NOTULEN - GR

Zitting van maandag 26 april 2021

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranneschepenen

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

 

Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 29 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Besluit burgemeester gemeenteraad

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 16 april 2021 waarbij omwille van de aanhoudende dreiging van de COVID19-pandemie de maatregelen om het virus in te dijken aangehouden worden en aldus de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 26 april2021 op digitale wijze moeten worden georganiseerd.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Goedkeuring verkoopakte  en mandatering verkoop restperceel pastorietuin Bieststraat 225

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de verkoop van de voormalige pastorie van Schiplaken, Bieststraat 225, 3191 Boortmeerbeek gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie C, nr. 129R, aan de heer en mevrouw Collignon - Franckaert;

 

Gelet op de herhaalde vraag van de heer Collignon om het aanpalende perceel aan de Bieststraat 225, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie C, nr. 129X (deel 129R), 730,1 m² groot, bijkomend te mogen aankopen, althans minstens een onderhouds- en gebruiksovereenkomst af te sluiten;

 

Overwegende dat de aard van de percelen zo is dat zij slechts zinvol kunnen toegevoegd worden aan het naastliggende perceel, perceel waarvan de percelen oorspronkelijk deel uitmaakten;

 

Overwegende dat het van algemeen belang is het onderhoud van deze restpercelen die verder zonder belang zijn voor de gemeente niet onnodig te behouden en het perceel opnieuw in zijn oorspronkelijke staat te brengen;

 

Overwegende dat een onderhandse verkoop aldus gerechtvaardigd is; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 met betrekking tot de principiële goedkeuring van de verkoop aan de heer Collignon, Boomgaardstraat 19, 1951 Hofstade, eigenaar van de voormalige pastorie van Schiplaken, gelegen aan de Bieststraat 225, op zijn verzoek het perceel kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie C, nr. 129X (deel 129R), 730,1 m² groot, voor een bedrag van 51.016,00 EUR;

 

Gelet op vraag vanwege de voorzitter van de Familievereniging Terlinden om in het kader van het legaat de opbrengst van de genoemde verkoop aan de Familievereniging Terlinden door te storten;

 

Gelet op het besluit van het college van 22 februari 2021 ter bevestiging van het akkoord dat op 17 februari 2020 bereikt werd om dertig procent van de opbrengst van genoemde verkoop, hetzij een bedrag van 15.304,80 EUR, uit te betalen aan de Familievereniging Terlinden;

 

Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne.
3 stemmen tegen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

art. 1

Het ontwerp van akte voor de verkoop door de gemeente aan de heer Collignon, Boomgaardstraat 19, 1951 Hofstade van het perceel kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie C, nr. 129X (deel 129R), 730,1 m² groot, voor een bedrag van 51.016,00 EUR, goed te keuren en 30% van de verkoopprijs, hetzij een bedrag van 15.304,80 EUR, door te storten aan de Familievereniging Terlinden.

 

 

art. 2

Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 van de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te verlenen de verkoopakte in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Principe verwerving buurtweg 71 in functie van omgevingsvergunning

 

Gelet op het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

Ҥ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

§ 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

 

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

 

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

         de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

         de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

         beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

         de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

         de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Overwegende de aanleiding en context:

De omgevingsvergunningsaanvraag beoogt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor reconversie van een bestaand terrein in het verleden in gebruik als een breekinstallatie met aanhorigheden tot een bedrijfsverzamelgebouwensite met 6 blokken (A tem F). De aanvraag gekend als OMV_ 2021008419 (gemeentelijk kenmerk OMV2021/00073OD) werd ingediend bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 22 februari 2021 waarna er advies werd gevraagd aan de gemeente Boortmeerbeek op 2 maart 2021 in kader van de omgevingsvergunningsprocedure. Na overleg met de dienst omgeving van de provincie Vlaams-Brabant werd er eveneens een advies gevraagd aan de gemeenteraad van Boortmeerbeek op 1 april 2021 in kader van het bekomen van een principiële beslissing over de toepassing van het Gemeentewegendecreet het huidige project.

 

Het voorliggende project heeft meerdere aspecten die onderhevig zijn aan de toepassing van het Gemeentewegendecreet, allen hebben te maken met buurtweg 71. De gemeenteweg gekend als buurtweg 71 is getroffen door het ontwerp van de aanvraag (zie bijlage 1 en 2). Buurtweg 71 is een buurtweg op private bedding dewelke bovendien te paard is aangeduid. De desbetreffende buurtweg is met andere woorden langsheen haar traject in eigendom van meerdere private eigenaars, doch niet in eigendom van de gemeente Boortmeerbeek. Blijkens toepassing van het Gemeentewegendecreet heeft deze buurtweg 71 een openbaar karakter.

 

In de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen wordt de bedding van de buurtweg 71 niet ingetekend conform de juridische toestand zoals gekend in de Atlas der Buurtwegen:

         Buurtweg 71 wordt volledig ingetekend op privaat domein van de aanvrager, en dus niet meer “te paard”. Buurtweg 71 wordt eveneens rechtgetrokken. (in overdruk aangeduide zone 1 op bijlage 3)

         Buurtweg 71 maakt een “knik” ter hoogte van het openbaar domein in eigendom van De Vlaamse Waterweg (in overdruk aangeduide zone 2 op bijlage 3)

         Buurtweg 71 snijdt de toegangsweg van de bedrijfsverzamelgebouwensite (en palende ondernemingen) op de Leuvensesteenweg. Hierdoor wordt defacto een deel van buurtweg 71 opgeheven. (in overdruk aangeduide zone 3 op bijlage 3)

 

Gelet op de bepalingen zoals beschreven in het Gemeentewegendecreet, het Omgevingsvergunningsdecreet en het Omgevingsvergunningsbesluit wordt door de aanvrager de exclusieve beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad om zich uit te spreken over de gemeentewegen - dit met betrekking tot de ligging, breedte, uitrusting en opname in het openbaar domein – niet gerespecteerd door de aanvrager. Derhalve heeft de vergunningverlenende overheid voor dit project – de provincie Vlaams-Brabant – aan de gemeenteraad van Boortmeerbeek een principiële beslissing gevraagd over de gewenste toestand van buurtweg 71.

 

De percelen waarop de aanvraag zijn gelegen volgens het gewestplan industriegebied. De percelen zijn eveneens gekend als bestemd voor “gemengd regionaal bedrijventerrein” conform PRUP Kampenhout-Sas. Het gebruik van deze percelen is derhalve geregeld in artikel 2 van de stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het PRUP Kampenhout-Sas.

 

Beoordeling:

De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag beoogt de reconversie van een bestaand terrein in het verleden in gebruik als een breekinstallatie met aanhorigheden tot een bedrijfsverzamelgebouwensite met 6 blokken (A tem F). Er werd door de aanvrager geen kostenloze grondafstand voorgesteld, noch een rooilijnplan toegevoegd. Toch blijkt uit de voorliggende aanvraag duidelijk dat er wijzigingen worden voorgelegd met betrekking tot de ligging van buurtweg 71. Aan de gemeenteraad van Boortmeerbeek wordt een principieel standpunt gevraagd.

 

Het voornemen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet Houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019 en wordt aan deze artikels getoetst.

         Artikel 3 

Door het inlijven van de nog nader te bepalen ligging van buurtweg 71 bij de openbare wegenis wordt de doorsteek van de zachte weggebruiker blijvend verzekerd tot op het jaagpad van de Leuvensevaart en heeft de gemeente Boortmeerbeek beslissingsrecht over de inrichting van buurtweg 71. Aangezien buurtweg 71 de huidige private toegang tot de bedrijfsverzamelgebouwensite kruist en de gemeenteraad in een eerdere beslissing (11 mei  2020) het verkeersleefbaarheidsplan van Boortmeerbeek als algemene doelstelling reeds heeft vastgesteld. Het behoud van een buurtweg 71 op vernoemde locatie,  is dus opgenomen binnen het gemeentelijk beleidskader, gekend als ‘Verkeerleefbaarheidsplan’ en het gemeentelijke actieplan ‘In 20 stappen naar een verkeersleefbare gemeente’, beiden van 11 mei 2020 en het daarin opgenomen afwegingskader voor de uitbouw van een fijnmazig netwerk van zachte verbindingen. Hierdoor is de verwerving van dit kruispunt in kader van de doelstellingen van zowel het Gemeentewegendecreet als het verkeersleefbaarheidsplan wenselijk. Het is aangewezen om de volledige private toegang tot de bedrijfsverzamelgebouwensite te verwerven gelet op de mogelijkheden die dit de gemeente geeft om het kruispunt met de Leuvensesteenweg te herdefiniëren.

 

         Artikel 4 

1° De verwerving van de nog nader te bepalen ligging van buurtweg 71 én de private toegangsweg van de bedrijfsverzamelgebouwensite vanaf de Leuvensesteenweg tot aan de poort van de bedrijfsverzamelgebouwensite stelt de gemeente Boortmeerbeek in staat om de verkeersveiligheid ter plaatse drastisch te vergroten:

         door de doorgang van de zachte weggebruiker blijvend verzekeren tot op het jaagpad van de Leuvensevaart en te bestendigen voor de zwakke weggebruiker.

         door het kruispunt van de private toegangsweg tot aan de toegangspoort van de bedrijfsverzamelgebouwensite te verwerven kan het kruispunt in zijn geheel herbekeken worden, zowel voor de zwakke weggebruiker als het gemotoriseerd vervoer dat deze toegang dient te gebruiken.

2° De gemeenteweg, beter gekend als buurtweg 71, wordt verder versterkt door een gratis grondafstand. Bovendien zal de verkeerssituatie ter hoogte van de aansluiting met de Leuvensesteenweg ook verbeteren door de kosteloze grondafstand van de eerder beschreven private toegangsweg tot de bedrijfsverzamelgebouwensite. Zie ook 1°.

3° De voorgestelde maatregel houdt geen wijziging van de ontsluiting van aanpalende percelen in. Inzake verkeersveiligheid wordt met deze maatregel een knelpunten inzake verkeersveiligheid potentieel opgelost.  De gebruiker heeft echter wel de mogelijkheid de gekende hoofdwegen te verlaten en te kiezen voor een autoluwe verbindingsweg.

4° Gelet op de specifieke ligging is de inpassing van de voorgestelde maatregel in een  gemeentegrensoverschrijdend perspectief eerder beperkt.

5° De maatregel doet geen afbreuk aan de verschillende planinitiatieven van het college maar ondersteunt eerder de duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Boortmeerbeek én houdt rekening met de noden van de huidige en de toekomstige generaties.

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne.
6 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter en Steven D'hont.
 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek neemt het principiële standpunt in dat de nog nader te bepalen ligging van buurtweg 71 kosteloos dient overgedragen te worden aan het openbaar domein van de gemeente Boortmeerbeek.

Bovendien dient de huidige private toegangsweg tot de bedrijfsverzamelgebouwensite vanaf de Leuvensesteenweg tot aan de toegangspoort van de bedrijfsverzamelgebouwensite eveneens kosteloos overgedragen te worden aan het openbaar domein van de gemeente Boortmeerbeek.              

 

De gemeenteraad oefent hierbij haar expliciete bevoegdheid met betrekking tot beslissingen aangaande de ligging, breedte, uitrusting en opname in het openbaar domein van gemeentewegen uit en geeft met deze principiële beslissing uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet Houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Lastvoorwaarden en wijze van gunnen voertuig technische dienst

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “2021 - aankoop en leveren gesloten bestelwagen” een bestek met nr. 2021121 werd opgesteld door de Dienst Grondgebiedzaken;

 

Overwegende het advies van de Provincie dienst leefmilieu waarin gesteld wordt dat de minst schadelijke wagens de elektrische wagens zijn (op voorwaarde dat ze enkel 100 % groene stroom verbruiken) en de auto's op waterstof. Vanaf de 3de plaats in het klassement volgens dan de wagens op diesel, vervolgens benzine en als laatste pas CNG. In het segment van gesloten bestelwagens is een trekhaak nog te beperkt en is noodzakelijk voor de goede werking van de uitvoeringsdienst; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.000,00 EUR excl. btw of 36.300,00 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Gelet op het advies van de financieel directeur;

 

Overwegende dat daaruit blijkt dat in het meerjarenplan 2020-2025 geen investeringsbudget is opgenomen voor de aankoop van wagens waardoor de bevoegdheid ter goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht (voorwaarden en wijze van gunnen), de toekomt aan de gemeenteraad, rekening houdende met het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de delegatie van dagelijks bestuur;

 

Overwegende dat het te voorziene investeringskrediet zal voorzien worden door middel van een interne kredietverschuiving;

 

Overwegende dat het college van burgemeester heden vastgesteld dat er een tekort is aan dienstwagens voor de uitvoeringsdienst en daardoor het noodzakelijk zou zijn tijdelijk over te gaan tot de huur van een voertuig;

 

Overwegende dat dit een zeer dure oplossing is;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De lastvoorwaarden en raming voor de opdracht “2021 - aankoop en leveren gesloten bestelwagen” worden goedgekeurd.

 

art. 2

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht "aankoop en leveren gesloten bestelwagen”  wordt opgestart.

 

art. 3

Het te voorziene investeringskrediet zal voorzien worden door middel van een interne kredietverschuiving.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Uittreding Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40 en 41;

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 388 tot en met 395;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende onderwijs XXIX, inzonderheid artikel 125quinquies §4, 2° en artikel 125quinquies §5;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van (datum) over de vorming van de huidige Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 2020-2026;

 

Gelet op het verzoek vanuit het GO!-Huis 11, gedaan in mail van 16 maart 2021, om per 1 september 2021 uit de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant te mogen stappen;

 

Gelet op het Protocol van Akkoord dat hierover bereikt werd in de vergadering van het OCSG van 17 maart 2021;

 

Gelet op het unaniem akkoord dat hierover gegeven werd in de vergadering van het Beheerscomité van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant op 18 maart 2021;

 

Overwegende dat de huidige Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant onder de vorm van een Interlokale Vereniging voor de lopende overéénkomstperiode 2020-2026 verder gezet kan worden met de overblijvende Gemeentelijke Basisscholen van de Gemeentebesturen van Boortmeerbeek, Haacht, Herent en Keerbergen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het besluit van het Beheerscomité van SG Midden Vlaams-Brabant van 18 maart 2021 betreffende het akkoord over het verzoek van GO!-Huis 11 om SKLO-GO! uit de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant te laten stappen per 1 september 2021, te bekrachtigen.

 

art. 2

Akkoord te gaan met de overdracht van de zorgenveloppe die SKLO-GO! in de schoot van Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant voor het schooljaar 2021-2022 genereert.

 

Art. 3 

De Interlokale Vereniging ‘Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant’ verder te zetten met de overblijvende Gemeentelijke Basisscholen van de Gemeentebesturen van Boortmeerbeek, Haacht, Herent en Keerbergen voor de resterende periode van de overeenkomst 2020-2026.

 

Art. 4 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de DirCo.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

SWaL cvba-so - aanduiden bestuurder

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen over de oproep van 29 maart 2021 met de agenda en de mandatering tot goedkeuring van de besluiten voor de algemene vergadering van SWaL cvba-so van 20 april 2021 waarop werden besproken:

AGENDA

1. Verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het dienstjaar 2020

2. Verslag van de commissaris

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020

4. Bestemming van het resultaat

5. Kwijting  te verlenen aan bestuurders raad van bestuur en commissaris

6. Samenstelling raad van bestuur

a. Private aandeelhouders: 1 vacant mandaat

b. Publieke aandeelhouders: bekrachtiging invulling mandaten volgens beurtrol

7. Benoeming mandaat van een commissaris.

8. Traject woonmaatschappijen - principieel akkoord opstart fusiegesprekken met SHM                   Diest-Uitbreiding

9. Goedkeuring van de notulen van de vergadering

 

Overwegende dat de algemene vergadering plaatsvond voor de datum van de eerstvolgende gemeenteraadszitting en aldus nog tot bekrachtiging van de collegebeslissing moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat er geen opmerkingen over de agenda en de agendavoorstellen worden gemaakt;

 

Gelet op het besluit van de buitengewone algemene vergadering van SWaL cvba-so van 16 april 2019 waarbij bepaald werd dat een beurtrol ingesteld wordt voor de samenstelling van de raad van bestuur;

 

Overwegende dat de voor de cluster Keerbergen, Boortmeerbeek, Tremelo en Begijnendijk  vertegenwoordigende bestuurder vanaf de algemene vergadering van 2021 moet worden aangeduid door de gemeente Boortmeerbeek;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 om burgemeester Karin Derua als bestuurder af te vaardigen;

 

Gelet op de kandidatuur van 23 april 2021 om Rodrigue Bijlsma als bestuurder af te vaardigen;

 

Overwegende dat raadslid Maurice Vanmeerbeeck vanuit het hospitaal de zitting volgt en daardoor niet aan de stemming deelneemt;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met

volgend resultaat:

 

         Karin Derua   10 JA

         Rodrigue Bijlsma 11 JA

         ONTHOUDING    1

 

Overwegende dat daardoor het besluit van het college van burgemeester en schepenen over de voordracht van een bestuurder niet wordt bekrachtigd;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 waarbij burgemeester Karin Derua wordt voorgedragen als bestuurder bij SWaL cvba-so niet te bekrachtigen.

 

art. 2

Raadslid Rodrigue Bijlsma voor de cluster Keerbergen, Boortmeerbeek, Tremelo en Begijnendijk tijdens de beurtrol van de gemeente Boortmeerbeek als vertegenwoordigende bestuurder vanaf de algemene vergadering van 2021 in de bestuursorganen van SWaL cvba-so af te vaardigen.

 

art. 3

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 over de agenda en de mandatering tot goedkeuring van de voorgestelde besluiten voor de algemene vergadering van SWaL cvba-so te bekrachtigen.

 

art. 4

SWaL cvba-so en de gemeenten uit de cluster in kennis te stellen van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

SWaL cvba-so - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering

 

Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in SWaL cvba-so;

 

Gelet op de statuten van SWaL cvba-so die bepalen dat de algemene vergadering uit alle vennoten

bestaat;

 

Overwegende dat de gemeente voor de gehele bestuursperiode een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet

aanduiden;

 

Gelet op de uitnodiging van  SWaL cvba-so van 29 maart 2021 met betrekking tot de algemene

vergadering van SWaL cvba-so van 20 april 2021;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 met betrekking tot de aanduiding van

schepen Michel Baert om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van SWaL cvba-so;

 

Overwegende de herschikking van de bevoegdheden tussen de leden van het college van

burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat het derhalve wenselijk is een andere vertegenwoordiger aan te duiden in de

algemene vergadering van SWaL cvba-so;

 

Overwegende dat raadslid Maurice Vanmeerbeeck vanuit het hospitaal de zitting volgt en daardoor niet aan de stemming deelneemt;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met

volgend resultaat:

• Karin Derua  10 JA

• Steven D'hondt    9 JA

• Eddy Mortier   3 JA

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Burgemeester Karin Derua aan te duiden om de gemeente voor de duur van de bestuursperiode te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van SWaL cvba-so.

 

art. 2

Een afschrift van dit besluit over te maken aan SWaL cvba-so en aan de gemeentelijke

vertegenwoordiger.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Providentia - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering

 

Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in Providentia cvba;

 

Gelet op de statuten van Providentia cvba die bepalen dat de algemene vergadering uit alle vennoten bestaat;

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet aanduiden;

 

Gelet op de uitnodiging van Providentia cvba van 13 april 2021 met betrekking tot de algemene vergadering van Providentia cvba van 6 mei 2021;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 met betrekking tot de aanduiding van schepen Michel Baert om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Providentia cvba;

 

Overwegende de herschikking van de bevoegdheden tussen de leden van het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat het derhalve wenselijk is een andere vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering van Providentia cvba;

 

Overwegende dat raadslid Maurice Vanmeerbeeck vanuit het hospitaal de zitting volgt en daardoor niet aan de stemming deelneemt;

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend resultaat:

         Karin Derua  10 JA 

         Wouter Decat    9 JA

         Eddy Mortier    3 JA

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1 

Burgemeester Karin Derua aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Providentia cvba.

 

art. 2 

Een afschrift van dit besluit over te maken aan Providentia cvba en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

ZEFIER - mandatering gewone algemene vergadering 10 juni 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij cvba Zefier;

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 maart 2021 werd opgeroepen deel

te nemen aan de gewone algemene vergadering van Zefier op 10 juni 2021;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden

herhaald voor elke Algemene Vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waardoor

deze gewone algemene vergadering volledig digitaal zal plaatsvinden;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Hans De Locht, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger en Willy Stroobants, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Zefier op

10 juni 2021:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; en

5. Statutaire benoemingen.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op te dragen om namens het bestuur alle akten en

bescheiden met betrekking tot de gewone algemene vergadering van Zefier vastgesteld op 15 juni

2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde gewone algemene vergadering.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

TMVS - mandatering algemene jaarvergadering 15 juni 2021

 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv;

 

Gelet op de statuten van TMVS dv;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 1 april 2021 met bijhorende agenda voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv die plaatsvindt op 15 juni 2021;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2019 waarbij schepen Remi Serranne werd

aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering TMVS tot het einde

van de legislatuur;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere

wijzigingen waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger

dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waardoor deze algemene jaarvergadering volledig digitaal zal plaatsvinden;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documenten:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van deelnemers

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020

4. Verslag van de commissaris

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Huishoudelijk reglement

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur

Varia en mededelingen

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op te dragen om namens het bestuur alle akten en

bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene

jaarvergadering.

 

art. 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan:

•hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a. Stropstraat 1 te 9000 Gent;

•hetzij per elektronische post 20200616AVTMVS@farys.be.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Interleuven - mandatering algemene vergadering 16 juni 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven;

 

Gelet op het feit dat de gemeente op 15 april 2021 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven die op 16 juni 2021 plaats heeft in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden

om digitaal deel te nemen aan de vergadering;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij  gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 waarin na geheime stemming is besloten Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als vertegenwoordiger en Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Interleuven die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2024;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 16 juni 2021:

1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 16-12-2020

3. Verslag over de activiteiten 2020

4. Jaarrekening per 31-12-2020 – verslag van de commissaris-revisor

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor

7. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven

8. Diversen

 

art. 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de

gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend

akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende

ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen

van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via

het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

art. 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de Algemene

Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven op 16 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

art. 4

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 18 juni 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is

bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 25 maart 2021 werd opgeroepen

om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 18 juni

2021 plaats heeft in Quartier Papier, Fabrieksstraat 55/59 te 1930 Zaventem;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 25 maart

2021 overgemaakt werd;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat

de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke

algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het

op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de

informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de

mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op

onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende

agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een

digitale algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Gert Verschueren, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin

Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op

de algemene vergaderingen van Iverlek voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van

de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 18 juni 2021:

1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het

boekjaar 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31december 2020 (balans,

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale

bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2020.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Benoeming van een commissaris.

8. Statutaire mededelingen:

8.1 Actualisering van het register van de deelnemers

8.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de Algemene

Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 18 juni 2021 (of

iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake

voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging

Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres

vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 23 juni 2021

 

Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, intergemeentelijke milieubedrijf Oost-Brabant;

 

Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november 2017;

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief met bijhorende agenda van 18 maart 2021 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf die op 23 juni 2021 plaats heeft in de kantoren van Ecowerf (vergaderzaal De Vunt), Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het

op heden niet vaststaat onder welke vorm deze buitengewone algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de

informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de

mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op

onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende

agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een

digitale buitengewone algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als vertegenwoordiger en Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Goedkeuring verlenging EcoWerf

2.1. Vaststellingen verzoeken tot verlenging (art. 423 DLB)

2.2. Statutenwijziging: verlenging duur (art. 5 statuten)

  1. Goedkeuring statutenwijziging
  2. Diversen

 

art. 2 – in geval van schriftelijke buitengewone algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de

gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend

akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende

ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen

van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via

het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

art. 3 – in geval van een fysieke buitengewone algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Ecowerf op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

art. 4

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 5 

Dit besluit te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden naar:

- de gemeentelijke afgevaardigde

- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus, directiesecretariaat.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

EcoWerf - mandatering algemene vergadering 23 juni 2021

 

Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, intergemeentelijke milieubedrijf Oost-Brabant;

 

Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november 2017;

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief met bijhorende agenda van 14 april 2021

werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf die op 23 juni 2021 plaats heeft in de kantoren van Ecowerf (vergaderzaal De Vunt), Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Karin Derua, burgemeester, aan te duiden als vertegenwoordiger en Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de

gemeente op de algemene vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021:

1. Samenstelling bureau

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

3. Jaarverslag 2020:

3.1. Verslag van de activiteiten

3.2. Jaarrekening per 31/12/2020 – verslag van de commissaris-revisor

3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

4. Decharge bestuurders

5. Diversen

5.1. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken

5.2. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Begijnendijk/Rotselaar

5.3. Algemeen comité: goedkeuring aanstelling vertegenwoordigers en/of plaatsvervangers

5.4. …

 

art. 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

art. 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Ecowerf op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

art. 4

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 5

Dit besluit te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden naar:

- de gemeentelijke afgevaardigde

- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus, directiesecretariaat.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Riobra - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 29 juni 2021

 

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is

bij de opdrachthoudende vereniging Riobra;

 

Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 29 maart 2021 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Riobra die op 29 juni 2021 plaats heeft in de kantoren van Fluvius, Diestesteenweg 126 te 3210 Lubbeek;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Boortmeerbeek per brief van 29 maart 2021 overgemaakt werd;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat

de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke

algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het

op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de

informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de

mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op

onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende

agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een

digitale algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is

besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin

Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op

de algemene vergaderingen van Riobra voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van

de opdrachthoudende vereniging Riobra van 29 juni 2021:

1. Kennisneming verslagen van Riobra van de raad van bestuur en van de commissaris over het

boekjaar 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2020 (balans,

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités

en de commissaris van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2020.

4. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

5. Statutaire benoemingen.

6. Statutaire mededelingen:

6.1 Actualisering van het register van de deelnemers.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra op 29 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging

Riobra, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres

vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 8 februari 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 8 februari 2021.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 4 maart 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 4 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Zwerfvuil sporthalomgeving

 

VRAAG: We stellen vast dat de speeltuin en nabije omgeving van de sporthal vaak ten prooi vallen aan zwerfvuil. Dit ondanks duidelijk verwoede pogingen om deze omgeving net te houden en de vuilbakken op tijd leeg te maken. Een gevecht tegen de bierkaai, lijkt ons. Moeten we dit gevecht daarom eens niet anders gaan aanpakken, om aldus een ander resultaat te krijgen?

 

ANTWOORD: De sporthalomgeving is voorzien van vuilnisbakjes die regelmatig worden leeggemaakt door de medewerkers van de gemeente. Ze worden dus wel degelijk gebruikt, maar er is ook een vermoeden dat het niet alleen afval is dat voortkomt van activiteiten op het terrein. Het zwerfvuil dat naast de vuilnisbakjes belandt, wordt ook geregeld opgeruimd. Het college van burgemeester en schepenen is bezig met de opstart van een veiligheidsplan voor de sporthalomgeving waarbij de bewaking door camera’s een grote rol toebedeeld krijgt. De politiezone doet bijzondere inspanningen om op alle uren van de dag geregeld ter plaatse controle te doen, maar toch blijft er een latent gevoel van overlast en kunnen zij er niet altijd zijn. Het betrappen van sluikstorters en nonchalante zwerfvuilverspreiders is zeer moeilijk. Met de camerabewaking zal enerzijds een afschrikeffect betracht worden en anderzijds zal het mogelijk zijn om de concrete daders aan te spreken. In afwachting van deze uitrol wil het college van burgemeester en schepenen alvast met sensibilisatieborden ter plaatse en via de digitale kanalen de gebruikers sensibiliseren.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Organisatie rommelmarkt 15 augustus 2021

 

VRAAG: Rommelmarkt komende zomer. Gezien de voortdurende veranderingen in de heersende coronamaatregelen begrijpen we dat het momenteel onmogelijk is om al te kunnen zeggen of de Rommelmarkt van dit jaar plaats zal vinden. Of kunnen we nu al vrezen en vermoeden dat een evenement van dergelijke omgang komende zomer sowieso nog niet zal kunnen? Graag hadden we alleszins geweten wanneer hieromtrent een definitieve beslissing zal worden genomen.

 

ANTWOORD: Het hangt er vanaf, als de nationale veiligheidsraad pas in juni beslist dat rommelmarkten toegelaten zijn, is het voor de dienst vrije tijd van de gemeente onmogelijk om zo een groot evenement +- 700 standen op zo een korte tijd nog te organiseren. Daarom is er een idee om een kleinschalige rommelmarkt te organiseren (hoe dat er juist zal uitzien moet nog besproken worden in het college). Als we een rommelmarkt mogen organiseren zullen we het zeker doen, maar de Covid maatregelen moeten dan nog altijd toegepast worden. De definitieve beslissing zal genomen worden wanneer de nationale veiligheidsraad groen licht geeft.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Staat van voetpaden en zebrapaden

 

VRAAG: Komen in onze gemeente meldingen binnen van onveilige fietspaden?

 

ANTWOORD: Vaak meldingen van verzakkingen die vaak het gevolg zijn van herstel door nutsmaatschappijen die onvoldoende aangevuld/ hersteld werden of het gevolg van een zuiger op de riolering of dergelijke zijn.

 

 

VRAAG: Indien ja om hoeveel meldingen ging het in 2019 en 2020?

 

ANTWOORD: Meldingen komen via verschillende kanalen binnen. Via de bewoners naar het infoadres of rechtstreeks aan één van de gemandateerden. Melding via jullie of via eigen vaststelling door werknemers, …

Geen exact cijfer.

 

 

VRAAG: Welke evolutie zit er in deze cijfers over een langere termijn ?

Is er een plan van aanpak wanneer dergelijke meldingen binnenkomen?

 

ANTWOORD: Sowieso een algemeen plan van aanpak. Wat al op de plank ligt met de ambitie om te verbeteren zijn o.a.

- Goorstraat

- Laarstraat

- KLEI

- Vogelzangwijk

In de rioleringsprojecten zullen o.a. Biestraat (laatste stukje in Hever) en Audenhovenlaan/Pontstraat mee onder handen genomen worden.

Voor wat betreft de kleine meldingen, deze worden bezorgd aan de persoon van de technische dienst die dit samen met de werkleider bespreekt of onmiddellijk aan hem doorgeeft. Of in het geval het om een ondegelijk herstel van de nutsmaatschappij gaat, dit aan hen kenbaar maakt en dit zo verder opvolgt. De werkleider neemt dit dan op in zijn wekelijkse planning en afhankelijk van de grootte, locatie materiaal dat al dan niet voorhanden is en de weersomstandigheden wordt dit in uitvoering gebracht.

 

 

VRAAG: Indien ja graag een overzicht van de gehanteerde aanpak Hanteert onze gemeente een visie op het onderhoud van voetpaden of voert het schepencollege een ad hoc beleid?

Kan de bestuursmeerderheid  garanderen dat er niet bespaard zal worden op het onderhoud zelfs niet omwille van de negatieve impact van de Corona crisis op de inkomsten van onze gemeente?

 

ANTWOORD: De coronacrisis is nog niet afgelopen en vraagt in zekere zin een herschikking van een aantal uitgaven. Die herschikking wordt zoveel als mogelijk voorzien vanuit de kredieten die niet aan te wenden zijn precies door de effecten van de coronamaatregelen. Het college van burgemeester en schepenen heeft niet de intentie af te dingen op de door de gemeenteraad in de meerjarenplanning geformuleerde projecten en onderhoudsplanningen. Die worden gemaakt op basis van een planning in de toekomst van een aantal te voorziene projecten en uiteraard is er steeds ruimte om plotse situaties van antwoord te dienen of om jaarlijks bij te sturen waar nodig. Via de regels van toepassing op de meerjarenplanning in de beleids- en beheerscyclus (BBC) zal de gemeenteraad altijd aan het stuur zitten van de hoofdlijnen van het gemeentelijk onderhoudsprogramma.

 

 

VRAAG: Is het zebrapad in het centrum een officiële oversteekplaats of niet?

Zo ja, hoe komt het dat ze ligt tegenover de bushalte en alzo de bus daar geen halte kan uitvoeren. Wie zal eventueel verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen op deze oversteek?

Indien mogelijk hiervan bevoegde schepen een schriftelijk antwoord te krijgen.

 

ANTWOORD: Zebrapaden zijn niet noodzakelijk in zone 30. Heel de zone 30 is een oversteekplaats. Helaas houden niet alle bestuurders daar rekening mee. Voor de veiligheid van onze voetganger plaatsen we er soms toch. Het zebrapad is rechtsgeldig omdat dit met witte lijnen wordt aangebracht. Met de regenboogkleuren in de omgeving van de scholen willen we aangeven dat onze gemeente voor diversiteit staat.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Verkeersleefbaarheidsplan

 

VRAAG:

 Wat is de stand van zaken m.b.t. de evaluatie van de genomen maatregelen? Welke indicatoren zullen opgesteld worden om tot een gedegen evaluatie te komen? Gezien de vertraging van de implementatie van maatregelen in Schiplaken, is dit misschien een goed moment om een aantal nulmetingen uit te voeren?

 

 Zijn er intussen verdere stappen gezet voor het Telraam project? Ook dit project kan een tool zijn om in te zetten bij de evaluatie van maatregelen, maar ook om problemen in kaart te brengen. Het is bovendien een project dat ook inwoners betrekt. We willen aandringen op een snelle implementatie hiervan.

 

 Vraag ter verduidelijking n.a.v. het antwoord op de GR van 22 februari en de ANPR camera’s. In het verslag staat dat de Vlaamse wetgeving zal gevolgd worden, dit impliceert dat er met GAS- boetes kan gewerkt worden. Vanaf 1 februari GAS-boetes mogelijk voor beperkte snelheidsovertredingen in Vlaanderen (kluwer.be)

Is het mogelijk om nog eens kort de rol van de procureur, politie, en sanctionerend ambtenaar en politie toe te lichten? En een timing onder voorbehoud.

 

 We vragen ook om de mogelijkheid te onderzoeken om op de Bieststraat naar controle van 1 snelheidszone te gaan en met het oog hierop de zone 30 uit te breiden tot Venstraat of rond punt. Dit kan twee  camera’s uitsparen, maakt het technisch minder complex en heeft een sterker ontradend effect- het verschil met de  toegelaten snelheid op de Molenheidebaan wordt door deze maatregel groter

 

ANTWOORD: We zijn nu bezig met de zones 30 en de fietsstraten.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Telraamproject

 

VRAAG: Zijn er intussen verdere stappen gezet voor het Telraam project? Ook dit project kan een tool zijn om in te zetten bij de evaluatie van maatregelen, maar ook om problemen in kaart te brengen. Het is bovendien een project dat ook inwoners betrekt. We willen aandringen op een snelle implementatie hiervan.

 

ANTWOORD: We hebben ongeschreven bij Straatvinken. Een groot telmoment wordt georganiseerd op 20 mei 2021 van 17-18u.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

GAS-boetes bij overdreven snelheid

 

VRAAG: Vraag ter verduidelijking n.a.v. het antwoord op de GR van 22 februari en de ANPR camera’s. In het verslag staat dat de Vlaamse wetgeving zal gevolgd worden, dit impliceert dat er met GAS- boetes kan gewerkt worden. Vanaf 1 februari GAS-boetes mogelijk voor beperkte snelheidsovertredingen in Vlaanderen (kluwer.be)

Is het mogelijk om nog eens kort de rol van de procureur, politie, en sanctionerend ambtenaar en politie toe te lichten? En een timing onder voorbehoud.

 

ANTWOORD: Vraag werd aan procureur gesteld, wachten op antwoord.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Snelheidszone Bieststraat

 

VRAAG: We vragen ook om de mogelijkheid te onderzoeken om op de Bieststraat naar controle van 1 snelheidszone te gaan en met het oog hierop de zone 30 uit te breiden tot Venstraat of rond punt. Dit kan twee  camera’s uitsparen, maakt het technisch minder complex en heeft een sterker ontradend effect- het verschil met de  toegelaten snelheid op de Molenheidebaan wordt door deze maatregel groter.

 

ANTWOORD: Eerst VLP uitvoeren voor we evalueren en eventueel aanpassen.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Plannen N21

 

VRAAG: Wat is de stand van zaken van de plannen m.b.t. de N21. Naar aanleiding van FB door de burgemeester, lazen we dat deze zich in een eindfase zouden bevinden?  We horen hier graag meer over.

 

ANTWOORD: Niet in eindfase. Op gemeenteraad 25 januari 2021 reeds meegedeeld dat:

- Rioleringsdossier eind december werd ingediend door Fluvius.

- Knelpunt voor wat betreft de innames: AWV kan geen onteigeningsbesluit goedkeuren voor onteigeningen langs een gemeenteweg.

 

Intussen:

- Sweco is bezig met de afronding van de uitsplitsing van de onteigeningspannen die vereist zijn volgens bevoegdheid: langs de provincieweg onder AWV en langs gemeentelijke weg onder beide gemeenten.

Volgende stappen:

- Voor wat betreft de gemeentelijke innames moet dit volgens de bepalingen van het gemeentewegendecreet gebeuren, dus zal het ontwerp van de rooilijn aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd. Nadien wordt nog een openbaar onderzoek georganiseerd om vervolgens de rooilijn definitief te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Vooropgestelde deadline voor de aangepaste verwervingsplannen voor het gemeentelijk deel en het deel AWV is eind mei, ten laatste begin juni, zodat we deze nog op de gemeenteraad van juni kunnen agenderen.

 

- Rioleringsaspect:

Voorontwerpdossier december ’20 bij VMM ingediend door Fluvius

Op het ingediende dossier heeft VMM nog opmerkingen geformuleerd, vooral op het deel dat betrekking heeft op Haacht/Aquafin aandeel. Afstemming met Haacht om tot een goedkeuring te komen is nodig.

 

Donderdag 29/04 overleg gepland inzake bespreking van de opmerkingen van VMM en herschikking van de meetstaat (kostenverdeling), dossier aanpassen en asap opnieuw indienen.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Save 2.0. charter

 

VRAAG: Onze gemeente ging een aantal maanden geleden het engagement aan dit charter te ondertekenen. Is dit intussen gebeurd en welke bijkomende maatregelen om de veiligheid van schoolgaande kinderen te verhogen zullen genomen worden, aanvullend bij de maatregelen voorzien in het verkeersleefbaarheidsplan?

 

ANTWOORD: Bij Save zijn ze ons VLP aan het omzetten naar actiepunten. Zodra dit gebeurd is zitten we samen om te kijken of er nog acties nodig zijn.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Fietsen naar school

 

VRAAG: Hoe staat de schepen t.a.v. het initiatief van Bonheiden en Zemst om kinderen die met de fiets gaan te belonen, in deze gemeenten gebeurt dit met jetons voor de kermis, maar er zijn zeker alternatieven denkbaar. Is dit iets waar over nagedacht kan worden? Meer fietsende kinderen, betekent ook minder auto’s en een veiligere schoolomgeving.

 

ANTWOORD: Worden kinderen die door hun ouders verplicht worden met de auto mee te komen, hierdoor dan niet ‘bestraft’?

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken verkavelingsplannen Brummo  Wespelaarsebaan/Hollestraat.

 

VRAAG: Graag korte stand van zaken m.b.t. verkavelingsplannen Brummo  Wespelaarsebaan/Hollestraat?

 

ANTWOORD: Is er dan volgens jullie een aanvraag gebeurd?

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Organisatie zomerkampen

 

VRAAG: Op 17 mei gaan de inschrijvingen voor de zomerkampjes van start.  Het blijft koffiedik kijken wat de toekomst brengt, maar we zouden willen vragen om preventief extra monitoren te voorzien, zodat indien er kleinere groepen moeten gevormd worden, we de mogelijkheid hebben om snel te schakelen.  Heel wat ouders rekenen immers op de kampjes en het is moeilijk om op korte termijn alternatieve oplossingen te vinden. We zijn ons ervan bewust dat dit een extra inspanning betekent, maar ook overtuigd dat de ouders dit zullen waarderen.

 

ANTWOORD: Wij gaan, zoals het er nu naar uitziet, opnieuw onze werkwijze hanteren van de voorbije kampen.

De organisatie was toen prima geregeld, er werden kleinere groepjes gemaakt volgens de voorschriften.

 

Op deze manier kunnen wij niet meteen meer kinderen toelaten. Er zijn ook geen extra begeleiders nodig.

De voornaamste reden is dat wij nog met verschillende factoren moeten rekening houden. Het gaat niet alleen over een kamp organiseren maar wij moeten ook kunnen garanderen dat er op een veilige manier afstand kan gehouden worden. Verder moeten we er ook steeds voor zorgen dat de toiletten kunnen ontsmet worden en dat er tijdens de middag ook op een correcte manier kan gegeten worden.

 

Zolang er geen grotere versoepelingen zijn, kunnen wij onze huidige werkwijze niet aanpassen.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 04 2021

 

 

Openbare zitting

 

Gebruik bio-bloembollen

 

VRAAG: Er is wetenschappelijk aangetoond dat begraafplaatsen interessante biotopen zijn en zich uitstekend lenen voor de aanplant van bloembollen.  Het is ook een plaats van rust en bezinning en een plaats die geregeld onderhouden wordt door onze groendiensten. We vragen dat de gemeente de begraafplaatsen opfleurt met bio-bloembollen. Deze zijn niet schadelijk voor insecten en bijen. Bloembollen moeten aangeplant worden, maar vereisen nadien weinig onderhoud, wat een besparing kan zijn. Velt heeft een aanbod voor gemeenten om bio-bloembollen aan te kopen. We zijn ervan overtuigd dat het onze begraafplaatsen zal opfleuren, minder onderhoud zal vragen en positief zal bijdragen aan de biodiversiteit.

 

ANTWOORD: Wij wensen eerst in overleg te gaan met onze werkleider en medewerkers die instaan voor het groenonderhoud en hen hier niet in voorbij te gaan. Zo kunnen we hen advies vragen of dit op een onderhoudsvriendelijke manier kan of dat dit net onderhoud intensiever is. En of de locatie begraafplaatsen een optie is of beter een andere locatie. Onze mobiele plantenbakken komen bv ook hiervoor in aanmerking. We brengen dit punt opnieuw op de agenda.

 

Publicatiedatum: 03/06/2021