NOTULEN - GR

Zitting van maandag 19 september 2022

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma waarnemend voorzitter

Karin Derua burgemeester

Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol schepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Lies Asselman, Iris Schoeters              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Steven Michiels voorzitter

Hans De Locht schepen

Vincent Geerts raadslid

 

Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

 

Openbare zitting

 

Overlijden gemeenteraadslid

 

De gemeenteraad neemt kennis van het overlijden op 16 augustus 2022 van gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck en neemt ter zijner nagedachtenis één minuut stilte in acht.

 

Publicatiedatum: 04/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

 

Openbare zitting

 

Geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid

 

Gelet op het overlijden op 16 augustus 2022 van gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck;

 

Gelet op artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

 

Gelet op de artikelen 6, 10 en 14 van het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het lokaal bestuur;

 

Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;

 

Overwegende dat mevrouw Marita Palstermans als eerste opvolger op de Open VLD-lijst werd opgeroepen de eed als gemeenteraadslid af te leggen, maar verzaakte;

 

Overwegende dat tweede opvolger Marc Michiels overleden is;

 

Overwegende dat mevrouw Anke Goovaerts als derde opvolger op de Open VLD-lijst werd opgeroepen de eed als gemeenteraadslid af te leggen, maar verzaakte;

 

Overwegende dat aldus mevrouw Iris Schoeters als vierde opvolger op de Open VLD-lijst werd opgeroepen de eed af te leggen;

 

Overwegende dat de geloofsbrieven van de verkozene die opgeroepen is om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake;

 

Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat de verkozene die uitgenodigd wordt heden de eed af te leggen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozene zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt;

 

Overwegende dat de verkozene die opgeroepen werd om de eed af te leggen, de volgende eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen";

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

De geloofsbrieven van mevrouw Iris Schoeters als vierde opvolger op de Open VLD-lijst goed te keuren.

 

art. 2

Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Iris Schoeters als gemeenteraadslid.

 

art. 3

De rangorde van de raadsleden als volgt vast te stellen:

 

Nr.

Naam

Hoedanigheid

1

Michel Baert

raadslid

2

Bert Meulemans

raadslid

3

Steven Michiels

raadslid

4

Remi Serranne

raadslid

5

Karin Derua

burgemeester

6

Hans De Locht

1e schepen

7

Annick DeKeyser

2e schepen

8

Steven Van Loock

raadslid

9

Eddy Mortier

raadslid

10

Ann Sleyp

raadslid

11

Audrey Bogaerts

3e schepen

12

Ann Morissens

raadslid

13

Hans Crol

5e schepen

14

Wouter Decat

raadslid

15

Rodrigue Bijlsma

voorzitter

16

Denis Bosny

4e schepen

17

Sigrid Van Obbergen

raadslid

18

Marie-Luise Altmutter

raadslid

19

Willy Stroobants

raadslid

20

Gert Verschueren

raadslid

21

Vincent Geerts

raadslid

22

Lies Asselman

raadslid

23

Iris Schoeters

raadslid

 

Publicatiedatum: 04/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

 

Openbare zitting

 

Ontslag voorzitter gemeenteraad

 

De gemeenteraad neemt kennis van het vervangingsbesluit omwille van tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad Steven Michiels van 19 augustus 2022 waarbij het gemeenteraadslid Rodrigue Bijlsma aanstelt als zijn vervanger. Tevens neemt de gemeenteraad kennis van het bericht van de voorzitter van de gemeenteraad Steven Michiels van 4 september 2022 waarbij hij aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Rodrigue Bijlsma zijn ontslag bekend maakt.

 

Publicatiedatum: 04/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

 

Openbare zitting

 

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 en 7;

 

Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

 

Gelet op de brief van gemeenteraadsvoorzitter Steven Michiels van 4 september 2022 waarmee hij zijn ontslag als voorzitter indient;

 

Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Rodrigue Bijlsma werd overhandigd aan de algemeen directeur op 9 september 2022;

 

Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd heeft aan de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat de voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en daarmee de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen;

 

Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;

 

Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.

 

art. 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Rodrigue Bijlsma, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 19 september 2022.

 

Publicatiedatum: 04/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

 

Openbare zitting

 

Bestuurskracht

 

De gemeenteraadsleden hielden een vrij debat en verkennend gesprek over de bestuurskracht van de gemeente. De bespreking is integraal opgenomen in het zittingsverslag. Door een technisch falen werd echter het gedeelte over de herdenking van het overleden gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck, zijn vervanging door Iris Schoeters en haar eedaflegging als gemeenteraadslid na het onderzoek van haar geloofsbrieven niet opgenomen. Deze aanvulling geldt als aanvulling van het zittingsverslag.

 

De gemeenteraadsleden Steven Van Loock, in eerste instantie, en Bert Meulemans en Lies Asselman vervolgens, verlaten de zitting voor afloop.

 

Aangezien daardoor niemand meer aanwezig is van de CD&V-fractie en het formeel de bevoegdheid van de raad zelf is om een ingediend punt te behandelen, besluit de gemeenteraad in consensus de door de CD&V-fractie ingediende punten toe te voegen aan de agenda voor de zitting van 3 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 04/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

 

Openbare zitting

 

Coronavaccinatie bijkomende herfstprik

 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting.

Reden: Aangezien niemand meer aanwezig is van de CD&V-fractie en het formeel de bevoegdheid van de raad zelf is om een ingediend punt te behandelen, besluit de gemeenteraad in consensus het door de CD&V-fractie ingediende punt toe te voegen aan de agenda voor de zitting van 3 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 04/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

 

Openbare zitting

 

Fusie politiezone

 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting.

Reden: Aangezien niemand meer aanwezig is van de CD&V-fractie en het formeel de bevoegdheid van de raad zelf is om een ingediend punt te behandelen, besluit de gemeenteraad in consensus het door de CD&V-fractie ingediende punt toe te voegen aan de agenda voor de zitting van 3 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 04/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 09 2022

 

 

Openbare zitting

 

Fietsstraten

 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting.

Reden: Aangezien niemand meer aanwezig is van de CD&V-fractie en het formeel de bevoegdheid van de raad zelf is om een ingediend punt te behandelen, besluit de gemeenteraad in consensus het door de CD&V-fractie ingediende punt toe te voegen aan de agenda voor de zitting van 3 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 04/10/2022