NOTULEN - GR

Zitting van maandag 23 oktober 2023

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crolschepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Firmin Vacaet              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Steven Van Loock, Ann Morissens, Emile De Vleeschouwer raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 25 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid

 

Gelet op het ontslag van gemeenteraadslid Denis Bosny op 25 september 2023;

 

Gelet op artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

 

Gelet op de artikelen 6, 10 en 14 van het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het lokaal bestuur;

 

Overwegende dat de heer Firmin Vacaet als zevende opvolger op de Open VLD-lijst werd opgeroepen de eed af te leggen;

 

Overwegende dat de geloofsbrieven van de verkozene die opgeroepen is om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake;

 

Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat de verkozene die uitgenodigd wordt heden de eed af te leggen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozene zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt;

 

Overwegende dat de verkozene die opgeroepen werd om de eed af te leggen, de volgende eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen";

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De geloofsbrieven van Firmin Vacaet als zevende opvolger op de Open VLD-lijst goed te keuren.

 

art. 2

Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van Firmin Vacaet als gemeenteraadslid.

 

art. 3

De rangorde van de raadsleden als volgt vast te stellen:

 

Nr.

Naam

Hoedanigheid

1

Michel Baert

raadslid

2

Bert Meulemans

raadslid

3

Remi Serranne

raadslid

4

Karin Derua

burgemeester

5

Hans De Locht

1e schepen

6

Annick DeKeyser

2e schepen

7

Steven Van Loock

raadslid

8

Eddy Mortier

raadslid

9

Ann Sleyp

raadslid

10

Audrey Bogaerts

3e schepen

11

Ann Morissens

raadslid

12

Hans Crol

5e schepen

13

Wouter Decat

raadslid

14

Rodrigue Bijlsma

voorzitter

15

Sigrid Van Obbergen

raadslid

16

Marie-Luise Altmutter

raadslid

17

Willy Stroobants

raadslid

18

Gert Verschueren

raadslid

19

Vincent Geerts

raadslid

20

Lies Asselman

raadslid

21

Iris Schoeters

raadslid

22

Emile De Vleeschouwer

raadslid

23

Firmin Vacaet

raadslid

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Verkiezing van een schepen en eedaflegging

 

Overwegende het voorstel ingediend onder punt 21 door de Vlaams Belangfractie om geen bijkomende schepen te voorzien en aldus de samenstelling vast te stellen op 1 burgemeester en 4 schepenen;

 

Overwegende dat dit voorstel wordt verworpen met 12 neen, 1 ja en 7 onthoudingen, zijnde

ja: Eddy Mortier

neen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Hans Crol, Vincent Geerts, Rodrigue Bijlsma, Firmin Vacaet, Iris Schoeters, Gert Verschueren, Wouter Decat en Marie-Louise Altmutter

onthouding: Lies Asselman, Bert Meulemans, Sigrid Van Obbergen, Remi Serranne, Michel Baert, Willy Stroobants en Annick DeKeyser;

 

Overwegende dat Denis Bosny de eed als schepen aflegde in de eerste zitting van de gemeenteraad op 7 januari 2019;

 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad per mail van 25 september op de hoogte gebracht werd van het ontslag van Denis Bosny als gemeenteraadslid en als schepen;

 

Overwegende dat Ann Sleyp de eed als gemeenteraadslid aflegde in de eerste zitting van de gemeenteraad op 7 januari 2019;

 

Overwegende dat op 12 oktober 2023 een voordrachtakte werd overhandigd voor de aanduiding van een kandidaat-schepen, zijnde gemeenteraadslid Ann Sleyp;

 

Overwegende de ingediende geloofsbrieven als schepen;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, de artikelen 48 en 49 in het bijzonder;

 

Overwegende dat door de indiening van een geldige voordrachtakte voor een vervangend schepen de gemeenteraad besluit tot de invulling van het opengevallen schepenmandaat;

 

Overwegende dat de schepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen raadsleden. Om ontvankelijk te zijn moet die akte van voordracht voor de kandidaat-schepen ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen. … Met behoud van de toepassing van artikel 43 kan elk raadslid maar één akte van voordracht ondertekenen per schepenmandaat. Overtreding van dat verbod wordt bestraft overeenkomstig artikel 7, § 2;

 

Overwegende dat artikel 44 decreet lokaal bestuur bepaalt dat de schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed afleggen in handen van de burgemeester: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

 

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad ter zitting nagaat of de voordrachtakte voor de kandidaat-schepen ontvankelijk is, (wat in deze het geval is);

 

Overwegende dat door de verkiezing van een nieuwe schepen de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen wijzigt;

 

De nieuw verkozen schepen zal, conform de voordrachtakte, de rang innemen van degene die hij vervangt;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Kennis te nemen van het ontslag van Denis Bosny als schepen.

 

art. 2

Het opengevallen schepenmandaat in te vullen.

 

art. 3

Kennis te nemen van de mededeling door de voorzitter van de gemeenteraad dat de voordrachtakte voor kandidaat-schepen Ann Sleyp ontvankelijk is en van de ingediende geloofsbrieven en verklaart aldus Ann Sleyp verkozen als schepen.

 

art. 4

Ervan kennis te nemen dat schepen Ann Sleyp tijdens de openbare zitting in handen van de burgemeester de volgende eed aflegt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

 

art. 5

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende rang van de schepenen:

       eerste schepen: Hans De Locht;

       tweede schepen: Annick DeKeyser;

       derde schepen: Ann Sleyp;

       vierde schepen: Audrey Bogaerts;

       toegevoegd schepen: Hans Crol;

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Raamcontract Provincie Vlaams-Brabant IT toetreding

 

Gelet op het besluit van de Provincieraad van provincie Vlaams-Brabant van 19 augustus 2021 waarbij goedkeuring wordt verleend aan de gunningsprocedure volgens bestek “Raamovereenkomst i.v.m. levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server- en storage infrastructuur voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant” volgens een mededingingsprocedure met onderhandeling op Europees niveau;

 

Gelet op het voornoemde goedgekeurde bestek betreft een raamcontract waarin volgende bepaling werd opgenomen: 'Andere overheden kunnen eveneens gebruik maken van het raamcontract, nl.:

 de provinciebesturen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg

 lokale overheden (gemeentebesturen, OCMW’s, gemeentescholen, brandweerdiensten(hulpverleningszones), politiezones, culturele centra, gemeenschapscentra, bibliotheken, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, interlokale verenigingen, … binnen het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant';

 

Gelet op het besluit van de deputatie Vlaams-Brabant van 19 mei 2022 waarbij het raamcontract wordt gegund aan de firma Simac. Dit raamcontract heeft een looptijd van 4 jaar en is door het provinciebestuur verlengbaar met 2 x 1 jaar;

 

Overwegende dat het bestuur gebruik kan maken van dit raamcontract waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren;

 

Overwegende dat zelf geen gunningprocedure te moeten voeren een besparing aan tijd en geld betekent;

 

Overwegende dat het provinciebestuur over een grotere technische expertise beschikt voor het voeren van dergelijke gunningprocedure;

 

Overwegende dat de schaalgrootte van het provinciebestuur toelaat om gunstiger voorwaarden te bekomen dan mogelijk is op het niveau van het bestuur;

 

Overwegende dat de behoeftes van het bestuur voldoende overeen stemmen met de bepalingen in het bestek;

 

Overwegende dat het gebruik van het raamcontract geen exclusiviteit inhoudt;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De deelname aan het  “Raamovereenkomst i.v.m. levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server- en storage infrastructuur voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant” waarbij de Provincie Vlaams-Brabant optreedt als aankoopcentrale, goed te keuren.

 

art. 2

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit.

 

De zitting wordt 10 minuten geschorst voor het opmaken van tweede stembrief.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Woontrots: toewijzingsraad

 

Gelet op de voorstelling van het toewijzingsbeleid van Woontrots en de organisatie van een toewijzingsraad;

 

Gelet op de vraag van de woonmaatschappij Woontrots om een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om deel uit te maken van de toewijzingsraad die de woonmaatschappij zal oprichten binnen het (deel)werkingsgebied Dijleland (Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Keerbergen);

 

Overwegende dat alle gemeenten in het (deel)werkingsgebied zijn vertegenwoordigd in de toewijzingsraad; dat de toewijzingsraad naast de lokale besturen is samengesteld uit de woonmaatschappij (voorzitter) en relevante welzijns- en huisvestingsactoren;

 

Om een aanpak op maat te realiseren bij de toewijzing van sociale huurwoningen nemen de woonmaatschappijen het initiatief om een toewijzingsraad op te richten. De sociale verhuurders, lokale besturen en relevante welzijnsactoren kunnen op die manier in dialoog gaan met elkaar en afspraken maken, om een geïntegreerd en gedragen toewijzingsbeleid te realiseren.

In het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) wordt ruimte gelaten om bij het vastleggen van de toewijzingsregels sociale huur regionale en lokale accenten te leggen. Deze bepalingen worden opgenomen in een toewijzingsreglement. Hierbij wordt een grote rol toebedeeld aan de toewijzingsraad. De toewijzingsraad kan onder bepaalde voorwaarden passende maatregelen uitwerken in een toewijzingsreglement voor het (deel)werkingsgebied van de woonmaatschappij, waarbij wordt afgeweken van de standaardtoewijzingsregels, als de regionale of lokale situatie hierom vraagt. Hierdoor kan maximaal rekening worden gehouden met de specifieke noden.

Het BVCW bepaalt dat het in twee gevallen verantwoord is passende maatregelen uit te werken in een toewijzingsreglement, waar men kan afwijken van de standaardtoewijzingsregels. Een eigen toewijzingsbeleid kan worden ontwikkeld als men rekening wil houden met de langdurige woonbinding van de kandidaat-huurders of met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen. De opmaak van een toewijzingsreglement dient tot stand te komen in nauw overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De toewijzingsraad van het (deel)werkingsgebied van de woonmaatschappij speelt hierin de trekkersrol en is verantwoordelijk voor de opmaak van een ontwerp van het toewijzingsreglement. Het BVCW biedt op die manier de kans om een dynamiek te scheppen waarin kan worden gestreefd naar een regionaal gedragen en geïntegreerd toewijzingsbeleid;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen Boek VI;

 

Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek VI;

 

Overwegende dat zowel vanuit het beleid als vanuit de administratie een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger moet worden aangeduid;

 

Overwegende dat de schepen van welzijn en de burgemeester/voorzitter van het OCMW voor de beleidsverantwoordelijken en het hoofd van de sociale dienst en de functiehouder wonen bij de sociale dienst worden voorgedragen;

 

Overwegende dat voor de behandeling van het punt de raadsleden Remi Serranne (effectief) en Sigrid Van Obbergen (plaatsvervangend) zich voor de geleding beleid kandidaat stellen;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

administratie effectief vertegenwoordiger    

        Katrien Willekens   17 JA - 2 NEEN - 1 ONTHOUDING

 

administratie plaatsvervangend vertegenwoordiger

        Chantal Hermans   19 JA - 0 NEEN - 1 ONTHOUDING

 

beleid effectief vertegenwoordiger

        Hans Crol    10 JA - 8 NEEN - 2 ONTHOUDING

        Remi Serranne    10 JA - 6 NEEN - 4 ONTHOUDING
 

Na herstemming voor beiden opnieuw 10 JA, waardoor de jongste in jaren als verkozen verklaard moet worden;

 

beleid plaatsvervangend vertegenwoordiger  

        Karin Derua    12 JA - 6 NEEN - 2 ONTHOUDING

        Sigrid Van Obbergen   8 JA - 8 NEEN - 4 ONTHOUDING

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: Aanduiden voor de administratie diensthoofd sociale zaken Katrien Willekens als effectief vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 17 stemmen voor; 2 stemmen tegen; 1 onthouding;
Aanduiden voor de administratie taakaccenthouder maatschappelijk werker Chantal Hermans als plaatsvervangend vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 19 stemmen voor; 1 onthouding;
Aanduiden voor het beleid schepen van welzijn Hans Crol als effectief vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 10 stemmen voor; 8 stemmen tegen; 2 onthoudingen;
Aanduiden voor het beleid burgemeester/voorzitter OCMW Karin Derua als plaatsvervangend vertegenwoordiger
aangenomen na geheime stemming: 12 stemmen voor; 6 stemmen tegen; 2 onthoudingen;
 

art. 1

Voor de administratie diensthoofd sociale zaken Katrien Willekens als effectief vertegenwoordiger en taakaccenthouder maatschappelijk werker Chantel Hermans als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden om de gemeente Boortmeerbeek te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij binnen het (deel)werkingsgebied Dijleland.

 

art. 2

Voor het beleid schepen van welzijn Hans Crol als effectief vertegenwoordiger en burgemeester/voorzitter van het OCMW Karin Derua als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden om de gemeente Boortmeerbeek te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij binnen het (deel)werkingsgebied Dijleland.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

OMV2023/00050VK Toepassing gemeentewegendecreet

 

Wegtracé

Artikel 31 uit het Decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014, stelt dat de gemeenteraad eerst een besluit moet nemen over de gratis grondafstand alvorens het college van burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag beslist.

 

Bezwaarschriften

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 18/05/2023 tem 16/06/2023. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

 

Adviezen

Er werd advies gevraagd aan FLuvius, Proximus, Telenet en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De adviezen luiden voorwaardelijk gunstig. De voorwaarden hebben geen betrekking op de rooilijn of grondafstand.

 

Juridische grond

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

        Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (BS 12 augustus 2019)

        Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

        Vlaamse codex ruimtelijke ordening

        Omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

 “§ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

§ 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

          Omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

          Toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

 “Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

 beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

art. 1

De gemeenteraad keurt voorliggende beslissing over de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2023/00050VKvoor het verkavelen van een perceel gelegen in de Guido Gezellestraat 11, sectie A nrs. 427R en 427P,  in 3 loten voor open bebouwing, goed.

De voorwaarden en lasten luiden als volgt:

De verkavelaar dient lot 4 met een oppervlakte van 5a 42ca gratis en voor openbaar nut aan de

gemeente af te staan volgens de belofte tot gratis grondafstand, na het afleveren van een

gunstige omgevingsvergunning en dit vóór de verkoop van eender welk lot uit de verkaveling.

 

art. 2

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan binnen de 30 dagen in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De procedure van dit beroep verloopt volgens art. 31/1 van het Omgevingsdecreet.

 

art. 3

Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

     wanneer de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2023/00050VKvoor het verkavelen van een perceel gelegen in de Guido Gezellestraat 11, sectie A nrs. 427R en 427P,  in 3 loten voor open bebouwing, niet wordt verleend, of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

     wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Samenwerkingsovereenkomst ORIOM 3.0

 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting.

Reden: nog bijkomende toelichting nodig

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023

 

Gelet op de deelname van de gemeente Boortmeerbeek in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, intergemeentelijke milieubedrijf Oost-Brabant;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekende brief met bijhorende agenda van 18 september 2023 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf die op 20 december 2023 plaats heeft in de kantoren van Ecowerf (vergaderzaal De Vunt), Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun

vertegenwoordigers op een buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 mei 2022 waarin na geheime stemming is besloten Audrey Bogaerts, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige legislatuur;

 

Juridische gronden

        Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur

 De aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke

 samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen

 worden toevertrouwd.

        Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, moet een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers worden voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en zij worden bij het verslag gevoegd.

        Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

        Statuten van EcoWerf, laatste wijziging op 15 december 2021, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2021.

 

Argumentatie

        EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        De lijst met de nieuwe aandelenverhouding is als bijlage toegevoegd en is gebaseerd op het voorstel van de raad van bestuur van 30 augustus 2023.

        De statutenwijziging is als bijlage toegevoegd.

        Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (hierna WVV).

Artikel 397, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt: “Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze titel zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap.”

Daardoor zijn de bepalingen van het WVV als aanvullend recht van toepassing op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 398§2 van het decreet over het lokaal bestuur.

        Het decreet van 3 februari 2023  over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (Regiodecreet). De van toepassing zijnde artikelen 415, 418, 427, 429, 430 en 471 treden in werking op 1 januari 2024.

        Het decreet van 17 februari 2023 tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur meer bepaald met betrekking tot de artikelen 420, 422, 423, 424/1, 426, 448 en 458 welke in werking zijn getreden op 8 april 2023.

        De beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 30 augustus 2023 tot de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van woensdag 20 december 2023 met volgendeagendapunten:

 1. Samenstelling van het bureau;
 2. Goedkeuring voorstel statutenwijziging;
 3. Diversen

 

Omtrent agendapunt 2 dient een inhoudelijke beslissing genomen te worden;

 

Agendapunt 2: goedkeuring voorstel statutenwijziging

 

 1. Ontwerpbesluit 1: aanpassing van de statuten ingevolge Decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur van 3 februari 2023; meer bepaald de artikelen 41.1 en 41.2 van de statuten en dit met ingang van 1 januari 2024

Het decreet maakt de regiovorming van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid in de zin van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zo ook op opdrachthoudende vereniging EcoWerf.

        Het goedkeuringstoezicht wordt verder afgeschaft en gaat gepaard met de invoering van een voorafgaand niet-bindend advies van de Vlaamse Regering voor de oprichtingen en statuten(wijzigingen). Deze adviesverplichting betreft een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarde. De Vlaamse Regering onderzoekt de overeenstemming met de principes van de regiovorming en doet een wettigheidscontrole. Niet-naleving van deze adviesverplichting kan aanleiding geven tot de nietigverklaring door de toezichthoudende overheid in het kader van het gewoon algemeen bestuurlijk toezicht, ambtshalve of na een klacht, of rechtstreeks door de Raad van State.

        Wijziging artikelen 41.1 en 41.2 van de statuten

        Ook met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de statutenwijzigingen werd een wijziging doorgevoerd: dit is pas mogelijk op de datum van de ondertekening door de vertegenwoordigers van alle gemeenten en andere rechtspersonen die aan de vereniging deelnemen.

        Wijziging artikel 41.2 van de statuten

 1. Ontwerpbesluit 2: aanpassing van de statuten ingevolge Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur van 15 februari 2023; meer bepaald de artikelen 3, 5, 18.1, 18.2, en 45 van de statuten

        Het decreet voorziet de mogelijkheid voor het lokaal bestuur om ‘selectief’ toe/uit te treden tot een opdrachthoudende vereniging.

        Wijziging artikel 3 (activiteiten en opdrachten als bijlage toevoegen),

        Wat betreft de wijzigingen inzake uittredingen, in kader van regiovorming en fusie, werd het DLB meermaals gewijzigd. Ook nu werd een wijziging aangebracht. Teneinde de artikelen, welke een woordelijke weergave vanuit het decreet over het Lokaal Bestuur zijn, van de statuten niet steeds in overeenstemming met een decretale wijziging te brengen wordt geopteerd om de artikelen 18.1, 18.2 en 18.3 uit de statuten te halen. Het huidig artikel 18.4 wordt zodoende het nieuwe artikel 18.

        Het dubbele presentiegeld dat onder de decretale voorwaarden toegekend kan worden aan de voorzitter van de dienstverlenende vereniging, de opdrachthoudende vereniging kan voortaan ook toegekend worden aan de vervanger van de voorzitter.

        Wijziging artikel 45 statuten: toevoeging vervanger

        De statuten van de dienstverlenende en de opdrachthoudende vereniging dienen het voorwerp van de vereniging te vermelden. Dat voorkomt vage en allesomvattende doelstellingen en versterkt de mogelijkheid om aan de werking van de vereniging op het vlak van die welomschreven doelstellingen en activiteiten een regionale inslag te geven.

        Wijziging artikel 3: voorwerp wordt bepaald

        Afstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen

        Wijziging artikel 5: duurtijd opdrachthoudende vereniging

 1. Ontwerpbesluit 3: aanpassing van de statuten aan het gewijzigde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; meer bepaald de hoofdstukken II en III, artikelen 34, 35, 46 en 48,

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (WVV) inwerking getreden. Vennootschappen en verenigingen moeten ten laatste tegen 1 januari 2024 hun statuten volledig hebben aangepast.

Bij de vorige statutenwijziging was er nog onduidelijkheid m.b.t. bepaalde verwevenheid tussen het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) en het WVV. Er werd besloten om de omzendbrief terzake af te wachten.

De Omzendbrief KBB/ABB 2022/1 van 7 januari 2022 beschrijft de toepassing van artikel 397, tweede lid DLB op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. 

        Wijzigingen Hoofdstukken II en III en artikel 35: het woord “kapitaal” wordt vervangen door “inbreng”

        Wijziging artikel 34: controle commissaris

        Wijziging artikel 46: resultaatsbestemming, reserve

        Wijziging artikel 48: vereffening

 

 1. Ontwerpbesluit 4: aanpassing van de statuten ingevolge de evaluatie van de werking van het Algemeen Comité; meer bepaald artikel 31 van de statuten

De raad van bestuur van 7 juni 2023 ging over tot evaluatie van de werking van het algemeen comité. Om in de toekomst over de nodige flexibiliteit te beschikken om de werking van de overlegorganen te optimaliseren wordt voorgesteld om de inrichting van een algemeen comité facultatief te stellen.

        Wijziging artikel 31: ‘wordt een algemeen comité’ vervangen door ‘kan een algemeen comité worden’

 

 1. Ontwerpbesluit 5: aanpassing van de statuten inzake de bijdrage in inbreng; meer bepaald de artikelen 15.1 en 15.2 van de statuten,

 

De raad van bestuur van 28 juni 2023 besprak de financiering van het investeringsplan. Naar aanleiding van deze bespreking stelt de raad van bestuur voor om artikel 15 van de statuten als volgt aan te passen:

        Toevoeging artikel 15.1: ‘de Algemene Vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur beslissen reserves op te bouwen.’

        Wijziging artikel 15.2: ‘0,50’ vervangen door ‘1,00’

 

 1. Ontwerpbesluit 6: toetreding Ivarem als C-vennoot met toekenning C-aandelen, meer bepaald de actualisering van het register der deelnemers

 

EcoWerf ontving de vraag van de raad van bestuur van 18 augustus 2023 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (verkort Ivarem), een publiekrechtelijke rechtspersoon die de rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 heeft aangenomen, te mogen toetreden als een C-vennoot.

Krachtens artikel 7 van de statuten kunnen aan andere intergemeentelijke verenigingen die conform artikel 396 DLB kunnen deelnemen C-aandelen worden toegekend. Het register van de deelnemers dat als bijlage aan de statuten is gevoegd, faciliteert de toetreding van Ivarem tot EcoWerf.

De raad van bestuur van EcoWerf besliste in zitting van 30 augustus 2023 om de goedkeuring van toetreding van Ivarem tot EcoWerf, voor te leggen aan de algemene vergadering van 20 december 2023 zover de algemene vergadering van Ivarem tijdig tot toetreding beslist.

Het aantal aandelen bij een toetreding van een nieuwe vennoot wordt vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 20 december 2023 overeenkomstig artikel 8 van de statuten.

De andere C-aandelen zijn verdeeld als volgt: Limburg.net 25, Interrand 10, IOK 10, Interza 10, Intradura 10.

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten bedragen het aantal (B) en C aandelen maximum 100. Aan de algemene vergadering van 20 december 2023 zal voorgesteld worden om het aantal aandelen vast te stellen op tien (10).

De nominale waarde van de aandelen is overeenkomstig artikel 6 van de statuten vastgesteld op 10,84 euro.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023 van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf worden goedgekeurd.

 

art. 2 

De statutenwijziging wordt in zijn geheel goedgekeurd (zie punt 2 van de agenda van de buitengewone  algemene vergadering van EcoWerf op 20 december 2023).

 

art. 3 

Mevrouw Audrey Bogaerts, schepen, met als plaatsvervanger de heer Gert Verschueren, raadslid, wordt gemandateerd om buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 20 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissing conform dit besluit. 

 

art. 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift aan EcoWerf.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 25 september 2023 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die op 15 december 2023 plaats heeft in de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 25 september 2023 werd overgemaakt;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 2023:

 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024.
 2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
 3. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
 4. Statutaire benoemingen.
 5. Statutaire mededelingen.

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de (fysieke of

digitale) buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering van 18 december 2023

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekende brief van 29 september 2023 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra op 18 december 2023 die plaatsheeft in de feestzaal van het Fluvius-gebouw, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Boortmeerbeek per brief van 29 september 2023 overgemaakt werd;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 oktober 2022 waarin na geheime stemming is

besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek en het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Riobra voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra op 18 december 2023:

1.  Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van

Bestuur opgestelde begroting 2024

2.  Desgevallend aanvaarding uitbreiding aansluiting gemeenten voor (neven)activiteiten

3.  Statutaire benoemingen

4.  Statutaire mededelingen.

 

art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de (fysieke of

digitale) buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra op 18 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

Regiowerking TMVS dv - mandatering buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij TMVS dv;

 

Gelet op de statuten van TMVS dv;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 3 oktober 2023 met bijhorende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die plaatsvindt op 12 december 2023;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 waarin na geheime stemming is besloten Hans Crol, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de buitengewone algemene vergaderingen van TMVS dv tot het einde van de legislatuur;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere

wijzigingen waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda (inclusief de agendapunten m.b.t. de statutenwijziging) van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

 1. Wijziging van vermogen
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
 3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
 4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
 5. Statutaire benoemingen
 6. Statutenwijziging

 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

 6.2. Nieuwe tekst van de statuten

 1. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 2. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 3. Volmachten

Varia.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op te dragen om namens het bestuur alle akten en

bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 12 december 2023, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone algemene vergadering.

 

art. 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan:

•per post t.a.v. TMVS dv, p/a. Stropstraat 1 te 9000 Gent;

•per elektronische post intercommunaalbeheer@farys.be.

 

Publicatiedatum: 28/11/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 10 2023

 

 

Openbare zitting

 

AGB - statutenwijziging

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de statuten en het beleids- en financieel plan van het Autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden goedgekeurd;

 

Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de wijziging van de statuten van het aut