NOTULEN - GR

Zitting van maandag 25 januari 2021

 

Aanwezig:

Steven Michiels voorzitter

Karin Derua burgemeester

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranneschepenen

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

 

Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 14 december 2020 goed.

De opmerkingen over de punten ‘Sijsjeslaan’ en ‘jacht’ zijn opgenomen in het zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Nieuwjaarswensen fracties

 

De nieuwjaarswensen van de fracties in de gemeenteraad zijn opgenomen in het zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

COVID-19 - stand van zaken vaccinatiestrategie

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering door de burgemeester van de voorbereidingen voor de uitrol van de vaccinatiecampagne voor de gemeente in het kader van de samenwerking met de ELZ Leuven Noord, ELZ Bravio en de gemeente Kampenhout. De keuze viel uiteindelijk op een samenwerking met de gemeente Kampenhout om gezamenlijk met de gemeenten Steenokkerzeel, Zemst, Keerbergen en Haacht het vaccinatiecentrum uit te bouwen op de site van de voormalige witloofveiling op Kampenhout-sas, wat door de Vlaamse overheid als oplossing aanvaard werd. De gemeente Kampenhout voerde namens de betrokken gemeenten de procedure voor de aanstelling van een private partner die de logistieke aspecten van het vaccinatiecentrum op zich neemt. De financiering van deze operatie wordt ingedekt door de toelagen die de Vlaamse overheid in dit verband de komende maanden in schijven ter beschikking zal stellen van de lokale overheden. Wanneer er toch nog een saldo zou zijn, is afgesproken dat de verdeling zal gebeuren in functie van het aantal inwoners per gemeente. Onder meer daartoe wordt momenteel nog een afsprakennota voorbereid die de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partners zal vormen.

Voor de medische component staat de ELZ Leuven Noord in. Ook hier is voorzien in een subsidiëring door de hogere overheid. Zowel voor de medische als de logistieke component wordt een oproep naar vrijwilligers gelanceerd. De aanmeldingen lopen alvast vlot binnen en structureel is er voor wat het medische betreft ook de inzet van studenten uit de sector te melden.

De integrale mededeling en het navolgend debat zijn opgenomen in het zittingsverslag.

 

 

De burgemeester geeft een stand van zaken over de strategie die zal worden gevolg voor de vaccinering van de inwoners van de gemeente in het kade van de COVID19-pandemie.

 

"De laatste uren gaat het bijzonder snel rond de ontplooiing van de vaccinatiecentra. We proberen overzichtelijk enkele belangrijke elementen weer te geven die goed om weten zijn. Morgen vertrekt de dagorde voor de gemeenteraad van 25 januari 2021 en daarop heeft de burgemeester voorzien in een overzicht van de actuele stand van zaken dat kan gevolgd worden door een actualiteitsdebat.

Het belangrijkste nieuws –dat razendsnel overal al gecommuniceerd wordt- is wellicht dat de vaccinatieplaats nu definitief vastgesteld is in de veilingsite op Kampenhout-sas. De ELZ (eerstelijnszone) heeft daarvoor vannamiddag groen licht gekregen en zal nu de officiële opgave van de plaats doen voor morgen 15.00 u. Alle inwoners van de gemeente –zijnde de postcodes 3190 en 3191- zullen naar daar opgeroepen worden. Op dezelfde plaats zullen ook de inwoners van Haacht en Keerbergen ingeënt worden.

De veilingsite zal gedeeld worden met de ELZ BraVio voor de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. Toevallig 1 plaats voor de beide politiezones.

De voorbereiding van de praktische inrichting wordt onder coördinatie en verantwoordelijkheid van de ELZ Leuven Noord nu ook door onze diensten opgenomen. Wie hierover de gedetailleerde informatie en de richtlijnen die wij krijgen van de Vlaamse overheid wil raadplegen, kan daarvoor terecht op www.laatjevaccineren.be waar de webinar kan bekeken worden. Het zou me erg ver brengen om al deze aspecten nu al voor ons te bespreken of aan te geven hoe we het gaan aanpakken. Dat vraagt nog veel overleg zowel intern als in de ELZ. Ook de financiering is nog niet geheel duidelijk maar grosso modo kan gesteld worden dat de Vlaamse overheid alvast voorziet in een financiering van 250.000,00 EUR per ELZ, zich sterk maakt kostendekkend te willen zijn en aan de gemeentelijke overheden vraagt te voorzien in een prefinanciering. In weerwil van sommige persberichten is de samenwerking binnen de ELZ zeer positief en constructief en helpt iedereen mee de weg te zoeken. De gemeenten Holsbeek, Rotselaar en Tremelo zullen bediend worden door een vaccinatiepost die op het grondgebied Rotselaar zal worden ingericht.

Op dit ogenblik kennen we een toestroom van aanbiedingen van vrijwilligers. De Vlaamse overheid heeft daarvoor een website ingesteld onder www.helpdehelpers.be en het is zeer belangrijk dat u, wanneer u aangesproken wordt, voor welk type hulp of vrijwilligheid dan ook, iedereen doorverwijst naar deze site en hen daar laat inschrijven. Daar worden alle relevante gegevens verzameld, is deze info direct bereikbaar voor wie deze nodig heeft en beheert, is de GDPR-regelgeving gewaarborgd en wordt de administratieve keten beperkt zodat de gemeentelijke diensten er niet mee belast worden. Deze zullen immers nog een belangrijke rol moeten opnemen in de dispatching van het inentingsritme. Wij zullen geen eigen bestanden van vrijwilligers aanleggen of beheren.

Vanuit de ELZ zal de communicatie worden gecoördineerd zodat unisono gesproken wordt, ook voor de motivatiecommunicatie. Als er daarover voorstellen zouden zijn, dan zullen ze steeds worden besproken binnen de ELZ waar we afgesproken hebben geen losstaande gemeentelijke initiatieven te nemen.

Ondertussen is de pandemie ook voor de gewone werking niet opgehouden. Als gemeentebestuur zijn we een bedrijf net als een ander waar telewerken verplicht is waar het kan en waar de voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd. Van in het begin hebben we ons daarop georganiseerd, een gevoelige investeringsinspanning gedaan en hebben we de evolutie gevolgd. Onze medewerkers leveren dagelijks straffe inspanningen om alle regels zo goed mogelijk na te leven en de werkomgeving gezond te houden. Nu de federale regering de controle op de werkvloer opdrijft en daar uiteraard de lokale besturen niet van uitsluit, scherpen we de maatregelen verder aan en houden we ons klaar om een eventuele toets te doorstaan. Dat onze gemeenteraad digitaal wordt georganiseerd, is daarbij ook vanuit dat oogpunt zeker een pluspunt. Met de representatieve vakorganisaties zal in de schoot van het BOC van 21 januari 2021 de toestand overlegd worden en zo nodig in dialoog worden bijgestuurd. 3

 

De aanmelding is op 14 januari 2021 in orde gebracht.

Over de argumentatie om te kiezen voor de veilingsite werd volgende motivatienota opgemaakt:

"VERANTWOORDING VEILINGSITE"

 

De gemeenten Boortmeerbeek en Haacht grenzen aan de gemeente Kampenhout aan het verkeersknooppunt Kampenhout-sas. Op deze locatie is de voormalige veilingsite gesitueerd. De besturen vernamen dat de ELZ BraVio op instigatie van de gemeente Kampenhout voor de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst daar een vaccinatiecentrum zullen uitbouwen. De locatie ligt net over de grens van de ELZ Leuven Noord en aldus moet een afwijking op het principe dat de locatie van een vaccinatiecentrum binnen de grenzen van de ELZ moet worden ingericht, aangevraagd worden.

Plaatsbezoek leerde dat de oppervlakte en de accommodaties van deze site zo ruim zijn dat een volledige ontplooiing van een centrum mogelijk is, een latere opschaling geen probleem en dat alles indoor.

Deze opportuniteit wenst het ELZ Leuven Noord aan te grijpen omwille van volgende redenen:

- De inwoners van de gemeente Boortmeerbeek (Hever in het bijzonder) en Haacht (Wespelaar in het bijzonder) zouden zich geconfronteerd weten met een oproep die hen leidt naar een ver afgelegen vaccinatiecentrum terwijl zij in de onmiddellijke nabijheid van andere vaccinatiecentrum wonen (de genoemde veilingsite, maar voor een aantal ook De Nekker te Mechelen). Dit is beleids- en bestuursmatig niet uit te leggen en zou direct effect kunnen hebben op de vaccinatiebereidheid.

- De veilingsite is gelegen op Kampenhout-sas waar vlakbij een belangrijk en zeer goed uitgerust knooppunt van het openbaar vervoer gelegen is. De assen Mechelen-Leuven en Haacht-Brussel kruisen elkaar daar.

- De veilingsite laat toe het mobiliteitsvraagstuk volledig te beheersen zonder hinder in de aanwezige verkeersstromen in de buurt. Fietsers kunnen de site zeer veilig bereiken en fietsenstalling kan zelfs indoor worden voorzien. Taxi’s kunnen gemakkelijk op- en afrijden.

- De samenwerking met ELZ BraVio laat toe kostenbesparend te werken door synergie te zoeken in logistieke vraagstukken. De samenwerking tussen de betrokken gemeentebesturen is in de regio op andere vlakken uitstekend om zo snel op dit vlak winst te boeken. Er kan dus snel aangepikt worden bij de uitrol die al bezig is; bovendien is er zo mogelijkheid om ook naar de organisatie van het andere vaccinatiecentrum toe insteken te krijgen.

- De veilingsite is gelegen op een zeer gemakkelijk bereikbaar punt voor de diensten die in zullen staan voor de toelevering van de vaccins en er moet maar 1 punt voor 2 centra bediend worden.

- De veilingsite is een ijk- en oriëntatiepunt in de regio dat door iedereen goed gekend is (vergelijk het met een begrip als De Nekker).

- Door de samenwerking zal de veilingsite in het centrum van een te bedienen gebied liggen in plaats van op een uithoek, wat de perceptie over een rationele benadering voor de burger logisch maakt.

- Door te kiezen voor 2 locaties wordt binnen de ELZ Leuven Noord de parameter nabijheid voor de burger maximaal ingevuld en zal het ook aantrekkelijker worden voor vrijwilligers en medewerkers om zich naar de locatie te begeven. Ook voor de ELZ BraVIo.

- Wij begrepen ondertussen ook dat de kostprijs van de site van die aard is dat, in vergelijking met andere mogelijkheden, hier een bijzonder gunstige situatie voor het budget kan bereikt worden (alleen verbruikskosten worden aangerekend en zijn dan deelbaar met de ELZ BraVio).

- De bewaking van de site kan gedeeld worden met de ELZ BraVio. De samenwerking tussen de politiezones maakt dat het toezicht vanuit politioneel oogpunt efficiënt kan worden georganiseerd.

- Het vaccinatiecentrum van de veilingsite zal de bediening verzekeren voor de postcodes die het grondgebied van de gemeenten Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen omvat, grondgebied dat overeenkomt met de politiezone.

- Uit de onderlinge contacten weten we dat de ELZ BraVio en de gemeente Kampenhout geen bezwaar hebben tegen het voorliggende verzoek en tot samenwerking bereid zijn.

 

De vraag om deze afwijking toe te staan, beantwoordt volledig aan het principe dat de lokale burgemeesters het best geplaatst zijn om een inschatting te maken over de meest optimale plaats om een vaccinatiecentrum in te richten."

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Samenwerkingsovereenkomst fietsbruggen Dijle

 

Gelet op  het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bonheiden, Haacht, Keerbergen, Boortmeerbeek en Waterwegen & Zeekanaal nv met betrekking tot het geactualiseerd Sigmaplan (cluster Bovendijle), de aanleg van een verhard multifunctioneel en fietsvriendelijk jaagpad tussen de brug te Muizen en de Hansbrug te Haacht en de bouw van een fietsbrug over de Dijle tussen Rijmenam en Hever en tussen Keerbergen en Haacht;

 

Overwegende dat deze samenwerking de onderling afgestemde en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de gebieden, de herwaardering van de mobiliteitsfunctie van de waterweg en zijn jaagpaden en de creatie van maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving beoogt;

 

Overwegende de noodzaak deze samenwerkingsovereenkomst te actualiseren;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

art. 1

Met de Vlaamse Waterweg nv en de gemeenten Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten betreffende het uitvoeren van het geactualiseerde Sigmaplan en de aanleg van recreatieve en functionele verbindingen naast en over de Dijle, waarvan de tekst als volgt luidt:

 

Tussen

 

De Vlaamse Waterweg, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel Havenstraat 44 te 3500 Hasselt,

vertegenwoordigd door Mevrouw Frieda Brepoels, voorzitter van de Raad van Bestuur, en de heer ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder, hierna “De Vlaamse Waterweg” of “DVW” genoemd,

 

en

 

de gemeente Bonheiden, vertegenwoordigd door dhr. Lode Van Looy, burgemeester en Ethel Van den Wijngaert, algemeen directeur,

hierna “Bonheiden” genoemd,

 

de gemeente Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door mevr. Karin Derua, burgemeester en dhr. Johan Smits, algemeen directeur,

hierna “Boortmeerbeek” genoemd,

 

de gemeente Haacht, vertegenwoordigd door dhr. Steven Swiggers, burgemeester en dhr. Luc van Rillaer, algemeen directeur,

hierna “Haacht” genoemd,

 

de gemeente Keerbergen, vertegenwoordigd door dhr. Erik Moons, burgemeester en dhr. Luc De Boeck algemeen directeur,

hierna “Keerbergen” genoemd,

 

Gemeenten Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen tezamen worden hierna “de gemeenten” genoemd;

 

Gelet op:

 

         het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;

         het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv;

         de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

         het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

         het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

         De beslissingen van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 en 28 april 2006 betreffende het geactualiseerde Sigmaplan.

 

Overwegende dat

 

         DVW beheerder is van de Dijle te Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen;

         de Dijle in de ontwikkeling van het grondgebied van de gemeenten een meerwaarde moet betekenen. In het bijzonder moeten de opportuniteiten en de meerwaarden ten volle benut worden voor het watergebonden ontwikkelen.

         De partijen hebben de wens om samen te werken rond de in deze overeenkomst opgesomde initiatieven;

         De beslissing van de Vlaamse Regering m.b.t. het geactualiseerde Sigmaplan voorziet in de aanleg van 2 bijkomende overstromingsgebieden, Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk; en 1 bijkomend wetland, Pikhaken; waarbij voor het noordelijke deel van het GOG Hollaken-Hoogdonk eveneens een invulling als wetland is voorzien, en in het GOG Rijmenam en het zuidelijk deel van het GOG Hollaken-Hoogdonk de landbouwfunctie behouden blijft;

         DVW bij de uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan op het grondgebied van de gemeenten Bonheiden en Haacht natuur- en overstromingsgebieden (GOG) zal aanleggen, met name het GOG Rijmenam en het GOG Hollaken-Hoogdonk, en het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna ook genoemd ANB) het wetland Pikhaken zal aanleggen;

         een globaal inrichtingsplan uitgewerkt werd door DVW waarin voor de cluster Bovendijle van het geactualiseerd Sigmaplan een totaalvisie is uitgewerkt. De maatregelen uit deze overeenkomst maken deel uit van dit inrichtingsplan;

         de voorgestelde infrastructuurwerken een belangrijke valorisatie voor het bedoelde projectgebied leveren en een belangrijke meerwaarde aan de regio geven door o.a. veilige fietsverbindingen te creëren, recreatie en toerisme in de regio te stimuleren,…;

         de gemeenten wensen betrokken te zijn;

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

 

DEEL 1. VOORWERP EN ALGEMENE PRINCIPES VAN DE OVEREENKOMST

 

Hoofdstuk 1. Voorwerp van de overeenkomst

 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

 

Deze overeenkomst regelt de afspraken en verbintenissen van de partijen met betrekking tot het uitvoeren van het Geactualiseerd Sigmaplan en de aanleg van recreatieve en functionele verbindingen naast en over de Dijle, met name de volgende deelprojecten:

         Deelproject 1: De realisatie van het Geactualiseerd Sigmaplan, cluster Bovendijle (GOG Rijmenam, GOG Hollaken-Hoogdonk deel 1 en deel 2, wetland Pikhaken);

         Deelproject 2: De aanleg van een verhard multifunctioneel en fietsvriendelijk jaagpad tussen de brug te Muizen en de Hansbrug te Haacht;

         Deelproject 3: De bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle tussen Rijmenam (Bonheiden) en Hever (Boortmeerbeek) t.h.v. de meander aan de Coupurelei te Rijmenam en het bijbehorende fietspad op grondgebied van de gemeente Bonheiden;

         Deelproject 4: De bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle tussen Haacht en Keerbergen t.h.v. respectievelijk de Binnenbeekweg en Dijlestraat en het bijbehorende fietspad op grondgebied van de gemeente Keerbergen.

 

De verschillende deelprojecten worden in de volgende artikelen meer in detail beschreven.

 

Volgende bijlagen maken integraal deel uit van de overeenkomst:

- bijlage I: Overzicht Inrichtingplan projectgebieden Sigmaplan cluster Bovendijle

- bijlage II: locatie van de brug tussen Rijmenam en Hever;

- bijlage III: locatie van de brug tussen Haacht en Keerbergen.

 

Artikel 2. Deelproject 1: Realisatie van het Geactualiseerd Sigmaplan, cluster Bovendijle (GOG Rijmenam, GOG Hollaken-Hoogdonk deel 1 en deel 2, wetland Pikhaken)

 

§1. Het inrichtingsplan van de Sigmacluster Bovendijle werd in de loop van 2010-2012 opgemaakt, in nauw overleg met alle belanghebbenden via de projectmatige werkgroep en de thematische subwerkgroepen. Het project-MER waardig plan-MER werd op 26-11-2014 volledig verklaard door de dienst Mer. Het GRUP werd op 18-09-2015 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 30-10-2015 definitief vastgesteld. De uitvoering van het Sigmaplan cluster Bovendijle is reeds gestart (sloop woningen, start werken Pikhaken). Het vervolgtraject, eveneens gebaseerd op het inrichtingsplan uit 2012, is in voorbereiding.

 

§2. DVW houdt bij de recreatieve inrichting van de projectgebieden van het geactualiseerd Sigmaplan rekening met de noden van de gemeenten, in overeenstemming met de veiligheids- en natuurfunctie van de gebieden.

 

§3. Het beheer van de gebieden zal reeds aan bod komen bij de voorbereiding van de realisatie ervan, waarbij ruimte gelaten wordt voor medewerking van de gemeenten, ANB en eventueel andere derden.

 

§4. DVW bouwt een ring- en overloopdijk en richt het gebied GOG Rijmenam in als gecontroleerd overstromingsgebied met landbouwfunctie en natuurfunctie t.h.v. de oude meander.

DVW bouwt een ring- en overloopdijk en richt de gebieden GOG Hollaken-Hoogdonk (deel 1 en 2) in als gecontroleerd overstromingsgebied met landbouw- en natuurfunctie.

Voor beide gebieden gebeurt de aanleg en inrichting zoals voorzien in het goedgekeurde plan-MER en definitief vastgestelde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 

Deze  werken zijn ten laste van DVW en maken het voorwerp uit van een overheidsopdracht geplaatst in naam en voor rekening van DVW.

 

§5. Daarnaast wordt, in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan, het natuurgebied, met wetland invulling, Pikhaken, gerealiseerd. Dit gebied wordt gerealiseerd door en ten laste van ANB.

 

Artikel 3. Deelproject 2: Aanleg van een verhard multifunctioneel en fietsvriendelijk jaagpad tussen de brug te Muizen en de Hansbrug te Haacht

 

DVW en de gemeenten bepalen in gezamenlijk overleg welke ingrepen noodzakelijk en haalbaar zijn om de verbinding tussen de brug te Muizen en de Hansbrug te Haacht veiliger en aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers.

 

Het vertrekpunt is een verharding van de dijk aan de zijde van de geplande overstromingsgebieden, omdat zo deze verharding ook zijn rol kan spelen bij de overloopdijken. Daarnaast wordt tevens rekening gehouden met de onderhoudsvriendelijkheid en de geschiktheid voor het gebruik door beheer- en onderhoudsvoertuigen van DVW.

 

De aanleg van deze verharding is ten laste van DVW en maakt het voorwerp uit van een overheidsopdracht geplaatst in naam en voor rekening van DVW.

 

Artikel 4. Deelproject 3: Bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle tussen Rijmenam (Bonheiden) en Hever (Boortmeerbeek) t.h.v. de meander aan de Coupurelei te Rijmenam en het bijbehorende fietspad op grondgebied van de gemeente Bonheiden

 

Het betreft een eenvoudige vakwerk stalen brug loodrecht over de Dijle.

 

De gemeenten Bonheiden en Boortmeerbeek gaan akkoord met de principiële inplanting en bevestigen door middel van deze overeenkomst hun bereidheid tot cofinanciering.

 

Voor het ontwerp en de bouw van de fiets- en voetgangersbrug is de volgende kostenverdeling voorzien:

         DVW 50%

         Betrokken gemeenten 50%. Voor de brug tussen Bonheiden en Boortmeerbeek dragen deze 2 gemeenten elk dus 25% van de kosten.

 

 

Artikel 5. Deelproject 4: Bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle tussen Haacht en Keerbergen t.h.v. respectievelijk de Binnenbeekweg en Dijlestraat en het bijbehorende fietspad op grondgebied van de gemeente Keerbergen

 

Het betreft een eenvoudige vakwerk stalen brug loodrecht over de Dijle.

 

De gemeenten Haacht en Keerbergen gaan akkoord met de principiële inplanting en bevestigen door middel van deze overeenkomst hun bereidheid tot cofinanciering.

 

Voor het ontwerp en de bouw fiets- en voetgangersbrug is de kostenverdeling als volgt voorzien:

- DVW 50%

- Betrokken gemeenten 50%. Voor de brug tussen Haacht en Keerbergen dragen deze 2 gemeenten elk dus 25% van de kosten.

 

Hoofdstuk 2. Algemene Principes

 

Artikel 5. Beheer/eigendom, onderhoud en exploitatie van de deelprojecten

 

Deelproject 1: DVW staat in voor het beheer, onderhoud en exploitatie van de geplande overstromingsgebieden Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk. DVW heeft het doel deze terreinen volledig te verwerven.

 

Deelproject 2: De jaagpaden langs de Dijle blijven, zoals ook vandaag reeds het geval is, onder het beheer, onderhoud en exploitatie van DVW.

 

Deelprojecten 3 en 4: De 2 geplande bruggen worden eigendom van DVW. DVW staat in voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van deze bruggen.  De gemeenten worden of blijven eigenaar van de (openbare) wegenis naar de bruggen en staan in voor het onderhoud en beheer hiervan.

 

Artikel 6. Stuurgroep

 

De partijen verbinden zich ertoe om samen te werken en overleg te plegen om de realisatie van de deelprojecten mogelijk te maken.

 

Er zal een gemeenschappelijke stuurgroep worden opgericht, bestaande uit maximum twee vertegenwoordigers van elk van de partijen.

 

De partijen verbinden er zich toe om bij de voorbereiding, de goedkeuring en de tenuitvoerlegging van hun beleidsbeslissingen die verband houden met het project  te overleggen binnen de stuurgroep en niets te ondernemen dat de realisatie van het project in het gedrang zou kunnen brengen.

Zo nodig wordt voorafgaandelijk overleg gepleegd omtrent de inhoud en de modaliteiten van de te treffen beleidsbeslissingen van partijen.

 

Beslissingen van de stuurgroep dienen in consensus te worden bereikt.

 

De stuurgroep vergadert op regelmatige basis en minimaal eenmaal per jaar.

De stuurgroep wordt voorgezeten door DVW die tevens instaat voor het opmaken van het verslag en voor het opstellen van de agenda van de vergaderingen.

 

Partijen zijn akkoord dat iedere partij, i.h.k.v. de realisatie van de doelstellingen van deze overeenkomst, beroep kan doen op externe partners zonder dat deze private partner betrokken partij is bij deze samenwerkingsovereenkomst en de erin opgenomen projecten.

 

De betrokken partij blijft verantwoordelijk voor de gekozen partner en vrijwaart de andere partijen te allen tijde voor de daden van zijn private partner in de uitvoering van een actie in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst.

 

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

 

Partijen verbinden er zich toe de gegevens die zij in het kader van deze overeenkomst gekregen hebben op generlei wijze vrij te geven aan derde partijen, behoudens expliciete, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de andere partijen en behoudens in het kader de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur. De partijen verbinden er zich toe om op geen enkele manier, noch mondeling, noch schriftelijk informatie of resultaten, waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of kunnen vermoeden, die volgen uit de uitvoering van de studies, over te maken aan derde partijen, tenzij partijen hierin expliciet, schriftelijke en voorafgaandelijk toestemmen.

 

Artikel 8. Communicatie

 

De communicatie m.b.t. de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan wordt gecoördineerd door DVW, die hierbij bijgestaan wordt door ANB, en andere Vlaamse projectpartners zoals de VLM, de Dienst Vastgoedtransacties, e.d.m.

 

De communicatie vertrekt vanuit een gebiedsgericht aanspreekpunt, gecoördineerd door DVW, in overleg met ANB. Om de kansen voor het verbeteren van het lokale leefklimaat optimaal te benutten wordt hierbij nauw samengewerkt met de lokale betrokkenen, met specifieke aandacht voor participatie van en overleg met de lokale besturen, lokale betrokken maatschappelijke groepen of organisaties, en andere lokale actoren. Mede vanuit dit oogpunt zullen de gemeenten dan ook nauwgezet op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan.

 

Ook de communicatie m.b.t. de bruggen en jaagpaden zal gecoördineerd verlopen. Partijen komen overeen om de algemene communicatie naar derden (betrokken bedrijven, bewoners, pers) toe betreffende de bruggen en de herinrichting van de jaagpaden steeds gezamenlijk te verrichten en voorafgaandelijk onderling af te stemmen.

 

 

DEEL 2. BIJZONDERE BEPALINGEN OVER DE REALISATIE VAN DE DEELPROJECTEN 3 EN 4: FIETS- EN VOETGANGERSBRUGGEN OVER DE DIJLE

 

Hoofdstuk 3. Ontwerpfase/studiefase

 

Artikel 9. Ontwerp

 

DVW treedt op als aanbestedende overheid voor het ontwerp van de deelprojecten 3 en 4 voor de fiets- en voetgangersbruggen over de Dijle.

 

Er wordt vooropgesteld dat het ontwerp zal gebeuren door “Expertise Beton en Staal”, het expertisecentrum van departement MOW. DVW neemt hiertoe het initiatief. Dit ontwerp is kosteloos voor de partijen van de overeenkomst.

Indien in een latere fase toch nog zou blijken dat een extern studiebureau dient aangesteld te worden voor het ontwerp van de deelprojecten 3 en 4, zal DVW optreden als aanbestedende overheid voor deze gezamenlijke opdracht en zullen de kosten worden verdeeld overeenkomstig het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht. Desgevallend zal DVW hierover in overleg treden met de verschillende betrokken partijen, teneinde de verdere stappen te bepalen. Principieel gelden in dat geval alleszins voor de externe ontwerpopdracht dezelfde bepalingen als opgenomen in hoofdstuk 4 van deze overeenkomst. 

 

Artikel 10. Vergunningen en verwervingen

 

DVW staat in voor het aanvragen van de nodige vergunningen. Alle partijen zullen alles in het werk te stellen om de betreffende vergunningen voor de verschillende deelprojecten te helpen verkrijgen.

 

Elke partij staat in voor de eventuele onteigeningen of andere verwervingen of toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van het gedeelte van de opdracht te haren laste.

 

In onderling overleg kunnen eventueel de vergunningen, toelatingen en verwervingen  gebundeld worden.

 

Artikel 11. Veiligheidscoördinatie-ontwerp

 

DVW stelt een veiligheidscoördinator-ontwerp aan. 

 

De partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij  alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht.

De veiligheidscoördinator-ontwerp, zorgt ervoor dat voor deze gezamenlijke opdracht een Veiligheids- en Gezondheidsplan wordt opgesteld.

 

DVW ziet erop toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp bij het einde van de opdracht een exemplaar van het Veiligheids- en Gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier met betrekking tot deze gezamenlijke opdracht overmaakt aan de partijen.

 

De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp worden evenredig verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht.

 

Artikel 12. Onderzoeken

 

DVW stelt de deskundigen aan voor aan voor de noodzakelijke onderzoeken (milieu hygiënisch, geotechnisch en eventueel archeologisch). DVW gebruikt hiervoor haar raamcontracten of zal hiervoor apart een plaatsingsprocedure organiseren. De partijen zien erop toe dat alle informatie nodig voor de uitvoering van dit onderzoek wordt aangeleverd.

 

DVW staat in voor de aanvraag van een eventuele conformverklaring van de onderzoeken.

 

De kosten van de onderzoeken worden evenredig verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht.

 

Artikel 13. Nutsleidingen

 

Indien verplaatsingen van nutsleidingen noodzakelijk zijn, geeft de meest gerede partij voor elk deel het verplaatsingsbevel en neemt iedere partij de eventueel hiermee gepaard gaande kosten voor haar aandeel op zich.

 

Tot op vandaag heeft geen van de partijen weet van nutsleidingen die de deelprojecten beïnvloeden.

 

Hoofdstuk 4. Uitvoeringsfase /Werken

 

Artikel 14. Aanbestedende overheid

 

De partijen beslissen om DVW aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de plaatsing en de uitvoering van de werken voor de deelprojecten 3 en 4 voor de fiets- en voetgangersbruggen over de Dijle als aanbestedende overheid op te treden overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016.

 

Artikel 15. Opdrachtdocumenten

 

Als aanbestedende overheid staat DVW in voor de opmaak van de opdrachtdocumenten en de publicatie ervan na goedkeuring door de betrokken gemeenten.

 

Artikel 16. Gunning en sluiting

 

§1. Als aanbestedende overheid staat DVW in voor de opening van de offertes, maakt het de gemotiveerde gunningsbeslissing en het bijhorende gunningsverslag op en sluit de opdracht.

 

§2. DVW zal de gezamenlijke opdracht pas sluiten nadat de betrokken gemeenten hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd binnen een termijn van 30 dagen - te rekenen vanaf het schriftelijk verzoek tot goedkeuring van DVW - dat zij akkoord gaan met het gedeelte van de opdracht te hunnen laste. Desnoods verzoekt DVW de inschrijvers om een verlenging van de geldigheidsduur van de offertes in afwachting van het akkoord van de betrokken gemeenten. Bij het uitblijven van een antwoord binnen de termijn van een gemeente wordt deze gemeente geacht in te stemmen met het gunningsvoorstel.

 

Artikel 17. Borgtocht

 

DVW verzoekt als aanbestedende overheid de opdrachtnemer om de borgtocht te stellen.

 

Aanwending van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met goedkeuring van de betrokken partij(en).

 

Artikel 18. Leiding van en toezicht op de opdracht

 

§1 DVW duidt als aanbestedende overheid de leidend ambtenaar aan en draagt de kosten hiervoor.

 

De leidend ambtenaar neemt de leiding van de opdracht waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om voor de gehele opdracht bevelen te geven aan de opdrachtnemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering van de werken op te maken, de opdracht te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.

 

De leidend ambtenaar zal voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de betrokken gemeenten.  Dit advies dient te worden gegeven binnen een termijn van twee weken, teneinde de vlotte voortgang van de opdracht te garanderen. Indien nodig voor de goede gang van zaken, zal deze termijn ingekort worden hetgeen expliciet in de adviesvraag zal vermeld worden.

Wanneer de leidend ambtenaar meent dat door de adviezen het project in zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden  (zoals bv. technische moeilijkheden, het uitblijven van beslissingen, …) en de opdracht niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar deze situatie binnen de twee werkdagen met de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen de twee werkdagen een beslissing trachten te nemen. Komen partijen niet overeen binnen deze termijn, wordt de leidend ambtenaar bij deze bepaling door hen gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van de gezamenlijke opdracht.

 

 

§2. DVW staat als aanbestedende overheid in voor het toezicht op de uitvoering van de opdracht en draagt daarvan de kosten.

 

De andere partijen mogen voor hun rekening gemandateerde waarnemers aanstellen die het gedeelte van de opdracht te haren laste mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar. Zij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten ervan.

 

Artikel 19. Veiligheidscoördinatie-verwezenlijking

 

DVW stelt overeenkomstig de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan voor alle betrokken partijen.

 

De aanstelling van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen DVW en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

 

De partijen zien erop dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de gezamenlijke opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hijbetrokken wordt bij alle etappes van de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten.

Ook de aannemer aan wie de opdracht wordt gegund, zal hiertoe verplicht worden.

 

De aanbestedende overheid ziet erop toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het aangepaste veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke opdrachten overmaakt aan de partijen.

 

De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking worden evenredig verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht.

 

Artikel 20. Wijzigingen 

 

De partijen nemen alle meerkosten ten gevolge van wijzigingen, onvoorzienbare omstandigheden en schadevergoedingen op zich die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en dit overeenkomstig het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt geregeld zoals in het geval waarin een partij om een wijziging zou verzoeken of een meerkost zou veroorzaken in een gedeelte ten laste van een andere partij.

 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de opdracht voor het gedeelte ten laste van één of meerdere partijen noodzakelijk wordt geacht, wordt vóór de betekening aan de opdrachtnemer de goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de vooropgestelde wijzigingen.

 

Artikel 21. Betaling van de werken

 

De werken worden uitgevoerd, deels voor rekening van DVW en deels voor rekening van de gemeenten, zoals bepaald in hoofdstuk 1.

 

De vorderingsstaten worden door de aannemer gestuurd aan DVW. Indien de vorderingsstaat posten bevat die betrekking hebben op het gedeelte van de werken ten laste van de desbetreffende gemeente, dan wordt de goedgekeurde of verbeterde vorderingsstaat door DVW ter kennisgeving aan haar overgemaakt.

 

Per vorderingsstaat worden afzonderlijke facturen opgemaakt voor het aandeel van DVW enerzijds en het aandeel van de betrokken gemeenten anderzijds. De facturen worden door de aannemer rechtstreeks aan de schuldplichtige partij overgemaakt.

 

De partijen zullen instaan voor de betaling van de aannemer binnen de wettelijke termijn en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen en te beschikken over de nodige kredieten voor de betaling van hun respectievelijke aandeel.

 

Elke partij draagt de volledige verantwoordelijkheid, ook op financieel vlak, voor het tijdig uitvoeren van de betalingen. In geval van laattijdige betaling door één van de partijen, staat deze partij zelf in voor de daaruit voortvloeiende interesten en alle andere mogelijke schadevergoedingen en zal de in gebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren.

 

Artikel 22. Aansprakelijkheid

 

§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid van de aanbestedende overheid, de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen.

De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van eventuele gerechtelijke procedures.

 

§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten laste van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid.

 

Artikel 23. Boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde

 

De boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde komen ten goede aan de partijen overeenkomstig het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht.

 

Artikel 24. Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht.

 

De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven.

 

De processen-verbaal van de voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen.

 

Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering worden alle betrokken partijen tijdig en regelmatig uitgenodigd.

 

Indien één of meerdere partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke, schriftelijke motivatie. De leidend ambtenaar neemt de eindbeslissing, rekening houdend met de argumenten van de partijen, die hij eventueel gemotiveerd zal weerleggen.

 

Artikel 25. Schadegevallen

 

Vanaf de aanvang van de werken tot aan de definitieve oplevering zullen de partijen elk schadegeval dat zij vaststellen ten gevolge van een eventuele gebrekkige uitvoering van de opdracht aan elkaar rapporteren. De aanbestedende overheid zal vervolgens onverwijld de nodige maatregelen nemen, contact nemen met de opdrachtnemer en afschrift daarvan bezorgen aan de andere partij(en).

 

DEEL 3. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 26. Voorbehoudsclausule

 

Investeringen door DVW kunnen slechts worden verricht onder voorbehoud van het ter beschikking stellen van de noodzakelijke kredieten door het Vlaams Gewest en het verkrijgen van de vereiste (omgevings)vergunningen voor de verschillende projecten.

 

Wel verbinden de partijen zich ertoe alles in het werk stellen om voldoende middelen ter beschikking te krijgen, alsook alles in het werk te stellen om de betreffende vergunningen te verkrijgen. Ingeval de nodige middelen en vergunningen niet of slechts gedeeltelijk aan DVW worden toegekend, zullen partijen beslissen over de verdere uitvoering van de voorliggende overeenkomst. Het niet bekomen van de vereiste middelen en/of vergunningen is een reden vreemd aan DVW en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

Artikel 27. Deelbaarheid

 

§1. Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of niet - tegenstelbaar zouden zijn, dan zullen de artikelen die nietig of niet - tegenstelbaar zijn, als ongeschreven beschouwd worden.

 

De nietigheid of niet - tegenstelbaarheid van een bepaling in deze overeenkomst zal geenszins de nietigheid of de niet - tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst of van de overeenkomst zelf met zich meebrengen. 

 

§2. Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat te allen tijde het voorwerp van deze overeenkomst in essentie dient bewaard te blijven.

 

Artikel 28. Geldend recht en geschillenregeling

 

§1.  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

§3. Alle geschillen tussen de partijen zullen bij voorkeur zoveel mogelijk in der minne opgelost worden. Ingeval de geschillen niet minnelijk kunnen worden geregeld, zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

 

Artikel 29. Persoonsgegevens

 

De partijen verklaren dat zij steeds de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens in acht nemen en dat zij op een correcte en rechtmatige wijze omgaan met persoonsgegevens van onder andere medewerkers van de andere partij(en), die zij verwerken in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst.

 

Artikel 30. Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

 

§1. De overeenkomst treedt in werking op de dag waarop ze door alle partijen is ondertekend.

 

§2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

 

§3. De overeenkomst kan te allen tijde door iedere partij bij aangetekend schrijven gericht aan de andere partij(en) worden opgezegd, mits inachtname van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden vanaf de datum van betekening.

 

§4. Indien één van de partijen bepalingen of verbintenissen van deze overeenkomst niet naleeft, kunnen de andere partijen de samenwerking verbreken middels een aangetekend schrijven gericht aan de in gebreke gebleven partij. De ontbinding van deze overeenkomst is van rechtswege van kracht wanneer de in gebreke gebleven partij geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling binnen de daarin voorziene termijn.

 

art. 2

Een addendum ter attentie van de partners toe te voegen waarbij de uitvoering van artikel 7 gelezen moet worden onder de strikte toepassing van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur waarbij het inzagerecht van de gemeenteraadsleden, gekoppeld aan hun beroepsgeheim, op geen enkele manier door genoemd artikel kan ingeperkt, beknopt of buiten werking kan worden gesteld.

 

art. 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Waterweg nv en aan de gemeenten Bonheiden, Haacht en Keerbergen.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

BGO N26

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 betreffende de overgang van omgevingsanalyse naar beleidsmatig gewenste ontwikkelingen;

 

Overwegende volgende motiveringsnota die weergeeft welke de context is van het vast te stellen BGO N26:

"Voortbouwend op de inzichten en ontwikkelingsstrategieën uit de Omgevingsanalyse van Boortmeerbeek wenst de gemeente werk te maken van haar ruimtelijk beleid. Hiertoe vertaalt zij de principes van deze studie in een RUP. Om de woonontwikkeling en handel aan de N26, welke op heden bijdragen aan de verdere versnippering van deze steenwegomgeving, ruimtelijk op een meer wenselijke manier te sturen, begint de gemeente reeds vandaag met het uitdragen van deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Bij de opmaak van dit document werd rekening gehouden met de gewenste ruimtelijke structuur zoals beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Eveneens werden hiertoe het provinciaal en het gewestelijk ruimtelijk structuurplan geconsulteerd. Er werden geen strijdigheden gevonden. Dit document vult de reeds bestaande visie verder aan en reikt concrete handvaten aan, ondersteunend aan de motivering van concrete vergunningsaanvragen.  De standpunten uit deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling sluiten aan bij de inzichten uit het onderzoek ‘Baanbrekend winkelen: voor een leefbare steenweg en handelskern in 2030’ (EFRO et.al. 2016-2018), waaraan ook provincie Vlaams-Brabant deelnam. Met dit document wenst de gemeente Boortmeerbeek de dialoog met hogere overheden en relevante actoren over de N26 - Leuvensesteenweg reeds te starten.  Tevens zal zij dit document, met een hoge communicatieve waarde, inschakelen in de omgevingsvergunningspraktijk. Hiermee wil de gemeente realistische kaders aanbieden aan (potentiële) aanvragers en/of ondernemers en hen van de nodige handvaten voorzien. De gemeente zal dit document actief bekendmaken en benutten bij vooroverleg en preadviezen in het kader van vergunningsaanvragen.  Daarnaast biedt dit document handvaten aan aan de behandelde ambtenaar. Deze ruimtelijke handvaten zullen eveneens benut kunnen worden bij de motivering van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening (zonder aan de eigenlijke motiveringsplicht voorbij te gaan). Zo ondersteunt deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling de vergunningspraktijk. Het doel van deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling ligt in het aanbieden van richtlijnen en handvaten omtrent woonontwikkelingen en handelsactiviteiten aan de N26 - Leuvensesteenweg. Deze werden opgemaakt met het oog op een veiligere verkeersafwikkeling, meer beeldkwaliteit, sterkere garanties op de leefbaarheid van het woonweefsel en het indirect stimuleren van verdichting en (klein)handel in de woonkernen op het grondgebied van Boortmeerbeek. Concreet omvat dit document de beschrijving van de richtlijn omtrent het aanhouden van de bestaande woondensiteit, twee beperkende richtlijnen voor wat betreft netto handelsoppervlakte en de aanduiding van één strategische zone."

 

Overwegende dat de argumentatie over de inhoud van het BGO N26 als volgt kan worden samengevat:

"De beleidsmatig gewenste ontwikkeling heeft uitsluitend betrekking op nieuwe aanvragen tot het bouwen, inrichten en/of uitbreiden van woonprojecten en/of handelsactiviteiten, gelegen op percelen aansluitend op de N26, uitsluitend bestemd door het gewestplan als woongebied of woongebied met landelijk karakter. Op deze manier vertoont het document geen strijdigheden met meer gedetailleerde plannen van aanleg (RUP, BPA,...), noch met reeds vergunde activiteiten en eventuele uitbreidingsmogelijkheden die reeds zijn voorzien. ○ Inzake woonprojecten wordt de bestaande densiteit van het omliggend woonweefsel als sturend gezien voor nieuwe ontwikkelingen, met uitzondering van het gebied aangeduid als strategische zone. Op deze manier wenst de gemeente het bestaande woonweefsel niet buitenproportioneel te belasten en de bestaande woon- en leefkwaliteiten ervan blijvend te waarborgen, alsook de toename van het aantal vervoersbewegingen beperkt te houden en zo verdere verkeerscongestie op de N26 te vermijden.

Voor de percelen uitsluitend door het gewest bestemd als woongebied met landelijk karakter beschouwt de gemeente Boortmeerbeek handelszaken met een maximale netto handelsoppervlakte van 100m² als beleidsmatig gewenst. Deze activiteiten zijn zeer beperkt in omvang, veelal ondergeschikt aan een aanwezige woonfunctie, en hebben een niet-noemenswaardige impact op het ruimtelijk weefsel. Onder voorwaarde dat deze op een veilige wijze kunnen worden ontsloten en geen hinder teweeg brengen voor de omliggende woningen, zijn deze beperkte handelsactiviteiten als gewenst te beschouwen. Zij staan voornamelijk ten dienste van de direct omliggende bewoning en vullen op deze manier het woongebied functioneel aan.

Voor percelen uitsluitend door het gewest bestemd als woongebied beschouwt de gemeente Boortmeerbeek handelszaken met een maximale netto handelsoppervlakte van 400m2 als beleidsmatig gewenst. Deze handelsactiviteiten blijven kleinschalig en beperkt qua mobiliteitsimpact. Op voorwaarde dat deze activiteiten op veilige wijze worden ontsloten en geen hinder veroorzaken ten aanzien van het omliggend weefsel, worden deze handelsactiviteiten op deze locaties als beleidsmatig gewenst beschouwd. Dergelijke handelsactiviteiten staan ten dienste van zowel de omliggende bewoning alsook van de passant. Deze gebieden sluiten bovendien aan op de woonkernen van Hever en Boortmeerbeek en kunnen optimaal gebruik maken van hun ligging aan de verbindingsas N26 - Leuvensesteenweg. 

Er wordt een strategische zone aangeduid tussen de Audenhovenlaan en de Beringstraat. Binnen deze strategische zone staat een kwalitatieve herstructurering van de ruimte voorop, vertrekkende vanuit de reeds aanwezige kwaliteiten en kansen van het gebied. De opmaak van een inrichtingsplan op het volledige gebied wordt binnen deze zone als prioritair beschouwd. Binnen deze strategische zone wordt een multifunctioneel woon- en handelsgebied als beleidsmatig gewenst beschouwd, kan eventueel (een deel van) de verdichtingsopgave van Boortmeerbeek worden opgevangen. Binnen deze strategische zone geldt eveneens de beperking van de netto handelsoppervlakte tot max. 400m², gezien het steenwegweefsel reeds verzadigd is qua grootschalige handelsactiviteiten. Bestaande vergunde handelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m², kunnen behouden blijven binnen bestaande vergunde volume. Niet hinderlijke andere activiteiten met een beperkte verkeersgeneratie kunnen eveneens worden vergund binnen het bestaande vergunde volume;  De ruimtelijke handvaten die in dit document worden vastgelegd sluiten aan op de gewenste ruimtelijke structuur uit het GRS Boortmeerbeek. Ze vormen in die zin een verheldering van de reeds bestaande beleidsmatig gewenste ontwikkelingen die hierin beschreven worden alsook een verdere concretisering van de inzichten en ontwikkelingsstrategieën uit de Omgevingsanalyse van Boortmeerbeek."

 

 

Overwegende dat het document ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling N26 - Leuvensesteenweg’ verder ingaat op deze argumentatie;

 

Overwegende dat de vaststelling van het BGO N26 past in de beleidsdoelstelling 1: Een gemeente waar het goed wonen is - Beleidsdoelstelling 1.1: Vlotte mobiliteit verzekeren  - Beleidsdoelstelling 1.2: Aangenaam, aangepast en betaalbaar wonen ondersteunen ● Actieplan 1.2.1: Masterplan ruimtelijke ordening opvolgen - Actie 1.2.1.2: Uitvoering masterplan ruimtelijke ordening;

 

Overwegende dat advies moet worden ingewonnen bij betrokken instanties, het Agentschap Wegen en Verkeer in het bijzonder;

 

Overwegende dat het niet de bedoeling is dat wat vergund is en in behandeling is om vergund te worden door het BGO N 26 getroffen wordt;

 

Gelet op de  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid;

 

Gelet op het KB betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen;

 

Gelet op  het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 9 december 2011 betreffende het afwegingskader voor grootschalige detailhandel;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2019;

 

Gelet op de provinciale omzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant van 7 januari 2021 waarin bepaald wordt dat rekening gehouden wordt in de beoordeling met lokaal vastgestelde BGO’s op voorwaarde dat ze worden overgemaakt aan de bestendige deputatie;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne.
9 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Regina Wolfs en Steven D'hont.
2 onthoudingen: Ann Morissens en Maria Luise Altmutter.
 

art. 1 Volgende principes in het kader van de ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling N26 - Leuvensesteenweg’ vast te stellen:

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit document heeft betrekking op aanvragen voor het bouwen, inrichten en/of uitbreiden van woningen en/of handelszaken die voldoen aan alle hieronder opgenomen voorwaarden: 

         Het betreft een perceel / gebied gelegen aan de N26 - Leuvensesteenweg 

         Het betreft een perceel / gebied dat planologisch niet is gelegen binnen een gedetailleerd plan van aanleg (RUP, BPA,...) of verkaveling, maar uitsluitend een bestemming kent in het gewestplan

         Het perceel / gebied werd bestemd als woongebied of woongebied met een landelijk karakter.  

 

Artikel 2: Strategische zone 

Er wordt een strategische zone afgebakend aan de noordoostelijke zijde van de N26 tussen de Audenhovenlaan en Beringstraat. Binnen deze strategische zone wordt een integraal en kwalitatief inrichtingsplan voor de volledige zone als prioritair beschouwd. Voor de herinrichting van deze zone wordt een multifunctioneel en multimodaal gebied beoogd.     ○ Handelsactiviteiten in deze strategische zone langsheen de N26 zijn beleidsmatig gewenst indien zij een netto handelsoppervlakte hebben van maximaal 400m2. Bestaande vergunde handelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m², kunnen behouden blijven binnen bestaande vergunde volume. Niet hinderlijke andere activiteiten met een beperkte verkeersgeneratie kunnen eveneens worden vergund binnen het bestaande vergunde volume.     

 

Artikel 3: Ontwikkelingen in woongebied

Voor woonontwikkelingen geldt dat de in de omgeving bestaande woondensiteit sturend is voor de densiteit van de nieuwe ontwikkeling.

Handelsactiviteiten in woongebieden langsheen de N26 en geen deel uitmakend van de strategische zone uit artikel 2, zijn beleidsmatig gewenst indien zij een netto handelsoppervlakte hebben van maximaal 400m². 

 

Artikel 4: Ontwikkelingen in woongebied met landelijk karakter 

         Voor woonontwikkelingen geldt dat de in de omgeving bestaande woondensiteit sturend is voor de densiteit van de nieuwe ontwikkeling.

         Handelsactiviteiten in woongebieden met landelijk karakter langsheen de N26 zijn beleidsmatig gewenst indien zij een netto handelsoppervlakte hebben van maximaal 100m2.

 

art. 2 De beleidsmatig gewenste ontwikkelingen zoals vastgelegd ion het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 met dit besluit aan te vullen.

 

art. 3

Dit besluit samen met het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 betreffende de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen over te maken aan de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Retributie op grafconcessies, columbariumconcessie, urneveldgraven en herdenkingsplaatsjes voor asverstrooiing 2021 – 2025

 

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad;

 

Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;

 

Gelet op decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkverzorging en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematorium en latere wijzingen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 betreffende de vaststelling van de duur van concessies op de begraafplaatsen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de retributie op grafconcessies, columbariumconcessies, urneveldgraven en herdenkingsplaatjes voor asverstrooiing 2020-2025;

 

Overwegende dat het voor een goed beheer van de begraafplaatsen verantwoord is dat de gemeente zelf instaat voor de aanleg van de grafkelders;

 

Overwegende dat het billijk is de kostprijs hiervan te verrekenen in de concessieprijs;

 

Overwegende dat volgende elementen in de prijsberekening voor een herdenkingsplaatje worden opgenomen:

         herdenkingsplaatje

         graveerwerk

         plaatsing en onderhoud steen

         onderhoud plaatjes

         administratieve begeleiding en afhandeling

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.
 

Grafconcessies

 

Artikel 1 – Omschrijving

 

De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 februari 2021 en eindigend op 31 december 2025 een retributie voor de grafconcessies die voor de eerste maal worden verleend of hernieuwd worden.

 

Artikel 2 – Tarief van de retributie

 

De retributie wordt als volgt vastgesteld per perceel:

         1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente

         2.110,00 EUR voor niet-inwoners.

 

Een concessie wordt verleend voor de duur van 50 jaar.

 

Het inwonertarief geldt voor de begraving van personen die in de gemeente wonen op het ogenblik van overlijden of die er gedurende hun leven minstens 15 jaar gewoond hebben.

 

Het niet-inwonertarief wordt aangerekend aan niet-inwoners die een speciale band met de gemeente kunnen aanhalen en door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd werden tot begraving in de gemeente alsook voor de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen.

 

De hernieuwing van concessies worden toegestaan voor een duurtijd van 20 jaar mits betaling van een retributie van 500,00 EUR per perceel.

 

In het kader van een ontgraving van een kerkhof op initiatief van de gemeente, kan een concessie aangekocht worden voor de duurtijd van 20 jaar aan een tarief van 500,00 EUR per perceel.

 

Columbarium nissen en urneveldgraf

 

Artikel 3 – Omschrijving

 

De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 februari 2021 en eindigend op 31 december 2025 een retributie voor het ter beschikking stellen van een columbarium nis en urneveldgraf bij wijze van grafconcessie.

 

Artikel 4 – Tarief van de retributie

 

De retributie wordt als volgt vastgesteld per nis of urneveld:

- 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente

- 2.110,00 EUR voor niet-inwoners.

 

Een concessie wordt verleend voor de duur van 50 jaar.

 

Het inwonertarief geldt voor de begraving van personen die in de gemeente wonen op het ogenblik van overlijden of die er gedurende hun leven minstens 15 jaar gewoond hebben.

 

Het niet-inwonertarief wordt aangerekend aan niet-inwoners die een speciale band met de gemeente kunnen aanhalen en door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd werden tot begraving in de gemeente alsook voor de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen.

 

De retributie voor een hernieuwing van een geconcedeerde columbarium nis of urneveldgraf voor een duurtijd van 20 jaar wordt vastgesteld op 500,00 EUR per nis of urneveld.

 

Herdenkingsplaatje as verstrooiing

 

Artikel 5 – Omschrijving

 

De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 februari 2021 en eindigend op 31 december 2025 een retributie voor het graveren, plaatsen, onderhouden en het administratief begeleiden en afhandelen van de plaatsing van een herdenkingsplaatje op de herdenkingsmuur voor as verstrooiden volgens de bepalingen opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Artikel 6 – Tarief van de retributie

 

De retributie bedraagt 25,00 EUR.

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 7 – Retributieplichtige

 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

 

Artikel 8 – Invordering

 

De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur.

De betaling van de retributie gaat vooraf aan de plaatsing van het herdenkingsplaatje.

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

 

Artikel 9 – Intrekking voorgaande retributiereglementen

 

Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken Heldenplein

 

VRAAG: Stand van zaken Heldenplein

 

ANTWOORD:

Realisatie Heldenplein – beknopte historiek en stand van zaken, januari ‘21

 

In de vorige beleidsperiode werd een stedenbouwkundige aanvraag uitgewerkt voor de aanleg van het Heldenplein.

De Vlaamse Overheid adviseerde deze aanvraag negatief omwille van niet in overeenstemming met bepalingen van het RUP Mouterijsite.

 

Het huidige beleid zag zich geconfronteerd met de overgang van stedenbouwkundige aanvraag naar aanvraag omgevingsvergunning.

Het college droeg de ontwerper op om de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning aan te passen en uit te werken voor een omgevingsvergunning.

 

Overeenkomstig de bepalingen over de inhoud van een aanvraag voor omgevingsvergunning bracht dit een aantal bijkomende verplichte onderzoeken met zich mee zoals grondmechanisch en grondmilieuhygiënisch onderzoek, opmaak van een sloopopvolgingsplan, verkennend archeologisch onderzoek en project-mer-screening.

 

De ontwerper heeft ondertussen het ontwerp van het Heldenplein afgewerkt en omgevormd naar een aanvraag van omgevingsvergunning.

 

Niettegenstaande enkele van deze onderzoeken afgewerkt werden en in de aanvraag omgevingsvergunning opgenomen werden, zag het project zich ook nog geconfronteerd met de aansleep van 2 lopende opdrachten die rechtstreeks het verdere verloop en de timing van het project Heldenplein bepaalden en het indienen van de aanvraag vertraagden:

- Het lopende bodemsaneringsproject waarbij de vervuilde grond rond het wijkkantoor

ondertussen gesaneerd werd,  maar waar de nazorg, dit is de monitoring van eventuele restvervuiling nog lopende is;

- De verplaatsing van de oude HS-cabine, gesitueerd links van het wijkkantoor en verbonden

met de zijgevel van brasserie Perfect.

 

De stand van zaken van deze 2 opdrachten is als volgt:

- Niettegenstaande de bodemdeskundige reeds tweede helft 2019, het einde van de

monitoringperiode aankondigde en aansluitend het einde van het bodemsaneringsproject aanvroeg bij VOam, duurde het tot het voorjaar 2020 dat OVAM het terrein van het bodemsaneringsproject, vrijgaf en de sanering als beëindigd verklaarde.

- Ondertussen werd de installatie van de oude HS-cabine verplaatst naar een nieuwe cabine

aan de rechterzijde van het wijkkantoor en dit naast de reeds vernieuwde gascabine. Ondertussen mochten wij van Fluvius de vrijgave van het gebouw en het terrein van de oude HS-cabine ontvangen. De gemeente had immers een (eeuwigdurende) overeenkomst met elektriciteitsmaatschappij voor dit terrein en gebouw voor uitbating voor elektriciteitsinfrastructuur.

 

De onderzoeken waarvan de resultaten dienen opgenomen worden in de aanvraag van omgevingsvergunning zijn:

- Archeologisch vooronderzoek: uitgevoerd;

- Grondmechanish onderzoek, voor wat er nog kan onderzocht worden aangezien ondertussen

de ondergrondse parking afgewerkt werd, uitgevoerd;

- Opnieuw grondmilieuhygiënisch (bodemonderzoek) uitvoeren, niettegenstaande het gunstig

advies van OVAM, is dit een verplicht onderzoek. Ondertussen is dit uitgevoerd én is er een akkoord tussen de bodemdeskundige en Tracimat voor gebruik en bestemming van de uit te graven bodem.

- Nieuw voor dit dossier is ook de verplichte opmaak van het SOP, het sloopopvolginsplan. Dit

werd opgemaakt te samen met het bodemonderzoek uitgevoerd.

- Door de verplaatsing van de HS-cabine kan deze afgebroken worden zodat deze linkerzijde

van het wijkkantoor mee ingericht kan worden in het project Heldenplein

 

Om dit mogelijk te maken moet in de aanvraag omgevingsvergunning de aanvraag tot sloop mee op genomen.

 

Opname sloopvergunning verlaten hs-cabine in omgevingsvergunning, te nemen stappen:

- Onderzoek bouwkundige aspecten en maatregelen te nemen om de gemene muur met

brasserie Perfect te vrijwaren:

o Stabiliteitsingenieur aan te stellen, zowel voor het bouwkundige aspect als voor eventuele

maatregelen bij afbraak op te nemen in het uitvoeringsdossier.

o SOP, sloopopvolgingsplan met inbegrip van onderzoek naar asbest. Resultaten onderzoek op

te nemen in aanvraag omgevingsvergunning en de technische maatregelen in het uitvoeringsdossier.

 

Sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningsprocedure wordt de procedure voor de opmaak van een project-MER hierin geïntegreerd. De procedure kan opgesplitst worden in een deel voorafgaand het indienen van de omgevingsvergunning en een deel tijdens de omgevingsvergunningsprocedure. 

 

Echter voor projecten die voorkomen op de bijlage III-lijst volstaat in de meeste gevallen een project-m.e.r.-screening uit te voeren.  Niet het opstellen van een m.e.r maar een administratief onderzoek, sinds juni 2020 vastgelegd in een draaiboek door departement omgeving, of het opstellen van een m.e.r nodig is of niet.  Vandaar de naam project-m.e.r.-screening.  Dit onderzoek, het opstellen van een project-m.e.r.-screening dient voor project van het Heldenplein nog uitgevoerd worden.

 

Stand van zaken:

o Prijsvraag aanstelling stabiliteitsingenieur (bv IL beschikt niet over deze kennis) aanvatten;

o Prijsvraag opmaak SOP-plan aanvatten;

o Asbestonderzoek:  voor deze prestaties is ingestapt in de raamovereenkomst met Creat.  Met

de dienstverlener worden de nodige contacten gelegd;

o Voor de opmaak van een project-m.e.r.-screening dient nog een opdracht geformuleerd te

worden.

 

Een realistische timing rekening houdend met lopende projecten en initiatieven lijkt mij de drie onderzoeken gedurende dit voorjaar; na bouwverlof aanvraag omgevingsvergunning. Voorjaar 2022 aanbesteding gevolgd door uitvoering.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Overdracht vuilnisbakken aan EcoWerf

 

VRAAG: Mogen de sleutels op de afvalcontainers zitten als deze aan Ecowerf worden bezorgd?

 

ANTWOORD: Op vraag van de Vlaams Belangfractie bevestigt schepen Michel Baert dat de afvalcontainers die worden overhandigd aan EcoWerf en die met een slot zijn uitgerust, aangeboden mogen worden met de sleutel erop.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Vaccinatie Covid19

 

VRAAG: Daar de inentingen in veilingsite Kampenhout doorgaan zal onze gemeente moeten bijdragen in de omkadering van dit vaccinatiecentrum  en in de prefinanciering? Zijn  er hieromtrent reeds afspraken?

 

ANTWOORD: De voorzitter verwijst voor het antwoord naar de uiteenzetting zoals gegeven door de burgemeester in punt 3.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Regiovorming

 

VRAAG: Op 9 oktober 2020 keurde Vlaamse Regering de kadernota goed omtrent de zogenaamde regiovorming.

Dit om bestuurlijke “verrommeling” tegen te gaan. Momenteel zitten we hierbij in de fase van de

consultatieronde gouverneur-burgemeesters. Graag hadden we van de burgemeester kort geweten of dit gesprek reeds plaats heeft gevonden en of ze akkoord gaat met de indeling in de referentieregio.

 

ANTWOORD: Het definitieve advies van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd. Het college van burgemeester en schepenen adviseerde schriftelijk en bij monde van de burgemeester akkoord te gaan met de indeling bij Oost-Brabant, wat overeenkomt met het arrondissement Leuven mogelijk uit te breiden met 2 kandidaat gemeenten. De samenwerking over de regiogrens heen kan in gemotiveerde gevallen nog steeds en dus kan akkoord gegaan worden met het definitieve advies van de gouverneur aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Implicaties fusies sociale huisvestingsmaatschappijen

 

VRAAG: Wat zijn de mogelijke gevolgen voor onze gemeente met het oog op de beslissing van de Vlaamse regering om maar 1 sociale huisvestingsmaatschappij meer te hebben per gemeente. Hoe kan dit de in de pijplijn zittende projecten beïnvloeden? Wat is de invloed op de wachtlijsten?

 

ANTWOORD: Alles erop dat wijst een logische weg gevolgd wordt naar SWAL als enige sociale woningmaatschappij werkzaam op het grondgebied Boortmeerbeek. Er moet nog wel een lange administratieve en juridische weg gevolgd worden, maar alle partners werken goed samen. Er wordt verwacht dat deze nieuwe situatie zal bijdragen tot een duidelijker werking, zeker ook voor wat het inschrijven op kandidatenlijsten voor bewoning betreft.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Bouw assistentiewoningen

 

VRAAG: In de PPS tussen  OCMW en Senior Living Groep  die de uitbater is van WZC Ravenstein was er ook sprake van de bouw van assistentiewoningen. Het te laat opstarten van de bouw hiervan, staat als financieel risico vermeld in de begroting van het OCMW. Wat is de stand van zaken rond dit dossier? En is er een aantoonbare behoefte voor assistentiewoningen?

 

ANTWOORD: De verantwoordelijken voor het WZC hebben medegedeeld dat de plannen voor de assistentiewoningen zo goed als klaar zijn om ingediend te worden in het loket OMV. Het college van burgemeester en schepenen heeft vooraf met de initiatiefnemers kunnen afspreken dat enkele eenheden ingericht worden als dagopvang. Daarover zal wellicht nog een aanpassing worden aangebracht bij de oorspronkelijke overeenkomst. Een concrete planning is momenteel nog niet te geven aangezien de vergunning nog moet worden behandeld. Het voorliggende project behelst 1 gebouw waar er oorspronkelijk 3 werden voorzien. Alleszins is een vergelijking met andere assistentiewoningen op het vlak van nood aan dit type woning moeilijk te maken aangezien bijvoorbeeld dag en nacht verpleegkundigen ter beschikking van de bewoners zullen staan en het hier een huur en geen koopsituatie betreft.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Geurhinder beek Bieststraat

 

VRAAG: We vragen een stand van zaken m.b.t. de geurhinder aan de beek in de Bieststraat. Dit punt kwam eerder al een keer op de gemeenteraad. Welke stappen zijn er intussen genomen? Indien er nieuwe metingen werden gedaan, hoe verhielden die zich tot de resultaten van de metingen die gedaan werden door een aantal buurtbewoners?  Hoe is de communicatie verlopen?

 

ANTWOORD: Interleuven heeft een analyse- en handhavingsdossier opgemaakt dat de voorziene maatregelen bevestigt, maar geen absolute uitspraak doet over de oorzaak. Daarom wenst het college van burgemeester en schepenen een tweede opinie te vragen via het nieuwe aanbod vanuit de provinciale overheid rond de inzet van specialisten in het kader van de milieuhandhaving.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Rol provincie bij toekenning omgevingsvergunning

 

VRAAG: Recent werd er een beslissing van het College m.b.t. de weigering van een omgevingsvergunning voor toonzaal en meergezinswoningen langs de N26  in beroep vernietigd door de provincie. We zijn als fractie bezorgd over deze ontwikkeling en zien dit als een gevaarlijk precedent. De omgevingsanalyse biedt een gewenste visie op ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente. In heel wat dossiers volgde de provincie deze visie wel. Zullen er verdere stappen genomen worden?

 

ANTWOORD: De provincie Vlaams-Brabant heeft op 7 januari 2021 een provinciale omzendbrief heeft uitgevaardigd die ze vorige week aan de gemeenten bezorgde waarin ze uitlegt dat er met de visie van gemeenten die een BGO hebben opgemaakt volgens een aantal normen zal worden rekening gehouden wanneer dat BGO aan de provincie wordt overgemaakt. Het college van burgemeester en schepenen besloot vandaag dit onmiddellijk te zullen doen. In één dossier heeft de bestendige deputatie geoordeeld noch met de beslissing van de gemeente noch met het advies van de provinciale omgevingsambtenaar rekening te houden en de oorspronkelijke aanvraag toch goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen oordeelde op haar beurt dat het niet opportuun was op voorstel van de schepen een raadsman aan te stellen om te beoordelen of een beroep bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen in te stellen. In de toekomst wordt verwacht dat het lokale en provinciale beleid meer synchroon zullen verlopen.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Samenstelling GECORO

 

VRAAG: De beslissing over de samenstelling van de GECORO werd vorig jaar vernietigd na een klacht over de gevolgde procedure van onze fractie, de CD&V en N-VA fractie. Intussen is er geen nieuwe GECORO samengesteld. Zijn er het voorbije jaar bijeenkomsten geweest en welke zijn de volgende stappen?

 

ANTWOORD: De GECORO kent niet het systeem van verplichte hersamenstelling binnen de 6 maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Dat bleek uit het schorsingsbesluit. Omdat een aantal leden gemeenteraadslid geworden zijn of overleden zijn, moeten een aantal vacante plaatsen worden ingevuld aangezien de aangeduide vervangers niet volstaan. De schepen vroeg aan de algemeen directeur hierover een besluit voor de gemeenteraad van februari voor te bereiden.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken N21

 

VRAAG: Graag een overzicht van de stappen die de voorbije maanden gezet zijn en timing voor volgende stappen.

 

ANTWOORD: De peilmetingen in verband met de riolering werden uitgevoerd en het dossier werd nog tijdig voor 31 december 2020 bij VMM ingediend. Nu wordt de goedkeuring afgewacht waarna de ontwerper SWEECO, AWV en de gemeente de kwestie van de innames kunnen afronden en de projectnota kan opgemaakt worden. Een concrete timing op de planning is moeilijk te formuleren.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

BGO N26

 

VRAAG:

         We zijn verheugd met het initiatief maar vragen ons af welke de inspraakmogelijkheden zullen zijn bij het tot stand komen van een RUP, we krijgen nu 1 week op voorhand de BGO doorgezonden en er wordt ons gevraagd vóór te zijn. Sta ons toe enkele zaken vast te stellen en voor te stellen: nergens in het document wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot onderzoeken van een parallelbaan (thv handelszaken of woningen om zo de mobiliteit op de steenweg te verhogen. Dit moet opgenomen worden en toegepast waar nodig.

         Er staat nergens een vermelding naar een verdere buffering (groene singels rond elk bedrijf of elke zoning) een haag of houtkant verhoogt het insijpelingsvermogen en zal de klimaatrobuustheid in onze watergevoelige regio verhogen. Ook hier moet aandacht voor zijn in een RUP N26

         De oude eiken langsheen de N26 zijn een landmark en leveren een wezenlijke bijdrage aan onze gemeente in de vorm van ecosysteemdiensten. Ook deze moeten erin.

 

ANTWOORD: De voorzitter verwijst naar de bespreking onder punt 5.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Participatie masterplan Boortmeerbeek

 

VRAAG: Dezelfde bekommernis omtrent inspraak heerst bij het Masterplan Boortmeerbeek-centrum, waar hopelijk volgende GR meer duiding komt omtrent de te volgen inspraakprocedure, kan de schepen de timing en te nemen stappen in dit proces nog even duiden?

 

ANTWOORD: Met ontwerper BRUT werd over het masterplan Boortmeerbeek al voorbereidend overleg gehouden, ook met de stakeholders. Na de projectgroep die volgende week gepland is, zullen de eerste conclusies in de loop van maart klaar moeten zijn. Het einddocument wordt verwacht eind april 2021. In het vervolgtraject waarbij een RUP wordt opgesteld wordt de participatie verder opgenomen.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Opvolging dossier Trage Wegen

 

VRAAG: Trage wegen inventarisatie: na vragen van bezorgde burgers ('zullen hier al beslissingen over genomen worden?') voelen we ons gesterkt in de vraag om ook hier transparantie en de processtappen nog even op te vragen bij de schepen en een gemeenteraadscommissie op te richten.

 

ANTWOORD: De planning wordt aan de gemeenteraadsleden getoond en bezorgd. Op 15 maart 2021 om 19.00 u wordt een workshop voor de gemeenteraadsleden gepland. De visiekaart vertrekt van de gegevens van de atlas der buurtwegen aangevuld met de opties om bepaalde verbindingen te leggen.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Rol GECORO

 

VRAAG: Wat is de rol van de Gecoro hierin en bij uitbreiding bij alle andere RO dossiers nu deze nog steeds in zijn oude samenstelling en onvolledig is?

 

ANTWOORD: De voorzitter verwijst naar de behandeling onder punt 15.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Herstel put Hollestraat

 

VRAAG: Wanneer wordt de put in de Hollestraat gedicht? Kan de schepen een datum pinnen?

 

ANTWOORD: De Watergroep werd bevraagd over haar aandeel in het herstel en morgen wordt een controle ter plaatse met Fluvius gehouden. Dergelijke meldingen hoeven niet te wachten tot de zitting van de gemeenteraad om behandeld te worden.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Herstel bushokje Leuvensesteenweg (Omnipack Reniers)

 

VRAAG: Reparatie bushok Leuvensesteenweg thv Omnipack Reniers: Itt wat de schepen tijdens de vorige gemeenteraad zei, heeft de gemeente wel een rol te spelen in de energie die gestoken wordt in de bushok-infrastructuur op haar grondgebied: Kan hier bij De Lijn op aangedrongen worden? Er staan dagelijks mensen in de regen te wachten die zorgen voor o.a. ons verpakt voedsel.

 

ANTWOORD: De Lijn zal bevraagd worden in verband met het herstel van het bushokje en hoe dit snel kan worden gerealiseerd.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 01 2021

 

 

Openbare zitting

 

Stand van zaken overleg parochiezalen

 

VRAAG: Stand van zaken overleg parochiezalen

 

ANTWOORD: Contact met de gouverneur en de Vlaamse overheid leert dat in wezen de kwestie moet worden geregeld tussen het bisdom als eigenaar en de zaaluitbating als erfpachthouder. De zaal verantwoordelijken worden bevraagd over de concrete financiële situatie naar aanleiding van COVID19 waarin ze verzeild geraakt zijn. Er wordt evenwel aangenomen dat de situatie dermate is dat het belang van de gemeente is dat deze infrastructuur voor de bevolking niet verdwijnt. Daarom zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld een eenmalige betaling van de brandverzekering te voorzien via nominatieve investeringstoelage (verplichte aanwending van subsidie op voorlegging van bewijs) omdat zo de veiligheid van de gebruikers toch verzekerd is ondanks mogelijke financiële moeilijkheden.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021