen opmerkingen te formuleren en de werkzaamheden verder op te volgen.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Trajectcontrole

 

VRAAG: Naar aanleiding van de eerdere discussies over de trajectcontrole op de Bieststraat vragen we een geactualiseerd overzicht van het aantal vastgestelde overtredingen  voor de voorbije 3 maanden. Daarnaast vragen we wanneer er van start wordt gegaan met het tellen van voertuigen. Naast het  handhaven van snelheid, was ook het verminderen van het aantal auto’s een doelstelling van de trajectcontrole. Het is voor ons belangrijk dat ook dit aspect degelijk en tijdig geëvalueerd wordt en indien het gewenste resultaat uitblijft er aanvullende maatregelen genomen worden. We dringen ook aan op het handhaven van de snelheid in de omliggende straten die door een aantal bestuurders gebruikt worden om de trajectcontrole te vermijden.

 

ANTWOORD: Op de vraag van de GROEN-fractie wordt geantwoord dat de actuele informatie over telgegevens enkele trends laten zien. Zo is er tussen januari en maart 2023 voor Schiplaken een daling met ongeveer 60% van het aantal GAS5 (van 6.890 naar 2.751). Voor Hever is de situatie relatief hetzelfde (in absolute cijfers van 458 naar 178), maar is er minder verkeer. Daarnaast is er de vaststelling dat op een totaal aantal GAS5 van 13.765 over de drie maanden, het aandeel van eigen inwoners tussen januari en maart daalt van 23% naar 7%. Dit geeft aan dat er bij de eigen bevolking een bewustwording en gedragsverandering is, alhoewel het aandeel van 7% best nog mag dalen. Sensibiliseren van het doorgaand verkeer zal moeten worden verhoogd. Vanaf 30 mei 2023 zullen er gedurende 2 weken op 17 locaties en 4 kruispunttellingen gebeuren die nadere inzichten over de effecten van de uitrol van het verkeersleefbaarheidsplan moeten geven. Dezelfde plaatsen als bij de opmaak van het verkeersleefbaarheidsplan samen met enkele andere werden opgegeven aan de telinstantie. Bovendien is er een warme oproep om deel te nemen aan Straatvinken zodat we de beschikking kunnen krijgen over bijkomende gedetailleerde cijfers. 

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Opvolging gemeenteraad 24 april 2023

 

VRAAG: Hoe is de stand van de beloofde punten op de gemeenteraad dd. 24/04/2023 en dit aangaande:

1. De informatie van de GECORO zoals aantal vergaderingen en welke zaken er behandeld zijn.

2. Het aanbrengen van bijkomende verkeersteken Sint-Andreaskruis op de grond kruispunt Aststraat – Brouwersstraat.

 

ANTWOORD: De verslagen van de GECORO werden heden bezorgd aan raadlid Willy Stroobants. Het aanbrengen van het Sint-Andreaskruis is voorzien bij de eerstvolgende beurt aanbrengen van wegmarkeringen door de eigen diensten.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Kruispunt Rijmenamsebaan/Meerbemdweg/Molenbeekstraat

 

VRAAG: De verkeerstoestand op het kruispunt Rijmenamsebaan/Meerbemdweg/Molenbeekstraat is niet duidelijk en geeft een gevaarlijke en onduidelijke situatie  en vooral in het gedeelte van enkel richting Rijmenamsebaan (slechts 3,4 m breed).

 1. Het verkeersbord fietspad G11 staat foutief.
 2. Waar dienen grote begeleidende groepen (15 en meer) van fietsers te rijden op dit smalle gedeelte en wat dienen de verplichte begeleidende auto’s van deze groepen te doen.
 3. Langs welke zijde dienen de fietsgroepen te rijden op de Rijmenamsebaan en hoe kunnen ze veilig de voertuigen passeren.
 4. Dient men niet best een andere oplossing te zoeken die meer veiligheid bied aan de weggebruikers.

 

ANTWOORD: De vraag wordt voorgelegd aan de verkeersdeskundigen en de politie aangezien er geen ondubbelzinnig antwoord met zekerheid kan worden verstrekt. Het bord D9b zal worden gedraaid zodat duidelijk is wat wordt bedoeld.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Heraanleg kruispunt Tip

 

VRAAG: Hoe ver staat het met de heraanleg van het kruispunt Den Tip, Hever. Wat is er o.a. gepland voor de omleidingen in de buurt?

 

ANTWOORD: Volgens de informatie van AWV is de planning voorzien voor voorjaar 2024. Uit het door het college van burgemeester en schepenen gestarte regelmatige overleg op het gemeentehuis met de vertegenwoordigers van AWV en het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister bleek dat het project steeds groter en complexer werd waardoor de kostprijs verhoogde, de budgetten moesten worden aangepast en de plannen steeds wijzigden. Dat verklaart het vastgestelde uitstel.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Zwembad Hofstade

 

VRAAG: Kan de haalbaarheidsstudie van het zwembad te Zemst openbaar gemaakt worden. Deze is op 06/10/2022 toegelicht door Sport Vlaanderen aan de gemeenteraadsleden van Boortmeerbeek en Zemst. Verschillende bewoners vragen naar de stand van zaken. Wat is de huidige stand van de onderhandelingen tussen Boortmeerbeek en de 2 andere partijen? Graag een duidelijk antwoord.

 

ANTWOORD: De raadsleden hebben een speciale toelichting gekregen zoals aangehaald door het raadslid. Daar is de afspraak dat via hun gemeente zij over het dossier kunnen beschikken. Aan Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst zal gevraagd orden of de documenten van de haalbaarheidsstudie publiek mogen gemaakt worden via de website of dat ze allen via openbaarheid van bestuuraanvragen kunnen worden bekomen. Op 18 mei 2023 werd de gemeente uitgenodigd voor een nieuw navolgend overleg op 13 juni 2023.  Momenteel worden de voorziene fases in de ontwikkeling en besluitvorming gevolgd.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Energievriendelijke gemeentelijke gebouwen

 

VRAAG: Welke stappen zijn er al genomen om de gebouwen welke in eigendom zijn van de gemeente energievriendelijker te maken?

 

ANTWOORD:

Het college van burgemeester en schepenen is samen met de hulp van de energiecoördinator hier volop mee bezig. De energie coördinator heeft al de gebouwen bekeken en het verbruik van elektriciteit en gas bestudeerd alsook de installaties bekeken.

De vijf grote verbruikers zijn:

Sporthal – Gemeentehuis- kleuterschool – lagere school – Loods

Wat de school betreft, worden dat binnenkort nieuwe en energiezuinige gebouwen.

Gezien zij bij de groot verbruikers zijn, zou dit al een merkelijke verbetering moeten bieden.

Momenteel lopen er 4 projecten om de gebouwen energievriendelijker te maken:

 1. Haalbaarheidsstudie zonnepanelen
 2. Verledding
 3. Rollend capaciteitsfonds of onze quick wins
 4. Inventarisatie energieboekhouding

In elk van deze domeinen werden er reeds acties genomen zodoende deze verder kunnen uitgewerkt worden.

Wat betreft de zonnepanelen is er momenteel een voorstudie voor zonnepanelen lopende voor de 2 grootverbruikers qua elektriciteit via KLimaan. Deze haalbaarheidsstudie is bijna op zijn einde en, indien we akkoord zijn, kunnen de volgende stappen worden gezet.
Het is logisch dat er op de nieuwe schoolgebouwen ook zonnepanelen komen.

Voor de verledding is hier en daar reeds ledverlichting geplaatst. Het uitgangspunt is eigenlijk dat de gebouwen waar de lichten lange tijd branden prioriteit moeten krijgen. De technische dienst vervangt de defecte lampen altijd door een ledvariant indien technisch mogelijk. Voor de sporthal is de aanvraag ingediend bij het VEB voor de relighting  en is het dossier lopende. Die verledding hier is echt wel een grote energiebesparing want de lichten in de sportzaal branden bijna 7 op 7 dagen van 's ochtends tot 's avonds. Ten opzichte van recente TL-verlichting bespaar je zo’n 50% energie met LED. Wanneer dit TL-verlichting van een vorige generatie is, is dit zelfs meer.

In de scholen is het logisch dat er niet meer wordt geïnvesteerd in nieuwe verlichting aangezien er nieuwe gebouwen komen.

Voor de quick wins heeft de energiecoördinator maatregelen voorgesteld die zullen worden uitgevoerd. Ook werd ingetekend op het project rollend capaciteitsfonds. Dit is een project in samenwerking met de VVSG. Met de coördinerende steun van de VVSG betrekken we de expertise van studiebureau Factor4 om Quik-Wins wat betreft energie te plukken en te monitoren.

 

Tot slot werkt de energiecoördinator aan een inventaris van alle gebouwen en energetische toestand en een energieboekhouding die up-to-date is. Dit zal een goede basis vormen om de verdere verduurzaming van de gebouwen slim aan te pakken richting doelstellingen 2030 en 2050 en ze bieden een goede houvast om de nodige budgetten in te schrijven in de meerjarenplannen van komende legislaturen.

 

Publicatiedatum: 27/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 05 2023

 

 

Openbare zitting

 

Incidenten airbnb Leuvensesteenweg

 

VRAAG: Stand van zaken na incidenten en vechtpartijen op de airbnb Leuvensesteenweg 34  Hever van enkele weken geleden (Bestemming, vergunning en eventuele toelatingen).

 

ANTWOORD: De burgemeester licht toe dat het onderzoek over de genoemde feiten in handen is van de politie en wel degelijk gevoerd wordt. Daarover kan in het belang van het onderzoek niets worden medegedeeld. Ook werd de gemeente ingelicht dat zij op dit ogenblik geen andere acties mag ondernemen, alhoewel de handhavingsdienst en de omgevingsambtenaar de situatie op vlak van ruimtelijke ordening al bekeken hebben en de eigenaar gewezen hebben op zijn verplichtingen; zonder reactie tot nog toe evenwel. Over de vrees voor nieuwe incidenten is de politie op de hoogte. Zij houdt actief een oogje in het zeil en reageert snel en adequaat met steun uit de buurzones zoals uit de interventies gebleken is

 

Publicatiedatum: 27/06/2023