NOTULEN - GR

Zitting van maandag 31 mei 2021

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranneschepenen

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

 

Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 26 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Besluit burgemeester gemeenteraad

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 18 mei 2021 waarbij omwille van de aanhoudende dreiging van de COVID19-pandemie de maatregelen om het virus in te dijken aangehouden worden en aldus de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 31 mei 2021 op digitale wijze moeten worden georganiseerd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Vernietiging besluit gemeenteraad samenstelling gecoro

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-brabant van 29 april 2021 houdende de vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 22 februari 2021 betreffende de benoeming van de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving molen Servaes

 

Overwegende dat het gemeentebestuur de mogelijkheid heeft volgende onroerende goederen aan te kopen:

A. GEMEENTE BOORTMEERBEEK- eerste afdeling

Een woning met maalderij en landgebouw, op en met grond, gelegen aan de Pastorijstraat 15, 25 en 25+, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummers nummer 374i, 374g, 379f, 375a, 371b, 396/b, 397/a, 378, 395/a en 377/c, voor een grotere oppervlakte en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel sectie A, nummers 0371BP0000, 0374GP0000, 0374KP0000, 0375AP0000, 0379FP0000, 0382GP0000 en 0370BP0000 voor een gezamenlijke oppervlakte van achtendertig are vijfenvijftig centiare (38a 55ca).

 

B. GEMEENTE BOORTMEERBEEK- eerste afdeling

Een perceel bos, gelegen ter plaatste volgens kadaster “Dorp”, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 379/c, voor een oppervlakte van zevenentwintig are negentig centiare (27a 90ca) en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0379CP0000, voor een zelfde oppervlakte van zevenentwintig are negentig centiare (27a 90ca).

 

Overwegende dat deze percelen deel uitmaken van de groene corridor langsheen de Molenbeek dewelke het gemeentebestuur wenst te vrijwaren van verdere bebouwing om de natuur- en cultuurhistorische waarden van de site en de omgeving op peil te houden;

 

Overwegende dat deze aankoop nominatief is opgenomen in het meerjarenplan 2020 - 2025 onder het item GBB/0381-00/22200000 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 november 2020;

 

Gelet op de schattingsverslagen van Landmeterbureel Cuyt, Haachtsestraatje 16, 3150 Haacht van 12 december 2020;

 

Overwegende dat een wederbeleggingsvergoeding van 60.000,00 EUR (+/- 4,5%) met de eigenaar werd genegotieerd;

 

Overwegende dat alzo tot een aankoop in der minne op vraag van het gemeentebestuur kan worden overgegaan;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur verder nagaat welke subsidiëring nog mogelijk is in het kader van de verwerving of de latere aanwending;

 

Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever;

 

Gelet op het visum van de financieel directeur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne.
6 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter en Steven D'hont.
 

art. 1

Het ontwerp van akte goed te keuren voor de aankoop door de gemeente van de heer Victor Servaes, Pastorijstraat 25, 3190 Boortmeerbeek en van mevrouw Dominique Servaes, Lotusplein 1, 3191 Boortmeerbeek van volgende onroerende goederen:

A. GEMEENTE BOORTMEERBEEK- eerste afdeling

Een woning met maalderij en landgebouw, op en met grond, gelegen aan de Pastorijstraat 15, 25 en 25+, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummers nummer 374i, 374g, 379f, 375a, 371b, 396/b, 397/a, 378, 395/a en 377/c, voor een grotere oppervlakte en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel sectie A, nummers 0371BP0000, 0374GP0000, 0374KP0000, 0375AP0000, 0379FP0000, 0382GP0000 en 0370BP0000 voor een gezamenlijke oppervlakte van achtendertig are vijfenvijftig centiare (38a 55ca) en dit voor een bedrag van 1.425.000,00 EUR.

 

B. GEMEENTE BOORTMEERBEEK- eerste afdeling

Een perceel bos, gelegen ter plaatste volgens kadaster “Dorp”, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 379/c, voor een oppervlakte van zevenentwintig are negentig centiare (27a 90ca) en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0379CP0000, voor een zelfde oppervlakte van zevenentwintig are negentig centiare (27a 90ca) en dit voor een bedrag van 25.000,00 EUR.

 

art. 2

Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 van de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te verlenen de aankoopakte in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Afwijking kermisreglement

 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 met betrekking tot de aanpassing van het kermisreglement;

 

Overwegende dat dit reglement bepaalt dat de gemeente in Boortmeerbeek een kermis inricht Pinksteren, maandag en dinsdag volgend op Pinksteren;

 

Overwegende dat deze kermis omwille van de corona-pandemie niet heeft kunnen plaatsvinden;

 

Onder voorbehoud van de op het ogenblik van de organisatie van een kermis geldende voorwaarden geformuleerd in het dan geldend ministerieel besluit of elders geformuleerde dwingende onderrichtingen;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 om  in Boortmeerbeek een kermis te organiseren op vrijdag 18 juni 2021, zaterdag 19 juni 2021 en zondag 20 juni 2021;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

In afwijking van het kermisreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 maart 2008 in Boortmeerbeek een kermis te organiseren op vrijdag 18 juni 2021, zaterdag 19 juni 2021 en zondag 20 juni 2021.

 

art. 2

Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven deze kermis te organiseren rekening houdende met de op dat ogenblik geldende maatregelen in het kader van de corona-pandemie.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Doelgroepenplan en lokaal toewijzingsreglement Floreal

 

Overwegende dat de concrete sociale ontwikkeling van de voormalige campingsites Floreal 1 en Goorveld door de sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL) nodig is in functie van de bestemming sociaal buitenwonen zoals voorzien in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek’ van 21 december 2007;

 

Overwegende dat een studie naar de leef- en woonkwaliteit op de voormalige camping Floreal 1 en de aanpalende sites Floreal 2 en Goorveld uitgevoerd door Provincie Vlaams-Brabant en RISO Vlaams-Brabant in samenwerking met de gemeente Boortmeerbeek en het IGS-project Wonen aan de Dijle Noord, bevestigde dat heel wat permanente bewoners van Floreal 1, Floreal 2 en Goorveld gehuisvest zijn/waren in kleine en slechte woongelegenheden, dat heel wat bewoners tot een maatschappelijk kwetsbare doelgroep behoren, weinig woonzekerheid hebben en dat er zo sprake is van concrete herhuisvestingsbehoeften;

 

Overwegende dat het in dat kader noodzakelijk is een toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met optie doelgroepen goed te keuren;

 

Overwegende het ontwerp van lokaal toewijzingsreglement waarbij een voorrangsregeling werd uitgewerkt voor een specifieke doelgroep in functie van de toewijzing van kleinschalige sociale woonconstructies op de voormalige campingsites Floreal 1 en Goorveld;

 

Overwegende dat de lokale sociale actoren die actief zijn in de gemeente het lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan positief hebben geadviseerd;

 

Gelet op het overleg over dit thema in de schoot van het lokaal woonoverleg;

 

Gelet op het Besluit Vlaamse regering van 16 november 2018, in het bijzonder hoofdstuk 4 betreffende nieuwe subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2019 betreffende toekenning subsidiëring intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid periode 2020-2025;

 

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018 betreffende opmaak en totstandkoming van een lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen optie ‘doelgroepen’;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2019 betreffende opheffing interlokale vereniging en goedkeuring subsidieaanvraag lokaal woonbeleid;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2021 betreffende aangepaste totstandkoming van het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen optie ‘doelgroepen’;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 betreffende het ontwerp van lokaal toewijzingsreglement waarbij een voorrangsregeling werd uitgewerkt voor een specifieke doelgroep in functie van de toewijzing van kleinschalige sociale woonconstructies op de voormalige campingsites Floreal 1 en Goorveld;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 Het doelgroepenplan Floreal als volgt vast te stellen:

1. DOELGROEPENPLAN

1.1 Omschrijving van de doelgroep

De doelgroep voor de nieuwe sociale ontwikkeling die op Floreal 1 en Goorveld gerealiseerd wordt door SHM SWaL zijn de kandidaat-huurders bij SHM SWaL die permanente bewoners zijn/waren op Floreal 1, Floreal 2 en Goorveld op de vastgestelde data vermeld in het toewijzingsreglement.

 

1.2 Grootte van de doelgroep

De gemeente Boortmeerbeek wenst met het lokaal toewijzingsreglement voorrang te geven aan bepaalde bewoners van de campings Floreal 1, Floreal 2 en Goorveld die kandidaat-huurder zijn bij SHM SWaL en die op een uiterste datum werden gedomicilieerd door de gemeente . De sociale profielschets, uitgevoerd door Provincie Vlaams-Brabant en RISO Vlaams-Brabant tijdens de periode 2017-2018, brengt de problematiek en het bewonersaantal in kaart.

 

Het gaat in totaal om 24 à 31 gezinnen (alleenstaanden en koppels) die via dit doelgroepenplan in aanmerking komen. De opdeling geschiedt als volgt.

Bewoners Floreal 1: sowieso 8 gezinnen (alleenstaanden en koppels), mogelijk 2 meer (die nu nog een eigendom hebben waar probleem mee is) + er is 1 koppel dat recent op privémarkt is gaan huren (omdat ze niet naar de tijdelijke transitiewoningen wilden verhuizen).

Voormalige bewoners Goorveld: 6 gezinnen zijn in 2019 naar sociaal project Slagveldweg (SHM Providentia) verhuisd, waarvan 2 huren via verhuur buiten stelsel. De kans lijkt klein dat deze willen verhuizen naar project Floreal tenzij ze om bepaalde reden hiertoe gedwongen worden. 2 andere gezinnen/personen zijn door omstandigheden niet kunnen verhuizen naar Slagveldweg en zijn verhuisd naar Floreal 2, maar hebben zich ondertussen wel kunnen inschrijven op de wachtlijst sociaal huren en zouden graag naar sociaal woonproject Floreal verhuizen.

Bewoners Floreal 2: 10 gezinnen die er al van voor 2016 wonen zijn reeds ingeschreven, 2 gaan zich op korte termijn inschrijven en er zijn de 2 personen die van Goorveld naar Floreal 2 verhuisd zijn. Verder zijn er nog 9 personen niet gekend bij het woonloket van het IGS (waarvan er mogelijk enkele in aanmerking komen voor sociaal huren maar mogelijk ook enkele niet effectief op de camping wonen) en er zijn 6 personen/gezinnen waarvan een deel gekend is en ingeschreven zijn voor sociaal huren en een deel niet gekend is, maar die er allen nog niet van voor 2016 verblijven en dus binnen de bepalingen van dit toewijzingsreglement geen voorrang zullen krijgen.

 

1.3 Patrimonium dat bij voorrang wordt toegewezen aan de doelgroep

Het project Floreal zal 35 huurwoningen omvatten, bestaande uit een mix van woningen met 1 slaapkamer en 2 slaapkamers waarvan 1 of 2 woningen zullen zijn aangepast voor mindervaliden. Vermits de sociale ontwikkeling in 2023 zal worden gerealiseerd door SHM SWaL kan vandaag nog geen adressenlijst worden aangeleverd. Dit wordt nagestuurd zodra de gegevens bekend zijn.

 

De gemeente Boortmeerbeek wenst 31 sociale huurwoningen die SHM SWaL in 2023 zal opleveren met voorrang toe te wijzen aan de permanente (ex-)bewoners op Floreal 1, Floreal 2 en Goorveld. Een mogelijkheid die het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 voorziet, mits daarvoor dit lokaal toewijzingsreglement met doelgroepenplan wordt opgesteld.

Volgens artikel 6.29 §1 uit het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 kan een gemeente maximaal één derde van het totaal aantal sociale huurwoningen in de gemeente met voorrang toewijzen aan doelgroepen die specifieke problemen hebben om een aangepaste en betaalbare woning te vinden.

 

Voor Boortmeerbeek gaat dit specifiek om:

-10 woningen uit de nulmeting;

-42 woningen uit de meting van het jaarlijks lokaal sociaal woonaanbod (31 december 2019);

-6 woningen van SVK SPIT;

-35 woningen van de sociale ontwikkeling Floreal.

Dit maakt een totaalsom van 93 sociale huurwoningen in de gemeente Boortmeerbeek. Eén derde daarvan kan voorzien worden voor de doelgroep, waarmee het aantal wordt afgerond op 31 woningen die met voorrang kunnen worden toegewezen aan de doelgroep uit dit doelgroepenplan.

 

1.4 Motivatie van de keuze van het voorbehouden patrimonium

Volgend uit de bevindingen van Provincie Vlaams-Brabant en RISO Vlaams-Brabant zijn de personen van de doelgroep de eerder kwetsbare vaak oude, bewoners die soms in erg slechte woonomstandigheden wonen, gezondheidsproblemen en financiële problemen hebben, en vaak moeilijk op eigen kracht een woonoplossing kunnen vinden. Zowel hun levens- als woonkwaliteit lijdt onder hun slechte woonsituatie. De bewoners behorende tot de doelgroep zullen er bij een eventuele toewijzing met voorrang dus sterk op vooruit gaan qua leef- en woonkwaliteit en dit aan betaalbare voorwaarden. Het principe van kleinschalige woningbouw is afgestemd op de bepalingen van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waarin sterk rekening werd gehouden met de huidige manier van wonen van de permanente campingbewoners, op hun specifieke woonwensen en de verbondenheid met de plaats en de medebewoners. 

 

1.5 Flankerende maatregelen ten behoeve van de doelgroep

Veel huidige en voormalige bewoners van Floreal 1, Floreal 2 en Goorveld zijn terughoudend om een beroep te doen op hulpverlening. Ze kennen niet altijd de weg naar dienst- en hulpverlening. Verder gaat het vooral om hulp aan ouderen, invaliden, mensen met een zeer laag inkomen in onaangepaste woonsituaties.

De begeleiding van bewoners vanuit Floreal 1, Floreal 2 en Goorveld bij de herhuisvesting werd en wordt opgenomen door de dienst Burgerzaken van de gemeente Boortmeerbeek, het IGS-project Wonen aan de Dijle Noord, het OCMW van Boortmeerbeek, Provincie Vlaams-Brabant en RISO Vlaams-Brabant.

De gemeente levert gratis eerstelijns juridisch advies qua alle juridische aspecten van het dagelijks leven. Er is tevens de Minder Mobielen Centrale om verplaatsingen aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Mensen met een inkomensprobleem kunnen terecht op de sociale dienst van het OCMW voor FEAD-goederen (verdeling van goederen vanuit de Europese voedselhulp), maar ook voor aanvullende financiële steun. Verder is er nog het fonds sociale en culturele participatie waarop men beroep kan doen. Door de COVID-19 pandemie zijn nog extra subsidies beschikbaar voor gebruikers van het OCMW. Het OCMW heeft deze doelgroep (alle campingbewoners) hierover geïnformeerd naar aanleiding van de verdeling van consumptiebonnen. Tot slot zijn er de thuiszorgdiensten waarop zij beroep kunnen doen: gezinszorg en poetsdienst.

RISO Vlaams-Brabant en Provincie Vlaams-Brabant verzorgen trouwens ook nog verdere opvolging van de doelgroep tot einde 2022.

 

1.6 Nieuwe sociale bouwprojecten in functie van het wegwerken van de afwijking en het BSO

Op diverse sites in de gemeente Boortmeerbeek worden de komende jaren extra sociale huurwoningen gerealiseerd waardoor het Bindend Sociaal Objectief (116 te realiseren sociale huurwoningen) zal worden behaald. Een doorstroming van andere kandidaat-huurders, ingeschreven voor een sociale huurwoning in Boortmeerbeek, wordt aldus verwacht.

 

De laatste meting van het lokaal sociaal woonaanbod verricht door Vlaanderen (31 december 2019) resulteert in een aanbod van 42 extra sociale huurwoningen vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen en 6 woningen vanuit het sociaal verhuurkantoor, waardoor de gemeente vandaag een BSO-score behaalt van 48/116.

De geplande huisvestingsprojecten in de gemeente zijn Floreal (35 sociale huurwoningen), Eekhoornhof (7 sociale huurwoningen) en Weerstandsstraat (34 à 36 sociale huurwoningen).

Met alle geplande projecten komen er in Boortmeerbeek 76 à 78 extra sociale woningen bij, waardoor de slotsom van de gerealiseerde projecten, de geplande projecten en de SVK-woningen ons leert dat de gemeente Boortmeerbeek zowel het BSO zal behalen als overtreffen.”

 

 

art. 2 Het toewijzingsreglement Floreal als volgt vast te stellen:

2. LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT

2.1 Afbakening en definitie van de doelgroep

Op basis van de eerder aangehaalde argumenten in artikel 1, de studie van Provincie Vlaams-Brabant en RISO Vlaams-Brabant en de besprekingen tijdens de overlegmomenten van de werkgroep en het lokaal woonoverleg is de doelgroep die volgens de gemeente Boortmeerbeek prioriteit geniet voor de toewijzing van de sociale woningen die via SHM SWaL op de sites Floreal 1 en Goorveld gerealiseerd worden, de volgende en is deze volgorde van prioriteit:

a) Kandidaat-huurders van SWaL die uiterlijk op 31 december 2016 werden gedomicilieerd op de voormalige camping Floreal 1 en die er bij het trekken van de lijsten voor toewijzing op Floreal 1 nog steeds permanent wonen en gedomicilieerd zijn of noodgedwongen tijdelijk genoodzaakt waren te verhuizen omwille van de bouwwerken;   

b) Kandidaat-huurders van SWaL die uiterlijk op 31 december 2015 werden gedomicilieerd op de camping Floreal 2 en die er bij het trekken van de lijsten voor toewijzing op Floreal 1 nog steeds permanent wonen en gedomicilieerd zijn;    

c) Kandidaat-huurders van SWaL die uiterlijk op 31 december 2016 werden gedomicilieerd op de voormalige camping Goorveld en die noodgedwongen werden herhuisvest naar het sociaal project Slagveldweg of verhuisden naar Floreal 2, omwille van de sluiting van Goorveld in 2019.    

 

Kandidaat-huurders van SWaL die na deze data op de bewuste ‘campings’ gedomicilieerd werden en wie er ‘voorlopig’ werden ingeschreven, behoren niet tot de doelgroep van dit lokaal toewijzingsreglement. Zij kunnen zich wel steeds inschrijven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen en het SVK. De standaardtoewijzingen volgens artikel 6.19 of 6.20 van het besluit van de Vlaamse Codex Wonen zijn dan van toepassing.

 

Binnen artikel 6.19 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 geniet deze doelgroep in de eerste plaats van voorrang. Daarna pas zijn de andere absolute voorrangsregels van toepassing. Doelgroepen vormen een ‘absolute’ voorrang. Lokale binding daarentegen, waarvoor Boortmeerbeek al een toewijzingsreglement opstelde, is een ‘optionele’ voorrangsregel.

 

2.2 Goedkeuring en wijzigingen

Elke wijziging aan het reglement wordt door de gemeente voorafgaand besproken op het lokaal woonoverleg. Na advies van het lokaal woonoverleg wordt de wijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het goedgekeurde reglement wordt aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen bezorgd, volgens het artikel 6.14 §2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

2.3 Uitvoering van het reglement

De gemeenteraad belast de sociale huisvestingsmaatschappij SWaL met de uitvoering van dit reglement, die de voorrang opneemt in haar intern huurreglement.

 

2.4 Inwerkingtreding

De gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband bezorgt het toewijzingsreglement en het administratief dossier aan de Vlaamse Regering met een beveiligde zending.

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van vijfenveertig kalenderdagen, die volgt op de datum van de kennisgeving van het toewijzingsreglement en het administratief dossier, om het toewijzingsreglement geheel of gedeeltelijk te vernietigen als zij het toewijzingsreglement in strijd acht met de wetten, decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan of het algemeen belang. Als het toewijzingsreglement per aangetekend schrijven wordt bezorgd, gaat de termijn in vanaf de derde werkdag na de datum waarop het toewijzingsreglement is afgegeven op de post.

De Vlaamse Regering kan de termijn, vermeld in het derde lid, eenmalig verlengen met vijftien kalenderdagen. Ze geeft daarvan kennis aan de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband voordat de oorspronkelijke termijn afloopt.

 

De Vlaamse Regering bezorgt de vernietigingsbeslissing met een beveiligde zending aan de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

 

Het reglement treedt in werking één maand na het verstrijken van de termijn van 45 dagen, vermeld in art. 6.14, §2, tweede lid van de Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, of de verlengde termijn van 60 dagen, vermeld in art. 6.14, §2, derde lid van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

De gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband bezorgt een afschrift van het toewijzingsreglement aan de toezichthouder en aan de verhuurders die het zullen toepassen nadat de termijn, vermeld in het derde of vierde lid, is verstreken en er geen vernietiging is uitgesproken.

 

Beveiligde zending:

Agentschap Wonen-Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw

Afdeling Woonbeleid

Havenlaan 88 bus 40D

1000 Brussel

 

Digitaal:

lokaaltoewijzingsreglement.wonen@vlaanderen.be

 

2.5 Bekendmaking

Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke informatiekanalen wordt bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ter inzage bij de sociale verhuurder en in het gemeentehuis van Boortmeerbeek. De bepalingen uit het toewijzingsreglement moeten worden geïntegreerd in het interne huurreglement van de sociale verhuurder en de sociale verhuurder bezorgt het gewijzigde interne huurreglement onmiddellijk aan de toezichthouder. De toezichthouder kan de verhuurder verplichten de toewijzingsregels toe te passen, als de verhuurder de voorwaarden van het goedgekeurde toewijzingsreglement niet naleeft.”

 

art. 3

Dit besluit over te maken aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen en IGS Wonen aan de Dijle Noord.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Retributiereglement asbest

 

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad;

 

Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2020 tot toekenning van een subsidie aan Ecowerf voor een project in het kader van het asbestafbouwbeleid (perceel bronophaling);

 

Overwegende dat de projectaanvraag van EcoWerf inhoudt om via huis-aan-huis-inzameling de asbestafbouw in Vlaanderen en dus ook in de gemeente Boortmeerbeek te versnellen;

 

Overwegende dat EcoWerf zich op asbesthoudende golfplaten en leien van particulieren met een maximum van 5 platen- of kuubzakken (komt neer op ongeveer 150 m² dak) richt met volgende werkwijze:

1. De inwoner vult op de website een formulier in.

2. De asbestcoach contacteert de inwoner en gaat op huisbezoek, bekijkt de situatie ter plaatse,               geeft informatie over een veilige afbraak, verkoopt de plaatzakken, spreekt een plaats af                                           waar de zakken moeten gezet worden en plant de ophaaldatum in.

3. EcoWerf komt deze ophalen op de afgesproken datum en levert de zakken aan de verwerker.

 

Overwegende dat ook KMO’s en verenigingen kunnen deelnemen aan het project;

 

Overwegende dat het aangewezen is om een tarief te heffen voor natuurlijke personen, rechtspersonen en/of verenigingen die de ophaling aan huis van plaatzakken (1 m³) of kuubzakken (1 m³) verzoeken, welke door de intercommunale EcoWerf ter beschikking van de bevolking worden gesteld via de asbestcoach van EcoWerf;

 

Overwegende dat bij de aankoop van minstens één asbestzak twee veiligheidskits inbegrepen zijn en de aanvrager een bijkomende veiligheidskit kan  aankopen;

 

Overwegende dat de organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid zoals uitgewerkt door de OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse gewest;

 

Overwegende dat de organisatie van de aanvraag en de inzameling van de plaatzakken of kuubzakken voor asbest gebeurt door EcoWerf waarbij de aanvraag- en aanbiedingsvoorwaarden zoals vastgelegd door EcoWerf moeten nageleefd worden;

 

Overwegende dat het project start op 1 juni 2021 en een totale duur van 3 jaar heeft;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 - Omschrijving

De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 juni 2021 en eindigend op 30 mei 2024 een retributie op de verkoop van kuubzakken en plaatzakken voor het inzamelen van asbestleien en/of -platen.

 

art. 2 - Tarief

§1. De retributie bedraagt voor een:

- kuubzak (1 m³): 30,00 EUR

- plaatzak (1 m³): 30,00 EUR

 

§2. Er kunnen jaarlijks maximum vijf kuubzakken of vijf plaatzakken (of een combinatie van zakken beperkt tot 5 stuks) per adres aangekocht worden. Hierbij zijn twee veiligheidskits en het ophalen van de kuub- of plaatzakken aan huis inbegrepen.

 

art. 3 - Procedure

1. Inwoner vult een webformulier in of belt naar de Groene Lijn van EcoWerf

2. Asbestcoach neemt telefonisch contact op met de inwoner en maakt een afspraak voor een                huisbezoek

3. De asbestcoach geeft ter plaatse informatie over veilige afbraak, verkoopt de zakken aan de                inwoner en maakt een afspraak voor ophaling

4. De inwoner vult de zak(ken) korte tijd voor de ophaaldag

5. EcoWerf komt de zakken ophalen.

 

art. 4 - Invordering

EcoWerf wordt gemachtigd om de retributies, zoals vermeld in artikel 2, te innen. De wijze van betaling gebeurt uitsluitend op de door EcoWerf voorgeschreven wijze met name via Bancontact bij aflevering van de zakken.

 

art. 5 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

IGO div - mandatering algemene vergadering 25 juni 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO div;

 

Gelet op het feit dat de gemeente op 20 april 2021 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IGO div op 25 juni 2021;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat

de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke

algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waardoor

deze algemene vergadering volledig digitaal zal plaatsvinden;

 

Gelet op de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGO div voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1 

Het mandaat van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van IGO div op 25 juni 2021 als volgt te bepalen:

1. Goedkeuring verslag 11-12-2020

2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor)

3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div

4. Goedkeuring jaarverslag 2020

5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 – maart 2025

         Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag

               nam uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021

6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

         Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)

7. Varia.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 23 juni 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide;

 

Gelet op het feit dat de gemeente op 21 april 2021 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 23 juni 2021;

 

Gelet op de actuele statuten van de intergemeentelijke samenwerking Hofheide die bepalen dat

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering bij

gemeenteraadsbesluit moeten mandateren met de vaststelling van het mandaat van de

vertegenwoordiger voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het

op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de

informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de

mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op

onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende

agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een

digitale algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarin na geheime stemming is besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, (effectief) en Ann Sleyp, gemeenteraadslid, (plaatsvervangend) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van IGO div op 25 juni 2021 als

volgt te bepalen:

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december

2020

2. Bevestiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor

3. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2020

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

5. Werking van het crematorium

6. Varia.

 

art. 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de

gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend

akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende

ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen

van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via

het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

art. 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de algemene

vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

art. 4

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te

gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 5

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

ERSV Vlaams-Brabant vzw - goedkeuring ontbinding

 

Voorgeschiedenis

         Op 30 maart 2021 hield ERSV Vlaams-Brabant vzw een buitengewone algemene vergadering.

         Uitnodiging van Ann Schevenels, voorzitter ERSV Vlaams-Brabant vzw, van 23 april 2021 voor een nieuwe buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw op 23 juni 2021.

 

Feiten en context

         De algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw besliste op 30 maart 2021 om de vzw te ontbinden en om een college van vereffenaars aan te duiden.

         Omdat er twijfels zijn gerezen over de gevolgde procedure bij de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2021 en de conformiteit met het decreet lokaal bestuur en meer bepaald artikel 41 (dat de bevoegdheid tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen bij de gemeenteraad legt), zal er opnieuw een buitengewone algemene vergadering worden georganiseerd op 23 juni 2021.

         Op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw van 23 juni 2021 staan de volgende agendapunten:

  1. Verslag algemene vergadering 29 april 2020
  2. Jaarverslag 2020
  3. Resultatenrekeningen en balans 2020
  4. Kwijting aan de bestuurders
  5. Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van een vereffenaar en bestemming eventuele restmiddelen
  6. Varia

 

Juridische gronden

         Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur

Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid.

         Artikel 41, 2e lid, 4° van het decreet lokaal bestuur

De bevoegdheid tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

         Artikel 32 van de statuten van ERSV Vlaams-Brabant vzw (goedgekeurd op 8 december 2004)

In overeenstemming met de decretale verplichting, kan de algemene vergadering de Vereniging ontbinden bij consensus van de algemene vergadering waarop minstens vier vijfden van de leden, alsmede van tenminste één lid van de fractie van de werkgevers/de fractie van de werknemers/ de fractie van de lokale besturen.

De algemene vergadering stelt de vereffenaar of een college van meerdere vereffenaars aan en bepaalt de bestemming die aan het netto-actief van het vermogen van de Vereniging zal worden gegeven conform het bepaalde in artikel 33.

De algemene vergadering bepaalt tevens de bevoegdheid van de vereffenaar of vereffenaars, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

         Artikel 33 van de statuten van ERSV Vlaams-Brabant vzw (goedgekeurd op 8 december 2004)

Indien de Vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt na vereffening, het netto-actief bestemd ten voordele van een instantie of een instelling die niet tot de Vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van niet-commerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische streekontwikkeling.

De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

         Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019

Op de algemene vergadering worden ook één of méér vereffenaars aangesteld en hun opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De vereffenaar(s) moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze zowel met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening houden.

 

Argumentatie

Omwille van het stopzetten van de ESF-projecten ‘versterkt streekbeleid’ en bij gebrek aan een andere Vlaamse maatregel betreffende sociaaleconomische streekontwikkeling en bijhorende middelen, is het decreet van 4 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden van de regio en de regionaal sociaaleconomische overlegcomités niet langer toepasbaar en wordt het onmogelijk om het doel, de taken en de opdrachten van ERSV Vlaams-Brabant vzw zoals bepaald in de statuten te realiseren.

 

De algemene vergadering moet in aanwezigheid/deelname van minstens vier vijfden van de leden, alsmede van tenminste één lid van de drie fracties (vakbonden / werkgevers / lokale besturen) en in consensus beslissen om de vzw te ontbinden.

 

Er wordt voorgesteld om het college van vereffenaars als volgt samen te stellen:

         Steven Marchand (vakbonden)

         Elke Tielemans (werkgeversorganisaties)

         Boudewijn Herbots (lokale besturen).

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat zij optreden en beslissen als één college.

 

De vereffenaar moet het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten zowel de belangen van de vzw als deze van de schuldeisers in rekening worden gehouden. In dit geval zal de vereffening mogelijks pas kunnen gebeuren als de vooropzeg van alle personeelsleden definitief is afgelopen, in het voorjaar 2022.

 

Conform de statuten van de vzw worden eventuele restmiddelen na aanzuivering van de passiva en beëindiging van alle lopende verplichtingen bestemd ten voordele van een instantie of een instelling die niet tot de vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van niet-commerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische streekontwikkeling.

 

De beschikbare middelen laten toe om de voorziene schulden nog te betalen, ervan uitgaande dat die cijfers de definitieve zijn en er in 2021 geen bijkomende kosten meer zijn gemaakt.

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Akkoord te  gaan met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-Brabant, waarvan de gemeente Boortmeerbeek lid is.

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek, schepen Remi Serranne, te mandateren om het ontbindingsbesluit op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant van 23 juni 2021, inclusief de aanduiding van een vereffenaar en de bestemming van eventuele restmiddelen, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Cipal - mandatering algemene vergadering 24 juni 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal;

 

Gelet op het feit dat de gemeente op 7 mei 2021 werd opgeroepen deel te nemen aan de

algemene vergadering van Cipal op 24 juni 2021;

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden

herhaald voor elke Algemene Vergadering;

 

Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit

van 25 maart 2014 van de Vlaamse regering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waardoor deze algemene vergadering digitaal zal plaatsvinden;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is

besloten Hans De Locht, schepen, (effectief) en Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, (plaatsvervangend) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Cipal voor de volledige legislatuur

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen als de goedkeuring zonder opmerkingen van

de voorgestelde besluiten voor de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2021:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020

7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris

8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te

gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen

beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 15 juni 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib;

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 10 mei 2021 werd opgeroepen

om deel te nemen aan de algemene vergadering van HaBoBib die op 10 mei 2021 digitaal plaats heeft;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 10 mei 2021 werd overgemaakt;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarmee de raadsleden Rodrigue

Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans, Willy Stroobants en

Maurice Vanmeerbeeck werden aangeduid als volmachtdragers van de gemeente op de algemene

vergaderingen van HaBoBIB voor de volledige legislatuur 2019-2024, waarbij de volmachtdragers

eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn;

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de digitale algemene vergadering van HaBoBIB van 15 juni 2021:

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen

2. Goedkeuring verslag d.d. 8/12/2020

3. Goedkeuring jaarrekening 2020: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten)

4. Goedkeuring jaarrekening 2020: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten)

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor

6. Goedkeuring werkingsverslag 2020

7. Aanstellen revisor (Decreet Lokaal Bestuur, art. 449)

8. Varia

 

art. 2

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord

te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te

stellen.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen

beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBIB, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Gemeentelijke Holding NV - mandatering algemene vergadering 30 juni 2021

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening;

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van Gemeentelijke Holding NV - in vereffening van 21 mei 2021 voor de

algemene vergadering van 30 juni 2021 met agenda en bijhorende documenten;

 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat

de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke

algemene vergadering;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waardoor

deze algemene vergadering volledig digitaal zal plaatsvinden;

 

Gelet op de gemeenteraad van 24 juni 2019 waarin na geheime stemming is besloten Hans De Locht, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening voor de volledige legislatuur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Het mandaat van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening op 30 juni 2021 als volgt te bepalen:

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over het boekjaar 2020

2. Bespreking door de vereffenaars van de jaarrekening over het boekjaar 2020

3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2020 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten

4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2020

5. Vraagstelling

 

art. 2

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord

te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te

stellen.

 

art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen

beslissing en er kennis van te geven aan de Gemeentelijke Holding NV, Kunstlaan 56 B4C, 1000

Brussel.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 8 maart 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 8 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 15 april 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 15 april 2021.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Regenboogzebrapad Heverplein

 

VRAAG: Naar aanleiding van antwoord op de vraag betreffende het zebrapad te Hever wens ik volgende te zeggen het gaat hier niet over de diversiteit van de gemeente maar over de verantwoordelijkheid indien er daar een ongeval gebeurd terwijl die bus op het zebrapad staat te wachten. Dat zebrapad kon ook elders gelegd worden  met minder risico?

 

ANTWOORD: Het antwoord op de schriftelijke vraag over het regenboogzebrapad te Hever van de Vlaams Belangfractie zal schriftelijk worden geformuleerd en gepubliceerd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Versterking handelskernen

 

VRAAG: Versterken van de handelsmerken. Vraag van minister Crevits

Zal onze gemeente Boortmeerbeek intekenen op deze overheidsopdrachten?

Indien ja  welke specifieke noden zal het bestuur laten ondervragen? Indien nee,  

Waarom niet?

Welke initiatieven neemt het bestuur reeds op dit moment om onze lokale Handelskringen te versterken? Welk budget wordt daarvoor uitgetrokken?

 

ANTWOORD: mondeling behandeld, zie zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Open brief aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Boortmeerbeek

 

Open brief 

 

Aan het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN BOORTMEERBEEK  Pastorijstraat 2  3190 BOORTMEERBEEK 

 

 

Boortmeerbeek, 21 mei 2021

 

Geachte mevrouw de Burgemeester

Geachte mevrouw de Schepen

Geachte mijnheer de Schepen

Geachte heer voorzitter van de Gemeenteraad

 

 

Tijdens de gemeenteraad van 26 april 2021 kondigde u aan dat er niet meer live en mondeling zou geantwoord worden op de vragen van de oppositie. We mogen als oppositie nog steeds vragen indienen en zelfs voorlezen, maar deze zullen pas later schriftelijk beantwoord worden. 

 

U heeft tijdens, maar ook na de gemeenteraad kunnen vernemen dat de verschillende oppositiepartijen Groen, CD&V, NVA en onafhankelijk gemeenteraadslid, deze eenzijdige beslissing, om live tijdens de gemeenteraad niet langer mondeling op de vragen van de fracties te antwoorden, ten zeerste betreuren. De gemeenteraad is een democratisch forum op het niveau het dichtst bij de inwoners. Weigeren om in een openbare zitting op de vragen van de oppositie te antwoorden ondermijnt het democratisch gehalte van de gemeenteraad. Dit baart ons zorgen. We willen hierbij ons ongenoegen en onze ongerustheid duiden.

 

U stelt dat het aantal vragen zou gestegen zijn sinds de gemeenteraad live wordt gestreamd. Wij betwisten dit. De oppositie heeft vanaf het begin van de legislatuur vragen gesteld en voorstellen ingediend. Dat het nu de spuigaten uitloopt en we om aandacht schreeuwen is een non-argument en in onze ogen een zwaktebod. Als meerderheid dient u uw beleid toe te lichten. Kritische vragen vanuit de oppositie horen daar nu eenmaal bij. Ook die vragen beantwoorden is deel van het democratisch proces. 

 

U stelt eveneens dat de vele vragen de gemeenteraad te lang maken en sommige gemeenteraadsleden vroeg moeten opstaan. Het argument is opnieuw zwak, want de meeste gemeenteraadsleden hebben een job, (kleine) kinderen, en moeten dus allemaal vroeg op…  Aan het begin van de legislatuur werd een kinderopvangvergoeding door de meerderheid afgewezen want, stelden jullie, ‘als raadslid ga je een engagement aan’, hetzelfde argument werd aangehaald als het ging om voorstellen om de zitting te schorsen na een bepaald tijdstip. 

 

Ten slotte betwisten we het democratisch karakter van deze maatregel. Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt immers in artikel 31 dat gemeenteraadsleden een aantal rechten kunnen uitoefenen om onze (controle)functie als raadslid uit te oefenen door onder meer: het stellen van mondelinge en schriftelijke vragen aan de leden van het college van burgemeester en schepenen, het initiatiefrecht tot bijeenroeping van de raad, toevoegen van agendapunten, inzagerecht, enz. Het niet langer beantwoorden tijdens de gemeenteraad van onze vragen, is een inperking van ons recht op stellen van mondelinge vragen en gaat in tegen de geest van het decreet Lokaal Bestuur..

 

Laat het duidelijk zijn… Het feit dat we vragen stellen, voorstellen doen, in discussie gaan en soms vragen nog eens herhalen omdat we bezorgd zijn of omdat er nog dingen onduidelijk zijn, is ons engagement. Daar steken we ook tijd en energie in met als doel om van onze gemeente een fijne plek te maken, om inwoners te informeren, om de meerderheid vragen te stellen. Dit laatste is ook wat er gebeurt in het parlement, waar er ook debatten en vragenuurtjes zijn……In onze gemeente wordt dit echter een praatbarak genoemd. 

 

We betreuren deze beslissing omdat: - deze niet respectvol is ten aanzien van de gemeenteraadsleden, die allemaal een mandaat gekregen hebben van de inwoners;  - deze maatregel regelrecht ingaat tegen de geest van het decreet; - we deze vragen niet enkel voor onszelf stellen, maar ook voor de inwoners. Een openbare zitting is omwille van openbaarheid, de beste plaats om vragen te stellen; - het aanleveren van een schriftelijk antwoord doorgaans langer duurt. Alles gebeurt met minstens een maand uitstel; - een schriftelijk antwoord minimalistisch kan zijn en de mogelijkheid tot discussie en dialoog volledig ontneemt; - bij een schriftelijk antwoord de verantwoording en argumentatie voor de beleidsvoering volledig genegeerd kan worden; 

- via een schriftelijk antwoord de inhoudelijke debatten worden vermeden, waardoor een besproken visie niet meer mogelijk is. Dit voedt het opportunisme en beslissingen die in de achterkamer genomen worden; - we vragen stellen die vaak betrekking hebben op thema’s en dossiers die bij de bevolking leven; - door de mogelijkheid tot dialoog en interactie te ontzeggen, ontneemt u ook de inwoners hun stem, ook al omdat u ook weigerde in te stemmen met een vragenhalfuurtje voor inwoners.

 

U beseft dat wij als oppositie dit niet zomaar zullen en kunnen aanvaarden.  We hebben immers een verantwoordelijkheid ten aanzien van de inwoners die ons afgevaardigd hebben binnen de gemeenteraad. Rekening houdend met alle getelde stemmen, wordt een meerderheid van 51% van de inwoners, nu buiten spel gezet, door jullie ondemocratische beslissing. We zullen blijven ijveren voor openbaarheid van bestuur. We zullen blijven vragen stellen. Dat is ons recht, maar ook de inwoners van Boortmeerbeek hebben recht op antwoorden. En ja, voor ons moet dat mondeling in de gemeenteraad en niet  op een stuk papier.

 

Bovendien wordt onze gemeente geconfronteerd met talrijke uitdagingen die op een duurzame wijze dienen te worden aangepakt. Duurzaam betekent met een lange termijnvisie. Natuurlijk heeft elke partij een aantal prioriteiten. Maar er zijn duidelijke gemeenschappelijke elementen: het verkeersinfarct binnen de gemeente, het klimaatprobleem, de steeds toenemende verharding en ontgroening, de noodzakelijke aanpassing van de sportaccommodatie, nood aan meer ontmoetingsruimtes voor jongeren en volwassenen,… Echter blijven de structurele investeringen hiervoor uit. We gaan er hierbij als gemeente niet op vooruit, integendeel.

 

Toen jullie in januari 2019 als nieuwe meerderheid aantraden, waren jullie eerste woorden en verklaringen dat er zou gestreefd worden om als één groep, één team naar voor te treden en beleid te voeren. Dit voornemen lijkt met de beslissing van 26 april 2021 dood en begraven.

 

Toch wensen we jullie de kans te geven om deze beslissing ongedaan te maken. Dit omdat we als oppositie (Groen, CD&V, NVA en onafhankelijk gemeenteraadslid) een functioneel, efficiënt en waardig beleid wensen te voeren. Met politieke spelletjes doen we niet mee. Er is immers geen tijd te verliezen en energie te verspillen. We willen bovendien op een democratische wijze beleid voeren, in communicatie en in overleg, om stappen vooruit te zetten in functie van onze gemeente. 

 

We hopen dat het gezond democratisch verstand zal zegevieren en dat jullie deze beslissing intrekken. Op deze wijze erkennen en respecteren jullie het engagement en de rechten van elk gemeenteraadslid. Dit is in functie van het algemeen belang van de inwoners en van onze gemeente.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Groen fractie:   Ann Morissens – Marie-Louise Altmutter – Wouter Decat

NVA -fractie:   Hans Crol – Rodrigue Bijlsma – Regina Wolfs

CD&V- fractie:   Steven D’hont - Bert Meulemans – Steven Van Loock 

Onafhankelijk gemeenteraadslid: Sigrid Van Obbergen

 

ANTWOORD: Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad zal een bijzonder comité met een afgevaardigde van elke fractie de kwestie over de behandeling van vragen en voorstellen, alsook de uitwerking van een participatiereglement nader voorbereiden.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Beloningssysteem voor fietsende kinderen en jongeren in samenwerking met en ter ondersteuning van de lokale handelaars

 

VRAAG: Na de zomervakantie kunnen ze hopelijk een lange en moeilijke periode met veel beperkingen afsluiten. Ook kinderen en jongeren uit onze gemeente hebben een moeilijke periode gehad met de nodige beperkingen. Ook onze lokale handelaars en horeca hadden het moeilijk. Daarom is het een goed idee om vanuit de gemeente een positief initiatief te nemen en waarom geen twee vliegen in 1 klap slaan.  In onze buurgemeenten is er een beloningssysteem voor kinderen die fietsen naar school en zo punten verzamelen. Geïnspireerd op dit voorstel stellen we voor om dit niet te beperken tot fietsen naar school maar ook voor fietsen naar speelpleintjes, jeugdbewegingen, hobby’s of samen met mama of papa fietsend naar de winkel. Indien een bepaald aantal punten verzameld zijn kunnen deze ingeruild worden bij lokale handelaars of horeca, we denken bv. aan ijsjes, bakkers, de Oxfam winkel, maar ook een lokale supermarkt of frituur zijn mogelijkheden afhankelijk van de leeftijd. Het voorstel laat kinderen toe om zelfvertrouwen te krijgen door zich zelfstandig te kunnen verplaatsen, ook zelf sparen en iets uitkiezen zijn stimulerend voor kinderen en jongeren. Het voorstel sluit aan bij de beleidsdomeinen jeugd, vrije tijd en gezondheid en lokale economie. We vragen hier een princiepsbesluit en gelasten het college met de verdere uitwerking van dit voorstel.

 

De gemeenteraad stemt

11 ja : Groen, CD&V, NV-A, Sigrid Van Obbergen en Michel Baert

12 onthoudingen: Open VLD, Vooruit en Vlaams Belang

dus aanvaard.

 

ANTWOORD: De gemeenteraad besluit op voorstel van de GROEN-fractie met 11 ja en 12 onthoudingen principieel een beloningssysteem voor fietsende kinderen en jongeren uit te werken.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Introduceren van een vragenkwartiertje voor de inwoners van Boortmeerbeek op de gemeenteraad

 

VRAAG: Onze gemeente wil burgers laten participeren aan het beleid, bv. verkeersleefbaarheidsplan, bevraging Masterplan Boortmeerbeek, omgevingsanalyse. Dit is een positieve zaak. Toch zijn er volgens ons ook laagdrempeligere en directere vormen van participatie mogelijk. Heel wat inwoners zitten met vragen, waarom zouden we hen niet de kans geven om hun vraag rechtstreeks te stellen op een gemeenteraad? We vragen dan ook deze mogelijkheid op te nemen in het huishoudelijk reglement.

 

Inwoners kunnen 7 dagen vooraf een vraag indienen die ze kunnen stellen op de gemeenteraad. Het vragenkwartiertje is bij de aanvang van de gemeenteraad.

 

ANTWOORD: Het voorstel tot instelling van een vragenkwartiertje voor inwoners bij de gemeenteraadszittingen wordt verwezen naar het initiatief en overleg rond het participatiereglement (punt 18).

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Realisatie masterplan Boortmeerbeek

 

VRAAG: Masterplan Boortmeerbeek voorziet in een aantal groter renovatie-en of bouwprojecten, Molen van Servaes, Administratief gebouw. We hebben toch wat vragen bij de financiering van deze projecten, daarom willen we graag een timing en raming van de kosten zien en de manier waarop de gemeente plant deze kosten te financieren.

 

ANTWOORD: De beantwoording van de vraag over het masterplan vanwege de GROEN-fractie zal schriftelijk worden beantwoord en gepubliceerd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Werking jeugdraad

 

VRAAG: Wanneer is er voor het laatst een jeugdraad geweest? Met het oog op de komende versoepelingen denken we dat dit toch al digitaal ingepland kan worden?

 

ANTWOORD: Mondeling behandeld, zie zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Toelichting raad van bestuur SWAL

 

VRAAG: Afgevaardigde gemeenteraadslid Rodrigue Bijlsma geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de op de algemene vergadering van SWaL cvba behandelde punten met in het bijzonder de initiatieven te Boortmeerbeek op vlak van de sociale woningbouw en de stand van zaken rond de hertekening van het landschap van de sociale huisvestingmaatschappijen (SHM).

 

ANTWOORD: Afgevaardigde gemeenteraadslid Rodrigue Bijlsma geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de op de algemene vergadering van SWaL cvba behandelde punten met in het bijzonder de initiatieven te Boortmeerbeek op vlak van de sociale woningbouw en de stand van zaken rond de hertekening van het landschap van de sociale huisvestingmaatschappijen (SHM).

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Verkeerssituatie kruispunt Wespelaarsebaan - Hollestraat

 

VRAAG: Wat voorziet het schepencollege om de verkeerssituatie aan de Wespelaarsebaan met de Hollestraat te verbeteren? Het huis op de hoek verhindert het zicht naar rechts indien men de Hollestraat verlaat richting Wespelaarsebaan. In het antwoord van een eerdere mondeling gestelde vraag werd een spiegel niet als een oplossing gezien maar wat wel, al dan niet in het kader van het nieuw voorgestelde en uitgerolde VKLBHP?

 

ANTWOORD: Mondeling behandeld, zie zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Tussenkomst aankoop abonnement De Lijn

 

VRAAG: Deze vraag kan eigenlijk ook gekaderd worden binnen het 'verkeersleefbaarheid-, mobiliteitsplan' van de gemeente.

Blijkbaar komen heel wat gemeenten op één of andere manier tussen bij de aankoop van abonnementen voor De Lijn: https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/steden-gemeenten/zeven-pijlers/dbs/steden-derde-betalersysteem.html

Wat doet onze gemeente in deze?

 

ANTWOORD: Mondeling behandeld, zie zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Schoolfotoverkoop gemeentelijke basisschool

 

VRAAG: De GBS wordt gevraagd geld/winst van schoolfotoverkoop af te geven/terug te storten aan de gemeente. Wat is de achtergrond van deze vraag?

Hoe moet de school eigen middelen vergaren als ze iets extra's wil doen?

 

ANTWOORD: Mondeling behandeld, zie zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Rioleringswerken Audenhovenlaan - Pontstraat

 

VRAAG: Welke impact gaan de rioleringswerken Audenhovelaan - Pontstraat hebben op de verkeersveiligheid van de oversteek met de N26? Wanneer vatten de werken aan en is dat ook het moment wanneer het voorgestelde scenario om van de Pontstraat een éénrichtingsstraat te maken van start gaat? Hoe gaat de situatie er voor fietsers uitzien?

 

ANTWOORD: Mondeling behandeld, zie zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Verslag milieuadviesraad 10 mei 2021

 

VRAAG: Waar is het verslag van de MAR van 10 mei?

 

ANTWOORD: Mondeling behandeld, zie zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 05 2021

 

 

Openbare zitting

 

Kostprijs masterplan Boortmeerbeek

 

VRAAG: Wat is de kost van het studiebureau BRUT voor hun werk ten aanzien van het Masterplan Boortmeerbeek-centrum? Op hoeveel € wordt de gehele trajectbegeleiding begroot?

 

ANTWOORD: Mondeling behandeld, zie zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021